Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆՅԱՐԴ, ի(կզմխս.) Нерв.
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неврология, нейрология.
ՆՅԱՐԴԱԳԱՐ, ի Неврастеник.
ՆՅԱՐԴԱԳԱՐԱԿԱՆ, ա. 1. Неврастенический, неврастеничный. 2. Невралгический.
ՆՅԱՐԴԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Неврастения. 2. Невралгия.
ՆՅԱՐԴԱԿԾԻԿ ի Нервный узел, ганглии.
ՆՅԱՐԴԱՀԱՆԳՈՒՅՑ ի Нервный узел, ганглии.
ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ, ա. Нервный, нервический (устар.). ◊ Նյարդային համակարգություն нервная система.
ՆՅԱՐԴԱՅՆԱՆԱԼ, ացա 1. Нервничать. 2. Стать, становиться, делаться нервным.
ՆՅԱՐԴԱՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի Нервировать, раздражать, коробить, дёргать, выводить, вывести из себя.
ՆՅԱՐԴԱՅՆՈՐԵՆ, մ. Нервно, нервически.
ՆՅԱՐԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нервность. 2. Нервозность.
ՆՅՈՒԹ, ի 1. Материал, сырьё. 2. Вещество. 3. Тема, предмет, содержание (разговора, письма, книги и т. п.). 4. (փիլ.) Материя. 5. Содержание. ◊ Նյութ քաղել извлекать, извлечь, собирать, собрать материал.
ՆՅՈՒԹԱԶՐԿՎԵԼ, վեց Лишаться, лишиться материальной сущности.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ, ա. 1. Материальный. 2. Вещественный.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Материализоваться, овеществляться, овеществиться.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱՊԵՍ, մ. Материально.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրեց Материализовать, овеществлять, овеществить.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Материализация, овеществление.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Материализоваться, овеществляться, овеществиться.
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Материальность, вещественность.
ՆՅՈՒԹԱՁՐԿԵԼ, եցի (փիլ.) Лишать, лишить материальной сущности.
ՆՅՈՒԹԱՄՈԼ 1. ա. Корыстолюбивый. 2. գ. Корыстолюбец.
ՆՅՈՒԹԱՆԱԼ, ացավ Материализовываться, материализоваться, овеществляться, овеществиться.
ՆՅՈՒԹԱՊԱՇՏ, տե՛ս Նյութամոլ։
ՆՅՈՒԹԱՊԱՇՏԱԿԱՆ, ա. Корыстный, корыстолюбивый.
ՆՅՈՒԹԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие.
ՆՅՈՒԹԱՊԵՍ, մ. Материально.
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Материально-технический.
ՆՅՈՒԹԱՑԱՆԿ, ի Список материалов.
ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обмен веществ.
ՆՅՈՒԹԵԼ, եցի 1. Замышлять, замыслить, умышлять, умыслить. 2. Подстраивать, подстроить.
ՆՅՈՒԹԵՂԵՆ 1. գ. Материал, материальные средства. 2. ա. Вещественный, материальный.
ՆՅՈՒԹՎԵԼ, վեց Замышляться, умышляться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ