Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈԳԵԳԵՏ, ի (հզվդ.) Спирит, спиритка.
ՈԳԵԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Спиритизм.
ՈԳԵԶԻՆԵԼ, եցի Вдохновлять, вдохновить, воодушевлять, воодушевить.
ՈԳԵԶՄԱՅԼ, տե՛ս Հոգեզմայլ։
ՈԳԵԶՄԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Հոգեզմայլություն։
ՈԳԵԹԱՓԱՆՑ, ա. Проникающий, западающий в душу.
ՈԳԵԼ, եցի (հնց.) 1. Произносить, произнести. 2. Петь, воспевать, воспеть.
ՈԳԵԼԻՑ, ա. 1. Алкогольный, спиртной. 2. (հնց.) Вдохновенный. ♢ Ոգելից խմիչքներ спиртные напитки.
ՈԳԵԽԱՌՆ, տե՛ս Սրտակից։
ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ, ա. Спиритический.
ՈԳԵԿՈՉԵԼ, եցի 1. Взывать к памяти. 2. (սնոտ.) Вызывать, вызвать духов (во время спиритического сеанса).
ՈԳԵԿՈՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спиритизм.
ՈԳԵԿՈՐԾԱՆ, ա. Губящий, убивающий душу.
ՈԳԵԿՈՐՈՒՅՍ, տե՜ս Հոգեկորույս։
ՈԳԵՀԱՐՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спиритизм, медиумизм։
ՈԳԵՀԱՐՑՈՒԿ, ի Спирит, медиум.
ՈԳԵՀՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Теургия.
ՈԳԵՇՆՉԵԼ, եցի 1. Вдохновлять, вдохновить, воодушевлять, воодушевить. 2. Одухотворять, одухотворить, зажигать, зажечь, воспламенять, воспламенить.
ՈԳԵՇՆՉՈՒՄ, չման Вдохновение. 2. Одухотворение.
ՈԳԵՇՆՉՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Одухотворённость. 2. Вдохновенность.
ՈԳԵՇՆՉՎԵԼ, եցի 1. Вдохновляться, вдохновиться, воодушевляться, воодушевиться. 2. Одухотворяться, одухотвсриться, окрыляться, окрылиться.
ՈԳԵՇՈՒՆՉ 1. ա. Вдохновенный, зажигательный, пламенный. 2. մ. Вдохновенно, зажигательно, пламенно.
ՈԳԵՉԱՓ, ի (բժշկ.) Спирометр.
ՈԳԵՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Анимизм, анимализм.
ՈԳԵՊԻՆԴ, ա. Стойкий, стоический, несгибаемый, непоколебимый, мужественный, неуклонный (о характере, убеждениях и т. п.).
ՈԳԵՊՆԴԵԼ, եցի Крепить, укреплять, укрепить дух.
ՈԳԵՊՆԴԻՉ, ա. Укрепляющий дух, способствующий укреплению духа.
ՈԳԵՊՆԴՎԵԼ, վեց Крепиться, укрепляться, укрепиться духом.
ՈԳԵՍՊԱՌ, տե՛ս Շնչասպառ։
ՈԳԵՎՈՐԵԼ, եցի Воодушевлять, воодушевить, вдохновлять, вдохновить.
ՈԳԵՎՈՐԻՉ, ա. Вдохновляющий, воодушевляющий.
ՈԳԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вдохновение, вдохновенность, воодушевление.
ՈԳԵՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Воодушевление, вдохновение. 2. Вдохновление.
ՈԳԵՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воодушевлённость, вдохновенность.
ՈԳԵՎՈՐՎԵԼ, վեց Воодушевляться, воодушевиться, вдохновляться, вдохновиться.
ՈԳԻ, ոգու 1. Дух, душа. 2. Дыхание. 3. Привидение. 4. (արևմտհ.) Спирт. ♢ Ոգի առնել 1) оживать, ожить, 2) одухотворяться, одухотвориться. Ոգին ի բռին изо всех сил, из последних сил. Ոգի ներշնչել вдохнуть жизнь, одухотворять, одухотворить.
ՈԳՈՐԱՆՔ, ի (հզվդ.) Борение (устар.), борьба.
ՈԳՈՐԵԼ, եցի (հզվդ.) Бороться.
ՈԳՈՐՈՒՄ, րման (հզվդ.) Борение (устар.), боренье (устар.), борьба.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ