Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃՈԹ (բրբ.) 1. Кусок ткани, отрез. 2. Край, 3, Ломоть, кусок. ◊ Ճոթ անել делить, разделить. Ճոթ ու կտոր ткань, мануфактура.
ՃՈԹԱՎԱՃԱՌ, ի Мануфактурщик.
ՃՈԹԵՂԵՆ, տե՛ս Կտորեղեն։
ՃՈԹՌԵԼ, եցի 1. Разрывать, разорвать. 2. Выхватывать, выхватить. 3. Раздирать, разодрать.
ՃՈԼՈԼԱԿ, ա. (բրբ.) Повисший. ◊ Ճոլոլակ լինել повиснуть.
ՃՈԽ 1. ա. Роскошный, пышный. 2. ա. Богатый. 3. մ. Роскошно, пышно.
ՃՈԽԱԲԱՆ, ա. (հնց.) Красноречивый.
ՃՈԽԱԲԱՐ, մ. 1. Роскошно, пышно. 2. Богато.
ՃՈԽԱՆԱԼ, ացա 1. Сделаться роскошным, пышным. 2. Обогащаться, обогатиться.
ՃՈԽԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сделать роскошным, пышным. 2. Обогащать, обогатить.
ՃՈԽԱՑՈՒՄ, ցման Обогащение.
ՃՈԽԱՔԱՆԴԱԿ, ա. Богато, пышно украшенный резьбой.
ՃՈԽԾԱՄ, ա. Пышноволосый.
ՃՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Роскошь. 2. Богатство.
ՃՈԿԱՆ, ի Посох.
ՃՈՂՈՊՐԵԼ, եցի 1. Удирать, удрать, улизывать, улизнуть. 2. Выкручиваться, выкрутиться, вывёртываться, вывернуться.
ՃՈՂՎԱԾՔ, ի (բժշկ.) Грыжа.
ՃՈՂՓԱԼ 1. տե՛՛ս ճղփալ, 2. տե՛ս Ճողփել։
ՃՈՂՓԵԼ, եցի 1. Разрезать воду при плавании. ◊. Всплёскивать, всплёскивать, всплеснуть.
ՃՈՂՓՅՈՒՆ, ի Всплеск, всплёскивание.
ՃՈՃ, ի 1. Зыбка. 2. Качели.
ՃՈՃԱԹՈՌ, ի Качалка.
ՃՈՃԱԼ, տե՛ս Ճոճվել։
ՃՈՃԱԿԱՆ, տե՛ս Տատանողական։
ՃՈՃԱՁՈՂ, ի (սպորտ.) Шест.
ՃՈՃԱՆԱԿ, ի Маятник.
ՃՈՃԱՆԱԿԱՅԻՆ, ա. Маятниковый.
ՃՈՃԱՆԱԿԱՎՈՐ, ա. Маятниковый.
ՃՈՃԱՑԱՆՑ, տե՛ս Ցանցաճոճ։
ՃՈՃԵԼ, եցի Качать, покачивать, покачать.
ՃՈՃԿԱՆ, ա. Гибкий.
ՃՈՃՈՒՄ, ճման Качка, качание, покачивание, укачивание.
ՃՈՃՈՒՄՆԱՅԻՆ, տե՛ս Տատանողական։
ՃՈՃՈՒՆ, ա. 1. Зыбкий, зыбучий. 2. Колеблющийся, колебательный.
ՃՈՃՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Зыбкость. 2. Колебание.
ՃՈՃՎԵԼ, վեց Качаться, покачаться, покачиваться.
ՃՈՆ, ի Шапочник.
ՃՈՊԱՆ, ի Канат, трос.
ՃՈՊԱՆԱԳՈՐԾ, ի Канатчик.
ՃՈՊԱՆԵ, ա. Канатный.
ՃՈՊԱՆԵԼ, եցի (բրբ.) Стреноживать, стреножить.
ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ, ղու Канатная дорога.
ՃՈՌԲԵՐԱՆ, ա. (բրբ.) 1. Криворотый. 2. տե՛ս Հայհոյաբան։
ՃՈՌԹԵԼ, տե՛ս Ճոթռել։
ՃՈՌԻ, ռու Желобок.
ՃՈՌԻԿ, ի Желобок.
ՃՈՌՈՄ, ա. Напыщенный, выспренний.
ՃՈՌՈՄԱԲԱՆ 1. ա. Велеречивый. 2. գ. Краснобай, фразёр.
ՃՈՌՈՄԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Краснобайский, фразёрский.
ՃՈՌՈՄԱԲԱՆԵԼ, եցի Фразёрствовать.
ՃՈՌՈՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան фразёрство, краснобайство.
ՃՈՌՈՄԱԲԱՐ, մ. Напыщенно, выспренно, высокопарно.
ՃՈՌՈՄԱԽՈՍ, տե՛ս Ճոռոմաբան։
ՃՈՌՈՄԱԽՈՍԵԼ, տե՛ս Ճոռոմաբանել։
ՃՈՌՈՄԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ճոռոմաբանություն։
ՃՈՐՏ, ի 1. Крепостной, холоп. 2. (փխբ.) Раб, слуга.
ՃՈՐՏԱԿԱՆ, ա. Крепостной, холопский.
ՃՈՐՏԱՀՈԳԻ, տե՛ս Ստրկահոգի։
ՃՈՐՏԱՅԻՆ, ա. Крепостной, холопский.
ՃՈՐՏԱՆԱԼ, ացա 1. Закрепощаться, закрепоститься. 2. Порабощаться, поработиться.
ՃՈՐՏԱՏԵՐ, տիրոջ Крепостник.
ՃՈՐՏԱՏԻՐԱԿԱՆ (պատմ.) Крепостнический, крепостной. ◊ Ճորտատիրական իրավունք крепостное право.
ՃՈՐՏԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Крепостничество.
ՃՈՐՏԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Закрепощать, закрепостить. 2. Порабощать, поработить.
ՃՈՐՏԱՑՈՒՄ, ցման 1. Закрепощение. 2. Порабощение.
ՃՈՐՏԱՑՎԵԼ, վեց 1. Закрепощаться. 2. Порабощаться.
ՃՈՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Холопство, рабство. 2. տե՛ս Ճորտատիրություն։
ՃՈՒԹ, տե՛ս Ողկույզ։
ՃՈՒԿ, ա. (բրբ.) Согнутый, погнутый. ◊ Ճուկ տալ нагнуться.
ՃՈՒՄ ի (բրբ.) 1. Растяжение (сухожилий, связок и пр.). 2. տե՛ս Ճիմ։ Ճում անցնել получить растяжение.
ՃՈՒՄԲ ի (բրբ.) 1. Растяжение (сухожилий, связок и пр.). 2. տե՛ս Ճիմ։ Ճում անցնել получить растяжение.
ՃՈՒՌ, ի (բրբ.) առավ. հոգն. Ճռներ руки и ноги.
ՃՈՒՌԱԿ, ի (կենդբ.) Ястреб.
ՃՈՒՌԱԿԱԽՈՏ, ի (բրբ.) Ястребинка.
ՃՈՒՏ, ճտի Цыплёнок, птенец. ◊ Ճտերը աշնանը կհաշվեն цыплят по осени считают. Ճուտ հանել вывести цыплят.
ՃՈՒՏԻԿ, ր Птенчик, цыплёночек, цыпка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ