Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈՂԲ, ի Плач, причитание, скорбь.
ՈՂԲԱԳԻՆ 1. ա. Печальный, скорбный, горький, жалобный, жалостный. 2. մ. Печально, скорбно, горько, жалобно, жалостно.
ՈՂԲԱԼ, ացի Плакать, оплакивать, оплакать, причитать.
ՈՂԲԱԼԻ, ա. Плачевный, жалостный, жалкий, вызывающий сострадание.
ՈՂԲԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плачевность.
ՈՂԲԱԼԻՑ, ա. Горестный, безрадостный, тоскливый, полный горя, скорби.
ՈՂԲԱԿԱՆ, տե՛ս Ողբալի։
ՈՂԲԱԿԻՑ, Կցի Сочувствующий горю, разделяющий горе с кем-либо.
ՈՂԲԱՁԱՅՆ 1. ա. Печальный, жалобный, тоскливый, горький (о голосе, звуках и т. п.). 2. մ. Печально, жалобно, тоскливо, горько (петь, говорить и т. п.).
ՈՂԲԱՆՎԱԳ 1. ա. Печальный, грустный, скорбный. 2. գ. Печальная, грустная музыка, напев.
ՈՂԲԱՍԱՑ 1. գ. Причитальщица, плакальщица, вопленица. 2. ա. Горестно плачущий, причитающий.
ՈՂԲԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Причитание, плач, вопленье, вопль (прост.).
ՈՂԲԱՑՅԱԼ, ա. Оплакиваемый.
ՈՂԲԵՐԳ, ի Плач (мн. плачи), скорбная песнь, песнь, выражающая скорбь.
ՈՂԲԵՐԳԱԳԻՐ, տե՛ս Ողբերգու։
ՈՂԲԵՐԳԱԿ, ի 1. տե՛ս Ողբասաց։ 2. Трагик.
ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆ, ա. Трагический, трагичный. ♢ Ողբերգական մահ трагическая смерть.
ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Трагически, трагично.
ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Трагичность, трагизм.
ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Трагикомедия.
ՈՂԲԵՐԳԱՅԻՆ, տե՛ս Ողբերգական։
ՈՂԲԵՐԳԵԼ, եցի Причитать, оплакивать, оплакать, вонять (прост.).
ՈՂԲԵՐԳՈՒ, ի 1. Драматург-трагик. 2. Актёр-трагик.
ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Трагедия.
ՈՂԲՈՒՄ, բման Оплакивание, причитание.
ՈՂԿՈՒԶԱԲԵՐ, ա. Кистеносный.
ՈՂԿՈՒԶԱԿ 1. տե՛ս Ողկուզիկ։ 2. (բսբ.) Ясенец.
ՈՂԿՈՒԶԱՁԵՎ, ա. Кистевидный, гроздевидный.
ՈՂԿՈՒԶԱՎՈՐ, ա. Кистевой, гроздевой.
ՈՂԿՈՒԶԻԿ, ի Маленькая гроздь, кисть.
ՈՂԿՈՒՅԶ, ի Гроздь, кисть.
ՈՂՆ, տե՛ս Ող։
ՈՂՆԱԲԵԿ, ա. Сломанный, переломанный, перебитый (о позвонке), со сломанным позвонком.
ՈՂՆԱԾՈՒԾ, տե՛ս Ողնուղեղ։
ՈՂՆԱՅԻՆ, ա. Позвонковый.
ՈՂՆԱՇԱՐ, ի Позвоночник, позвоночный столб, спинной хребет, хребет (прост.).
ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ, ա. Позвоночный.
ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ, ա. Позвоночный. ♢ Ողնաշարավոր կենդանի позвоночное животное. Ողնաշարավորներ позвоночные.
ՈՂՆԱՓԱՅՏ, ի Корабельный киль.
ՈՂՆՈՒՂԵՂ, ի Спинной мозг.
ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ, ա. Спинномозговой.
ՈՂՆՈՒՑՔ, ի (կզմխս.) Киль (птичий).
ՈՂՈԳԵԼ, տե՛ս Ողոքել։
ՈՂՈՂ, տե՛ս Լեցուն։
ՈՂՈՂԱՆՔ, ի Помой.
ՈՂՈՂԱՏ, ի Нанос.
ՈՂՈՂԱՏԱՅԻՆ, ա. Наносный.
ՈՂՈՂԱՓՈՐՈՒՄ, րման (երկրբ.) Водная эрозия почвы, земной коры.
ՈՂՈՂԵԼ, եցի 1. Полоскать, выполаскивать, выполоскать, прополаскивать, прополоскать, прополоснуть, ополаскивать, ополоснуть, всполаскивать, всполоснуть. 2. Заливать, залить, затоплять, затапливать, затопить, топить. 3. Вымывать, вымыть, смывать, смыть, размывать, размыть. 4. Омывать, омыть. 5. (փխբ.) Наводнять , наводнить, заполнять, заполнить.
ՈՂՈՂՈՒՄ, ղման 1. Полоскание, выполаскивание, прополаскивание, ополаскивание. 2. Заливание, разливание, разлив. 3. Вымывание, смывание, размывание, размыв. 4. (փխբ.) Наводнение, заполнение.
ՈՂՈՂՈՒՆ, ա. 1. Залитый, затопленный. 2. Размытый.
ՈՂՈՂՎԵԼ, վեց 1. Полоскаться, выполаскиваться, выполоскаться, прополаскиваться, прополоснуться, ополаскиваться, ополоснуться. 2. Заливаться, валиться, топиться, затапливаться, затопляться, затопиться. 3. Вымываться, вымыться, смываться, смыться, размываться, размыться. 4. Омываться, омыться. 5. (փխբ.) Наводняться, наводниться, полниться, заполняться, заполниться.
ՈՂՈՐԿ, ա. 1. Гладкий. 2. Полированный, отполированный.
ՈՂՈՐԿԱԹՈՒՂԹ, տե՛ս Հղկաթուղթ։
ՈՂՈՐԿԱՀԱՍՏՈՑ, ի (տեխն.) Полировальный станок.
ՈՂՈՐԿԱՆԱԼ, ացավ Становиться, стать, делаться, сделаться гладким, ровным.
ՈՂՈՐԿԱՔԱՐ, տե՛ս Հղկաքար։
ՈՂՈՐԿԵԼ, եցի 1. Сглаживать, сгладить. 2. Полировать, отполировывать, отполировать.
ՈՂՈՐԿԻՉ, կչի Полировщик.
ՈՂՈՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гладкость.
ՈՂՈՐԿՈՒՄ, կման Сглаживание, полирование, полировка.
ՈՂՈՐԿՎԵԼ, վեց 1. Сглаживаться, сгладиться. 2. Полироваться, отполировываться, отполироваться.
ՈՂՈՐՄ 1. գ. Милосердие, сострадание, жалость. 2. ա. Жалкий, вызывающий сострадание, жалость.
ՈՂՈՐՄԱԳԻՆ 1. ա. Жалкий, жалобный. 2. մ. Жалко, жалобно.
ՈՂՈՐՄԱԾ, ա. 1. Милосердный, милостивый. ♢ Ողորմած հոգի блаженный, покойный. Ողորմած տեր милостивый государь.
ՈՂՈՐՄԱԾԱԲԱՐ, մ. Милостиво.
ՈՂՈՐՄԱԾԻԿ, ա. Блаженной, незабвенной памяти.
ՈՂՈՐՄԱԾՈՐԵՆ, տե՛ս Ողորմածաբար։
ՈՂՈՐՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Милосердие, милость.
ՈՂՈՐՄԱՁԱՅՆ, մ. Жалобно, жалко (устар.), жалобным голосом.
ՈՂՈՐՄԱՃԱՇ, տե՛ս Հոգեհաց։
ՈՂՈՐՄԱՍԵՐ, տե՛ս Ողորմած։
ՈՂՈՐՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ողորմածություն։
ՈՂՈՐՄԱՍԻՐՏ, տե՛ս Գթասիրտ։
ՈՂՈՐՄԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Գթասրտություն։
ՈՂՈՐՄԵԼ, եցի 1. Миловать, помиловать, смилостивиться, умилостивиться. 2. Подавать, подать милостыню.
ՈՂՈՐՄԵԼԻ, ա. 1. Жалкий, вызывающий жалость, сострадание. 2. Ничтожный, жалкий, незначительный.
ՈՂՈՐՄԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Жалко, убого.
ՈՂՈՐՄԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Убожество.
ՈՂՈՐՄԻ հետևյալ կապակցություններում. Ողորմի ասել, տալ поминать, помянуть добром. Ողորմի իրեն, Ողորմի հոգուն помилуй, упокой господи душу его. Ողորմի աստված помилуй бог, боже!
ՈՂՈՐՄԻՍ հետևյալ կապակցություններում. Ողորմի ասել, տալ поминать, помянуть добром. Ողորմի իրեն, Ողորմի հոգուն помилуй, упокой господи душу его. Ողորմի աստված помилуй бог, боже!
ՈՂՈՐՄ-ՈՂՈՐՄ, տե՛ս Ողորմագին 2 նշան.։
ՈՂՈՐՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Милосердие, милость. 2. Милостыня, подаяние. ♢ Ողորմություն խնդրել просить милостыню, подаяние. Ողորմություն անել проявлять, проявить милосердие. Ողորմություն տալ подавать, подать милостыню.
ՈՂՈՔ, տե՛ս Ողոքական։
ՈՂՈՔԱԳԻՆ, մ. 1. Убедительно, увещевающе, увещательно. 2. Жалобно, умоляюще.
ՈՂՈՔԱԿԱՆ, ա. 1. Убедительный, увещевающий, увещевательный. 2. Жалобный, умоляющий.
ՈՂՈՔԱՎՈՐ, տե՛ս Ողոքական 2 նշան.։
ՈՂՈՔԵԼ, եցի 1. Убеждать, убедить, увещевать, увещать. 2. Умилостивить.
ՈՂՈՔԻՉ, տե՛ս Ողոքական։
ՈՂՈՔՈՒՄ, քման 1. Увещевание, увещание. 2. Умилостивление.
ՈՂՋ, ա. 1. Живой, здоровый. 2. Целый, весь. 3, Целый. Невредимый, здоровый. ♢ Ողջ-առողջ, ողջ և առողջ 1) жив-здоров, 2) целый и невредимый, цел и невредим, в целости и сохранности. Ողջ լինել (լինե՛ք, եղե՛ք, մնա՛ք), ողջ լե՛ր (լերու՛ք) будь здоров! (будьте здоровы!) Ողջ-ողջ заживо,
ՈՂՋԱԳՈՒՐԱՆՔ, ի Объятия и поцелуи (в знак приветствия).
ՈՂՋԱԳՈՒՐԵԼ, եցի Обнимать и целовать.
ՈՂՋԱԳՈՒՐՈՒՄ, տե՛ս Ողջագուրանք։
ՈՂՋԱԳՈՒՐՎԵԼ, վեցի Обниматься и целоваться.
ՈՂՋԱԽՈՀ, ա. 1. Здравомыслящий, благоразумный. 2. Целомудренный.
ՈՂՋԱԽՈՀԱԲԱՐ, մ. 1. Благоразумно. 2. Целомудренно.
ՈՂՋԱԽՈՀԱԿԱՆ, տե՛ս Ողջախոհ։
ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹՅՈՒՆ, թ,ան 1. Здравомыслие, благоразумие. 2. Целомудрие, целомудренность.
ՈՂՋԱԿԵԶ, ի (կրոն.) 1. Жертва, сжигаемая заживо. 2. (փխբ.) Жертва (во имя чего).
ՈՂՋԱԿԻԶԵԼ, եցի Приносить, принести жертву, в жертву, совершать, совершить жертвоприношение.
ՈՂՋԱԿԻԶՈՒՄ, զման Жертвоприношение, жертвование.
ՈՂՋԱԿԻԶՎԵԼ, վեց 1. Приноситься в жертву. 2. (փխբ.) Жертвовать, пожертвовать собой.
ՈՂՋԱՄԲ, մ. (հնց.) Целым и невредимым.
ՈՂՋԱՄԻՏ, ա. Здравомыслящий, благоразумный.
ՈՂՋԱՄՏՈՐԵՆ, մ. Благоразумно.
ՈՂՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Здравомыслие, благоразумие.
ՈՂՋԱՆԱԼ, ացա 1. Оживать, ожить. 2. տե՛ս Առողջանալ։
ՈՂՋԱՆՎԵՐ, տե՛ս Բոլորանվեր.
ՈՂՋԱՌՈՂՋ, ա. մ. 1. Жив-здоров. 2. Целый и невредимый, цел и невредим, в целости и сохранности.
ՈՂՋԵՐԹ, ի Пожелание счастливого пути. ♢ Ողջերթ մաղթել желать, пожелать счастливого пути. Ողջերթի խոսքեր напутственное слово, напутственные снова. Ողջերթի համբույր прощальный поцелуй.
ՈՂՋՄԻՏ, տե՛ս Ողջամիտ։
ՈՂՋՄՏՈՐԵՆ, տե՛ս Ողջամտորեն։
ՈՂՋՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ողջամտություն։
ՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жизнь и здоровье, целость и сохранность.
ՈՂՋՈՒՄ, տե՛ս Ողջառողջ։
ՈՂՋՈՒՄԱԽՊԵՐ, պոր (բրբ.) Побратим, названый брат.
ՈՂՋՈՒՄԱՔԻՐ, քրոջ (բրբ.) Названая сестра.
ՈՂՋՈՒՅՆ1, ի 1. Привет, приветствие, поклон. 2. Привет! Ողջույն տալ приветствовать.
ՈՂՋՈՒՅՆ2 (հնց.) տե՛ս Ամբողջ։
ՈՂՋՈՒՆԱԳԻՐ, գրի Приветственный адрес, послание.
ՈՂՋՈՒՆԱՃԱՌ, ի Приветственное слова речь.
ՈՂՋՈՒՆԵԼ, եցի 1. Приветствовать, здороваться, кланяться, поклониться. 2. Одобрять, одобрить, выражать, выразить одобрение.
ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ, ա. Похвальный, достойный одобрения.
ՈՂՋՈՒՆՎԵԼ, վեց 1. Приветствоваться. 2. Одобряться, одобряться, быть одобренным.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ