Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆԵ1, ի (երժշտ.) Шестая ступень звукоряда армянской музыки.
ՆԵ2, ներա, դ. (արևմտ.) Она.
ՆԵԳՐ, ի, Негр.
ՆԵԳՐԱԿԱՆ, ա. Негритянский.
ՆԵԳՐՈՒՀԻ, հու Негритянка.
ՆԵԽ, ի Прение, гниение, тление (книжн.), тлен (книжн.).
ՆԵԽԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Прелость, прель, гнилость, гниль, затхлость. 2. (փխբ.) Угрюмость, мрачность (натуры).
ՆԵԽԱՀՈՏ, ի Затхлый (гнилой) запах, затхлость, прелость.
ՆԵԽԱՀՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Затхлый (гнилой) запах, затхлость, прелость.
ՆԵԽԵԼ, եց Гнить, сгнить, тухнуть, протухнуть,преть, сопреть.
ՆԵԽԵՑՆԵԼ, ցրի Гноить, сгноить.
ՆԵԽԻՉ, ա. Тлетворный, гнилостный.
ՆԵԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гнилость, затхлость, тухлость, прелость.
ՆԵԽՈՒՄ, խման Гниение, разложение.
ՆԵԽՈՒՐ, տե՛ս Կարոս։
ՆԵԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Նեխածություն։
ՆԵԽՎԵԼ, վեց Гнить, сгнить, тухнуть, протухнуть,преть, сопреть.
ՆԵԿՏԱՐ, ի Нектар.
ՆԵԿՏԱՐԱԲԵՐ ա. Нектароносный.
ՆԵԿՏԱՐԱԲՈՒԽ ա. Нектароносный.
ՆԵԿՏԱՐԱԾԱՂԻԿ, ղկի Нектаронос
ՆԵԿՏԱՐԱՀՈՏ, ի Запах нектара.
ՆԵԿՏԱՐԱՅԻՆ, ա. Нектарный.
ՆԵՂ 1. ա. Узкий, неширокий. 2. Тесный, трудный. 3. Ограниченный. ◊ Նեղ ապրել терпеть лишения, бедствовать. Նեղ գալ быть малым, тесным. Նեղը դնել՝ լծել՝ գցել припирать, припереть к стенке, поставить в трудное положение. Նեղը լինել быть в трудном положении. Նեղն ընկնել попасть в трудное положение. Նեղ օր тяжёлое положение, чёрный день.
ՆԵՂԱԲԵՐԱՆ, ա. Узкогорлый.
ՆԵՂԱԳԻԾ ա. Узкоколейный.
ՆԵՂԱԾԻՐ ա. Узкоколейный.
ՆԵՂԱՀԱՅԱՑ, ա. Узколобый, узкий, недалёкий, ограниченный.
ՆԵՂԱՃԱԿԱՏ, ա. Низколобый, узколобый.
ՆԵՂԱՆԱԼ, ացավ 1. Сужаться, сузиться. 2. Обижаться, обидеться, дуться, надуться.
ՆԵՂԱՇԱՎԻՂ, տե՛ս Նեղագիծ։
ՆԵՂԱՇԱՐ, մ. Узкими рядами.
ՆԵՂԱՉՔ, ա. Узкоглазый.
ՆԵՂԱՏԵՐԵՎ, ա. Узколистный, узколистый.
ՆԵՂԱՑԿՈՏ, ա. Обидчивый.
ՆԵՂԱՑԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обидчивость.
ՆԵՂԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Сужать, сузить. 2. Обижать, обидеть. 3. Беспокоить, побеспокоить.
ՆԵՂԱՑՈՒՄ, ցման Сужение.
ՆԵՂԳԻԾ, տե՛ս Նեղագիծ։
ՆԵՂԵԼ, եցի 1. Беспокоить, стеснять, стеснить. 2. (փխբ.) Припереть к стенке, поставить в трудное положение.
ՆԵՂԻՄԱՍՏ, ա. Имеющий узкий, ограниченный смысл.
ՆԵՂԻՉ, ի Притеснитель, угнетатель, мучитель
ՆԵՂԼԻԿ, ա. (բրբ.) Тесный, узенький.
ՆԵՂԾԻՐ, տե՛ս Նեղածիր։
ՆԵՂԿՈՒԿ, ա. Тесный.
ՆԵՂՄԻՏ, ա. Ограниченный, недалёкий.
ՆԵՂՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ограниченность, недалёкость.
ՆԵՂՅԱԼ, ի (հնց.) Угнетённый, униженный (человек).
ՆԵՂՇԱՐ, տե՛ս Նեղաշար։
ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Узкость, узость, теснота. 2. Нужда, лишения, недостаток. 3. Беспокойство. ◊ Նեղություն կրել՝ քաշել 1) нуждаться, быть в тяжёлом положении, состоянии, 2) побеспокоиться, озаботиться. Նեղություն տալ՝ պատճառել утруждать, беспокоить.
ՆԵՂՈՒՂԻ, զու Узкоколейка.
ՆԵՂՈՒՑ, ի (աշխգր.) Пролив.
ՆԵՂՍԻՐՏ, ա. Раздражительный, обидчивый.
ՆԵՂՍՐՏԵԼ, եցի Быть раздосадованным, раздражаться, нервничать.
ՆԵՂՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Раздражение, досада.
ՆԵՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теснота.
ՆԵՂՎԱԾՔ, ի Теснота.
ՆԵՂՎԵԼ, վեց 1. Тесниться, потесниться. 2. Обижаться, обидеться.
ՆԵՆԳ 1, ա. Коварный, вероломный. 2. ա. Ехидный. 3. գ. Коварство, вероломство. 4. գ. Ехидство.
ՆԵՆԳԱԲԱՐ 1. մ. Коварно, вероломно. 2. Ехидно.
ՆԵՆԳԱԲԱՐՈ, ա. 1. Коварный, вероломный. 2. Ехидный.
ՆԵՆԳԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Вероломствовать, действовать коварно, вероломно.
ՆԵՆԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնք.) Коварство, вероломство.
ՆԵՆԳԱԴԱՎ, ի Коварный заговор.
ՆԵՆԳԱԴՈՒԼ, ի Саботаж.
ՆԵՆԳԱԺՊԻՏ 1. մ. С коварной улыбкой. 2. ա. Коварно улыбающийся.
ՆԵՆԳԱԼԻ, ա. Полный коварства, коварный.
ՆԵՆԳԱԽՈՀ, ա. С коварным замыслом, замысливший коварство.
ՆԵՆԳԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Նենգամտություն։
ՆԵՆԳԱԽՈՍ 1. ա. Ехидный, язвительный. 2. գ. Ехидна (прост.), язва.
ՆԵՆԳԱՄԻՏ, ա. Коварный, злонамеренный.
ՆԵՆԳԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коварство, злонамеренность.
ՆԵՆԳԱՎՈՐ 1. ա. Коварный. 2. մ. Коварно.
ՆԵՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Коварность, вероломность, коварство, вероломство.
ՆԵՆԳԱՐԱՐ, ա. Коварный.
ՆԵՆԳԱՓՈԽԵԼ, եցի 1. Подменять, подменить (со злым умыслом). 2. Подтасовывать, подтасовать, фальсифицировать, сфальсифицировать.
ՆԵՆԳԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Подмен, подмена (со злым умыслом). 2. Подтасовка, фальсификация.
ՆԵՆԳԱՓՈԽՈՒՄ, խման 1. Подмен, подмена (со злым умыслом). 2. Подтасовка, фальсификация.
ՆԵՆԳԱՓՈԽՎԵԼ, վեց Быть подменённым, подтасованным, сфальсифицированным.
ՆԵՆԳԵԼ, եցի Вероломствовать, поступать коварно, вероломно.
ՆԵՆԳՈՏ, ա. 1. Коварный, вероломный. 2. Ехидный.
ՆԵՆԳՈՐԵՆ, մ. 1. Коварно, вероломно. 2. Ехидно.
ՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Коварность, коварство, вероломность. 2. Ехидность.
ՆԵՈԼԻԹ, ի Неолит.
ՆԵՊՈՒԿ, ի (կենդբ.) Мокрица.
ՆԵՌ, ի 1. գ. (կրոն.) Антихристе 2. գ. (բրբ.) Злой, коварный, мстительный человек. 3. ա. Злой, коварный, мстительный.
ՆԵՌԱԴԱՎԱՆ, ա. Коварный, вероломный.
ՆԵՍՏՈՐԱԿԱՆ (եկեղ.) 1. ա. Несторианский. 2. գ. Несторианин.
ՆԵՍՏՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Несторианство.
ՆԵՏ, ի Стрела.
ՆԵՏԱԲՈՒՅՍ, ի (բսբ.) Стрелолист.
ՆԵՏԱԼԻՅ, ա. Наполненный стрелами, полный стрел.
ՆԵՏԱՀԱՐ, ա. 1. Поражающий стрелой. 2. Поражённый стрелой. 2. Նետահար անել, տե՛ս Նետահարել։ Նետահար լինել быть поражённым стрелой.
ՆԵՏԱՀԱՐԵԼ, եցի Поражать, поразить стрелой.
ՆԵՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поражение стрелой.
ՆԵՏԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Метание стрел из лука.
ՆԵՏԱՁԻԳ, ի Лучник.
ՆԵՏ-ԱՂԵՂ, Ի Лук и стрела.
ՆԵՏԱՉԱՓ 1. ա. На расстояние полёта стрелы. 2. գ. Расстояние полёта стрелы.
ՆԵՏԱՍԼԱՑ, ա. Стремительный, мгновенный.
ՆԵՏԱՏԱՐԱՓ, ի Туча, град, дождь стрел.
ՆԵՏԵԼ, եցի Бросать, бросить, метать, метнуть, кидать, кинуть.
ՆԵՏԸՆԿԵՑ, տե՛ս Նետաչափ։
ՆԵՏՈՂԱԿԱՆ, ա. Бросательный, метательный. 2. Նետողական մեքենա метательная машина.
ՆԵՏՈՒՄ, տման 1. Бросание, метание. 2. Бросок.
ՆԵՏՎԵԼ, վեց 1. Бросаться, броситься, метаться, метнуться, кидаться, кинуться, ввергаться, ввергнуться. 2. (փխբ.) Устремляться, устремиться, ринуться.
ՆԵՐ, ոջ (արևմտ.) Жена деверя.
ՆԵՐԱԶԴԵԼ, եցի Воздействовать.
ՆԵՐԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воздействие.
ՆԵՐԱԶԴՈՒՄ, դման Воздействие.
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 1. ա. Вводный, вступительный. 2. ա. Пропедевтический. 3. գ. Введение, предисловие, вступление.
ՆԵՐԱԾԵԼ, եցի Импортировать, ввозить.
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Введение. 2. տե՛ս Ներմուծում։
ՆԵՐԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ, ա. Эндогамный.
ՆԵՐԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эндогамия.
ՆԵՐԱՄՓՈՓ ա. Замкнутый, необщительный, скрытный, нелюдимый.
ՆԵՐԱՆԱՁՆ ա. Замкнутый, необщительный, скрытный, нелюдимый.
ՆԵՐԱՆՁՆԱՆԱԼ, ացա Замыкаться, замкнуться (в себе).
ՆԵՐԱՆՑՈՒՄ, Տման Проникновение, попадание, просачивание.
ՆԵՐԱՇԽԱՐՀ, ի Внутренний мир.
ՆԵՐԱՉՔԱՅԻՆ, ա. Внутриглазной.
ՆԵՐԱՊՐԵԼ, եցի Прочувствовать, переживать, пережить.
ՆԵՐԱՊՐՈՒՄ, րման Переживание, эмоция.
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ, ա. (լեզվբ.) Инклюзивный, включительный.
ՆԵՐԱՌԵԼ, առա Включать, включить, охватывать, охватить.
ՆԵՐԱՌՅԱԼ, մ. Включительно, включая.
ՆԵՐԱՌՈՒՄ, ռման Включение, охватывание.
ՆԵՐԱՌՎԵԼ, վեց Включаться, охватываться.
ՆԵՐԱՏՈՄԱՅԻՆ, ա. Внутриатомный.
ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ, ա. (կզմխս.) Внутриматочный.
ՆԵՐԱՐԿԵԼ, եցի 1. Впрыскивать, впрыснуть, инъецировать, вливать, влить. 2. (փխբ.) Внушать, внушить.
ՆԵՐԱՐԿՈՒՄ, կման Впрыскивание, инъекция, вливание.
ՆԵՐԱՐԿՎԵԼ, վեց Впрыскиваться, инъецироваться.
ՆԵՐԲԱՆ, ի 1. Ступня, подошва. 2. Подмётка.
ՆԵՐԲԱՆԱՑՈՒ 1. գ. Материал на подмётку. 2. ա. Годный на подмётку.
ՆԵՐԲԱՆԱՓՈԿ, ի Штрипка.
ՆԵՐԲՈՂ, ի Ода, дифирамб, панегирик, похвальное слово.
ՆԵՐԲՈՂԱԳԻՐ, գրի Сочинитель од, дифирамбов.
ՆԵՐԲՈՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ода, дифирамб, панегирик.
ՆԵՐԲՈՂԱԼԻՑ, ա. Полный похвал, дифирамбов.
ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ 1. ա. Дифирамбический, одический. 2. ա. Панегирический, хвалебный. 3. գ. Хвалебное слово.
ՆԵՐԲՈՂԵԼ, եցի Восхвалять, восхвалить, восславлять, восславить.
ՆԵՐԲՈՂԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Искусство сочинения од, дифирамбов.
ՆԵՐԲՈՂՅԱՆ, ի (հնց.) Панегирик.
ՆԵՐԲՈՂՈՒՄ, ղման Восхваление, восславление, хвала.
ՆԵՐԲՈՂՎԵԼ, վեց Восхваляться, восславляться, восславиться.
ՆԵՐԲՋԻՋԱՅԻՆ ա. (կզմխս.) Внутриклеточный.
ՆԵՐԲՋՋԱՅԻՆ ա. (կզմխս.) Внутриклеточный.
ՆԵՐԳԱՂԹ, ի 1. Репатриация. 2. Иммиграция.
ՆԵՐԳԱՂԹԱՅԻՆ, ա. 1. Репатриационный. 2. Иммиграционный.
ՆԵՐԳԱՂԹԵԼ, եցի 1. Репатриироваться. 2. Иммигрировать.
ՆԵՐԳԱՂԹՈՒՄ, տե՝ս Ներգաղթ։
ՆԵՐԳԱՇՆԱԿԱՁԱՅՆ 1. ա. Благозвучный, гармоничный, напевный. 2. մ. Благозвучно, гармонично, напевно.
ՆԵՐԳԵՏՆՅԱ, ա. Подземный.
ՆԵՐԳՈՅԱԿԱՆ,ա. (քեր.) Местный (падёж).
ՆԵՐԳՈՅԱԿԱՆԱԿԵՐՏ, ա. (քեր.) Образующий местный падёж.
ՆԵՐԳՈՐԾԱԲԱՐ, մ. (քեր.) В значении действительного залога.
ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Воздействующий. 2. (քեր.) Действительный. 2. Ներգործական սեռ действительный залог.
ՆԵՐԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Внутризаводской, внутризаводский.
ՆԵՐԳՈՐԾԵԼ, եցի 1. Действовать, подействовать. 2. Воздействовать, влиять, повлиять.
ՆԵՐԳՈՐԾՈՆ, ա. Действенный, результативный, эффективный, оперативный.
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Действие, воздействие, влияние. ◊ Ներգործություն անել՝ ունենալ воздействовать.
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Действие, воздействие, влияние. ◊ Ներգործություն անել՝ունենալ воздействовать.
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ, տե՛ս Ներգործոն։
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Результативность, эффективность.
ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ, եցի Привлекать, привлечь, вовлекать, вовлечь, втягивать, втянуть, включать, включить.
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ, վման Привлечение, вовлечение.
ՆԵՐԳՐԱՎՎԵԼ, վեցի Привлекаться, быть привлечённым, вовлекаться, вовлечься, включаться, включиться.
ՆԵՐԴԱՇՆ ա.1 Благозвучный, гармоничный, гармонический, напевный. 2. Складный,согласный, стройный. 3. Созвучный.
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ա.1 Благозвучный, гармоничный, гармонический, напевный. 2. Складный,согласный, стройный. 3. Созвучный.
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԱԲԱՐ, տե՛ս Ներդաշնակորեն։
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԱՎՈՐ, ա. Гармоничный, стройный.
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵԼ, եցի 1. Гармонировать, сочетаться. 2. Сочетать. 3. (երժշտ.) Гармонизировать, гармонизовать.
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՐԵՆ, մ. Гармонично, стройно, согласно.
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Созвучность, гармоничность, гармония. 2. Созвучие, лад, слаженность.
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՎԵԼ, վեց Гармонировать, сочетаться.
ՆԵՐԴԻՐ, դրի 1. Вкладка, вкладыш. 2. Закладка. 3. Вставка. 4. (տեխ.) Вкладыш.
ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ, ա. Внутришкольный.
ՆԵՐԴՐԵԼ, դրի և դրեցի 1. Вставлять, вставить. 2. Вкладывать, влагать, вложить.
ՆԵՐԴՐՈՒՄ, րման 1. Вкладывание, вложение. 2. Вклад.
ՆԵՐԴՐՎԵԼ, վեց 1. Вставляться, вставиться. 2. Вкладываться, влагаться, вложиться.
ՆԵՐԵԼ, եցի 1. Прощать, простить. 2. Извинять, извинить. 3. Миловать, помиловать. 4. (փխբ.) Позволять, позволить. ◊ Ներեցե՛ք извините! простите!
ՆԵՐԵԼԻ, ա. Простительный, извинительный.
ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Внутривенный.
ՆԵՐԶԳԱԼ, ացի Вчувствоваться, прочувствовать, проникаться, проникнуться, понимать, понять.
ՆԵՐԶՈՐ, տե՛ս Ներուժ։
ՆԵՐԸՄԲՌՆՈՂԱԿԱՆ, ա. Интуитивный, инстинктивный.
ՆԵՐԸՄԲՌՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Интуиция, чутье.
ՆԵՐԸՄԲՌՆՈՒՄ, նման Интуиция, чутье.
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑ, ա. 1. Проникающий, просачивающийся. 2. Проникновенный.
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑԵԼ, եց 1. Проникать, проникнуть. 2. Впитывать, впитать, пропитываться, пропитаться, въедаться, въесться. 3. Вникать, вникнуть.
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄ, ցման Проникновение, просачивание, попадание.
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՆ, ա. 1. Проникающий. 2. Западающий (в душу), проникновенный.
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՎԵԼ, վեց 1. տե՛ս Ներթափանցել։ 2. (փխբ.) Проникнуться.
ՆԵՐԻ, բու Козёл—вожак стада.
ՆԵՐԼՎԱՑՈՒՄ, ցման (բժշկ.) Промывание внутренностей.
ՆԵՐԽՄԲԱՅԻՆ, ա. Внутригрупповой.
ՆԵՐԽՈՒԺԵԼ, եցի Врываться, ворваться, вторгаться, вторгнуться, вламываться, вломиться, ввергаться, ввергнуться.
ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄ, ժման Вторжение, нашествие.
ՆԵՐԾԾԵԼ, եց Всасывать, всосать, впитывать, впитать, вбирать, вобрать.
ՆԵՐԾԾՈՒՄ, ծման Всасывание, впитывание.
ՆԵՐԾԾՎԵԼ, վեց Всасываться, всосаться, впитываться, впитаться, вбираться, вобраться.
ՆԵՐԿ, ի Краска.
ՆԵՐԿԱ 1. ա. գ. Присутствующий, 2. ա. Теперешний, современный. 3. գ. Настоящее. 4. գ. (քեր.) Настоящее время. ◊ Ներկա գտնվել՝ լինել присутствовать.
ՆԵՐԿԱԳՈՐԾ, ի Красковар.
ՆԵՐԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Красочный (относящийся к производству красок).
ՆԵՐԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Изготовление, производство красок.
ՆԵՐԿԱԹԱԹԱԽ, ա. Обмакнутый в краску.
ՆԵՐԿԱԹԱՓ, ա. Облезлый, со слезшей краской.
ՆԵՐԿԱԼԵԼ, եցի Интернировать.
ՆԵՐԿԱԼՈՒՄ, լման Интернирование.
ՆԵՐԿԱԼՎԵԼ, վեց Интернироваться.
ՆԵՐԿԱԾԵՓ, ի 1. Слой краски. 2. Мазок.
ՆԵՐԿԱԿԱԼ, տե՛ս Ներկապնակ։
ՆԵՐԿԱՀՈՏ, ի Запах краски.
ՆԵՐԿԱՄԱՆ, ի Посуда из-под краски, под краску.
ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ, ացա 1. Являться, явиться. 2. Представляться, представиться, рекомендоваться, отрекомендоваться.
ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼԻ, ա. Представительный, солидный, видный.
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Представлять, представить. 2. Предъявлять, предъявить. 3. Представлять, ставить, поставить, играть, разыгрывать, разыграть.
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ, ցման (թատր.) Спектакль, представление. ◊ Նեrկայացում տալ (թատր.) давать, дать спектакль, представление.
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ, ցչի Представитель.
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ, ա. (քղք.) Представительский.
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Представительство.
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ, վեց 1. Представляться. 2. Предъявляться. 3. Разыгрываться, представляться, ставиться.
ՆԵՐԿԱՅԵԼ, տե՛ս Ներկայացնել։
ՆԵՐԿԱՅԻՉ, տե՛ս Ներկայացուցիչ։
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Присутствие.
ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ, մ. Сейчас, в настоящее время.
ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹ, ի 1. Краситель, красящее вещество. 2. Пигмент.
ՆԵՐԿԱՇԵՐՏ, ի Слой краски.
ՆԵՐԿԱՊԱՏԵԼ, եցի Красить, выкрасить, покрасить, покрывать, покрыть краской.
ՆԵՐԿԱՊԱՏՈՒՄ, տման Окрашивание, окраска.
ՆԵՐԿԱՊԱՏՎԵԼ, եց Краситься, покраситься, окраситься, выкраситься, покрываться, покрыться краской.
ՆԵՐԿԱՊՆԱԿ, ի Палитра.
ՆԵՐԿԱՎԱՃԱՌ, ի Крановщик, торговец красками.
ՆԵՐԿԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля красками.
ՆԵՐԿԱՏԱԽՏԱԿ, տե՛ս Ներկապնակ։
ՆԵՐԿԱՏՈՒ, ա. Красящий.
ՆԵՐԿԱՏՈՒՆ, տան Красильня, красильная.
ՆԵՐԿԱՐԱՆ ի Красильня, красильная.
ՆԵՐԿԱՐԱՐ, ի 1. Красильщик. 2. Маляр.
ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. 1. Красильный. 2. Малярный.
ՆԵՐԿԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Красильничество. 2. Малярство.
ՆԵՐԿԱՐԵԼ, եցի Вшивать, вшить.
ՆԵՐԿԵԼ, եցի 1. Красить, покрасить, окрашивать, окрасить. 2. Подкрашивать, подкрасить. 3. (փխբ.) Отчитывать, отчитать, честить (устар.) 4. Расписывать, расписать. 5. Раскрашивать, раскрасить, подцвечивать, подцветить.
ՆԵՐԿԼԱՆԵԼ, եց Поглощать, поглотить, вбирать, вобрать, впитывать, впитать.
ՆԵՐԿԼԱՆՈՒՄ, նման Поглощение, впитывание.
ՆԵՐԿՈԼԵԿՏԻՎԱՅԻՆ, ա. Внутриколлективный.
ՆԵՐԿՈՒՄ, կման Крашение, окраска, окрашивание.
ՆԵՐԿՈՒՌ, ա. Крепкий, спаянный.
ՆԵՐԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Внутрипартийный.
ՆԵՐԿՎԱԾՔ, ի Окраска.
ՆԵՐԿՎԵԼ, վեց Краситься, окраситься, покраситься.
ՆԵՐՀԱԿ, ա. Противный, противоположный, обратный, контрастный.
ՆԵՐՀԱԿԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Противительный. ◊ Ներհակական շաղկապ противительный союз.
ՆԵՐՀԱԿԱՎՈՐ, տե՛ս Ներհակ։
ՆԵՐՀԱԿԵԼ, եցի Противиться, сопротивляться.
ՆԵՐՀԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Противоположность, контрастность.
ՆԵՐՀԱԿՎԵԼ, վեց Противиться, сопротивляться.
ՆԵՐՀԱՅԱՑ, ա. Созерцательный.
ՆԵՐՀԱՅԵԼ, եցի (հնց.) Созерцать.
ՆԵՐՀԱՅԵՑԱԿԱՆ, ա. Созерцательный.
ՆԵՐՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Созерцательность.
ՆԵՐՀԱՏԵԼ, եցի (մսնգ.) Врубать, врубить.
ՆԵՐՀԱՏԻՉ 1. ա. Врубовый. 2. գ. Врубовка. 3. գ. Врубовая машина, врубмашина.
ՆԵՐՀԱՏՈՒԿ, ա. Присущий.
ՆԵՐՀԱՏՈՒՄ, տման (մսնգ.) Врубка, врубание.
ՆԵՐՀՅՈՒՍԵԼ, եցի Вплетать, вплести, ввязывать, ввязать, ввивать, ввить, воткать.
ՆԵՐՀՅՈՒՍՈՒՄ, սման Вплетание, вплетение, ввязывание, ввязка.
ՆԵՐՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ, ա. Внутритканевый.
ՆԵՐՀՅՈՒՍՎԵԼ, վեց Вплетаться, вплестись, ввязываться, ввязаться, ввиваться, ввиться.
ՆԵՐՀՈՍԵԼ, եց Втекать, втечь.
ՆԵՐՀՈՍՈՒԿ, ի Натёк.
ՆԵՐՀՈՍՈՒՄ, սման Впадение, втекание.
ՆԵՐՀՈՍՔ, ի Впадение, втекание.
ՆԵՐՀՈՐԴԵԼ, եց Бурно, стремительно, быстро вливаться, впадать.
ՆԵՐՀՈՒՆ, ա. 1. Глубокомысленный. 2. Проникновенный.
ՆԵՐՀՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Глубокомыслие. 2. Проникновенность.
ՆԵՐՀՐԵԼ, եցի Вталкивать, втолкать, втолкнуть.
ՆԵՐՀՐՈՒՄ, րման Вталкивание.
ՆԵՐՁԳԵԼ, եցի Затягивать, затянуть, втягивать, втянуть, вовлекать, вовлечь, впутывать, впутать.
ՆԵՐՁԳՈՒՄ, գման Затягивание, втягивание, впутывание.
ՆԵՐՁԳՎԵԼ, վեց Затягиваться, затянуться, втягиваться, втянуться, вовлекаться, вовлечься, впутываться, впутаться.
ՆԵՐՄԱՅՐՑԱՄԱՔԱՅԻՆ, ա. (աշխգր.) Внутриматериковый.
ՆԵՐՄԱՐԶԱՅԻՆ, ա. Внутриобластной.
ՆԵՐՄԱՐՄՆԱՎՈՐԵԼ, եց Инкорпорировать.
ՆԵՐՄԱՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման (լեզվբ.) Инкорпорация, инкорпорирование.
ՆԵՐՄԱՐՄՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց (լեզվբ.) Инкорпорироваться.
ՆԵՐՄՂԵԼ, եցի Вводить, ввести (под давлением.).
ՆԵՐՄՂՈՒՄ, զման 1. Введение (под давлением). 2. Внутреннее стремление.
ՆԵՐՄՂՎԵԼ, վեց Вводиться, быть введённым (под давлением).
ՆԵՐՄՈՒԾԱԿԱՆ, ա. 1. Ввозный, привозной. 2. Импортный.
ՆԵՐՄՈՒԾԵԼ, եցի 1. Ввозить, ввезти. 2. Импортировать. 3. Привносить, привнести. 4. Вводить, ввести.
ՆԵՐՄՈՒԾԵԼԻ, ա. 1. Ввозимый. 2. Импортируемый.
ՆԵՐՄՈՒԾՈՎԻ, ա. 1. Ввозный, привозной. 2. Импортный.
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ввоз. 2. Импорт. 3. Ввод, введение.
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ, ծման 1. Ввоз. 2. Импорт. 3. Ввод, введение.
ՆԵՐՄՈՒԾՎԵԼ, վեց 1. Ввозиться. 2. Импортироваться. 3. Вводиться.
ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՆ, ա. 1. Вдохновляющий. 2. Внушающий. 3. (լեզվբ.) Инспираторный, вдыхательный, клокотальный.
ՆԵՐՇՆՉԱՆՔ, տե՛ս ներշնչում,


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ