Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆՈԹ1, ի Хмурости, хмурь (о выражения лица человека). ◊ Նոթերը կիտել՝ կախել хмуриться, нахмурился, насупиться.
ՆՈԹ2, ի 1. Запись, заметки. 2. Мемуар.
ՆՈԹԱԳՐԵԼ, եցի Записывать, записать, делать, сделать запись, записи.
ՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Запись (воспоминаний) заметки.
ՆՈԹԱՏԵՏՐ, ի Блокнот, тетрадь для записей, дневник.
ՆՈԹԵՐ, ի 1. Очерка. 2. Путевые записки.
ՆՈԹԻ, ա. Голодающий, голодный.
ՆՈԹՈՏ, ա. Угрюмый, хмурый, пасмурный, насупленный, насупившийся.
ՆՈԽԱԶ, ի Козёл. ◊ Քավության նոխազ козёл отпущения.
ՆՈԽԱԶԱՅԻՆ, ա. Козлиный.
ՆՈԽԱԶԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Трагедия.
ՆՈԽԱԶՈՏՆ, ա. Козлоногий.
ՆՈԽՈՒԴ, ի (բսբ.) Сорт гороха. ◊ Նոխուդ բացել гадать (на горохе, бобах).
ՆՈՂԿԱԼ, ացի Брезговать, гнушаться, питать отвращение, гадливость, омерзение.
ՆՈՂԿԱԼԻ, 1. Гадкий, отталкивающий, гнусный, противный, отвратительный, мерзкий, мерзостный, омерзительный, пакостный, тошнотворный, гадостный.
ՆՈՂԿԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Гадко, мерзко, отвратительно, омерзительно, гнусно, противно.
ՆՈՂԿԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мерзость, гнусность, гадость, грязь, скверность.
ՆՈՂԿԱՆՔ, ի Отвращение, омерзение, гадливость, брезгливость.
ՆՈՂԿՈՒՄ, կման Отвращение, омерзение, гадливость, брезгливость.
ՆՈՃ, տե՛ս Նոճի։
ՆՈՃԱԳԵՂ, ա. Украшенный кипарисами.
ՆՈՃԵՀԱՍԱԿ, ա. Стройный, как кипарис, подобный кипарису.
ՆՈՃԵՆԻ, նու Кипарис.
ՆՈՃԵՍՏԱՆ, տե՛ս Նոճուտ։
ՆՈՃԻ, ճու (բսբ.) Кипарис.
ՆՈՃՈՒՏ, ի Кипарисовая роща, лес.
ՆՈՅԱՆ միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Նոյի ագռավ ноев ворон. Նոյան աղավնի՝ աղավնյակ ноев голубь. Նոյի տարին во время оно (во время Ноя). Նոյի տապան ноев ковчег.
ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ի Ноябрь.
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ, ա. Ноябрьский.
ՆՈՅԻ միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Նոյի ագռավ ноев ворон. Նոյան աղավնի՝ աղավնյակ ноев голубь. Նոյի տարին во время оно (во время Ноя). Նոյի տապան ноев ковчег.
ՆՈՆՈՇԻԿ, տե՛ս Նունուշիկ։
ՆՈՊԱ, յի Приступ, припадок.
ՆՈՍՐ, ա. Редкий, жидкий, жиденький, разрежённый.
ՆՈՍՐԱՀԵՐ, ա. Редковолосый.
ՆՈՍՐԱՅՈՒՄ, ցման 1. Разрежение. 2. Прореживание.
ՆՈՍՐԱՆԱԼ, ացավ Редеть, поредеть, разрежяться, разредиться, стать, становиться редким, разрежённым.
ՆՈՍՐԱՎՈՒՆ, ա. Редковатый.
ՆՈՍՐԱՏԱՄ, ա. Редкозубый.
ՆՈՍՐԱՑԱՆ, ա. Редко посеянный, засеянный.
ՆՈՍՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Разрежать, разредить. 2. Прореживать, проредить.
ՆՈՍՐԱՑՎԵԼ, վեց 1. Разрежаться. 2. Прореживаться.
ՆՈՍՐՈՒԹՅՈՒՆ թյան Редкость, разрежённость.
ՆՈՎԵԼ տե՛ս Նորավեպ։
ՆՈՎԵԼԱ տե՛ս Նորավեպ։
ՆՈՎԵԼԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Новеллистика.
ՆՈՏԱ1, յի Нота. 2. Ноты. 3. Тон, нотка.
ՆՈՏԱ2, յի տե՛ս Հայտագիր 1 նշան.։
ՆՈՏԱԳԻՐ, գրի Ноты.
ՆՈՏԱԳՐԵԼ, եցի Перелагать, переложить на ноты, нотировать.
ՆՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нотирование, переложение на ноты, запись нотами.
ՆՈՏԱԳՐՈՒՄ, րման Нотирование, переложение на ноты, запись нотами.
ՆՈՏԱԿԱԼ, ի Пюпитр, пульт.
ՆՈՏԱՅԱԳՐԵԼ, տե՛ս Նոտագրել։
ՆՈՏԱՅԱԳՐՈՒՄ, տե՛ս Նոտագրում։
ՆՈՏԱՅԱԹՈՒՂԹ, թղթի Нотная бумага.
ՆՈՏԱՏԵՏՐ, ի Нотная тетрадь.
ՆՈՏԱՐ, ի Нотариус.
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ, ա. Нотариальный.
ՆՈՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Должность нотариуса. 2. Нотариат.
ՆՈՏԱՑԻՆ, ա. Нотный.
ՆՈՏՐ, ա. (տպգր.) Курсивный.
ՆՈՏՐԱԳԻՐ 1. գ. Курсив. 2. ա. Напечатанный курсивом.
ՆՈՐ 1. ա. Новый. 2. ա. Свежий, молодой. 3. մ. Только что, недавно, сейчас. 4. գ. Новинка, новость. 5. մ. Потом, после. ◊ Նոր ու նոր новые. Նոր տարի Новый год. Նոր աշխարհ Новый свет. Նոր կտակարան Новый завет. Նոր ի նորո снова, заново, опять.
ՆՈՐԱԲԱՆ, ա. Употребляющий неологизмы.
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (լեզվբ.) Неологизм.
ՆՈՐԱԲԱՑ, ա. 1. Только что распустившийся (о цветах, листьях и т. п.). 2. Недавно учреждённый, новообразованный, новосозданный, новозаведённый, новоиспечённый.
ՆՈՐԱԲՆԱԿ, ի 1, Новосёл. 2. Поселенец.
ՆՈՐԱԲՈՂԲՈՋ, ա. Свежий, только что раскрывшийся, распустившийся.
ՆՈՐԱԲՈՒՅՍ, ա. 1. Только что проросший. 2. (փխբ.) Только что появившийся.
ՆՈՐԱԲՈՒՅՐ, ա. Свежий, только что начавший пахнуть, со свежим запахом.
ՆՈՐԱԲՈՒՍԻԿ, տե՛ս Նորաբույս։
ՆՈՐԱԳՅՈՒՏ, ա. 1. Недавно изобретённый, недавно открытый. 2. Недавно приобретённый.
ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Новообразование.
ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Новообразование.
ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ, ա. Новейший, самый новый.
ՆՈՐԱԴԱՐՁ, 1. ա. Новообращённый, неофит, прозелит. 2. ա. Только что, недавно возвратившийся, вернувшийся.
ՆՈՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Принятие нового вероисповедания, религии, новых убеждений.
ՆՈՐԱԴԵՊ, ա. Только что, недавно случившийся, происшедший.
ՆՈՐԱԶԱՏ, ա. Только что, недавно освобождённый, освободившийся.
ՆՈՐԱԶԱՐԴ, ա. 1. Только что, недавно украшенный. 2. Обновлённый.
ՆՈՐԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց 1. Нарядиться, (в новый наряд). 2. (փխբ.) Обновиться.
ՆՈՐԱԶԱՐԹ, ա. Только что, недавно проснувшийся.
ՆՈՐԱԶԳԵՍՏ, ա. Одетый в новое.
ՆՈՐԱԶԵՆ, տե՛ս Նորակոչիկ։
ՆՈՐԱԶԻՆԱՊԱՐՀԱԿ, ի Рекрутская повинность.
ՆՈՐԱԹԵՎ, ա. Только что, недавно оперившийся.
ՆՈՐԱԹՈՒԽ, ա. Новоиспечённый, свежеиспечённый.
ՆՈՐԱԹՌԻՉ, ա. Только что, недавно начавший летать.
ՆՈՐԱԼՈՒՍԻՆ, սնի 1. Молодой месяц. 2. Новолуние.
ՆՈՐԱԼՈՒՐ 1. գ. Последняя новость, новая весть, сообщение, известие. 2. ա. Только что, недавно услышанный, узнанный.
ՆՈՐԱԽԱՅԾ, ա. Недавно, только что налившийся соком, созревший.
ՆՈՐԱԽՈՀ, ա. Мыслящий по-новому.
ՆՈՐԱԾԱԳ, ա. 1. Только что, недавно взошедший (о солнце, луне). 2. Только что, недавно появившийся.
ՆՈՐԱԾԱՂԻԿ, ա. Только что, недавно расцветший, расцветающий.
ՆՈՐԱԾԱՆՈԹ, ա., գ. Новый знакомый.
ՆՈՐԱԾԻԼ, ա. 1. Только что, недавно проросший. 2. (փխբ.) Юный, зелёный.
ՆՈՐԱԾԻՆ, ա., գ. Новорождённый.
ՆՈՐԱԿԱԶՄ, ա. Недавно созданный, организованный.
ՆՈՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Новообразование.
ՆՈՐԱԿԱՆԱՉ, ա. Только что, недавно зазеленевший.
ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ 1. ա. Недавно выстроенный. 2. գ. Новостройка.
ՆՈՐԱԿԵՐՊ 1. ա. Новомодный. 2. մ. Новомодно.
ՆՈՐԱԿԵՐՏ, ա. 1. Недавно выстроенный, сооружённый. 2. Новообразованный.
ՆՈՐԱԿԵՐՏԵԼ, եցի 1. Выстроить, соорудить, создавать, создать что-то новое. 2. Создавать новое.
ՆՈՐԱԿՆՈՒՆՔ, ա. (բրբ.) Только что, недавно крещённый, новообращённый.
ՆՈՐԱԿՈՉ ի Новобранец, рекрут (устар.).
ՆՈՐԱԿՈՉԻԿ ի Новобранец, рекрут (устар.).
ՆՈՐԱՀԱՄԲԱՎ, ա. Только что, недавно прославившийся, новоиспечённый.
ՆՈՐԱՀԱՅՏ, ա. Только что, недавно появившийся, обнаруженный, найденный, открытый; новоявленный.
ՆՈՐԱՀԱՍ, ա. 1. Только что, недавно поспевший, созревший. 2. Только что, недавно случившийся. 3. Только что, недавно дошедший, ставший известным (о событии, вести и т. п.). 4. Юный.
ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ, ա. Недавно учреждённый, созданный.
ՆՈՐԱՀԱՎԱՏ, տե՛ս Նորադարձ։
ՆՈՐԱՀԱՎԱՔ, ա. (հզվդ.) Новоизбранный, недавно призванный.
ՆՈՐԱՀԱՐՍ, ի Новобрачная.
ՆՈՐԱՀԵՐԿ, ա. Свежераспаханный, свежевспаханный.
ՆՈՐԱՀՅՈՒՍ, ա. Только что, недавно сотканный.
ՆՈՐԱՀՆԱՐ, ա. Новоизобретённый, новосозданный.
ՆՈՐԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա. Звучащий по-новому.
ՆՈՐԱՀՐԱՇ, ա. Необычно красивый, чудесный, чудный.
ՆՈՐԱՁԱՅՆ, ա. Звучащий по-новому, необычно, непривычно.
ՆՈՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Необычное, непривычное звучание.
ՆՈՐԱՁԵՎ 1. ա. Модный, новомодный. 2. Странный, необычный, непривычный.
ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Модность. 2. Мода.
ՆՈՐԱՁՈՒՅԼ, ա. Только что отлитый.
ՆՈՐԱՃ 1. ա. Молодой, подрастающий. 2. գ. Прирост.
ՆՈՐԱՄՇԱԿ, ի Только что, недавно обработанный, свежеобработанный.
ՆՈՐԱՄՈԼ, ա. Чрезмерно увлекающийся новым.
ՆՈՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чрезмерное увлечение новым.
ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нововведение, новшество.
ՆՈՐԱՄՈՒՅԾ, ա. Нововведённый.
ՆՈՐԱՄՈՒՏ, ա. 1. Только что, недавно введённый. 2. Поступающий, вступающий. 3. Новый, наступающий.
ՆՈՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Новая точка зрения, новое мнение.
ՆՈՐԱՆԱԼ, ացա Обновляться, обновиться.
ՆՈՐԱՆՇԱՆ, ա. 1. Только что, недавно обручённый, помолвленный. 2. Необычный, удивительный.
ՆՈՐԱՆՈՐ, ա. Всё новый и новый, новый и новый. ◊ Նորանոր հաջողություններ (ցանկանալ) (пожелать) новых и новых успехов.
ՆՈՐԱՆՎԱՃ, ա. Только что, недавно завоёванный, захваченный, присоединённый, достигнутый.
ՆՈՐԱՆՑԻԿ, ա. Только что, недавно совершавшейся, происшедший.
ՆՈՐԱՇԵՆ, ա. Недавно выстроенный, построенный.
ՆՈՐԱՇՈՂ, ա. 1. Только что, недавно начавший сверкать, засверкавший. 2. Вновь сверкающий.
ՆՈՐԱՇՈՒՆՉ, ա. Свежий, веющий новым духом.
ՆՈՐԱՈՃ, ա. В новом, современном стиле.
ՆՈՐԱՊԱՏՈՒՄ, ա. Передающий, рассказывающий новость.
ՆՈՐԱՊՍԱԿ 1. գ. Новобрачный, молодожён, новожён. (прост.) 2. գ. Новобрачная. 3. ա. Новобрачный, новобрачная. 4. ա, (փխբ.) Только что, недавно коронованный.
ՆՈՐԱՍԵՐ 1. ա. Любящий новое. 2. գ. Модник.
ՆՈՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Любовь к новому, к моде.
ՆՈՐԱՍՏԱՑ, ա. Только что, недавно полученный, свежий.
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ, ա. Недавно созданный, новый.
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾԵԼ, եցի Создавать, создать новое.
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՎԵԼ, վեց 1. Создаваться. 2. Обновляться.
ՆՈՐԱՍՔԱՆՉ, ա. Новый и восхитительный.
ՆՈՐԱՎԱՆԴ, ա. Только что, недавно завещанный.
ՆՈՐԱՎԱՌ, ա. Только что, недавно зажжённый.
ՆՈՐԱՎԱՐԺ, ա. Только что, недавно обученный, научившийся.
ՆՈՐԱՎԱՐՁ, ա. 1. Только что, недавно принятый, нанятый (на работу и т. п.). 2. Только что, недавно нанятый, снятый (о комнате, квартире и т. п.).
ՆՈՐԱՎԱՐՏ, ա. 1. Только что, недавно окончивший. 2. ա. Только что, недавно законченный, окончившийся. 3. գ. Выпускник. ♢ Նորավարտ մասնագետ молодой специалист.
ՆՈՐԱՎԵՊ, ի Новелла.
ՆՈՐԱՏԱՐԱԶ, ա. 1. Новомодный (об одежде). 2. В новою платье, одежде.
ՆՈՐԱՏԵՍ, ա. Видящий, увидевший впервые.
ՆՈՐԱՏԵՍԱԿ, ա. Новый, необычный.
ՆՈՐԱՏԵՍԻԼ, ա. Невиданный.
ՆՈՐԱՏԻ, ա. Юный, молодой.
ՆՈՐԱՏԻՊ, ա. 1. Только что, недавно напечатанный, отпечатанный, свежеотпечатанный. 2. Нового типа.
ՆՈՐԱՏՅԱՑ 1. ա. Ненавидящий новое. 2. գ. Ретроград, реакционер.
ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ, ա. Только что, недавно посаженный, высаженный.
ՆՈՐԱՐԱՐ, ի Новатор.
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Новаторский.
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Новаторство.
ՆՈՐԱՐԾԱՐԾ, ա. Только что, недавно, едва возбудившийся.
ՆՈՐԱՐՁԱԿ, ա. 1. Только что, недавно выпущенный. 2. Только что, недавно распустившийся, свежий, зелёный.
ՆՈՐԱՑԱՅՏ, ա. Только что, недавно начавший брызгать, струиться.
ՆՈՐԱՑԱՆ, ա. Только что, недавно посеянный, засеянный.
ՆՈՐԱՑՆԵԼ, ցրի Обновлять, обновить.
ՆՈՐԱՑՈՒՄ, ցման Обновление.
ՆՈՐԱՑՎԵԼ, վեց Обновляться, обновиться.
ՆՈՐԱՓԱՅԼ, ա. С новым блеском, сиянием.
ՆՈՐԱՓԵՍԱ, յի 1. Жених. 2. Молодожён, новобрачный.
ՆՈՐԱՓԵՍԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жениховство.
ՆՈՐԱՓԵՏՈՒՐ, ա. 1. Только что, недавно оперившийся. 2. (փխբ.) Обновлённый.
ՆՈՐԱՓԹԻԹ, ա. 1. Только что, недавно расцветший, раскрывшийся. 2. (փխբ.) Юный.
ՆՈՐԱՓՈՐ, ա. Свежевырытый.
ՆՈՐԵԼ, եցի 1. Обновлять, обновить, подновлять, подновить, освежать, освежить. 2. Обновляться, обновиться, подновляться, подновиться.
ՆՈՐԵԼՈՒԿ 1. գ. Новичок. 2. գ. Новообразование. 3. գ. (փխբ.) Новоиспечённый, зелёный.
ՆՈՐԵԿ 1. ա. Новый, новоприбывший. 2. ա. Наступивший, начавшийся. 3. գ. Новичок.
ՆՈՐԵՆ, տե՛ս Նորից։
ՆՈՐԵՐՍ, մ. На днях, недавно.
ՆՈՐԸՆԾԱ, ա. (եկեղ.) 1. Новопосвящённый, новонаречённый. 2. Новообращённый.
ՆՈՐԸՆՁՅՈՒՂ, ա. Только что, недавно проросший, выросший, проклюнувшийся, проглянувший.
ՆՈՐԸՆՏԻՐ, ա. Новоизбранный.
ՆՈՐԻ, րու (հնց.) Новый урожай, новина, новь.
ՆՈՐԻՆ (հնց.) Его. Դրվում է հարգական տիտղոսներից առաջ. Նորին գերազանցություն его превосходительство.
ՆՈՐԻՑ, մ. Вновь, заново, снова, опять.
ՆՈՐԻՔ, տե՛ս Նորի։
ՆՈՐԾԻԼ, տե՛ս Նորածիր։
ՆՈՐԿԵԿ, ա. Довольно новый, не старый.
ՆՈՐՄԱՎՈՐԵԼ, եցի Нормировать.
ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ, րման Нормирование.
ՆՈՐՄԱՏԻՎ 1. գ. Норматив. 2. ա. Нормативный.
ՆՈՐՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Նորամուծություն։
ՆՈՐՈԳ 1. ա. Обновлённый, восстановленный. 2. ա. Возобновлённый. 3. տե՛ս Նորերս։
ՆՈՐՈԳԵԼ, եցի 1. Обновлять, обновить. 2. Возобновлять, возобновить. 3. Ремонтировать, отремонтировать, чинить, дочинить, подновлять, подновить.
ՆՈՐՈԳԻՉ 1. ա. Ремонтный. 2. գ. Ремонтник, ремонтировщик.
ՆՈՐՈԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Обновление. 2. Ремонт, чинка, починка.
ՆՈՐՈԳՈՒՄ, գման 1. Обновление. 2. Ремонт, чинка, починка.
ՆՈՐՈԳՎԵԼ, վեց 1. Обновляться, обновиться. 2. Возобновляться, возобновиться. 3. Ремонтироваться, чиниться, починяться, подновляться.
ՆՈՐՈՆ, ի (հզվդ.) 1. Обнова, обновка. 2. Новинка.
ՆՈՐՈՎԻ, մ. По-новому.
ՆՈՐՈՐԱԿ, ա. Обладающий новым качеством, свойством.
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Новость. 2. Новизна. 3. Новинка.
ՆՈՐՈՒԿ, ա. (բրբ.) Новенький.
ՆՈՐՈՒՅԹ, տե՛ս Նորություն։
ՆՈՐՈՒՆՔ, ի (բրբ.) Белые пятна на ногтях.
ՆՈՐՈՒՍ 1. ա. Малоискусный, неопытный. 2. գ. Новичок.
ՆՈՐՍՏԱՑ, տե՛ս Նորաստաց։
ՆՈՐՎԵԳԱՑԻ, ցու Норвежец.
ՆՈՐՎԵԳԵՐԵՆ 1. գ. Норвежский язык. 2. ա. Норвежский (о языке). 3. մ. По-норвежски, на норвежском языке.
ՆՈՐՎԵԳՈՒՀԻ, հու Норвежка.
ՆՈՐՔ, ի (հնց.) Молодой сад.
ՆՈՐՕՐԻՆԱԿ, ա. 1. Новый, нового образца. 2. Необычный, странный.
ՆՈՐՕՐԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Необычность, странность.
ՆՈՐՕՐՅԱ, ա. Новый, сегодняшний, современный.
ՆՈՒԲԱՐ, Первинка. ◊ Նուբար անել пробовать, попробовать первинку.
ՆՈՒԿԻ, կու (բրբ.) Мера веса (от 320 до 1282 г. в разных областях Армении).
ՆՈՒՅՆ, դ. 1. Тот же, такой же. 2. Тождественный, тожественный, идентичный, одинаковый.
ՆՈՒՅՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тавтология.
ՆՈՒՅՆԱԲՆՈՒՅԹ, ա. Подобный, одинаковый, сходный (по существу).
ՆՈՒՅՆԱԴԱՎԱՆ, ա. Единоверный, той же веры.
ՆՈՒՅՆԱԴԵՄ, ա. Похожий, схожий (лицом).
ՆՈՒՅՆԱԶՈՐ, ա. Равносильный.
ՆՈՒՅՆԱԺԱՄԱՆԱԿ 1. ա. Одновременный, единовременный. 2. մ. Одновременно.
ՆՈՒՅՆԱԺԱՄԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Одновременность.
ՆՈՒՅՆԱԽՈՀ, տե՛ս Համախոհ։
ՆՈՒՅՆԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Համախոհություն։
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆ, ա. Одинаковый, адекватный, тождественный, тожественный, идентичный.
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Одинаковость, тождественность, тожественность, адекватность, идентичность.
ՆՈՒՅՆԱՀԱՆԳ, ա. Рифмованный, имеющий одинаковую рифму.
ՆՈՒՅՆԱՀՆՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Омофония, звуковая омонимия.
ՆՈՒՅՆԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա. С одинаковым звучанием (о словах). ◊ Նույնահնչյուն բառեր омонимы.
ՆՈՒՅՆԱՀՆՉՈՒՆ, ա. Одинаково звучащий.
ՆՈՒՅՆԱՁԱՅՆ 1. ա. С идентичным, таким же голосом. 2. տե՛ս Միաձայն։
ՆՈՒՅՆԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Одинаковость, идентичность голосов.
ՆՈՒՅՆԱՁԵՎ, ա. Единообразный.
ՆՈՒՅՆԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Единообразие.
ՆՈՒՅՆԱՆԱԼ, ացավ Отождествляться, идентифицироваться, подобиться, уподобиться.
ՆՈՒՅՆԱՆԻՇ 1. ա. (լեզվբ.) Синонимичный, синонимический. 2. գ. (լեզվբ.) Синоним. 3. (մաթ.) С одинаковым знаком.
ՆՈՒՅՆԱՆՄԱՆ, ա. Идентичный.
ՆՈՒՅՆԱՆՈՒՆ 1. ա. Одноимённый. 2. գ. (քեր.) Омоним.
ՆՈՒՅՆԱՍԵՌ, ա. 1. Однородный. 2. Одинаковый.
ՆՈՒՅՆԱՎԵՐՋ, տե՛ս Նույնահանգ։
ՆՈՒՅՆԱՎԻՃԱԿ, ա. В одинаковом положении, с одинаковой судьбой.
ՆՈՒՅՆԱՏԵՍԱԿ, ա. Одинаковый, такой же, аналогичный.
ՆՈՒՅՆԱՏԻՊ, ա. Однотипный, сходный, схожий.
ՆՈՒՅՆԱՐՄԱՏ, ա. Однокоренной, с одним и тем же корнем.
ՆՈՒՅՆԱՑՆԵԼ, ցրի Отождествлять, отождествить, отожествлять, отожествить, идентифицировать.
ՆՈՒՅՆԱՑՈՒՄ, ցման Отождествление, отожествление, идентификация.
ՆՈՒՅՆԱՑՎԵԼ, վեց Отождествляться, отождествиться, отожествляться, отожествиться, идентифицироваться.
ՆՈՒՅՆԵՐԱՆԳ, ա. Того же оттенка.
ՆՈՒՅՆԻՄԱՍՏ, ա. Однозначный.
ՆՈՒՅՆԻՍԿ, եղնկ. բ. Даже, даже и, я.
ՆՈՒՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Одинаковость, тождественность, тожественность, идентичность, схожесть. 2. (մաթ.) Тождество, тожество.
ՆՈՒՅՆՉԱՓ, մ., ա. Столько же, в такой же мере.
ՆՈՒՅՆՊԵՍ, մ. Также, тоже.
ՆՈՒՅՆՊԻՍԻ, ա. Одинаковый, такой же.
ՆՈՒՅՆՔԱՆ 1. մ. Столько же, так же, настолько же. 2. ա. Такой же.
ՆՈՒՅՆՕՐԻՆԱԿ 1. ա. Такой же, подобный. 2. մ. Гак же, таким же образом, таким же способом.
ՆՈՒՆՈՒՇ ա. Миленький.
ՆՈՒՆՈՒՇԻԿ ա. Миленький.
ՆՈՒՇ, նշի (բսբ.) 1. Миндаль. 2. Миндалина.
ՆՈՒՌ, նռան (բսբ.) Гранат (плод).
ՆՈՒՐԲ, ա. 1. Тонкий. 2. Мелкий. 3. Нежный, изящный. 4. Изощрённый, изысканный. 5. Проницательный, прозорливый. 6. Чувствительный. 7. Ювелирный. 8. Миниатюрный.
ՆՈՒՐԻ ի Чучело (с которым дети ходили по домам в вознесение или при засухе).
ՆՈՒՐԻՆ ի Чучело (с которым дети ходили по домам в вознесение или при засухе).
ՆՈՓ-ՆՈՐ, ա. Совершенно новый, с иголочки.
ՆՈՔԱՐ, ի (բրբ.) Слуга.
ՆՈՔԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Услужение.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ