Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄԱԳԱՂԱԹ, ի Пергамент, пергамент (устар.).
ՄԱԳԱՂԱԹԱԲՈՒՅՐ, ա. Пахнущий пергаментом.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԳԱԼԱՐ, ի Пергаментный свиток.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԳԻՐ, ա. Написанный на пергаменте.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԳՈՐԾ, ի 1. ա. Изготовляющий пергамент. 2. գ. Пергаментщик.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Связанный с изготовлением пергамента.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пергаментное производство.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԳՈՒՅՆ, ա. Пергаментный (о цвете,), бледно-жёлтый как пергамент.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԹԵՐԹ, ի 1. Лист пергамента. 2. Книга с пергаментными листами, страницами.
ՄԱԳԱՂԱԹԱԿԵՐՊ ա. Пергаментный, подобный пергаменту.
ՄԱԳԱՂԱԹԱՆՄԱՆ ա. Пергаментный, подобный пергаменту.
ՄԱԳԱՂԱԹԵ ա. 1. Пергаментный. 2. տե՛ս Մագաղաթագիր։
ՄԱԳԱՂԱԹՅԱ ա. 1. Пергаментный. 2. տե՛ս Մագաղաթագիր։
ՄԱԳԻԼ, ի Коготь.
ՄԱԳԻԼԱՎՈՐ, ա. Когтистый.
ՄԱԳԻՍՏՐ, տե՛ս Մագիստրոս։
ՄԱԳԻՍՏՐԱԿԱՆ, ա. 1. Магистратский. 2. տե՛ս Մագիստրոսական։
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏ, Магистрат.
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Магистратура.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ, ի Магистр.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ, ա. Магистерский.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆ թյան Магистерство.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՒԹՅՈՒՆ թյան Магистерство.
ՄԱԳԼՑԵԼ, եցի Лазить, лезть, карабкаться, вскарабкаться.
ՄԱԳԼՑՈՒՄ, ցման Лазанье, карабканье.
ՄԱԳՄԱ, յի (երկրբ.) Магма.
ՄԱԳՆԱՏ, ի Магнат.
ՄԱԳՆԵԶԻԱ, յի (քիմ.) Магнезия.
ՄԱԳՆԵԶԻՈՆ, ի (քիմ.) Магний.
ՄԱԳՆԻՈՒՄ, ի (քիմ.) Магний.
ՄԱԳՆԻՍ, ի Магнит.
ՄԱԳՆԻՍԱԳԻՐ, գրի (ֆիզ.) Магнитограф.
ՄԱԳՆԻՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Магнитограмма.
ՄԱԳՆԻՍԱԴԱՇՏ, ի (ֆիզ.) Магнитное поле.
ՄԱԳՆԻՍԱԶԵՐԾԵԼ, եցի Размагничивать, размагнитить.
ՄԱԳՆԻՍԱԶԵՐԾՈՒՄ, ծման Размагничивание.
ՄԱԳՆԻՍԱԶԵՐԾՎԵԼ, վեց Размагничиваться, размагнититься.
ՄԱԳՆԻՍԱԹԱՓ, и. Размагниченный.
ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ, ա. Магнитный, магнетический. ◊ Մագնիսական բևեռ магнитный полюс.
ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆԱՆԱԼ, տե՛ս Մագնիսանալ։
ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (ֆիզ.) Магнетизм.
ՄԱԳՆԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉ (տեխ.) 1. ա. Намагничивающий. 2. գ. Сердечник.
ՄԱԳՆԻՍԱՁԱՓԱԿԱՆ, ա. (ֆիզ.) Магнитометрический.
ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ, տե՛ս Մագնիսական։
ՄԱԳՆԻՍԱՆԱԼ, ացավ Намагничиваться, намагнититься.
ՄԱԳՆԻՍԱՉԱՓ, ի (ֆիզ.) Магнитометр.
ՄԱԳՆԻՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Магнитометрия.
ՄԱԳՆԻՍԱՍԼԱՔ, ի Магнитная стрелка.
ՄԱԳՆԻՍԱՑՆԵԼ, ցրի Намагничивать, намагнитить.
ՄԱԳՆԻՍԱՑՈՒՄ, աման Размагничивание.
ՄԱԳՆԻՍԱՑՈՒՄ, ցման Намагничивание.
ՄԱԳՆԻՍԱՔԱՐ, տե՝ս Մագնիս։
ՄԱԳՆԻՏՈՖՈՆ, ի Магнитофон.
ՄԱԳՆՈԼԻԱ, յի (բրբ.) Магнолия.
ՄԱԳՈ, յի (կենդբ.) Магот (бесхвостая макака).
ՄԱԳՈԳ, տե՛ս Մքուք։
ՄԱԴԵՐԱ, յի Мадера.
ՄԱԴԻԱՆ, ի (բրբ.) Кобыла, кобылица.
ՄԱԶ, ի 1. Волос. 2. Шерсть. ◊ Մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին волосы дыбом стали. Մազը կտրած распущенная, бесстыдная (о женщине). Մազը երեսին չորացած тощий. Մազին չդիպչել не тронуть волоска. Մազի չափ, տե՛ս Մազաչափ։ Մազից կախված լինել висеть на волоске. Մազիս համրանքով несметное количество. Մազից պրծավ чуть не погиб. Մազ մնաց быть на волосок от..., чуть-чуть не... Մազ չի պակսի ничего не убавится. Շնից մազ պոկելը խեր է с паршивой овцы хоть шерсти клок.
ՄԱԶԱ, յի (բրբ.) Закуска, заедки (прост.).
ՄԱԶԱԲԱԺԱՆ, ի Пробор.
ՄԱԶԱԲԵՐ, ա. Шёрстный.
ՄԱԶԱԶՈՒՐԿ, ա. Безволосый, лысый, плешивый.
ՄԱԶԱԶՐԿԵԼ, եցի Сделать лысым, лишить волос.
ՄԱԶԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безволосость.
ՄԱԶԱԶՐԿՎԵԼ, վեցի Облысеть, лишиться волос.
ՄԱԶԱԹԱՓ, ա. 1. Облысевший, лысый, безволосый. 2. Вылинявший, облезлый. ◊ Մազաթափ լինել линять, вылинять, облезать, облезть.
ՄԱԶԱԹԱՓԵԼ, եցի ի Лысеть облысеть.
ՄԱԶԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Линька.
ՄԱԶԱԹԱՓՈՒՄ, փման Линька.
ՄԱԶԱԹԱՓՎԵԼ, վեցի Лысеть облысеть.
ՄԱԶԱԹԵԼ, Ի 1. Волосяная бечёвка. 2. Волосок.
ՄԱԶԱԹՈԿ, ի Волосяная верёвка.
ՄԱԶԱԼՈՒ, ա. (բրբ.) 1. Смешной. 2. Странный.
ՄԱԶԱԽԱՎ, ի Ворс.
ՄԱԶԱԽԻՏ, ա. Густоволосый.
ՄԱԶԱԽՌԻՎ, ա. Всклокоченный, растрёпанный.
ՄԱԶԱԽՏ, ի Болезнь волос
ՄԱԶԱԾԱԾԿ 1. ա. Волосатый, обросший. 2. տե՛ս Մազածածկույթ։
ՄԱԶԱԾԱԾԿՈՒՅԹ, ի Волосяной покров.
ՄԱԶԱԿԱԼՈՒՄ, լման Обрастание.
ՄԱԶԱԿԱԼՎԵԼ, եցի Обрастать, обрасти, волосатеть.
ՄԱԶԱԿԱԼՎԵԼ, վեցի Обрастать, обрасти, волосатеть.
ՄԱԶԱԿԱՆ, տե՛ս Մազային։
ՄԱԶԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մսնգ.) Капиллярность.
ՄԱԶԱԿԵՐՊ, տե՛ս Մազանման։
ՄԱԶԱԿՈԼՈԼ, ա. Заросший, обросший.
ՄԱԶԱԿՏՈՒՐ, ա. Стриженый. ◊ Մազակտուր աճել стричь, постричь, обстригать, обстричь.
ՄԱԶԱՀԱՆ, ա. Общипанный.
ՄԱԶԱՀԱՐԴԱՐ, ի Парикмахер (производящий укладку волос).
ՄԱԶԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ, րման Укладка волос.
ՄԱԶԱՀՅՈՒՍ, ա. Волосяной, сплетённый из волос.
ՄԱԶԱՃԱՔ ի (մսնգ.) Волосяная трещина в штукатурке.
ՄԱԶԱՃԵՂՔ ի (մսնգ.) Волосяная трещина в штукатурке.
ՄԱԶԱՃԻՃՈՒ, ճճվի (կենդբ.) Волосатик.
ՄԱԶԱՅԻՆ, ա. 1. Волосной, волосный. 2. Волосяной, изготовленный из волос.
ՄԱԶԱՆԵՐՔՆԱԿ, ի Волосяник (прост. и обл.).
ՄԱԶԱՆՄԱՆ, ա. Волосообразный, волосовидный.
ՄԱԶԱՆՈԹ, ի (կզմխս.) Капилляр.
ՄԱԶԱՆՈԹԱՅԻՆ ա. (կզմխս.) Капиллярный.
ՄԱԶԱՇԱՏ, ա. Волосатый, волосистый.
ՄԱԶԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волосатость.
ՄԱԶԱՉԱՓ 1. ա. Малейший, с волосок. 2. մ. Ни на волос.
ՄԱԶԱՊԱՏ, ա. Волосатый, обросший.
ՄԱԶԱՊԱՐԱՆ, ի Волосяная верёвка.
ՄԱԶԱՊՈՒՐԾ 1. ա. (Едва) избежавший (избегнувший) беды. 2. մ. (Едва) избегнув беды. ◊ Մազապուրծ լինել едва избегнуть беды.
ՄԱԶԱՎՈՐ, ա. 1. С длинными волосами, косами. 2. Волосатый, волосистый.
ՄԱԶԱՐՄԱՏ, ի 1. Корневой волосок. 2. Корень волоса.
ՄԱԶԱՓԵՏԵԼ, եցի Выдёргивать, выдернуть, выщипывать, выщипать волосы.
ՄԱԶԱՓԵՏՈՒՄ, աման Выдёргивание, выщипывание волос.
ՄԱԶԱՓՆՋԻԿ, ի Вихорок, чубчик, чёлочка.
ՄԱԶԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Линька.
ՄԱԶԱՓՈԽՈՒՄ, խման Линька.
ՄԱԶԱՓՈՒՆՋ, ի Вихор, чуб, чёлка, хохол.
ՄԱԶԱՔՁՈՒՁ, ա. Лохматый, взъерошенный.
ՄԱԶԴԵԶԱԿԱՆ, ա. Маздеистский.
ՄԱԶԴԵԶԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ., կրոն.) Маздеизм.
ՄԱԶԵ, ա. Волосяной. ◊ Մազե կամուրջ опасный переход, переправа.
ՄԱԶԵՂ, ա. Волосатый.
ՄԱԶԵՂԵՆ 1. տե՛ս Մազե։ 2. գ. Власяница.
ՄԱԶԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волосатость.
ՄԱԶԿԱՊ, ի Лента (для волос).
ՄԱԶՄԶՈՏ, տե՛ս Մազաշատ։
ՄԱԶՄԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волосатость.
ՄԱԶՄԶՈՒԿ, ի (բսբ.) Ворсинка.
ՄԱԶՈՏ, ա. Волосатый, шерстистый.
ՄԱԶՈՏԵԼ, եցի Волосатеть.
ՄԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волосатость, шерстистость.
ՄԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жёлчность, жёлчь.
ՄԱԶՈՒԹ, ի Мазут.
ՄԱԶՈՒԹԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с мазутом, замазученный, мазутный, мазутистый.
ՄԱԶՈՒԹԱՅԻՆ, ա. Мазутный.
ՄԱԶՈՒԹԱՊԱՏ, ա. Смазанный мазутом.
ՄԱԶՈՒԹՈՏ, ա. Запачканный мазутом, измазанный мазутом.
ՄԱԶՈՒԹՈՏԵԼ, եցի Пачкать, испачкать, запачкать, мазать, измазать, вымазать мазутом.
ՄԱԶՈՒԹՈՏՎԵԼ, վեցի Пачкаться, испачкаться, запачкаться, мазаться, измазаться, вымазаться мазутом.
ՄԱԶՏԱՔ, ի Смола (жвачка).
ՄԱԶՔԱՇ, ի Пинцет.
ՄԱԹ, ի Патока.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, յի Математика. ◊ Բարձրագույն մաթեմատիկա высшая математика.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Математический.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍ, ի Математик.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՐԵՆ, մ. Математически.
ՄԱԺԵԼ, եցի (բրբ.) Массировать.
ՄԱԼԱ, յի (մսնգ.) Сокол, кельма, соколок.
ՄԱԼԱԽԻՏ, ի (հնք.) Малахит.
ՄԱԼԱՅԵՐԵՆ 1. գ. Малайский язык. 2. ա. Малайский (о языке). 3. մ. На малайском языке, по-малайски.
ՄԱԼԱՆՉ, ի (բրբ.) Прядь (шерсти).
ՄԱԼԱՉԱ, յի (բրբ.) Сорт груш, отличающихся сладкой и сочной мякотью.
ՄԱԼԱՐԻԱ, յի Малярия.
ՄԱԼԵԼ, եցի Оскоплять, оскопить, холостить, выхолостить, кастрировать.
ՄԱԼԹՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мальтузианство.
ՄԱԼՈՒԽ, ի 1. Кабель. 2. Шило (деревянное).
ՄԱԼՈՒԽԱԳՈՐԾ, ի Кабельщик.
ՄԱԼՈՒԽԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Кабельный.
ՄԱԼՈՒԽԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Кабельный завод.
ՄԱԼՈՒԽԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Производство или прокладка кабелей.
ՄԱԼՈՒՄ, լման Оскопление, выхолащивание, холощение, кастрация.
ՄԱԽԱԹ, ի Большая игла. ◊ Մախաթը պարկում չես թաքցնի шила в мешке не утаишь.
ՄԱԽԱԹԱՍԵՂ տե՛ս Մախաթ։
ՄԱԽԱԹ-ԱՍԵՂ տե՛ս Մախաթ։
ՄԱԽԱՂ, А Котомка, сума, торба.
ՄԱԽՈԽ, ի Постные щи.
ՄԱԾԱԿԱՆ, ա. Вязкий, вяжущий, тягучий.
ՄԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թան Вязкость, тягучесть.
ՄԱԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թան Вязкость, тягучесть.
ՄԱԾԻԿ, ի 1. Мастика. 2. Замазка.
ՄԱԾՆԱԲՐԴՈՇ, ի Кислое молоко (мацони) с накрошенным хлебом.
ՄԱԾՆԱԹԱԹԱԽ, ա. Обмакнутый в кислое молоко (мацони).
ՄԱԾՆԱԹԱՆ, տե՛ս Թան։
ՄԱԾՆԱՀԱՄ, 1. ա. Вкуса кислого молока (мацони). 2. գ. Вкус кислого молока (мацони).
ՄԱԾՆԱՊՈՒՐ, ի Суп из кислого молока (мацони) с пшеничной крупой.
ՄԱԾՆԱՋՈՒՐ, չրի Айран (обл.), мацони с водой.
ՄԱԾՆԱՍԵՐ, ի (բրբ.) 1. Верхний слой кислого молока (мацони), пенки. 2. Любитель кислого молока (мацони).
ՄԱԾՆԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец кислым молоком (мацони).
ՄԱԾՆԱՏՈՒՆ, տան Место для производства или хранения молочных продуктов, молочная.
ՄԱԾՈՒԿ, ի Паста.
ՄԱԾՈՒՆ, ի Мацони, айран (обл.), простокваша. ◊ Մածնի աման լպստող попрошайка. Մածնին սև ասել называть белое чёрным.
ՄԱԾՈՒՑԻԿ, ա. Вязкий.
ՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Вязкость. 2. Клейкость.
ՄԱԾՎԵԼ, տե՛ս Մակարդվել։
ՄԱԿ, ի ООН (Организация Объединённых Наций).
ՄԱԿԱԲԵՐԵԼ, եցի Делать вывод, заключать, заключить.
ՄԱԿԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вывод, заключение.
ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Паразитный, паразитический, чужеядный.
ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Паразитизм.
ՄԱԿԱԲՈՒԾԵԼ, եց Паразитировать.
ՄԱԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Паразитизм.
ՄԱԿԱԲՈՒՅԾ 1. գ. Паразит. 2. գ. (փխբ.) Тунеядец, дармоед, паразит. 3. տե՛ս Մակաբուծական։
ՄԱԿԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ.) Эпифит.
ՄԱԿԱԳԻՐ, տե՛ս Մակագրություն։
ՄԱԿԱԳՐԵԼ, եցի 1. Надписывать, надписать. 2. Наложить резолюцию.
ՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Надпись, резолюция. ◊ Մակագրության անել наложить резолюцию.
ՄԱԿԱԳՐՎԵԼ, վեց Надписываться.
ՄԱԿԱԹԱՂԱՆԹ, տե՛ս Հազարթերթիկ։
ՄԱԿԱԾԱԿԱՆ, ա. (փիլ.) Индуктивный.
ՄԱԿԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (փիլ.) Индукция. 2. (փխբ.) заключение.
ՄԱԿԱԿԱՐ, ի Нашивка, петлица.
ՄԱԿԱԿԵՏ, տե՛ս Ապաթարց։
ՄԱԿԱՂ ի Овчарня, загон, хлев.
ՄԱԿԱՂԱՏԵՂ ի Овчарня, загон, хлев.
ՄԱԿԱՂԵԼ, եցի Загнать овец в загон.
ՄԱԿԱՃ, ի Нарост.
ՄԱԿԱՃԵԼ, եց Нарастать, нарасти.
ՄԱԿԱՆ, ի 1. Жезл, посох. 2. Шлагбаум. 3. (սպորտ.) Клюшка.
ՄԱԿԱՆՈՒՆ, անվան 1. Прозвище, прозвание, кличка. 2. (առավ, արևմտհ.) Фамилия.
ՄԱԿԱՆՎԱՆԵԼ, եցի 1. Прозывать, прозвать. 2. Переименовывать, переименовать.
ՄԱԿԱՆՎԱՆՎԵԼ, վեց 1. Прозываться, прозваться, иметь прозвище. 2. Переименовываться, переименоваться.
ՄԱԿԱՇԵՐՏ, ի Верхний слой.
ՄԱԿԱՐ, ի (ազգգր.) 1. Дружка. 2. Званый гость (на свадьбе).
ՄԱԿԱՐԴ, ի 1. Закваска (для молока). 2. Сычужина, сычужный фермент.
ՄԱԿԱՐԴԱԽՈՏ, ի (բրբ.) Подмаренник.
ՄԱԿԱՐԴԱԿ, ի 1. Уровень. 2. Поверхность.
ՄԱԿԱՐԴԱԿԱՉԱՓ, ի Нивелир.
ՄԱԿԱՐԴԵԼ, եցի Заквашивать, заквасить (молоко).
ՄԱԿԱՐԴԵԼԻ, ա. Свёртываемый.
ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свёртываемость.
ՄԱԿԱՐԴՈՒՄ, դման 1. Заквашивание, закваска (молока). 2. Свёртывание.
ՄԱԿԱՐԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свёртываемость.
ՄԱԿԱՐԴՎԵԼ, վեց 1. Заквашиваться, закваситься (о молоке). 2. Свёртываться, свернуться.
ՄԱԿԱՐՈՆ, ի Макароны.
ՄԱԿԱՐՈՆԵՂԵՆ, ի Макаронные изделия.
ՄԱԿԲԱՅ, ի (քեր.) Наречие.
ՄԱԿԲԱՅԱԲԱՐ, մ. Как наречие, подобно наречию.
ՄԱԿԲԱՅԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Наречный, адвербиальный.
ՄԱԿԲԱՅԱԿԵՐՏ, ա. Образующий наречие.
ՄԱԿԲԱՅԱՆԱԼ, վ (քեր.) Адвербиализироваться, адвербиализоваться.
ՄԱԿԲԱՅԱՑՈՒՄ, ցման (քեր.) Адвербиализация.
ՄԱԿԲԱՅՈՐԵՆ, տե՛ս Մակբայաբար։
ՄԱԿԴԻՐ, ի 1. Эпитет. 2. Прозвище, прозвание, кличка. 3. (արևմտհ.) Фамилия.
ՄԱԿԵԴՈՆԱԿԱՆ, ա. Македонский.
ՄԱԿԵՏ, ի Макет.
ՄԱԿԵՐԵՍ, ի 1. Поверхность. 2. Площадь. ◊ Բնակելի մակերես жилая площадь.
ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ, ա. Поверхностный.
ՄԱԿԵՐԵՍԱՅՆՈՐԵՆ, մ. Поверхностно.
ՄԱԿԵՐԵՍԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поверхностность.
ՄԱԿԵՐԵՍՈՐԵՆ, տե՛ս Մակերեսայնորեն։
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ, ա. Поверхностный.
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹՈՐԵՆ, ա. Поверхностно.
ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹ, ի 1. Поверхность. 2. (հնց.) Уровень.
ՄԱԿԸՆԹԱՑ ա. Приливный.
ՄԱԿԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ա. Приливный.
ՄԱԿԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прилив.
ՄԱԿԼԵՐԱԿԱՆ, ա. Маклерский.
ՄԱԿԼԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Маклерство.
ՄԱԿՆԻՇ, ի Марка (торговый знак, сорт).
ՄԱԿՆԻՇԱՅԻՆ, ա. Марочный, сортовой.
ՄԱԿՈՒՅԿ, ի Лодка, чёлн, челнок.
ՄԱԿՈՒՅԿԱՎԱՐ, ի Лодочник.
ՄԱՀ, ի, ու, վան Смерть. ◊ Բարոյական մահ нравственная смерть. Քաղաքական՝ քաղաքացիական մահ гражданская смерть. Մահս տանի քեզ (անեծք) чтоб ты сдох! Մահու հրեշտակ ангел смерти. Մահվան դուռը հասնել быть при смерти. Մահվան դատապարտել приговорить к смерти.
ՄԱՀԱԲԵՐ, ա. Смертоносный.
ՄԱՀԱԳՈՆԻ, նու (բսբ.) Красное дерево.
ՄԱՀԱԳՈՆԻԱ, յի (բսբ.) Красное дерево.
ՄԱՀԱԳՈՒՇԱԿ, ա. Предвещающий смерть.
ՄԱՀԱԴԱԼՈՒԿ, ա. Бледный как смерть.
ՄԱՀԱԶԴ, ի Извещение о смерти.
ՄԱՀԱԶԴՈՒ, ա. Ужасный как смерть, смертельно ужасный.
ՄԱՀԱԹՈՒՅՆ 1. գ. Смертельный яд. 2. ա. (փխբ.) Ядовитый.
ՄԱՀԱԺԱՄ, ի Смертный час.
ՄԱՀԱԼ, ի (բրբ.) Уезд, провинция.
ՄԱՀԱԼԻ ա.Смертельный.
ՄԱՀԱԼԻՑ ա.Смертельный.
ՄԱՀԱԽԵՂԴ, ա. Задушенный, удушенный. ◊ Մահախեղդ անել задушить, удушить.
ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ, տե՛ս Դամբանական։
ՄԱՀԱԽՈՑ 1. գ. Смертельная рана. 2. ա. Смертельно ранящий.
ՄԱՀԱԽՈՒՃԱՊ, ա. Смертельно встревоженный.
ՄԱՀԱԾԻՆ, ա. Рождающий смерть, смертоносный.
ՄԱՀԱԿ, ի Дубина, дубинка.
ՄԱՀԱԿԱԾԵԾ 1. գ. Избиение дубин(к)ами. 2. ա. Избитый дубин(к)ами.
ՄԱՀԱԿԱԿՌԻՎ, կովի Драка с дубинами, дубинками.
ՄԱՀԱԿԱՎՈՐ, ա. Вооружённый дубиной.
ՄԱՀԱԿԻՐ, ա. Смертоносный.
ՄԱՀԱԿՈՒԼ, ա. Смертоносный.
ՄԱՀԱՀԱՐՎԱԾ, ի Смертельный удар.
ՄԱՀԱՃԱՄԲԱՐ, ի Лагерь смерти.
ՄԱՀԱՃԱՐԱԿ, ի Эпидемия, мор, поветрие.
ՄԱՀԱՄԵՐՁ, ա. При смерти.
ՄԱՀԱՄՆԱ, ա. Посмертный.
ՄԱՀԱՄՈՏ, տե՛ս Մահամերձ։
ՄԱՀԱՆԱ, յի (բրբ.) Отговорка. ◊ Մանանա բռնել отговориться.
ՄԱՀԱՆԱԼ, ացավ Умирать, умереть, скончаться.
ՄԱՀԱՆԻՇ, ա. С печатью смерти, тронутый смертью.
ՄԱՀԱՆՄԱՆ, ա. Смертный, подобный смерти, смертельный.
ՄԱՀԱՆՎԱԳ 1. գ. Похоронная музыка. 2. ա. Похоронный, траурный (о музыке).
ՄԱՀԱՇՇՈՒԿ, ա. Гробовой (о тишине).
ՄԱՀԱՇՇՈՒՆՋ, ա. Навевающий смерть.
ՄԱՀԱՇՈՒՆՉ, ա. Смертоносный.
ՄԱՀԱՊԱՏԻԺ, տժի Казнь, смертная казнь.
ՄԱՀԱՊԱՐ, ի Танец смерти.
ՄԱՀԱՊԱՐՏ, ի Смертник, приговорённый к смерти.
ՄԱՀԱՊԱՐՏԵԼ, եց Приговорить к смерти.
ՄԱՀԱՊԱՐՏՅԱԼ տե՛ս Մահապարտ։
ՄԱՀԱՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Приговаривание к смерти.
ՄԱՀԱՊՈՒՐԾ, ա. Чудом спасшийся от смерти, едва избежавший смерти.
ՄԱՀԱՊՍԱԿ, ի Траурный венок.
ՄԱՀԱՋՆՋԵԼ, եցի Истреблять, истребить.
ՄԱՀԱՋՆՋՈՒՄ, ջման Истребление.
ՄԱՀԱՋՆՋՎԵԼ, վեց Истребляться, истребиться.
ՄԱՀԱՌԱՋԱ, յի Магараджа.
ՄԱՀԱՌԻԹ, ա. Смертоносный, смертный, смертельный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ