Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄՐԱԳՈՒՅՆ, ա. Цвета сажи.
ՄՐԱԹԱԹԱԽ, տե՛ս Մրոտ։
ՄՐԱՀՈՆ, ա. Чернобровый.
ՄՐԱՊԱՏ, ա. Закопчённый, закоптелый, покрытый сажей.
ՄՐԱՊԱՏԵԼ, եցի Покрыть сажей, закоптить.
ՄՐԱՓ, ի (բրբ.) Крепкий сон.
ՄՐԱՓԵԼ, եցի (բրբ.) Спать, дрыхать, дрыхнуть (прост).
ՄՐԱՓՈՑ, ի տե՛ս Մրափ։
ՄՐԱՓՈՒՄ, փման տե՛ս Մրափ։
ՄՐԳԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պտղաբուծություն։
ՄՐԳԱԲՈՒՅՐ 1. գ. Фруктовый запах. 2. ա. С фруктовым запахом.
ՄՐԳԱԳԻՆԻ, նու Фруктовое вино.
ՄՐԳԱՀԱՎԱՔ, ի Сбор фруктов.
ՄՐԳԱՀՅՈՒԹ, ի Фруктовый сок
ՄՐԳԱՆՈՒՇ, ի Фруктовое варенье.
ՄՐԳԱՇԱՏ, տես Մրգառատ։
ՄՐԳԱՋՈՒՐ, ջրի Фруктовая вода.
ՄՐԳԱՌԱՏ, ա. Богатый, обильный фруктами.
ՄՐԳԱՍՏԱՆ, ի Местность, богатая фруктами.
ՄՐԳԱՎԱՃԱՌ, ի Фруктовщик.
ՄՐԳԱՎԵՏ, տե՛ս Մրգառատ։
ՄՐԳԱՏՈՒ, ա. Фруктовый.
ՄՐԳԱՔԱՂ, տե՛ս Մրգահավաք։
ՄՐԳԵՂԵՆ, ի Фрукты.
ՄՐԳՕՂԻ, ղու Фруктовая водка, наливка.
ՄՐԹՄՐԹԱԼ, տե՛ս Մռթմռթալ։
ՄՐԹՄՐԹԱՆ, տե՛ս Մռթմռթան։
ՄՐԹՄՐԹՈՑ, տե՛ս Մռթմռթոց։
ՄՐԻԿ, ի Головня (болезнь растений).
ՄՐԿԵԼ, եց (բրբ.) 1. Обгорать, обгореть. 2. Обжигать, обжечь, выжигать, выжечь.
ՄՐՄՆՋԱԼ, առի 1. Тихо говорить, бормотать, шептать. 2. Говорить, напевать себе под нос. 3. (փխբ.) Журчать.
ՄՐՄՆՋՈՑ, ի Тихий говор, бормотание.
ՄՐՄՈՒՆՋ, ի 1. Тихий разговор, бормотание, шёпот. 2. Тихий плач. 3. (փխբ.) Причитания, жалобы.
ՄՐՄՈՒՌ, տե՛ս Մռմուռ։
ՄՐՄՌԱԼ, առ Саднить, саднеть, ныть.
ՄՐՄՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Մռմռացնել։
ՄՐՈՏ, ա. Покрытый сажей, копотью, закопчённый.
ՄՐՈՏԵԼ, եռի 1. Коптить, закоптить. 2. (փխբ.) Чернить. 3. (փխբ.) Марать (бумагу.).
ՄՐՈՏՈՒՄ, „ման 1. Копчение. 2. Маранье.
ՄՐՈՏՎԵԼ, վեց 1. Коптиться, закоптиться. 2. (փխբ.) Черниться.
ՄՐՈՒՐ, ի 1. Осадок, гуща. 2. (փխբ.) Горечь. ◊ Մրուրը քամել испить горькую чашу.
ՄՐՋՅՈՒՆ, ի Муравей.
ՄՐՋՆԱԲՈՒՅՆ, տե՛ս Մրջնանոց։
ՄՐՋՆԱԹԹՈՒ, թթվի Муравьиная кислота.
ՄՐՋՆԱԿԵՐ 1. ա. Съеденный муравьями. 2. ա. Питающийся муравьями. 3. տե՛ս Մրջնաքաղ։
ՄՐՋՆԱԿԵՐՊ, ա. Муравьиный, подобный муравью.
ՄՐՋՆԱԿՈՒՅՏ, ի Муравьиная куча.
ՄՐՋՆԱՅԻՆ, ա. Муравьиный.
ՄՐՋՆԱՆՈՑ, ի Муравейник.
ՄՐՋՆԱՔԱՂ, ի (կենդբ.) Муравьед.
ՄՐՍԵԼ, եցի 1. Зябнуть, озябнуть. 2. Простуживаться, простужаться, простудиться. 3. Отмерзать, отмёрзнуть.
ՄՐՍԵՑՆԵԼ, ցրի Простуживать, простужать, простудить.
ՄՐՍԿԱՆ,ա. Зябкий.
ՄՐՍԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зябкость.
ՄՐՏԱՎԱՐԴ, ի (բսբ.) Рододендрон.
ՄՐՏԵՆԻ, նու (բսբ.) Мирт, мирта.
ՄՐՏԻ, ի (բսբ.) Мирт, мирта.
ՄՐՏԻՄ, ի (կենդբ.) Чирок.
ՄՐՐԻԿ, ի Буря, вихрь, ураган.
ՄՐՐԿԱԲԱՇ, ա. Вихревой, стремительный.
ՄՐՐԿԱԲԵՐ, ա. Буревой.
ՄՐՐԿԱԼԻ ա. Бурный, буревой.
ՄՐՐԿԱԼԻՑ ա. Бурный, буревой.
ՄՐՐԿԱԾԵԾ, ա. 1. Побитый бурей. 2. (փխբ.) Измученный.
ՄՐՐԿԱԾԻՆ, ա. 1. Рождённый бурей. 2. Рождающий бурю.
ՄՐՐԿԱԾՈՒՓ, ա. Взволнованный.
ՄՐՐԿԱՀԱՎ, ի Буревестник.
ՄՐՐԿԱՅԻՆ, ա. Буревой, вихревой, ураганный.
ՄՐՐԿԱՇՈՒՆՉ, տե՛ս Փոթորկաշունչ։
ՄՐՐԿԱՍԼԱՑ, ա. Бурный, стремительный.
ՄՐՐԿԵԼ, եց 1. Вихрить, вихрить, вихриться, вихриться. 2. (փխբ.) Обуревать.
ՄՐՐԿՈՏ, ա. Бурный, с бурями.
ՄՐՐԿՎԵԼ, վեց 1. Вихриться, вихриться. 2. (փխբ.) Обуреваться.
ՄՐՑԱԴԱՇՏ, ի Арена.
ՄՐՑԱԽԱՂ, ի Спортивное соревнование, состязание.
ՄՐՑԱԿԻՑ, կցի Соперник, конкурент.
ՄՐՑԱԿՑԵԼ, եցի 1. Соревноваться, состязаться. 2. Соперничать, конкурировать.
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Соревнование. 2. Состязание, конкурс. 3. Конкуренция, соперничество.
ՄՐՑԱՀՐԱՊԱՐԱԿ, ի Спортивная площадка.
ՄՐՑԱՀՐԱՎԵՐ, ի Вызов, призыв к борьбе, соревнованию.
ՄՐՑԱՆԱԿ, ի Приз, премия.
ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Конкурс.
ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ, կրի Призёр.
ՄՐՑԱՆԱԿԱՅԻՆ, ա. Призовый, призовой.
ՄՐՑԱՆԻՇ, ի (սպորտ.) Очко.
ՄՐՑԱՇԱՐ, ի (սպորտ.) Турнир.
ՄՐՑԱՇՐՋԱՆ, ի Спортивный сезон.
ՄՐՑԱՊԱՅՔԱՐ, ի Спортивная борьба.
ՄՐՑԱՍՊԱՐԵԶ, ի Спортивная арена.
ՄՐՑԱՍՐԱՀ, ի Спортивный зал.
ՄՐՑԱՎԱԶՔ, ի 1. Бег, пробег, гонки. 2. (փխբ.) Конкуренция. 3. (փխբ.) Гонка, эскалация (вооружений).
ՄՐՑԱՎԱՐ, ի (սպորտ.) Судья, арбитр (в спорте).
ՄՐՑԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Судейство (спортивное).
ՄՐՑԱՐՇԱՎ, ի Поход (спортивный).
ՄՐՑԵԼ, եցի 1. Соревноваться, состязаться. 2. Соперничать, конкурировать.
ՄՐՑՈՐԴ, տե՛ս Մրցակից։
ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Соревнование, состязание.
ՄՐՑՈՒՄ ման Соревнование, состязание.
ՄՐՑՈՒՅԹ, ի Конкурс.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ