Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇԵԿ, ա. 1. Русый. 2. Белокурый. 3. (փխբ.) Раскалённый.
ՇԵԿԱԳԱՆԳՈՒՐ, ա. Русокудрый.
ՇԵԿԱՆԱԼ, ացա Русеть, становиться, стать русым.
ՇԵԿԱՎՈՒՆ, տե՛ս Շիկավուն։
ՇԵԿԱՑՆԵԼ, ցրի Красить, покрасить, выкрасить в русый, светлый цвет.
ՇԵԿԼԻԿ ա. (փղքշ.) Русый, светлый, белокурый.
ՇԵԿԼԻԿ-ՄԵԿԼԻԿ ա. (փղքշ.) Русый, светлый, белокурый.
ՇԵԿՇՈՂ, ա. Рыжий.
ՇԵԿՈ, ի (փղքշ.) Рыжик, рыжеволосый.
ՇԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Светлый цвет (преимущественно волос).
ՇԵՂ 1. ա. Косой, наклонный. 2. ա. Раскосый. 3. մ. Косо, вкось, наискось, наискосок, искоса, криво, вкривь.
ՇԵՂԱԳԻՐ, տե՛ս Շղագիր։
ՇԵՂԱԿԻ, մ. Косо, вкось, искоса, криво, вкривь.
ՇԵՂԱԿՆ, ա. Косоглазый, косой.
ՇԵՂԱՀԱՏԵԼ, եցի Резать, отрезать, отрезать, разрезать, разрезать косо, криво.
ՇԵՂԱՀԱՏՈՒՄ, աման Косое разрезание, косой разрез.
ՇԵՂԱՀԱՏՎԵԼ, վեց Резаться, отрезаться, отрезаться, разрезаться, разрезаться косо, криво.
ՇԵՂԱՁՈՒԿ, տե՛ս Շիղաձուկ։
ՇԵՂԱՆԻՍՏ, ի (մաթ.) Ромбоэдр.
ՇԵՂԱՆԿՅՈՒՆ, ա. Ромбический, ромбовидный.
ՇԵՂԱՆԿՅՈՒՆԻ, նու (մաթ.) Ромб.
ՇԵՂԱՉ տե՛ս Շեղակն։
ՇԵՂԱՉՅԱ տե՛ս Շեղակն։
ՇԵՂԱՉՔ տե՛ս Շեղակն։
ՇԵՂԲ, ի Клинок.
ՇԵՂԲԻԿ, ի Лезвие (ножа, косы и т. п.).
ՇԵՂԵԼ, եցի 1. Скашивать, скосить, придавать, придать косое положение. 2. Отклонять, отклонить. 3. (փխբ.) Отвлекать, отвлечь, совращать, совратить, уклонять, уклонить. ◊ Ճանապարհից՝ ուղուց շեղել сбивать, сбить с пути.
ՇԵՂՈՐԵՆ, մ. Косо, криво, наискось, наискосок.
ՇԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наклонность, отлогость, косина.
ՇԵՂՈՒՂԻ, ղու Окольная, кружная дорога.
ՇԵՂՈՒՄ, դման 1. Отклонение, уклонение. 2. Отвлечение. 3. (փխբ.) Искривление. 4. (ռազմ.) Деривация.
ՇԵՂՋ ի Куча, груда, ворох.
ՇԵՂՋԱԿՈՒՅՏ ի Куча, груда, ворох.
ՇԵՂՋԱԿՈՒՏԵԼ, եցի Собирать, собрать в кучу.
ՇԵՂՋԱԿՈՒՏՎԵԼ, վեց Собираться, быть собранным в кучу.
ՇԵՂՋԱՔԱՐ, ի (հնք.) Агломерат.
ՇԵՂՋԵԼ, եցի Собирать, собрать в кучу.
ՇԵՂՎԱԾՔ, ի Отклонение.
ՇԵՂՎԵԼ, վեց 1. Отклоняться, отклониться, уклоняться, уклониться. 2. Сворачивать, свернуть. 3. (փխբ.) Отвлекаться, отвлечься, отходить, отойти. 4. Сбиваться, сбиться с пути.
ՇԵՂՕՁԻՔ, ա. С косым воротом.
ՇԵՄ, տե՛ս Շեմք։
ՇԵՄԱԳԼՈՒԽ, գլխի Притолока, притолка (разг.), верхняя перекладина двери.
ՇԵՄԱԿԱԼ, ի Порог.
ՇԵՄԱՑՈՒ, ի Брус на порог, для порога.
ՇԵՄԱՓԱՅՏ 1. տե՛ս Շեմք։ 2. տե՛ս Շեմացու։
ՇԵՄԱՔԱՐ, ի Каменный порог.
ՇԵՄՔ, ի 1. Порог. 2. Притолока, притолка, верхняя перекладина двери. 3. Площадка непосредственно перед дверью. 4. (փխբ.) Преддверие. ♢ Շեմքը մաշել обивать, обить пороги. Շեմքը ոտք չի (չեմ) դնի ноги (чьей-л.) не будет (у кого-л. или где-л.).
ՇԵՅԽ, ի Шейх.
ՇԵՆ 1. ա. Обитаемый. 2. ա. Целый, сохранный. 3. ա. Благоустроенный. 4. ա. Богатый, обильный, зажиточный, безбедный. 5. գ. Посёлок, деревня, селение, поселение. ♢ Շեն կենա(ս, ք), Շեն մնա(ս, ք) живите богато. Շեն պանել хранить, сохранить в целости и сохранности.
ՇԵՆԱՆԱԼ, ացավ 1. Становиться, стать богатым, зажиточным, богатеть, разбогатеть, оправиться, становиться, стать на ноги. 2. Благоустраиваться, благоустроиться.
ՇԵՆԱՎԱՐԻ 1. ա. Деревенский, крестьянский. 2. մ. По-деревенски, по-крестьянски.
ՇԵՆԱՏԵՂԻ, ի Место старого поселения, заброшенное село, селище, городище.
ՇԵՆԱՑՆԵԼ, ցրի Благоустраивать, благоустроить.
ՇԵՆԱՑՈՒՄ, ցման Благоустройство.
ՇԵՆԱՑՎԵԼ, վեց Благоустраиваться.
ՇԵՆԼԻԿ 1. ա. Благоустроенный. 2. գ. (բրբ.) Толпа, народ. 3. գ. Жилище, жильё.
ՇԵՆԼԻՔ 1. ա. Благоустроенный. 2. գ. (բրբ.) Толпа, народ. 3. գ. Жилище, жильё.
ՇԵՆՇՈՂ, ա. 1. Весёлый, резвый. 2. Светлый, лучезарный.
ՇԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Благоустроенность.
ՇԵՆՔ, ի 1. Здание, помещение. 2. (բրբ.) Вид. 3. (բրբ.) Умение. ♢ Շենք ու շնորհք 1) красивый вид, 2) умение. Շենք ու շնորհքից ընկնել опускаться, опуститься.
ՇԵՆՔ-ՇՆՈՐՀՔ, տե՛ս Շենք ու շնորհք Շենք բառի տակ։
ՇԵՇՏ, ի 1. (լեզվբ.) Акцент, ударение. 2. Знак ударения. 3. (փխբ.) Тон, нота, нотка, интонация. ◊ Շեշտը դնել (մի բանի վրա) акцентировать, делать акцент (на чём-л.).
ՇԵՇՏԱԴՐԵԼ, եցի Акцентировать, ставить, поставить ударение.
ՇԵՇՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (քեր.) 1. Расстановка ударения. 2. Акцентуация, акцентология.
ՇԵՇՏԱԴՐՈՒՄ, րման 1. Акцентирование, акцентировка. 2. Расстановка ударения.
ՇԵՇՏԱԿԱՆ ա. Акцентный.
ՇԵՇՏԱԿԻ 1. ա. Меткий. 2. ա. (փխբ.) Резкий, внезапный, стремительный, 3. ա. (փխբ.) Острый, пронзительный (о взгляде). 4. մ. Метко. 5. մ. Резко, внезапно, стремительно.
ՇԵՇՏԱԿԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Меткость. 2. (փխբ.) Резкость, внезапность, стремительность.
ՇԵՇՏԱՅԻՆ ա. Акцентный.
ՇԵՇՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Постановка ударения.
ՇԵՇՏԱՎՈՐ, ա. Ударенный, ударяемый, ударный, несущий ударение.
ՇԵՇՏԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (քեր.) Изменение ударения.
ՇԵՇՏԵԼ, եցի 1. (քեր.) Акцентировать, акцентовать, ставить, поставить под ударение. 2. (փխբ.) Подчёркивать, с подчеркнуть.
ՇԵՇՏՈՒՄ, տման Подчёркивание, акцентирование, акцентировка.
ՇԵՇՏՎԵԼ, Подчёркиваться.
ՇԵՊ, ի Откос.
ՇԵՊԵԼ, եցի (բրբ.) Хлестать, хлестнуть, ударять, ударить.
ՇԵՊՈՒՄ, պման Хлестание.
ՇԵՎՈՍՏ, ի Поросль.
ՇԵՐԱՄ, ի (կենդբ.) Шелкопряд.
ՇԵՐԱՄԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, տե՛ս Շերամապահական։
ՇԵՐԱՄԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Շերամապահություն։
ՇԵՐԱՄԱԲՈՒՅԾ, տե՛ս Շերամապահ։
ՇԵՐԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Շերամապահություն։
ՇԵՐԱՄԱԹԹԵՆԻ, նու Шелковица, тутовник, тут, тута, тутовое, шелковичное дерево.
ՇԵՐԱՄԱՆՈՑ, տե՛ս Շերամատուն։
ՇԵՐԱՄԱՊԱՀ, ի Шелковод.
ՇԵՐԱՄԱՊԱՀԱԿԱՆ, ա. Шелководческий.
ՇԵՐԱՄԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шелководство.
ՇԵՐԱՄԱՏՈՒՆ, տան Шелководня.
ՇԵՐԱՄՈՐԴ, ի Шелковичный червь, шелковница, шелковичник.
ՇԵՐԵՓ, ի 1. Половник (разг.), уполовник (прост.), поварёшка (разг.), разливная ложка. 2. (տեխ.) Ковш, черпалка, черпак.
ՇԵՐԵՓԱԿՈԹ, ի Рукоятка, ручка половника (разг.), разливной ложки.
ՇԵՐԵՓԱՁՈՒԿ, ձկան Налим.
ՇԵՐՏ, ի 1. Слой, пласт. 2. Полоса. 3. (երկրբ.) Отложение.
ՇԵՐՏԱԲԱԺԱՆԵԼ, եցի Расслаивать, росслоить.
ՇԵՐՏԱԲԱԺԱՆՈՒՄ, նման Расслаивание, расслоение.
ՇԵՐՏԱԲԱԺԱՆՎԵԼ, վեց Расслаиваться, расслоиться.
ՇԵՐՏԱԳԻԾ, գծի Полоска.
ՇԵՐՏԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Появление слоёв, поллос, расслаивание, расслоение.
ՇԵՐՏԱԴԱՍՎԵԼ, վեց Слоиться, наслаиваться, наслоиться.
ՇԵՐՏԱԴԱՐՍԵԼ, եցի 1. Слоить, наслаивать, наслоить. 2. Прослаивать, прослоить.
ՇԵՐՏԱԴԱՐՍՎԵԼ, վեց 1. Слоиться, наслаиваться, наслоиться. 2. Прослаиваться, прослоиться.
ՇԵՐՏԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Гофрировать, слоить.
ՇԵՐՏԱԶՈՂԻԿ, ի Колодка, планка (орденская).
ՇԵՐՏԱԽՄՈՐ, ի Слоёное тесто.
ՇԵՐՏԱԿԱՐԿԱՆԴԱԿ, ի Слоёный пирог, пирожок.
ՇԵՐՏԱՁՈՂ, ի Планка.
ՇԵՐՏԱՆԱԼ, ացավ Слоиться.
ՇԵՐՏԱՊԱՏՈՒՄ, տման Наслоение.
ՇԵՐՏԱՎՈՐ, ա. 1. Слоистый, слойчатый. 2. Слоёный. 3. Полосатый. 4. Полосовой, пластовой.
ՇԵՐՏԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Наслаивать, наслоить, напластовывать, напластовать. 2. Прослаивать, прослоить. 3. Отслаивать, отслоить. 4. Полосовать. 5. Расслаивать, расслоить.
ՇԵՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Слоистость. 2. Полосатость.
ՇԵՐՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Слоение. 2. Отслоение. 3. Расслоение. 4. Напластование.
ՇԵՐՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց 1. Наслаиваться, наслоиться, напластовываться, напластоваться. 2. Прослаиваться, прослоиться. 3. Отслаиваться, отслоиться. 4. Расслаиваться, расслоиться.
ՇԵՐՏԱՏԵԼ, եցի 1. Расслаивать, расслоить. 2. Пластать, распластывать, распластать. 3. Полосовать.
ՇԵՐՏԱՏՈՒՄ, տման Расслоение, отслоение.
ՇԵՐՏԱՏՎԵԼ, վեց 1. Расслаиваться, расслоиться. 2. Пластоваться, распластываться.
ՇԵՐՏԱՑՈՒՄ, ցման Слоение.
ՇԵՐՏԱՓԱԿ 1. ա. Загороженный, огороженный. 2. գ. Изгородь, забор, плетень.
ՇԵՐՏԱՔԱՐ, ի (հնց.) Аспид, аспидный сланец.
ՇԵՐՏԵԼ, եցի Полосовать.
ՇԵՐՏԵՐԿԱԹ, ի Полосовое железо.
ՇԵՐՏԸՆԴՄԻՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (գղտնտ.) Чересполосица.
ՇԵՐՏԻԿ, ի 1. Пластинка. 2. Полоска.
ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ, մ. 1. Слоями. 2. Полосами, полосками.
ՇԵՓՈՐ, ի Горн, труба.
ՇԵՓՈՐԱԴՐՈՇ, ի Вымпел на горне.
ՇԵՓՈՐԱԿԻՐ, կրի Горнист, трубач.
ՇԵՓՈՐԱՀԱՐ, ի Горнист, трубач.
ՇԵՓՈՐԱՀԱՐԵԼ, եցի Трубить, затрубить, протрубить.
ՇԵՓՈՐԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Игра на труба, горне.
ՇԵՓՈՐԱՁԱՅՆ 1. մ. Трубно, трубным звуком, голосом. 2. գ. Трубный звук, голос. 3. ա. Трубный.
ՇԵՓՈՐԱՁԵՎ, ա. Подобный горну, трубе.
ՇԵՓՈՐԵԼ, եցի Трубить, протрубить, затрубить.
ՇԵՓՈՐԻԿ, ի Маленький горн.
ՇԵՓՈՐՈՒԿ, ի Сирень.
ՇԵՓՈՐՈՒՄ, րման Игра на горне, на трубе.
ՇԵՔ, ի (բրբ.) 1. Промежность. 2. Шаг. ♢ Շեք անել 1) широко шагнуть, 2) расставить ноги. Շեքն առնել держать между ног. Շեք տալ перешагнуть.
ՇԵՔԵԼ, եցի Широко шагнуть.
ՇԵՖ, ի Шеф.
ՇԵՖԱԿԱՆ Шефский.
ՇԵՖԱՅԻՆ Шефский.
ՇԵՖԱՐԿՅԱԼ, ա. Подшефный.
ՇԵՖ-ԽՈՀԱՐԱՐ, ի Шеф-повар.
ՇԵՖՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шефство.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ