Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆԻԱԶ, տե՛ս Նվազ։
ՆԻԳ, ի 1. Лом, вага. 2, Засов, запор, затвор.
ՆԻԶԱԿ, ի Копьё, пика. ◊ Նիզակ ճոճել грозить, грозиться, угрожать.
ՆԻԶԱԿԱԲԵԿ, ա. Побеждённый, поверженный, повергнутый.
ՆԻԶԱԿԱԲՈՒՆ, բնի Древко, ратовище копья, пики.
ՆԻԶԱԿԱԴՐՈՇ, ի Знамя на древке копья.
ՆԻԶԱԿԱԶԵՆ, ա. Копейщик (устар.).
ՆԻԶԱԿԱԽԱՂ, ի Турнир, игрище (на копьях.).
ՆԻԶԱԿԱԽԻՏ, ա. Тесные, сплочённые (о рядах копьеносцев).
ՆԻԶԱԿԱԽՈՑ, ի Рана от копья.
ՆԻԶԱԿԱԿԻՐ, ի Оруженосец, копьеносец.
ՆԻԶԱԿԱԿԻՑ, կցի Соратник, сподвижник, боевой товарищ.
ՆԻԶԱԿԱԿՑԵԼ, եցի Быть соратником, сподвижником, боевым товарищем.
ՆԻԶԱԿԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Соратничество, союзничество.
ՆԻԶԱԿԱՀԱՐ, ա. Раненный, поражённый копьём.
ՆԻԶԱԿԱՀԱՐԵԼ, եցի Разить, поразить, ранить (копьём).
ՆԻԶԱԿԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поражение копьем.
ՆԻԶԱԿԱՀԱՐՈՒՄ, բման Поражение копьем.
ՆԻԶԱԿԱՁԵՎ, ա. Копьевидный, копьеобразный.
ՆԻԶԱԿԱՁԻԳ 1. գ. Копьеметатель. 2. ա. Метающий, бросающий копьё.
ՆԻԶԱԿԱՄԱՐՏ, ի Битва копейщиков.
ՆԻԶԱԿԱՄԱՐՏԻԿ, ի Копьеносец, копейник, копейщик (устар.).
ՆԻԶԱԿԱՆՄԱՆ, տե՛ս Նիզակաձև։
ՆԻԶԱԿԱՉԱՓ 1. ա. Длиной с копьё. 2. Копьё (мера) длины).
ՆԻԶԱԿԱՎՈՐ 1. տե՛ս Նիզակամարտիկ։ 2. ա. Вооружённый копьём.
ՆԻԿԵԼԱՊԱՏ, ա. Никелированный, покрытый никелем.
ՆԻԿԵԼԱՊԱՏԵԼ, եցի Никелировать.
ՆԻԿԵԼԱՊԱՏՈՒՄ, տման Никелирование, никелировка.
ՆԻԿԵԼԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Никелироваться.
ՆԻՀԱՐ, ա. 1. Худой, тощий, отощалый, исхудалый, костлявый. 2. Постный, нежирный.
ՆԻՀԱՐԱԿԱԶՄ, ա. Поджарый, сухотелый, сухой, сухопарый.
ՆԻՀԱՐԱՎՈՒՆ, ա. Худощавый, сухощавый, поджарый.
ՆԻՀԱՐԱՑՆԵԼ, տե՛ս Նիհարեցնել։
ՆԻՀԱՐԵԼ, եցի Худеть, похудеть, тощать, отощать, спадать, спасть (с тела, с лица).
ՆԻՀԱՐԵՑՆԵԼ, ցրեց Истощить, изнурить.
ՆԻՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Худоба, исхудалость. 2. Поджарость, сухощавость.
ՆԻՀԱՐՈՒԿ տե՛ս Նիհարավուն։
ՆԻՀԱՐՈՒՄ, րման Худение, похудание.
ՆԻՀԱՐՈՒՆ տե՛ս Նիհարավուն։
ՆԻՀԻԼԻԶՄ, ի Нигилизм.
ՆԻՆՋ, Ի 1. Полусон, забытьё, дремота, дрёма. 2. Сон.
ՆԻՇ, ի 1. Знак. 2. Отметка.
ՆԻՍՏ, ի 1. Заседание. 2. (երկրչ.) Грань.
ՆԻՍՏՈՒԿԱՑ, ի 1. Быт, образ жизни. 2. Близость, близкое знакомство.
ՆԻՐՀ, տե՛ս Նինջ։ ◊ Նիրհ մտնել засыпать, заснуть, уснуть.
ՆԻՐՀԵԼ, եցի 1. Дремать, задремать. 2. Спать, уснуть, засыпать, заснуть.
ՆԻՐՀՈՒՄ, տե՛ս Նինջ։
ՆԻՐՀՈՒՆ, ա. Дремотный, сонный, полусонный.
ՆԻՔ, տե՛ս Նքոց։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ