Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃՅՈՒՂ, ի 1. Ветка, ветвь, сук. 2. Отрасль. ◊ Ճյուղ տալ пустить ветки, дать побеги.
ՃՅՈՒՂԱԳՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ծագումնաբանական։
ՃՅՈՒՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ծագումնաբանություն։
ՃՅՈՒՂԱԶՈՒՐԿ, ա. Лишённый веток, без веток, голый.
ՃՅՈՒՂԱԼԻ ա․ Ветвистый.
ՃՅՈՒՂԱԼԻՑ ա․ Ветвистый.
ՃՅՈՒՂԱԿՈՏՈՐ, ա. 1. С обрезанными ветвями, оголённый. ◊ Ճյուղակոտոր անել 1) обрезать ветки, 2) обломать ветки.
ՃՅՈՒՂԱՀՅՈՒՍ, ա. Сплетённый из прутьев.
ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ, ա. Отраслевой.
ՃՅՈՒՂԱՇԱՏ, ա. Ветвистый.
ՃՅՈՒՂԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ветвистость.
ՃՅՈՒՂԱՊԱՏ, ա. Ветвистый, покрытый, окружённый ветвями.
ՃՅՈՒՂԱՊԱՏՎԱՍՏ, ի (մսնգ.). Копулировка.
ՃՅՈՒՂԱՊԱՏՎԱՐ, ի Подпорка (из сучьев.).
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐ, տե՛ս Ճյուղաշատ։
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐԵԼ, եցի Ответвлять, ответвить, разветвлять, разветвить.
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ответвление, разветвление.
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՈՒՄ, տե՛ս Ճյուղավորություն։
ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Ответвляться, ответвиться, разветвляться, разветвиться.
ՃՅՈՒՂԱՏԱՐԱԾ, ա. Развесистый.
ՃՅՈՒՂԱՏԵԼ, եցի Обрубать, обрубить (ветви).
ՃՅՈՒՂԱՏՈՒՄ, տման Обрубка (ветвей).
ՃՅՈՒՂԱՏՎԵԼ, վեց Обрубаться (о ветвях).
ՃՅՈՒՂԱՐՁԱԿ, ա. Раскидистый.
ՃՅՈՒՂԻԿ, ի Веточка, сучок.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ