Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄՇԱԿ, ի 1. Работник. 2. (հնց.) Носильщик. 3. (հնց.) Рабочий. 4. Батрак.
ՄՇԱԿԵԼ, եցի 1. Обрабатывать, обработать. 2. Возделывать, возделать, культивировать. 3. Разрабатывать, разработать.
ՄՇԱԿԵԼԻ, ա. Обрабатываемый, возделываемый.
ՄՇԱԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обрабатываемость.
ՄՇԱԿՈՎԻ, տե՛ս Մշակելի։
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ա. Культурный.
ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Батрачество. 2. տե՛ս Մշակում։
ՄՇԱԿՈՒՄ, կման 1. Обработка. 2. Возделывание, культивирование, культивация. 3. Разработка. 4. Проработка.
ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ի Культура.
ՄՇԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обработанность.
ՄՇԱՀՈՏ, ի Запах палёной ткани.
ՄՇԵԼ, եց (բրբ.) Опалять, опалить (о ткани).
ՄՇԿԱԲՈՒՅՐ 1. ա. Пахнущий мускусом. 2. գ. Мускусный запах.
ՄՇԿԱՀՈՏ, տե՛ս Մշկաբույր։
ՄՇԿԱՄՈՒԿ, մկան (կենդբ.) Мускусная крыса.
ՄՇԿԱՅԾՅԱՄ, ի (կենդբ.) Кабарга.
ՄՇԿԱՑՈՒԼ, 1. (կենդբ.) Овцебык, мускусный бык.
ՄՇԿԵՆԻ, նու Мускатное дерево, мускатник.
ՄՇԿԸՆԿՈՒՅԶ, ի Мускатный орех, мускат.
ՄՇՈՒՇ, ի Мгла, туман.
ՄՇՈՒՇԱՅԻՆ, ա. Мглистый, туманный.
ՄՇՈՒՇԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мглистость, туманность.
ՄՇՈՒՇԱՆՄԱՆ, ա. Туманный, подобный туману.
ՄՇՈՒՇԱՊԱՏ, ա. Туманный, мглистый;
ՄՇՈՒՇԱՊԱՏԵԼ, եց Туманить, затуманивать, затуманить, отуманивать, отуманить.
ՄՇՈՒՇԱՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Туманность, мглистость.
ՄՇՈՒՇԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Туманиться, затуманиваться, отуманиваться.
ՄՇՈՒՇԱՏԵՍԻԼ, ա. Туманный, покрытый туманом.
ՄՇՈՒՇՈՏ, տե՛ս Մշուշապատ։
ՄՇՏԱԲՆԱԿ, ա. Оседлый.
ՄՇՏԱԲՈՂԲՈՋ, ա. Вечнозелёный, вечно цветущий.
ՄՇՏԱԲՈՒԽ, ա. Вечно бьющий (о роднике).
ՄՇՏԱԳԱԼԱՐ, ա. Вечнозелёный.
ՄՇՏԱԳՈՀ, ա. Постоянно, всегда довольный, всем довольный.
ՄՇՏԱԹԱԽԻԾ, ա. Всегда, постоянно грустный, печальный.
ՄՇՏԱԺՊԻՏ, ա. Всегда, постоянно улыбающийся, радостный, улыбчивый.
ՄՇՏԱԽՈՀ, ա. Вдумчивый.
ՄՇՏԱԾԻԾԱՂ, ա. Всегда, постоянно смеющийся.
ՄՇՏԱԾՈՒԽ, ա. Вечно дымящийся.
ՄՇՏԱԾՈՒՓ, ա. Вечно плещущийся.
ՄՇՏԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Постоянство.
ՄՇՏԱԿԱՆ, ա. Постоянный, неизменный, вечный.
ՄՇՏԱԿԱՆԱՉ, ա. Вечнозелёный.
ՄՇՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неизменность, постоянство.
ՄՇՏԱԿԱՐՈՏ, ա. Всегда, постоянно тоскующий.
ՄՇՏԱԿԵՆԴԱՆ, ա. Вечно живущий, вечный, неувядающий.
ՄՇՏԱՀՈԳ, ա. Хлопотливый, озабоченный.
ՄՇՏԱՀՈՍ, ա. Вечно текущий, вечно бьющий.
ՄՇՏԱՀՈՒՆՉ, ա. Вечно звучащий.
ՄՇՏԱՊԵՍ, մ. Постоянно, неизменно, всегда.
ՄՇՏԱՎԱՌ, ա. Вечно горящий.
ՄՇՏԱՏԵՎ, ա. 1. Постоянный, долгий. 2. Перманентный.
ՄՇՏԱՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Постоянство. 2. Перманентность.
ՄՇՏԱՐԹՈՒՆ, ա. Бдительный, зоркий.
ՄՇՏԱՓԹԻԹ, ա. Вечно цветущий.
ՄՇՏԱՓՈՓՈԽ, ա. Непостоянный, изменчивый.
ՄՇՏՆՋԵՆԱԲԱՐ, մ. Вечно.
ՄՇՏՆՋԵՆԱԿԱՆ, ա. Вечный, вековечный.
ՄՇՏՆՋԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вечность.
ՄՇՏՆՋԵՆԱՊԵՍ, մ. Вечно.
ՄՇՏՆՋԵՆԱՎՈՐ, տե՛ս Մշտնջենական։
ՄՇՏՆՋԵՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մշտնջենականություն։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ