Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃՇԳՐԻՏ, ա. Точный, пунктуальный. ◊ Ճշգրիտ գիտություններ точные науки. Ճշգրիտ մեքենաներ точные машины. Ճշգրիտ մեքենաշինություն точное машиностроение.
ՃՇԳՐՏԱԲԱՐ, մ. Точно, пунктуально.
ՃՇԳՐՏԱՊԱՏՈՒՄ, ա. Правдивый.
ՃՇԳՐՏԱՊԵՍ, տե՛ս Ճշգրտաբար։
ՃՇԳՐՏԵԼ, եցի Уточнять, уточнить.
ՃՇԳՐՏԻՎ, մ. Точно, досконально.
ՃՇԳՐՏՈՐԵՆ, տե՛ս Ճշգրտաբար։
ՃՇԳՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Точность, пунктуальность.
ՃՇԳՐՏՈՒՄ, աման Уточнение.
ՃՇԳՐՏՎԵԼ, վեց Уточняться, Уточниться.
ՃՇՄԱՐԻՏ, ա. 1. Правильный, верный, истинный. 2. մ. Правильно, верно, истинно. 3. գ. Правда, истина. ◊ Ճշմարիտը խոսել говорить правду.
ՃՇՄԱՐՏԱԲԱՆ, տե՛ս Ճշմարտախոս։
ՃՇՄԱՐՏԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Отречение от истины, отрицание истины.
ՃՇՄԱՐՏԱԽՈՍ, ա. Правдивый.
ՃՇՄԱՐՏԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдивость.
ՃՇՄԱՐՏԱՀԱՎԱՏ, ա. Правоверный.
ՃՇՄԱՐՏԱՆՄԱՆ, ա. Правдоподобный.
ՃՇՄԱՐՏԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдоподобность, правдоподобие.
ՃՇՄԱՐՏԱՊԱՏՈՒՄ 1. ա. Правдивый. 2. տե՛ս Ճշմարտապես։
ՃՇՄԱՐՏԱՊԵՍ, մ. Воистину, истинно.
ՃՇՄԱՐՏԱՍԵՐ, ա. Правдивый, правдолюбивый.
ՃՇՄԱՐՏԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Правдиво, правдолюбиво.
ՃՇՄԱՐՏԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Правдивый, правдолюбивый.
ՃՇՄԱՐՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдивость, правдолюбие.
ՃՇՄԱՐՏԱՑԻ 1. ա. Правдивый. 2. մ. Правдиво.
ՃՇՄԱՐՏԱՑԻՈՐԵՆ, մ. Правдиво.
ՃՇՄԱՐՏԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдивость, истинность.
ՃՇՄԱՐՏՈՐԵՆ, մ. Правда, воистину, вправду.
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правда, истина. ◊ Հարաբերական ճշմարտություն относительная истина. Բացարձակ ճշմարտություն абсолютная истина.
ՃՇՏԱԿԱՏԱՐ, ա. Аккуратный, исполнительный, исправный.
ՃՇՏԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аккуратность, исполнительность, исправность.
ՃՇՏԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правдолюбие, правдоискательство, педантизм в поисках истины.
ՃՇՏԱՊԱՀ, տե՛ս Ճշտակատար։
ՃՇՏԱՊԱՀԱՆՋ, ա. Взыскательный.
ՃՇՏԱՊԱՀԱՆՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Взыскательность.
ՃՇՏԱՊԱՀՈՐԵՆ, մ. Аккуратно, исправно.
ՃՇՏԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аккуратность, Исполнительность, исправность.
ՃՇՏԱՍԵՐ, ա. Аккуратный, исполнительный, точный.
ՃՇՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аккуратность, исполнительность, точность.
ՃՇՏԵԼ, եցի Уточнять, уточнить, выверять, выверить.
ՃՇՏԻՎ, տե՛ս Ճշտորեն։
ՃՇՏՈՐԵՆ, մ. Точно, правильно, верно.
ՃՇՏՈՐՈՇ, ա. Точный, чёткий.
ՃՇՏՈՐՈՇԵԼ, եցի Уточнять, окончательно решать.
ՃՇՏՈՐՈՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Точность, чёткость.
ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Верность, правильность, точность.
ՃՇՏՈՒՄ, տման Уточнение, выверка.
ՃՇՏՎԵԼ, վեց 1. Уточняться, уточниться, выверяться, выверяться. 2. Подтверждаться, подтвердиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ