Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇՓԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Баловство. 2. Распущенность.
ՇՓԱԿԱՆ (լեզվբ.) 1. ա. Фрикативный, щелевой. 2. գ. Фрикативный согласный.
ՇՓԱՆԱԼ, ացավ 1. Избаловываться, избаловаться. 2. Распускаться, распуститься.
ՇՓԱՑՆԵԼ, ցրեց 1. Избаловывать, избаловать. 2. Распускать, распустить.
ՇՓԵԼ, եցի 1. Тереть, потереть. 2. Выплёскивать, выплеснуть. 3. Литься, хлестать, шлёпать. 4. (խսկց.) Зашибать, зашибить. ♢ Ձեռքերը շփել, Ճակատը շփել, Մեջքը շփել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՇՓԵՐԹ, ա. Безалаберный (разг.), расхлябанный (разг.).
ՇՓԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безалаберность (разг.), расхлябанность (разг.).
ՇՓԼԹՈՑ ի (բրբ.) Шум, шлёпанье.
ՇՓԼԹՈՒ ի (բրբ.) Шум, шлёпанье.
ՇՓԼԹՈՒՆ ի (բրբ.) Шум, шлёпанье.
ՇՓՇՓԱԼ, աց Шлёпать, плескать, шуметь (о дожде, льющейся воде).
ՇՓՇՓԱՑՆԵԼ, ցրի Шлёпать, пошлёпывать.
ՇՓՇՓԵԼ, եց Потирать, потереть.
ՇՓՇՓՈՑ, ի 1. Шлёпанье. 2. Шуршание.
ՇՓՇՓՈՒՆ, ա. 1. Шлёпающий. 2. Шуршащий.
ՇՓՈԹ1 1. գ. Суматоха, переполох. 2. գ. Путаница. 3. ա. Суматошный, суматошливый (разг.). 4. մ. Суматошно, путано.
ՇՓՈԹ2, ի 1. Мучная каша. 2. Уваренный виноградный или тутовый сок с мукой. 3. Полужидкая масса, кашица.
ՇՓՈԹԱՀԱՐ, ա. Растерянный, всполошённый (разг.), переполошённый (разг.).
ՇՓՈԹԵԼ, եցի 1. Путать, спутать, перепутывать, перепутать, смешивать, смешать, обознаваться, обознаться. 2. տե՛ս Շփոթեցնել:
ՇՓՈԹԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Смущать, смутить, конфузить, сконфузить, оконфузить. 2. Запутывать, запутать, сбивать, сбить с толку.
ՇՓՈԹՄՈՒՆՔ ի Смущение, смущённость, замешательство, оторопь (разг.), растерянность.
ՇՓՈԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Переполох, замешательство, смущение, смятение. 2. Путаница.
ՇՓՈԹՈՒՄ, թման Смешение, путаница.
ՇՓՈԹՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ թյան ի Смущение, смущённость, замешательство, оторопь (разг.), растерянность.
ՇՓՈԹՎԵԼ, վեց 1. Смешиваться, смешаться, перепутываться, перепутаться. 2. Смущаться, смутиться, конфузиться, сконфузиться, оконфузиться (разг.). 3. Запутываться, запутаться, теряться, растеряться, оторопеть (разг.).
ՇՓՈՒՄ, փման 1. Трение, протирание, обтирание. 2. Соприкосновение. 3. Общение. 4. (լեզվբ.). Фрикация. 5. Плескание.
ՇՓՎԵԼ, վեց 1. Тереться, потереться. 2. Соприкасаться, соприкоснуться. 3. Общаться.
ՇՓՓԱԼ, տե՛ս Շրմփալ։
ՇՓՓԱՑՆԵԼ, տե՛ս Շրմփացնել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ