Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇԱԲԱԹ, ի և վա 1. Суббота. 2. Неделя. ◊ Շաբթե շաբաթ раз в неделю, понедельно, еженедельно.
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ, ի Еженедельная газета, еженедельник.
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ 1. ա. Недельный. 2. մ. В неделю, понедельно, еженедельно. 3. գ. (կրոն.) Субботник (сектант). 4. ա. Еженедельный, понедельный.
ՇԱԲԱԹԱՄՈՒՏ, ի Канун субботы.
ՇԱԲԱԹԱՊԱՀ, ի (կրոն.) Субботник (сектант).
ՇԱԲԱԹԱՊԱՍ, ի Недельный пост.
ՇԱԲԱԹԱՎԱՐՁ, ի Недельная зарплата.
ՇԱԲԱԹՕՐ, վա Суббота.
ՇԱԲԱԹՕՐՅԱ, ա. 1. Субботний. 2. Недельный.
ՇԱԲԱԹՕՐՅԱԿ, ի Субботник.
ՇԱԲԱՇ, ի (բրբ.) 1. Шабаш (конец работы). 2. Денежный подарок музыкантам (шабаш).
ՇԱԲԼՈՆ, ի 1. Шаблон, эталон. 2. (փխբ.) Трафарет, штамп. 3. ա. Шаблонный, трафаретный, штампованный.
ՇԱԲՈՒԹ, ի (կենդբ.) Сом.
ՇԱԳԱՆԱԿ, ի (բսբ.) Каштан. ◊ Կրակից շագանակներ հանել (մեկի համար) таскать каштаны из огня (для кого-л.).
ՇԱԳԱՆԱԿԱԳԵՂՁ, ի (կզմխ.) Предстательная железа.
ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ, ա. 1. Каштановый, коричневый. 2. Карий.
ՇԱԳԱՆԱԿԱՀԵՐ, ա. С каштановыми волосами.
ՇԱԳԱՆԱԿԵՆԻ, նու (բսբ.) Каштановое дерево, каштан.
ՇԱԳԱՆԱԿԵՐԱՆԳ, տե՛ս Շագանակագույն։
ՇԱԹԻՐ ի (հնց.) Телохранитель.
ՇԱԹՐ ի (հնց.) Телохранитель.
ՇԱԼ 1. գ. Шерстяная ткань. 2. գ. Шаль. 3. ա. Шерстяной.
ՇԱԼԱԽ, ի 1. Сорт абрикосов. 2. Сорт дыни.
ՇԱԼԱԿ, ի Закорки, заплечье. ◊ Շալակը տալ взваливать, взвалить на спину, на закорки (кому-л.). Շալակը ելնել оседлать.
ՇԱԼԱԿԱԲԵՌ, ի Ноша.
ՇԱԼԱԿԱՎՈՐ, ի Человек с ношей.
ՇԱԼԱԿԱՏԱՐ, ի Носильщик.
ՇԱԼԱԿԵԼ, եցի Брать, взять на спину.
ՇԱԼԵ, ա. Шерстяной.
ՇԱԼԵՂԵՆ 1. գ. Шерстяные ткани, изделия. 2. ա. Шерстяной.
ՇԱԼՎԱՐ, ի Шаровары, брюки.
ՇԱԼՎԱՐԱՑՈՒ, ի Материал на брюки.
ՇԱԽ1, ի Шах (в шахматной игре).
ՇԱԽ2, ի Задор. ◊ Շախ ու շուխ шум-веселье.
ՇԱԽԿՈՒՇՈՒԽԿ, ի Стук, шум, треск.
ՇԱԽՄԱՏ, ի Шахматы.
ՇԱԽՄԱՏԱԽԱՂ, ի Игра в шахматы.
ՇԱԽՄԱՏԱՁԵՎ 1. ա. Шашечный, шахматный. 2. մ. В шашку, в клетку.
ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ, ա. Шахматный.
ՇԱԽՄԱՏԱՍԵՐ 1. ա. Любящий шахматы. 2. գ. Любитель шахмат.
ՇԱԽՄԱՏԻՍՏ, ի Шахматист.
ՇԱԽՏԱ, յի (բրբ.) Заморозки.
ՇԱՀ1, ի 1. Польза, выгода, нажива, корысть, прибыль, барыш. 2. Процент. 3. Интерес. ◊ Շահով տալ давать, дать, отдавать, отдать, пускать, пустить в рост, под проценты. Շահ բերել давать, дать проценты, приносить, принести выгоду.
ՇԱՀ2, ի Шах (титул).
ՇԱՀԱԲԱԺԻՆ, մնի Дивиденд.
ՇԱՀԱԲԵՐ, տե՛ս Շահութաբեր։
ՇԱՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Շահութաբերություն։
ՇԱՀԱԳԵՏ 1. գ. Корыстолюбец, торгаш. 2. ա. Корыстный, корыстолюбивый, торгашеский, своекорыстный.
ՇԱՀԱԳԵՏ, տե՛ս Շահադետ։
ՇԱՀԱԳԻՏԱԲԱՐ, մ. Корыстно, корыстолюбиво.
ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Эксплуататорский. 2. Эксплуатационный. ◊ Շահագործական ծախսեր эксплуатационные расходы.
ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼ, եցի 1. Эксплуатировать. 2. տե՛ս Չարաշահել։
ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻ, ա. Годный, пригодный для эксплуатации.
ՇԱՀԱԳՈՐԾԻՉ, ծչի Эксплуататор.
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ 1. գ. Эксплуататор. 2. ա. Эксплуатирующий.
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԱԿԱՆ, ա. Эксплуататорский.
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эксплуатация, эксплуатирование.
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Эксплуатация, эксплуатирование.
ՇԱՀԱԳՈՐԾՎԵԼ, վեց Эксплуатироваться, подвергаться, подвергнуться эксплуатации.
ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ, ա. Эксплуатируемый.
ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ, ա. Заинтересованный, ищущий выгоду.
ՇԱՀԱԳՐԳՌԱԿԱՆ, ա. Заинтересовывающий, выгодный.
ՇԱՀԱԳՐԳՌԵԼ, եցի Заинтересовывать, заинтересовать.
ՇԱՀԱԳՐԳՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Заинтересованность. 2. Интерес, выгода.
ՇԱՀԱԳՐԳՌՈՒՄ, ռման 1. Заинтересованность. 2. Интерес, выгода.
ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Заинтересованность, корысть.
ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԵԼ, վեց Заинтересовываться, заинтересоваться.
ՇԱՀԱԴԻՏԱԿԱՆ, ա. Корыстный, своекорыстный, меркантильный.
ՇԱՀԱԴԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие, корысть, меркантильность, своекорыстие.
ՇԱՀԱԽՆԴԻՐ, ա. Корыстолюбивый, корыстный, своекорыстный.
ՇԱՀԱԽՆԴՐԱԿԱՆ, ա. Корыстный.
ՇԱՀԱԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие, своекорыстность, своекорыстие.
ՇԱՀԱԿԱԼԵԼ, եց (հզվդ.) Наживаться, нажиться ростовщичеством.
ՇԱՀԱԿԱՆ, ա. Шахский.
ՇԱՀԱԿԻՑ, ա. 1. Имеющий пай, долю. 2. Преследующий ту же цель.
ՇԱՀԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Долевой, паевой.
ՇԱՀԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Доля, пай (в доходе).
ՇԱՀԱՄՈԼ 1. գ. Корыстолюбец. 2. ա. Корыстолюбивый, своекорыстный.
ՇԱՀԱՄՈԼԱԲԱՐ, տե՛ս Շահադիտաբար։
ՇԱՀԱՄՈԼԱԿԱՆ, ա. Корыстный.
ՇԱՀԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие, своекорыстность, своекорыстие.
ՇԱՀԱՆԻ, նու Сорт сладкого винограда.
ՇԱՀԱՆԻՍՏ, ա. Шахский (о дворце, резиденции и т. п.).
ՇԱՀԱՆՈՑ (հնց.) 1. գ. Пятак. 2. ա. Пятаковый, пятачковый. ◊ Երկու շահանոց гривенник, гривна. Երեք շահանոց пятиалтынный.
ՇԱՀԱՊԱՇՏ, տե՛ս Շահամոլ։
ՇԱՀԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Շահամոլություն։
ՇԱՀԱՌՈՒ, ի (հզվդ.) Ростовщик.
ՇԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ростовщичество. 2. Заинтересованность (в выгоде).
ՇԱՀԱՍԵՐ 1. գ. Корыстолюбец. 2. ա. Корыстолюбивый.
ՇԱՀԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Корыстолюбиво.
ՇԱՀԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Корыстолюбивый.
ՇԱՀԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие.
ՇԱՀԱՍՊՐԱՄ, տե՛ս Ռեհան։
ՇԱՀԱՍՏԱՆ, ի (հնց.) 1. Столица. 2. Крупный торговый город.
ՇԱՀԱՍՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Получение прибыли, прибыльность.
ՇԱՀԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец, купец.
ՇԱՀԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Барышничество. 2. Стяжательство.
ՇԱՀԱՎԵՏ, ա. Прибыльный, рентабельный, выгодный, доходный.
ՇԱՀԱՎԵՏՈՐԵՆ, մ. Выгодно, прибыльно, с выгодой, с прибылью, с пользой.
ՇԱՀԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Выгодность, доходность, прибыльность.
ՇԱՀԱՎՈՐ, ա. Выгодный.
ՇԱՀԱՏԱԿ, ի Нападающий.
ՇԱՀԱՏԱԿԵԼ, եցի 1. Храбро, смело нападать, напасть. 2. Совершать, совершить набег.
ՇԱՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нападение. 2. Набег. 3. Безобразие.
ՇԱՀԱՏԵՆՉ, ա. Корыстный, корыстолюбивый.
ՇԱՀԱՏԵՆՉԱԲԱՐ, մ. Корыстно, корыстолюбиво.
ՇԱՀԱՏԵՆՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие, корысть.
ՇԱՀԱՏՈՄՍ, ի (հզվդ.) Выигрышный билет.
ՇԱՀԱՏՈՒ, ա. Прибыльный, выгодный.
ՇԱՀԵԼ, եցի 1. Выгадывать, выгадать. 2. Выигрывать, выиграть. 3. Наживать, нажить. 4. (փխբ.) Завоёвывать, завоевать. ◊ Շահել, պահել (բրբ.) 1) призирать, призреть, 2) ухаживать, смотреть (за кем-л.). Ժամանակ շահել, Սիրտը շահել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՇԱՀԵԿԱՆ, ա. 1. Прибыльный, выгодный. 2. Корыстолюбивый, корыстный, 3. Полезный, поучительный.
ՇԱՀԵԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Выгодно, доходно, прибыльно, с пользой, с выгодой, с прибылью.
ՇԱՀԵԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Прибыльность, выгодность. 2. Полезность, поучительность.
ՇԱՀԵՆ, ի Ястреб.
ՇԱՀԵՑՆԵԼ, ցրի Давать, дать, отдавать, отдать в рост, под проценты.
ՇԱՀԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Получение прибыли, выгоды.
ՇԱՀՄԱՐ, ի (առասպ.) Василиск.
ՇԱՀՆԱ, յի (հնց.) Сборщик податей.
ՇԱՀՆՇԱՀ, ի Шахиншах.
ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆ, ժնի Дивиденд.
ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐ, ա. Прибыльный, доходный, рентабельный, выгодный.
ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прибыльность, доходность, рентабельность, выгодность.
ՇԱՀՈՒԹԱՄԱՍ, տե՛ս Շահութաբաժին։
ՇԱՀՈՒԹԱՄՈԼ 1. գ. Корыстолюбец, стяжатель. 2, ա. Корыстолюбивый, корыстный.
ՇԱՀՈՒԹԱՄՈԼԱԿԱՆ, տե՛ս Շահութամոլ 2 նշան.։
ՇԱՀՈՒԹԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корыстолюбие, стяжательство.
ՇԱՀՈՒՄ, ի 1. Выигрывание, выгадывание. 2. Выигрыш.
ՇԱՀՈՒՅԹ, ի Прибыль.
ՇԱՀՈՔՐԱՄ, տե՛ս Մեխակ։
ՇԱՀՊՐԱԿ, ի (բսբ.) Левкой.
ՇԱՀՎԵԼ, վեց Выигрываться, выиграться.
ՇԱՂ1, ի Роса. ♢ Շաղ անցնել՝ գալ рассеиваться, рассеяться. Շաղ տալ 1) рассыпать, рассыпать, рассеивать, рассеять, 2) опрыскивать, опрыскать, обрызгивать, обрызгать. Շաղ դնել покрываться, покрыться росой. Բերանը շաղ տալ распускать, распустить язык.
ՇԱՂ2, ի (բրբ.) Прутик. ◊ Շաղ գնալ подниматься, подняться на прутья для прядения коконов (о гусеницах шелкопряда).
ՇԱՂԱԹԱԹԱԽ 1. ա. Мокрый от росы. 2. մ. (բրբ.) Ни свет ни заря.
ՇԱՂԱԼ, աց Роситься, моросить.
ՇԱՂԱԼԻՑ, ա. Покрытый росой, росистый.
ՇԱՂԱԽ, ի Месиво.
ՇԱՂԱԽԵԼ, եցի 1. Месить, замешивать, замесить. 2. Обваливать, обвалять.
ՇԱՂԱԽՈՒՄ, խման Замешивание, замёс.
ՇԱՂԱԽՎԱԾՔ, ի Месиво.
ՇԱՂԱԽՎԵԼ, վեց 1. Меситься, замешиваться, замеситься. 2. Обваливаться, обваляться, 3. Выпачкаться, загрязниться. 4. Смешиваться, смешаться.
ՇԱՂԱԾԻՆ, ա. Рождаюший, даюший росу, росный.
ՇԱՂԱԿԱԹ (հզվդ.) ա. Росистый.
ՇԱՂԱԿԱԼԵԼ, եց Покрываться, покрыться росой.
ՇԱՂԱԿԱԼՈՒՄ, լման Покрывание росой.
ՇԱՂԱԿԵՐ, տե՛ս Շաղղակեր։
ՇԱՂԱԿՈԼՈԼ, ա. Росистый.
ՇԱՂԱԿՐԱՏ, ի Болтун, пустомеля, пустослов, пустозвон.
ՇԱՂԱԿՐԱՏԱԿԱՆ, ա. Пустословный, пустозвонный.
ՇԱՂԱԿՐԱՏԱՆՔ, ի Болтовня, пустословие, пустозвонство.
ՇԱՂԱԿՐԱՏԵԼ, եցի Болтать, пустословить, пустозвонить.
ՇԱՂԱԿՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Болтливость, пустословие, пустозвонство. 2. Болтовня.
ՇԱՂԱԿՐԱՏՈՒՄ, տման Болтание, болтовня.
ՇԱՂԱՆՑԵԼ, եցի Разбросать, рассыпать, рассыпать.
ՇԱՂԱՊԱՏ, ա. Покрытый росой, росистый.
ՇԱՂԱՊԱՏՈՒԿ, ի Переплетение, сплетение ветвей.
ՇԱՂԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Покрываться, покрыться росой.
ՇԱՂԱՌԱՏ, ա. Росистый.
ՇԱՂԱՑԱՆ, ա. (գղտնտ.) Посеянный вразброс.
ՇԱՂԱՑԻՐ 1. ա. Разбросанный. 2. գ. Пульверизатор.
ՇԱՂԱՑՐԵԼ 1. Разбрасывать, разбросать. 2. Опрыскивать, опрыскать.
ՇԱՂԱՓ, ի Бурав, коловорот, сверло.
ՇԱՂԱՓԱՀԱՍՏՈՑ, ի Сверлильный, сверловочный станок.
ՇԱՂԱՓԱՅԻՆ, ա. Сверлильный, сверловочный.
ՇԱՂԱՓԵԼ, եցի Сверлить, просверливать, просверлить, буравить, пробуравливать, пробуравить.
ՇԱՂԱՓԻՉ 1. գ. Сверлильщик, сверловщик. 2. ա. Сверлильный, сверловочный.
ՇԱՂԱՓՈՒԿ, ի (կենդբ.) Жук-древоточец.
ՇԱՂԱՓՈՒՄ, փման Сверление, высверливание.
ՇԱՂԱՓՎԵԼ, վեց Сверлиться, просверливать, просверлиться, буравиться, пробуравливаться, пробуравиться.
ՇԱՂԳԱՄ, ի Репа.
ՇԱՂԵԼ, եց 1. տե՛ս Շաղալ։ 2. Сеять, рассеивать, рассеять.
ՇԱՂԻԿ, ի Росинка.
ՇԱՂԿԱՊ, ի 1. (քեր.) Союз. 2. Смычка.
ՇԱՂԿԱՊԱԿԱՆ, ա. (քեր.) Союзный.
ՇԱՂԿԱՊԵԼ, եցի Соединять, соединить, связывать, связать.
ՇԱՂԿԱՊՈՒՄ, պման Соединение, связывание, связка.
ՇԱՂԿԱՊՎԵԼ, վեց Соединяться, соединиться, связываться, связаться.
ՇԱՂՂԱԿԵՐ, ա. Питающийся падалью.
ՇԱՂՈՏ, ա. Росистый.
ՇԱՂՈՏԵԼ, եց 1. Мочить, вымочить, промочить росой. 2. Покрываться, покрыться росой.
ՇԱՂՈՏՎԵԼ, տե՛ս Շաղոտել 2 նշան.։
ՇԱՂՎԵԼ, վեց 1. տե՛ս Շփոթվել։ 2. Мутиться, помутиться, темнеть, потемнеть (в глазах). 3. Свёртываться, свернуться. 4. Меситься, замешиваться.
ՇԱՂՎԵՑՆԵԼ, տե՛ս Շփոթեցնել։
ՇԱՂՓԱՂՓԱՆՔ, տե՛ս Շաղակրատություն։
ՇԱՂՓԱՂՓԵԼ, տե՛ս Շաղակրատել։
ՇԱՄԱՄ, ի (բսբ.) Сорт дыни.
ՇԱՄԱՅԻ, ցու Шемая.
ՇԱՄԱՆԴԱՂ, ի Лёгкий туман, дымка.
ՇԱՄԲ, ի Болото, заросшее камышом.
ՇԱՄԲԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Камышница.
ՇԱՄԲԱՍԵՐ, ա. Болотный.
ՇԱՄԲՇԵԼ, եցի (հնց.) 1. Помешаться, рехнуться. 2. Беситься, взбеситься, безумствовать, взбелениться, бушевать, буйствовать. 3. Вожделеть, предаваться, предаться похоти.
ՇԱՄԲՇՈՏ, տե՜ս Շամբուշ։
ՇԱՄԲՇՈՏԱՇՈՒՐԹ, ա. Похотливый, сладострастный, сластолюбивый.
ՇԱՄԲՇՈՐԵՆ, մ. 1. Бешено, буйно, безумно. 2. Похотливо.
ՇԱՄԲՇՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Безумство. 2. Бешенство. 3. Похотливость, сладострастность.
ՇԱՄԲՈՏ, ա. Болотистый (о болотах, заросших камышом).
ՇԱՄԲՈՒԿ, ի (բսբ.) Бузина.
ՇԱՄԲՈՒՅՇ 1. ա. (հնց.) 1. Безумный. 2. Бешеный. 3. Похотливый, сладострастный.
ՇԱՄԲՈՒՇ 1. ա. (հնց.) 1. Безумный. 2. Бешеный. 3. Похотливый, сладострастный.
ՇԱՄԲՈՒՏ, ի 1. գ. Камышник. 2. տե՛ս Շամբոտ։
ՇԱՄՇՈՏ, տե՛ս Շամբշոտ։
ՇԱՄՓՈՒՐ, հ 1. Вертел, шампур. 2. Шомпол. 3. Кочерга. ◊ Շամփուր կուլ տալ проглотить аршин. Շամփուրը քաշել՝ անց կացնել, Շամփուրը զարկել припирать, припереть к стенке; брать, взять за горло.
ՇԱՄՓՐԱԿԱԼ, ի Подставка для вертелов, шампуров.
ՇԱՄՓՐԵԼ, եցի 1. Нанизывать, нанизать на вертел. 2. Пронзать, пронзить (шампуром), вертелом, 3. (փխբ.) Кольнуть.
ՇԱՄՓՐՈՏԵԼ, տե՛ս Շամփրել։
ՇԱՄՓՐՈՒԿ, ի (կենդբ.) Сорокопут.
ՇԱՄՓՐՎԵԼ, վեց 1. Нанизываться на вертел. 2. Пронзаться (шампуром, вертелом). 3. Почувствовать укол.
ՇԱՆԲԵՐԱՆ, ի (բսբ.) Львиный зев.
ՇԱՆԵՐԵՍ, ա. (բսբ.) Бесстыдный, нахальный.
ՇԱՆԹ, ի 1. Молния. 2. (փխբ.) Угроза. 3. (փխբ.) Огонь ♢ Շանթեր արձակել՝ թափել метать громы и молнии.
ՇԱՆԹԱԲԵՐ, ա. Несущий молнию, молниеносный (устар.).
ՇԱՆԹԱԳՐԵԼ, եցի Писать гневно, с яростью.
ՇԱՆԹԱԼԵԶՈՒ, ա. (բնստ.) Полный гнева, ярости, мечущий громы и молния, бичующий, яростный.
ՇԱՆԹԱԼԻՑ, ա. 1. Грозовой. 2. (փխբ.) Грозный, полный гнева, ярости.
ՇԱՆԹԱԾԵԾ, ա. 1. Побитый молнией, 2. Бьющий как молния.
ՇԱՆԹԱԾԻՆ, ա. 1, Рождённый молнией. 2. Рождающий молнии.
ՇԱՆԹԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Устойчивый против молнии.
ՇԱՆԹԱԿԵԶ, ա. Сожжённый молнией.
ՇԱՆԹԱԿՈԾ, տե՛ս Շանթահար։
ՇԱՆԹԱԿՈԾԵԼ, տե՛ս Շանթահարել։
ՇԱՆԹԱՀԱՐ, ա. 1. Побитый молнией, 2. (փխբ.) Поражённый, ошеломлённый.
ՇԱՆԹԱՀԱՐԵԼ, եցի 1. Разразить (устар.), поразить, поразить громом, молнией, сразить. 2. (փխբ.) Сразить, поразить.
ՇԱՆԹԱՀԱՐԻՉ, ա. Поражающий.
ՇԱՆԹԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поражение молнией.
ՇԱՆԹԱՀԱՐՈՒՄ, րման Поражение молнией.
ՇԱՆԹԱՀԱՐՎԵԼ, վեց 1. Пострадать от молнии. 2. (փխբ.) Поражаться, поразиться.
ՇԱՆԹԱՁԻԳ, ի Громовержец.
ՇԱՆԹԱՅԻՆ, ա. Молнийный, молниевый.
ՇԱՆԹԱՊԱՀ, տե՛ս Շանթարգել։
ՇԱՆԹԱՌԱՔ, ա. Мечущий молнии.
ՇԱՆԹԱՍԼԱՑ, ա. Мчащийся молнией, молниеносный, стремительный, мгновенный.
ՇԱՆԹԱՎԱՌ, ա. Вспыхивающий, сверкающий, яркий как молния.
ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ, ի Громоотвод, молниеотвод.
ՇԱՆԹԱՐՁԱԿ, ա. Мечущий молнии.
ՇԱՆԹԱՔԱՐ, տե՛ս Օդաքար։
ՇԱՆԹԵԼ, եցի 1. Ужалить (о змее, скорпионе и т. п.). 2. (փխբ.) Язвить, съязвить. 3. Ударять, ударить (о молнии). ◊ Հուր շանթել метать молнии.
ՇԱՆԹԻՉ, ա. Поражающий.
ՇԱՆԹՎԵԼ, վեց Поражаться, поразиться.
ՇԱՆՈՐԴԻ 1. գ. (հյհյ.) Сукин сын. 2. ա. (փխբ.) Хитрый, ловкий, пройдошливый (прост.).
ՇԱՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хитрость, ловкость, пройдошество (прост.), плутовство.
ՇԱՆՍԱՏԱԿ, ա. Подохший как собака. ♢ Շանսատակ անել убивать, убить как собаку. Շանսատակ լինել подохнуть, сдохнуть как собака.
ՇԱՆՎԱՍՏԱԿ, ի Собачье отродье, собачий выродок, сучье племя.
ՇԱՇ1 (բրբ.) 1. ա. Глупый. 2. գ. Глупец, дурак.
ՇԱՇ2 (բրբ.) ա. Косоглазый, косой.
ՇԱՇԱՆԱԼ1, ացավ Глупеть, поглупеть.
ՇԱՇԱՆԱԼ2, ացավ (բրբ.) Стать косоглазым, окосеть.
ՇԱՇՈՒԹՅՈՒՆ1, թյան (բրբ.) Глупость.
ՇԱՇՈՒԹՅՈՒՆ2, թյան (բրբ.) Косоглазие, косоглазость.
ՇԱՉԵԼ, եց Лязгать, лязгнуть, звенеть, бряцать, забряцать, брякнуть (разг.).
ՇԱՉԵՑՆԵԼ, ցրի Бряцать, бренчать.
ՇԱՉԵՑՈՒՄ, ցման Бряцание, бренчание.
ՇԱՉՅՈՒՆ, ի 1. Лязг, бряцание, звон. 2. Гудение, гуд.
ՇԱՉՈՒՆ, ա. 1. Лязгающий, бряцающий. 2. Гудящий.
ՇԱՊԻԿ, ի և պկի 1. Сорочка, рубашка, рубаха. 2. Чехол, обложка, обёртка, оболочка, 3. տե՛ս Ժամաշապիկ։ 4. Коронка (зуба). ♢ Մի (երկու) շապիկ ավելի է հագել старый, стреляный волк. Շապիկը կարճ է не все дома. Վերջին շապիկը ծախել продавать, продать последнюю рубаху. Մի շապիկի մեջ են քնում водой не разольёшь.
ՇԱՊԿԱՆԿԱՐ, ի Картина на обложке (книги, журнала и т. п.).
ՇԱՊԿԱՆՑ, ա., մ. В одной сорочке.
ՇԱՊԿԱՑՈՒ 1. ա. Сорочечный, рубашечный. 2. գ. Материал, ткань на сорочку, рубашку.
ՇԱՌ1, ի (բրբ.) 1. Беда, напасть. 2. Клевета, поклёп, ♢ Շառի մեջ գցել ввергать (устар.), ввергнуть (устар.) в беду, впутывать, впутать в историю. Շառի մեջ ընկնել попасть в беду. Շառ գցել, Շառով տալ, Շառեր սարքել клеветать, оклеветать, возводить поклёп. Շառով ընկնել 1) попасть в беду, 2) быть оклеветанным. Շառ ու շուռ клевета, поклёп.
ՇԱՌ2, ա. Тёмно-красный.
ՇԱՌԱԳՈՒՅՆ 1. ա. Багряный, багровый, рдяный. 2. գ. Багрянец, багрец.
ՇԱՌԱԳՈՒՆԵԼ, եցի 1. Багроветь, багрянеть, багряниться, багреть, румяниться, разрумимиться, рдеть, зардеть, рдеться, зардеться, алеть, заалеть. 2. Багрянить, багрянить.
ՇԱՌԱԳՈՒՆՈՒՄ, նման Рдение.
ՇԱՌԱԳՈՒՆՎԵԼ, տե՛ս Շառագունել 1 նշան.։
ՇԱՌԱՉ, տե՛ս Շառաչյուն։
ՇԱՌԱՉԱԼԻՑ 1. ա. Рокочущий, ревущий. 2. մ. С рокотом, с рёвом.
ՇԱՌԱՉԱՁԱՅՆ 1. ա. Рокочущий, ревущий, грохочущий. 2. մ. С рокотом, с рёвом, с грохотом, грохоча.
ՇԱՌԱՉԵԼ, եց 1. Рокотать, реветь, грохотать. 2. Свистеть.
ՇԱՌԱՉՅՈՒՆ, ի Рокот, грохот, рёв.
ՇԱՌԱՉՈՒՄ, շման Рокотание, грохотание.
ՇԱՌԱՉՈՒՆ, ա. Рокочущий, грохочущий, ревущий.
ՇԱՌԱՎԻՂ, ի 1. (երկրչ.) Радиус. 2. (փխբ.) Радиус действия. 3. Спица. 4. Побег, поросль. 5. (փխբ.) Отпрыск, потомок. 6. Луч.
ՇԱՌԱՎԻՂԱՅԻՆ, ա. Радиальный.
ՇԱՌԱՎԻՂԵԼ, եցի 1. Происходить, произойти. 2. Пустить ростки, побеги. 3. Испускать лучи, излучать.
ՇԱՌԱՏ, ա. Гнедой.
ՇԱՌԱՓ1, ի Блеск, отсвет, зарево.
ՇԱՌԱՓ2, ի Ливень.
ՇԱՌԱՓՆԱԹԱՓ, ա. 1. Блещущий. 2. Льющийся с шумом.
ՇԱՌՈՏ, ա. Опасный.
ՇԱՎԱՂ, ի Блеск. ♢ Շավաղ տալ блестеть. Շավաղ-շավաղ блестя.
ՇԱՎԻՂ, ի 1. Тропинка, дорожка. 2. (փխբ.) Стезя, колея, тропа.
ՇԱՏ 1. ա. Многий. 2. մ. Очень, сильно. 3. մ. Часто. 4. գ. Многое. 5. գ. Большинство. 6. մ. Много. Շատ խոսել много говорить. ♢ Շատ բարի, Շատ գեղեցիկ, Շատ լավ хорошо, прекрасно (знак согласия, одобрения). Շատը գնացել, քիչն է մնացել самое трудное позади. Շատ հարկավոր (հարկավորս) է очень мне надо! мне-то что! Շատ թե քիչ, Շատ ու քիչ более или менее, более-менее. Շատից քչից худо-бедно. Շատ համարել жалеть, пожалеть. Շատ ու շատ очень-очень, очень много.
ՇԱՏԱԲԱՆ, ա. (հզվդ.) Многословный.
ՇԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Многословность, многословие.
ՇԱՏԱԶՐՈՒՅՑ ա. 1. Болтливый, говорливый, многоречивый. 2. Многословный, растянутый.
ՇԱՏԱԶՐՈՒՑ ա. 1. Болтливый, говорливый, многоречивый. 2. Многословный, растянутый.
ՇԱՏԱԽՈՍ 1. ա. Болтливый, говорливый, многоречивый. 2. գ. Болтун, говорун.
ՇԱՏԱԽՈՍԵԼ, եցի Болтать.
ՇԱՏԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Болтливость, многоречивость. 2. Болтовня.
ՇԱՏԱԿԵՐ 1. ա. Обжорливый, прожорливый. 2. գ. Обжора, прожора.
ՇԱՏԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обжорливость, прожорливость, обжорство, прожорство.
ՇԱՏԱՀԱՆՃԱՐ, ա. Гениальнейший.
ՇԱՏԱՀԱՐՈՒՍՏ, ա. (հզվդ.) Богатейший.
ՇԱՏԱՀՈՂ, ա. Многоземельный.
ՇԱՏԱՀՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Многоземельность, многоземелье.
ՇԱՏԱՆԱԼ, ացավ Увеличиваться, увеличиться, прибавляться, прибавиться, множиться, умножаться, умножиться, приумножаться, приумножиться.
ՇԱՏԱՇՆՈՐՀ, ա. Богато, разносторонне одарённый.
ՇԱՏԱՋՈՒՐ, ա. Многоводный, полноводный.
ՇԱՏԱՐԱՐ, ի (բրբ.) Грохот (решето). ♢ Շատարար դառնալ износиться, издырявиться, продырявиться.
ՇԱՏԱՐԱՐԵԼ, եցի (բրբ.) Просеять через грохот.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ