Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՆԵԼ, ցրի Мобилизовать.
ՄՈԳ, ի (կրոն.) 1. Жрец огнепоклонников. 2. Огнепоклонник. 3. Звездочёт, предсказатель, маг, волшебник. 4. ա. (փխբ.) Одарённый, проницательный.
ՄՈԳԱԿԱՆ, ա. Магический, волшебный. ◊ Մոգական լապտեր волшебный фонарь. Մոգական գավազան волшебный жезл.
ՄՈԳԵԼ, տե՛ս Կախարդել։
ՄՈԳՈՆԵԼ, եցի (բրբ.) Измышлять, измыслить, выдумывать, выдумать.
ՄՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Магия (книжн.).
ՄՈԳՊԵՏ, ի (պատմ.) Верховный жрец, звездочёт.
ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ, ա. Модельный.
ՄՈԶԻ, զու (բրբ.) Бычок.
ՄՈԼԱԲՈՒՅՍ, տե՛ս Մոլախոտ։
ՄՈԼԱԳԱՐ 1. տե՛ս Վայրագ։ 2. Изувер. 3. Сумасшедший.
ՄՈԼԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Изуверство.
ՄՈԼԱԽՈՏ, ի Сорняк, сорная трава.
ՄՈԼԱՇՐՋԻԿ, տես Շրջմոլիկ։
ՄՈԼԱՐ, ա. Ложный, ошибочный.
ՄՈԼԴԱՎԱԿԱՆ, ա. Молдавский, молдаванский.
ՄՈԼԴԱՎԱՑԻ, ցու Молдаванин.
ՄՈԼԵԳԻՆ 1. ա. Неистовый, яростный, свирепый, бешеный. 2. մ. Неистово, яростно, бешено.
ՄՈԼԵԳՆԱԲԱՐ, տե՛ս Մոլեգին 2 նշան.։
ՄՈԼԵԳՆԵԼ, եցի Свирепеть, бушевать, неистовствовать, буйствовать.
ՄՈԼԵԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Свирепость, неистовство,исступление, буйство.
ՄՈԼԵԳՆՈՒՄ, նման Свирепость, неистовство,исступление, буйство.
ՄՈԼԵԽԱՂ, տե՛ս Բախտախաղ։
ՄՈԼԵԿՈՒԼ, ի Молекула.
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ, ա. Молекулярный.
ՄՈԼԵԿՐՈՆ, տե՛ս Կրոնամոլ։
ՄՈԼԵԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կրոնամոլություն։
ՄՈԼԵՄԻՏ 1. գ. Маньяк. 2. ա. Маниакальный, свойственный маньяку.
ՄՈԼԵՌԱՆԴ, ա. Фанатический, фанатичный, рьяный, ярый.
ՄՈԼԵՌԱՆԴՈՐԵՆ, մ. Фанатически, фанатично, рьяно, яро.
ՄՈԼԵՌԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фанатизм, фанатичность.
ՄՈԼԻ, ա. 1. Яростный, неистовый. 2. Ярый, рьяный, заядлый.
ՄՈԼԻԲԴԵՆ, ի Молибден.
ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ, ա. Молибденовый,
ՄՈԼԼԱ, յի Мулла.
ՄՈԼՈՇ, ի (բսբ.) Мальва.
ՄՈԼՈՇԱՎԱՐԴ, ի (բսբ.) Штокроза.
ՄՈԼՈՇԱՏԳԻՆԵՐ (բսբ.) Мальвовые.
ՄՈԼՈՐ, ա. 1. Колеблющийся, нерешительный. 2. Блуждающий. 3. տե՛ս Մոլար։
ՄՈԼՈՐԱԿ, ի Планета.
ՄՈԼՈՐԱԿԱԾԻՐ, ի (աստղգ.) Орбита (планеты).
ՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ, ա. Планетный.
ՄՈԼՈՐԱԿԱՑՈՒՅՑ, տե՛ս Աստղացույց։
ՄՈԼՈՐԱԿՈՒՂԻ, տե՛ս Մոլորակածիր։
ՄՈԼՈՐԱՄԻՏ, տե՛ս Մտամոլոր։ 
ՄՈԼՈՐԱՔԱՅԼ, տե՛ս Քայլամոլոր։
ՄՈԼՈՐԵՑՆԵԼ, ցրի Вводить, ввести в заблуждение, сбить с толку.
ՄՈԼՈՐՅԱԼ, ա. Заблудившийся, заблудший.
ՄՈԼՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заблуждение.
ՄՈԼՈՐՈՒՆ, տե՛ս Մոլոր 1 և 2 նշան.։
ՄՈԼՈՐՎԵԼ, վեց Заблуждаться, заблудиться.
ՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пристрастие, страсть.
ՄՈԼՈՒՑՔ, ի Исступление.
ՄՈԼՈՔՈՐ, ի Крапивница.
ՄՈԽԻՐ, խրի Пепел, зола. ◊ Մոխիր դառնալ превращаться в пепел. Մոխիր դարձնել обращать в пепел. Մոխիրը քամուն տալ развеять в прах.
ՄՈԽՐԱԲԼՈՒՐ, տե՛ս Մոխրակույտ։
ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ, ա. Серый, пепельный.
ՄՈԽՐԱԳՈՒՆԵԼ, եցի Сереть, становиться, стать серым.
ՄՈԽՐԱԹԱԹԱԽ, տե՛ս Մոխրոտ։
ՄՈԽՐԱԹԱՎԱԼ 1. տե՛ս Մոխրոտ. 2. (փխբ.) Осёл.
ՄՈԽՐԱԿՈԼՈԼ, տե՛ս Մոխրոտ։
ՄՈԽՐԱԿՈՒՅՏ, ի Куча пепла, золы.
ՄՈԽՐԱՄԱՆ, ի Пепельница.
ՄՈԽՐԱՅԻՆ, ա. Пепельный, зольный.
ՄՈԽՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зольность.
ՄՈԽՐԱՆԱԼ, ացավ Испепеляться, испепелиться.
ՄՈԽՐԱՆՈՑ, ի (տեխ.) Зольник.
ՄՈԽՐԱՇԱՏ, ա. Золистый.
ՄՈԽՐԱՊԱՏ, ա. Покрытый золой.
ՄՈԽՐԱՋՈՒՐ, ջրի Щёлок.
ՄՈԽՐԱՋՐԵԼ, եցի Щелочить, золить.
ՄՈԽՐԱՋՐՈՒՄ, Րման Щелочение, золение.
ՄՈԽՐԱՋՐՎԵԼ, վեց Щелочиться, золиться.
ՄՈԽՐԱՎՈՒՆ, ա. Сероватый.
ՄՈԽՐԱՏԻՏԻԿ, ի Золушка.
ՄՈԽՐԱՏՈՒՆ, տան Место, куда ссыпают золу.
ՄՈԽՐԱՑՆԵԼ, ցրի Испепелять, испепелить.
ՄՈԽՐՈՏ 1. ա. Испачканный золой. 2. գ. Золушка.
ՄՈԽՐՈՏԵԼ, եցի Испачкать золой.
ՄՈԾԱԿ, ի Комар, москит.
ՄՈԾԱԿԱՅԻՆ, ա. Комариный.
ՄՈՀԻԿԱՆ, ի Могикан. ◊ Վերջին մոհիկաններ последнее могикане.
ՄՈՂԵՍ, ի Яшерица.
ՄՈՄ, ի 1. Воск. 2. Свеча, свечка. ◊ Մոմ շինել обуздать, смягчить нрав. Մոմի պես հալվել таять как свечка.
ՄՈՄԱԳՈՐԾ, ի 1. Воскобой. 2. Свечник.
ՄՈՄԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Воскобойня, свечной завод.
ՄՈՄԱԳՈՒՅՆ, ա. Восковой, воскового цвета.
ՄՈՄԱԶՕԾ, ա. Восковой, покрытый воском.
ՄՈՄԱԶՕԾԵԼ, տե՛ս Մոմապատել։
ՄՈՄԱԹԵԼ, ի Дратва.
ՄՈՄԱԹԵՐԹ, ի Восковка, вощанка.
ՄՈՄԱԹՈՒՂԹ, թղթի Восковка, вощанка.
ՄՈՄԱԿԱԼ, ի Подсвечник.
ՄՈՄԱԿԵՐՏ, ա. Восковой.
ՄՈՄԱՀՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гадание на воске, свече.
ՄՈՄԱՁՈՒՅԼ, ա. Вылитый, отлитый из воска.
ՄՈՄԱՆՈՑ, ա. Свечовый. Քառասուն մոմանոց сорокасвечовый.
ՄՈՄԱՇԵՐՏ, ի Слой воска.
ՄՈՄԱՇՈՐ, ի Вощанка, вощёная ткань.
ՄՈՄԱՊԱՏ, ա. Вощёный.
ՄՈՄԱՊԱՏԵԼ, եցի Вощить, наващивать, навощить.
ՄՈՄԱՊԱՏՈՒՄ, տման Вощение, покрывание воском.
ՄՈՄԱՎԱՃԱՌ, ի Свечник.
ՄՈՄԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля свечами.
ՄՈՄԱՏԱԽՏԱԿ, ի Восковая дощечка.
ՄՈՄԵ, ա. Восковой.
ՄՈՄԵԼ, եցի Вощить, наващивать, навощить.
ՄՈՄԵՂԵՆ 1. տե՛ս Մոմե, 2. գ. Восковые изделия.
ՄՈՄԼԱԹ, ի Клеёнка.
ՄՈՄԼԱԹԱՅԻՆ, ա. Клеёночный.
ՄՈՄԼԱԹԵ, ա. Клеенчатый.
ՄՈՄՈՏ, ա. Запачканный воском.
ՄՈՄՈՒՄ, մ ման Вощение.
ՄՈՄՎԵԼ, վեց Вощиться, наващиваться, навошиться.
ՄՈՆԹ, ի (եկեղ.) Послушник.
ՄՈՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. (փիլ.) Монистический.
ՄՈՆՂՈԼ, ի Монгол.
ՄՈՆՂՈԼԱԳԵՏ, ի Монголовед.
ՄՈՆՂՈԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Монголоведение.
ՄՈՆՂՈԼԱԿԱՆ, ա. Монгольский.
ՄՈՆՂՈԼԵՐԵՆ 1. գ. Монгольский язык. 2. ա. Монгольский, (о языке). 3. մ. По-монгольски, на монгольском языке.
ՄՈՆՂՈԼՈՒՀԻ, հու Монголка.
ՄՈՆՈԼԻԹ 1. գ. Монолит. 2. ա. Монолитный.
ՄՈՆՈՊՈԼԻԱ, տե՛ս Մենաշնորհ 1 նշան.։
ՄՈՆՈՊՈԼԻԶՄ, ի Монополизм.
ՄՈՆՈՊՈԼԻՍՏ, ի Монополист.
ՄՈՆՈՊՈԼԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Монополистический, монополистский.
ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ, ա. Монументальный.
ՄՈՆՏԱԺ, ի Монтаж.
ՄՈՆՏԱԺԱԳՈՐԾ, ի Монтажник.
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ, ա. Монтажный.
ՄՈՆՏԱԺԵԼ, եցի Монтировать, смонтировать.
ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, Ժման Монтирование, монтировка.
ՄՈՆՏԱԺՎԵԼ, վեց Монтироваться, смонтироваться.
ՄՈՇ, ի (բսբ.) Ежевика.
ՄՈՇԱԹՈՒՓ, թփի (բսբ.) Ежевика, ежевичный куст.
ՄՈՇԱՀՈՏ, ի Ежевичный запах.
ՄՈՇԵՆԻ, նու տե՝ս Մոշաթուփ։
ՄՈՇԻ, մոշու տե՝ս Մոշաթուփ։
ՄՈՇՈՒՏ, ի (բրբ.) Ежевичник.
ՄՈՈԱՑՎԵԼ, վեց Забываться, забыться.
ՄՈՌ, տե՛ս Ազնվամորի։
ՄՈՌԱԳՈՒՅՆ, ա. Малиновый, малинового цвета.
ՄՈՌԱՆԱԼ, ացա Забывать, забыть.
ՄՈՌԱՑԿՈՏ, ա. Забывчивый.
ՄՈՌԱՑԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Забывчивость.
ՄՈՌԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Забвение. ◊ Մոռացության մատնել՝ տալ предать забвению.
ՄՈՌԱՑՈՒՄ, ցման Забывание.
ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ, ա. Московский.
ՄՈՎ (բրբ.) 1. ա. Голубой. 2. գ. Виноградный куст, лоза. 3. գ. Сорт винограда.
ՄՈՎՍԵՍԱԿԱՆ ի (կրոն.) Последователь иудейской религии.
ՄՈՎՍԻՍԱԿԱՆ ի (կրոն.) Последователь иудейской религии.
ՄՈՎՐՈՎ, ի (բրբ.) Наместник.
ՄՈՏ 1. ա. Близкий, ближний, ближайший. 2. մ. Близко, вблизи, возле. 3. կ. К,у, при, близ, около, подле, возле. 4. մ. Приблизительно. ◊ Մոտ բերել подвести, поднести. Մոտ գալ приблизиться, подойти. Մոտ օրերս на днях. Մոտ ապագայում в ближайшем будущем.
ՄՈՏԱԼՈՒՏ, ա. Близкий, ближайший, предстоящий.
ՄՈՏԱԿԱ, ա. Близкий, ближний, близлежащий.
ՄՈՏԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Близость.
ՄՈՏԱԿԱՅՔ, տե՛ս Շրջակայք։
ՄՈՏԱՎՈՐ, ա. 1. Приблизительный. 2. (մաթ.) Приближённый.
ՄՈՏԱՎՈՐԱՊԵՍ, մ. Приблизительно, примерно, около.
ՄՈՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Приблизительность. 2.(մաթ.) Приближённость.
ՄՈՏԵՆԱԼ, եցա 1. Близиться, приближаться, приблизиться, подходить, подойти. 2. Подъезжать, подъехать. 3. Сближаться, сблизиться.
ՄՈՏԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Приближать, приблизить. 2. Сближать, сблизить.
ՄՈՏԵՑՈՒՄ, ցման 1. Приближение. 2. Сближение. 3, Подход.
ՄՈՏԻԿ, տե՛ս Մոտ։ ◊ Մոտիկ անցյալ недалёкое прошлое.
ՄՈՏԻԿԱՆԱԼ, տե՛ս Մոտենալ։
ՄՈՏԻԿԱՑՆԵԼ, տե՛ս Մոտեցնել։
ՄՈՏԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Близость.
ՄՈՏՈԱՐՇԱՎ, ի Мотопробег.
ՄՈՏՈՀԵՏԵՎԱԿ, ի Мотопехота.
ՄՈՏՈՄՐՑՈՒՄ, ցման (սպորտ.) Мотогонка.
ՄՈՏՈՍԱՅԼԱԿ, ի Мотоколяска.
ՄՈՏՈՎԱԶՔ, տե՛ս Մոտոարշավ։
ՄՈՏՈՐԱՑՎԱԾ, ա. Моторизованный.
ՄՈՏՈՑԻԿԼԵՏ, ի Мотоцикл, мотоциклет (устар.).
ՄՈՏՈՑԻԿԼԵՏԱՎՈՐ, ի Мотоциклист.
ՄՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մոտիկություն։
ՄՈՐ, տե՛ս Ճահիճ։
ՄՈՐԱԿՏՑԱՐ, ի (կենդբ.) Бекас.
ՄՈՐԱՊԱՊ, ի (բրբ.) Дедушка по матери.
ՄՈՐԱՋՈՒՐ, տե՛ս Ճահճաջուր։
ՄՈՐԱՏԱՏ, ի (բրբ.) Бабушка по матери.
ՄՈՐԱՔՈՒՅՐ, քրոջ 1. Тётя (сестра матери). 2. Тётя (обращение к взрослой женщине).
ՄՈՐԵԳՈՒՅՆ, ա. Малиновый, малинового цвета.
ՄՈՐԵԽ, ի (կենդբ.) Саранча.
ՄՈՐԵՂԲԱՅՐ, բոր Дядя (брат матери).
ՄՈՐԵՂԲՈՐՈՐԴԻ, ղու Двоюродный брат со стороны матери.
ՄՈՐԹ1, ի 1. Кожа. 2. Шкура, мех.
ՄՈՐԹ2, ի Убой, бой.
ՄՈՐԹԱԲԱՆ, տե՛ս Մաշկաբան։
ՄՈՐԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մաշկաբանություն։
ՄՈՐԹԱԳՈՐԾ, տե՛ս Կաշեգործ։
ՄՈՐԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կաշեգործություն։
ՄՈՐԹԱԶԵՐԾ, ա. С содранной шкурой. ◊ Մորթազերծ անել содрать шкуру.
ՄՈՐԹԱԶԵՐԾԵԼ, եցի Сдирать, содрать шкуру.
ՄՈՐԹԱԶԵՐԾՈՒՄ, ծման Сдирание шкуры.
ՄՈՐԹԱԽՏ, ի (հնց.) Кожная болезнь.
ՄՈՐԹԱԿԵՐ, տե՛ս Մորթեկեր։
ՄՈՐԹԱՀԱՆ, տե՛ս Մորթազերծ։ ◊ Մորթահան անել содрать шкуру.
ՄՈՐԹԱՄԱՀ, ա. Зарезанный.
ՄՈՐԹԱՅԻՆ, ա. 1. Шкурный. 2. Кожный.
ՄՈՐԹԱՊԱՇՏ 1. տե՛ս Մորթապաշտական, 2. գ. Шкурник (разг.).
ՄՈՐԹԱՊԱՇՏԱԿԱՆ, ա. Шкурнический (разг.), шкурный (разг.).
ՄՈՐԹԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шкурничество (разг.).
ՄՈՐԹԱՏՈՒ, ա. Пушной (о животных).
ՄՈՐԹԵ, ա. Меховой.
ՄՈՐԹԵԳԴԱԿ, ի, Меховая шапка.
ՄՈՐԹԵԳՈՐԾ, ի 1.Меховщик, скорняк. 2. տե՛ս Կաշեգործ։
ՄՈՐԹԵԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Скорняжный. 2. տե՛ս Կաշեգործական։
ՄՈՐԹԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Скорняжничество. 2. տե՛ս Կաշեգործություն։
ՄՈՐԹԵԼ, եցի Резать, зарезать, бить, забивать, забить, закалывать, заколоть.
ՄՈՐԹԵԿԵՐ, ի (կենդբ.) Кожеед.
ՄՈՐԹԵՀԱՐԿ, ի (պատմ.) Ясак.
ՄՈՐԹԵՀԱՐԿԱՏՈՒ, ա. Ясачный.
ՄՈՐԹԵՂԵՆ 1. գ. Пушнина, меха. 2. ա. Пушной, меховой.
ՄՈՐԹԵՊԱՏ, ա. Покрытый шкурой, мехом.
ՄՈՐԹԵՎԱՃԱՌ, ի Меховщик.
ՄՈՐԹԵՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля мехами, пушным товаром.
ՄՈՐԹԻ, թու 1. Кожа. 2. Шкура, мех.
ՄՈՐԹՅԱ, տե՛ս Մորթե։
ՄՈՐԹՈՏԵԼ, եցի Перерезать, перебить, перекалывать, переколоть.
ՄՈՐԹՈՒՄ, թման Убой, забой, резание,
ՄՈՐԹՎԵԼ, վեց Резаться, биться, забиваться, закалываться.
ՄՈՐԻ, րու (բսբ.) Земляника.
ՄՈՐԽ, ի Сморчок.
ՄՈՐՃ, ի 1. Лоза. 2. Хворостина.
ՄՈՐՄ1, ի (կենդբ.) Тарантул, фаланга.
ՄՈՐՄ2, ի (բսբ.) Паслён.
ՄՈՐՄԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բոր.) Паслёновые.
ՄՈՐՄՈՔ, ի Сокрушение, печаль.
ՄՈՐՄՈՔԱԼԻՑ, ա. Горестный, сокрушённый.
ՄՈՐՄՈՔԱՁԱՅՆ, մ. Горестно.
ՄՈՐՄՈՔԱՆՔ, տե՛ս Մորմոք։
ՄՈՐՄՈՔԵԼ, եցի Сокрушать, сокрушить, терзать.
ՄՈՐՄՈՔԻՉ, ա. Горестный, сокрушённый.
ՄՈՐՄՈՔՈՒՄ, տե՛ս Մորմոք։
ՄՈՐՄՈՔՈՒՆ, տե՛ս Մորմոքիչ։
ՄՈՐՄՈՔՎԵԼ, վեց , Сокрушаться, терзаться.
ՄՈՐՈՒՏ, ի Трясина.
ՄՈՐՈՒՏԱՅԻՆ, ա. Болотистый, топкий.
ՄՈՐՈՒՔ, ի Борода.
ՄՈՐՈՒՔԱՎՈՐ, ա. Бородатый.
ՄՈՐՎԵՂ, ա. Бородатый.
ՄՈՐՓԵՈՍ, ի Морфей. ◊ Մորփեոսի գրկում լինել покоиться в объятиях Морфея.
ՄՈՐՖԻ ի Морфий.
ՄՈՐՖԻՆ ի Морфий.
ՄՈՐՖԻՆԱՄՈԼ, ի Морфинист.
ՄՈՐՖԻՆԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Морфинизм.
ՄՈՐՖԻՆԻԶԱ, ի Морфинизм.
ՄՈՒԳ, ա. Тёмный (о цвете,).
ՄՈՒԳԱՆԱԼ, ացավ Темнеть, потемнеть.
ՄՈՒԳԱՎՈՒՆ, ա. Темноватый.
ՄՈՒԳԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать более тёмным.
ՄՈՒԹ, 1. գ. Темнота, тьма, мрак. 2. ա. Тёмный. 3.ա. Мрачный. 4. (փխբ.) ա. Непонятный, тёмный. 5. (փխբ.) ա. Тёмный, подозрительный. ◊ Մութն ընկնել, Մութը կոխել вечереть, темнеть. Մութ է темни.
ՄՈՒԹԱՔԱ, ի (բրբ.) Подушка валиком.
ՄՈՒԺ, ի Мгла, туман.
ՄՈՒԽ1, մխի Дым, чад. ◊ Մուխը մարել, տե՛ս Օջախ բառի տակ՝ Օջախը մարել: Մուխը քթերից հանել отомстить.
ՄՈՒԽ2, մխի Закал, закалка. ◊ Մուխ տալ калить.
ՄՈՒԾԱՐՔ, ի Взнос.
ՄՈՒԾԵԼ, եցի Вносить, внести (взнос), платить, уплачивать, уплатить (взнос).
ՄՈՒԾՈՒՄ, ծման Внесение взноса, уплата.
ՄՈՒԾՎԵԼ, վեց Вноситься, уплачиваться (о взносе).
ՄՈՒԿ, մկան Мышь. ◊ Մուկ դառնալ 1) стать жалким, 2) промокнуть. Մուկ ու կատու кошки-мышки.
ՄՈՒԿԻԿ, ի Мышка.
ՄՈՒՃԱԿ, ի (հնց.) Тапочки, пантофли, пантуфли (устар.).
ՄՈՒՆ, ի (բրբ.) 1. Мелкая вошь. 2. Только что вылупившаяся личинка шелкопряда.
ՄՈՒՆԵՏԻԿ, ի (պատմ.) Глашатай, вестник.
ՄՈՒՆՋ 1. ա. Немой. 2. ա. Безмолвный. 3. մ. Немо, безмолвно. ◊ Լուռ ու մունջ тихо, безмолвно. Մունջ կտրել онеметь.
ՄՈՒՇԿ, մշկի 1. Мускус 2. (բոր.) Мускатник, мускатный орех.
ՄՈՒՇԿԱՅԻՆ, ա. 1. Мускусный. 2. Мускатный.
ՄՈՒՇ-ՄՈՒՇ (բրբ.) միայն Մուշ-մուշ քնել կապակցության մեջ. сладко спать.
ՄՈՒՇՏԱԿ, ի Шуба.
ՄՈՒՇՏԱԿԱԳՈՐԾ, ի Шубник, меховщик, скорняк.
ՄՈՒՇՏԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Скорняжный.
ՄՈՒՇՏԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скорняжничество.
ՄՈՒՇՏԱԿԱՎԱՃԱՌ, ի Меховщик.
ՄՈՒՇՏԱԿԱՎՈՐ, ա. Пушной.
ՄՈՒՇՏԱԿԵՂԵՆ, տե՛ս Մորթեղեն։
ՄՈՒՌ, ի (բրբ.) Месть. ◊ Մուռը հանել отомстить. Մուռ պահել затаить обиду, злобу.
ՄՈՒՌՏԱՌ, ա. (բրբ.) Поганый.
ՄՈՒՌՏԱՌԵԼ, եցի (բրբ.) Поганить, испоганивать, испоганить.
ՄՈՒՌՏԱՌՎԵԼ, վեց (բրբ.) Поганиться, испоганиваться, испоганиться.
ՄՈՒՍԱՎԱԹ, տե՛ս Մուսավաթական 2 նշան.։
ՄՈՒՍԱՎԱԹԱԿԱՆ 1. ա. Мусаватистский. 2. գ. Мусаватист.
ՄՈՒՍԿԱԹ, ի 1. Мускат, мускатный орех. 2. Мускат, сорт винограда и вина.
ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆ, տե՛ս Մահմեդական 2 նշան.։
ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ, տե՛ս Մահմեդական 2 նշան։
ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Մահմեդականություն։
ՄՈՒՏ, ի Выжимки.
ՄՈՒՏՔ, ի 1. Вход, въезд. 2. Приход, поступление. ◊ Մուտք ասել заприходовать, записать на приход. Մուտք գործել проникать, проникнуть. Մուտք ունենալ иметь доступ.
ՄՈՒՐ, մրի Сажа, копоть. ◊ Մար քսել очернить.
ՄՈՒՐԱԲԱ, յի Варенье.
ՄՈՒՐԱԶ, ի (բրբ.) Заветное желание, мечта.
ՄՈՒՐԱԼ, առի 1. Попрошайничать, нищенствовать, побираться. 2. (փխբ.) Выпрашивать, выпросить, клянчить, выклянчить.
ՄՈՒՐԱՆԱԼ, տե՛ս Մուրալ։
ՄՈՒՐԱՏԻԿ ա. Нищий, попрошайка.
ՄՈՒՐԱՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ թյան Нищенство, попрошайничество.
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆ ա. Нищий, попрошайка.
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան Нищенство, попрошайничество.
ՄՈՒՐՀԱԿ, ի Вексель.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ