Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՆԱԿ, ի 1. Тарелка. 2. Блюдце, блюдечко. 3. տե՛ս Պնակիտ։
ՊՆԱԿԱԼԵԶ, ի Приживальщик, прихлебатель, лизоблюд (прост.), лизун (прост.), блюдолиз (устар.).
ՊՆԱԿԱԼԻԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Приживальчество, приживание, прихлебательство, лизоблюдство (прост.).
ՊՆԱԿԱԿԱԼ, ի Подставка под тарелку, под тарелки, полка для тарелок.
ՊՆԱԿԱՁԵՎ, ա. Тарельчатый, тарелкообразный.
ՊՆԱԿԻՏ, ի (հնց.) 1. Грифельная (аспидная) доска. 2. (հնք.) Грифельный (аспидный) сланец.
ՊՆԴԱԲԵՐԱՆ, ա. Сдержанный (на язык, в еде).
ՊՆԴԱԲԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сдержанность.
ՊՆԴԱԳԼԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Упрямство. 2. Тупоумие.
ՊՆԴԱԳԼՈՒԽ, ա. 1. Крепкоголовый, крепколобый. 2. (փխբ.) Тупоумный.
ՊՆԴԱԼԱՐ, ա. Туго тянутый, натянутый, тугой.
ՊՆԴԱԽԱՇ, ա. Крутой, сваренный вкрутую.
ՊՆԴԱԿԱԶՄ, ա. Плотный, коренастый крепкий.
ՊՆԴԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Крепкое сложение, плотность.
ՊՆԴԱԿԱԼ, ի (հզվդ., բժշկ.) Зажим.
ՊՆԴԱԿԱՇԻ, ա. 1. Толстокожий. 2. (փխբ.) Тупоумный. 3. (փխբ.) Назойливый, навязчивый, нахальный.
ՊՆԴԱԿԱՊ, ա. Туго завязанный, связанный, тугой.
ՊՆԴԱԿԵՐՏ, ա. Прочный, крепкий.
ՊՆԴԱԿՈՂ, Упрямый.
ՊՆԴԱԿՈՐՈՎ, ա. Энергичный.
ՊՆԴԱԿՈՒՌ, ա. Прочный, крепкий.
ՊՆԴԱՀԱՎԱՏ, ա. (հզվդ.) Твёрдо, убеждённо верующий.
ՊՆԴԱՃԱԿԱՏ, տե՛ս Պնդագլուխ։
ՊՆԴԱՄԿԱՆ, ա. Мускулистый, крепкий.
ՊՆԴԱՅՈՒՑԻՉ, ա. (հզվդ.) Крепительный.
ՊՆԴԱՆԱԼ, ացավ 1. Твердеть, затвердеть, отвердеть. 2. Густеть, загустеть. 3. (փխբ.) Крепнуть, окрепнуть. 4. (փխբ.) Скупиться, носку питься.
ՊՆԴԱՇԵՆ, ա. Прочный, крепкий (о постройке).
ՊՆԴԱՊԻՆԴ 1. ա. Очень крепкий, прочный. 2. մ. Очень крепко, прочно.
ՊՆԴԱՋԻՂ, ա. Жилистый, крепкий.
ՊՆԴԱՍԻՐՏ, տե՛ս Սրտապինդ։
ՊՆԴԱՎՈՒՆ, ա. 1. Довольно прочный, крепкий. 2. Густоватый.
ՊՆԴԱՎՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) 1. Некоторая прочность. 2. Густоватость.
ՊՆԴԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Крепить, укреплять, укрепить. 2. Прикреплять, прикрепить. 3. Закреплять, закрепить. 4. Уплотнять, уплотнить. ♢ Սիրտը պնդացնել, Տեղը պնդացնել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՊՆԴԱՑՈՒՄ, ցման 1. Закрепление. 2. Затвердение, затвердевание.
ՊՆԴԱՓԱԿ, ա. (հզվդ.) Крепко, наглухо, накрепко запертый, закрытый.
ՊՆԴԱՔԱՐՇ, ա. (հզվդ.) Туго натянутый.
ՊՆԴԵԼ, եցի 1. Утверждать. 2. Настаивать, настоять. 3. Закреплять, закрепить. ♢ Սիրտը պնդել набираться, набраться храбрости.
ՊՆԴԵՐԵՍ, ա. (խսկց.) Назойливый, навязчивый, нахальный.
ՊՆԴԵՐԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (խսկց.) Назойливость, навязчивость, нахальство.
ՊՆԴԵՑՈՒՑԻՉ, տե՛ս Պնդացուցիչ։
ՊՆԴԵՓ, ա. (հզվդ.) Крутой (о яйце).
ՊՆԴԻՉ, ա. Скрепляющий, крепительный.
ՊՆԴՈԼՈՐ, ա. Туго скрученный, закрученный.
ՊՆԴՈՍԿՐ, ա. Крепкий, кряжистый, коренастый.
ՊՆԴՈՐԵՆ, մ. (հզվդ.) Твёрдо, крепко.
ՊՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Крепость. 2. Твёрдость. 3. Прочность. 4. Густота. 5. (փխբ.) Прижимистость.
ՊՆԴՈՒԿ, ի 1. Фундук, орех. 2. Орешник, лещина, фундук.
ՊՆԴՈՒՄ, դման Настаивание.
ՊՆԴՎԵԼ, վեց 1. Твердеть, отвердеть, затвердеть. 2. Крепнуть, окрепнуть.
ՊՆԴՕՂԱԿ, ի Гайка.
ՊՆՉԱԾԱԿ, տե՛ս Քթանցք։
ՊՆՉԱՏ, տե՛ս Քթատ.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ