Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՉՄԱՀԱՎԱՆ, ա. (խսկց.) Привередливый, прихотливый, капризный.
ՉՄԱՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Привередливость, прихотливость, капризность.
ՉՄՇԿԱԾԱՂԻԿ, ղկի (բսբ.) Венерин башмачок.
ՉՄՇԿԱԿԱՐ, ի (հնց.) Башмачник.
ՉՄՇԿԱՍԱՀ, ի Катанье на коньках.
ՉՄՇԿԱՎԱԶՔ, ի 1. Катанье на коньках. 2. Конькобежный спорт.
ՉՄՇԿԱՎՈՐ, ի Конькобежец.
ՉՄՇԿԵԼ, եցի Кататься на коньках.
ՉՄՇԿՈՐԴ, ի Конькобежец.
ՉՄՇԿՈՒՄ, կման (հզվդ.) Катанье на коньках.
ՉՄՈՒՇԿ, ի 1. Конёк. 2. (բրբ.) Башмак.
ՉՄՉԱԿԵՐ, տե՛ս Չմչմակեր։
ՉՄՉՄԱԼ, ասի (բրբ.) Есть, жевать без аппетита, нехотя.
ՉՄՉՄԱԿԵՐ, ա. (բրբ.) Едящий, жующий без аппетита> нехотя.
ՉՄՊԱԼ, աց (խսկց.) Чмокнуть.
ՉՄՊԱՑՆԵԼ, ցրի Чмокать, чмокнуть.
ՉՄՓԱԼ, աց (բրբ.) 1. տե՛ս Չլմփալ։ 2. Чмокать, чмокнуть.
ՉՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Шлёпать. 2. Чмокать. 3. Чавкать.
ՉՄՓՈՑ, ի Шлепок.
ՉՄՓՉՄՓԱԼ, աց (բրբ.) 1- Шлёпать, шлёпаться. 2. Плескать, плескаться.
ՉՄՓՉՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Шлёпать. 2. Плескать, плескаться. 3. Чмокать, чмокаться. 4. Чавкать.
ՉՄՓՉՄՓՈՑ, ի 1. Шлёпанье. 2. Плескание.
ՉՄՔԵԼ, եց (բրբ.) 1. Сохнуть, высыхать, высохнуть. 2. Иссякать, иссякнуть (о материнском молоке).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ