Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՐԱԿ1, ի Выпуск.
ՊՐԱԿ2, տե՛ս Պուրակ։
ՊՐԱՍ, ի (բսբ.) Порей, лук-порей.
ՊՐԱՍԽ, ի (բսբ.) Белокудренник.
ՊՐԱՍԽԻ, ի (բսբ.) Белокудренник.
ՊՐԵՄԻԵՐ, ի Премьер. ♢ Պրեմիեր-մինիստր премьер-министр.
ՊՐԵՍԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ի Пресс-конференция.
ՊՐԵՍ-ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ի Пресс-конференция.
ՊՐԻԳՈՒՆ, ի (հնց.) Прыгун (сектант). ♢ Պրիգունների աղանդ секта прыгунов.
ՊՐԻՄԻՏԻՎ, ա. Примитивный.
ՊՐԻՍՏԱՎ, ի (հնց.) Пристав.
ՊՐԾԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Оканчивать, окончить, заканчивать, закончить. 2. Спасать, спасти.
ՊՐԾՆԵԼ, պրծա 1. Избавляться, избавиться. 2. Кончаться, кончиться. 3. Кончать, кончить. 4. (հզվդ.) Отрываться, оторваться. ♢ Պրծավ գնաց кончено и всё, и баста. Վրա պրծնել накинуться, напасть, дорываться, дорваться. Էժան պրծնել дёшево отделаться. Մեր բանը պրծած է наше дело пропащее, кончено, амба (разг.).
ՊՐԾՆՈՒՄ ի (խսկց.) Спасение. Պրծում չկա нет спасения.
ՊՐԾՈՒՄ ի (խսկց.) Спасение. Պրծում չկա нет спасения.
ՊՐԿԱԽՏ, ի (բժշկ.) Столбняк.
ՊՐԿԱՁԻԳ, ա. Обтянутый.
ՊՐԿԱՆՈՑ, տե՛ս Պրկոց։
ՊՐԿԱՆՔ, ի 1. Зажим, прижим. 2. Затяжка, притяжка, натяжка.
ՊՐԿԵԼ, եցի 1. Зажимать, зажать, прижимать, прижать. 2. Затягивать, затянуть, натягивать, натянуть, 3. (փխբ.) Связывать, связать.
ՊՐԿՈՑ, ի Дыба.
ՊՐԿՈՒՄ, կման 1. Зажимание, зажим, затяжка, прижимание, прижим, притяжка. 2. Затяжка, затягивание, натяжка, натягивание.
ՊՐԿՎԵԼ, վեց 1. Зажиматься, зажаться, прижиматься, прижаться. 2. Затягиваться, затянуться, натягиваться, натянуться.
ՊՐՈԲԼԵՄ, ի Проблема.
ՊՐՈԳՐԵՍԻՎ, ա. 1. Прогрессивный. 2. տե՛ս Առաջադիմական։
ՊՐՈԶԱ, յի 1. տե՛ս Արձակ 4 նշան.։ 2. (փխբ.) Повседневность, обыденность, проза жизни.
ՊՐՈԶԱՅԻԿ, ա. Повседневный, обыденный, прозаичный.
ՊՐՈԼԵՏԱՐ 1. գ. Пролетарий. 2. ա. Пролетарский.
ՊՐՈԼԵՏԱՐԱԿԱՆ, ա. Пролетарский.
ՊՐՈԼԵՏԱՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, տե՛ս Պրոլետարացնել։
ՊՐՈԼԵՏԱՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, տե՛ս Պրոլետարացում։
ՊՐՈԼԵՏԱՐԱՆԱԼ, ացա Пролетаризироваться.
ՊՐՈԼԵՏԱՐԱՑՆԵԼ, ցրի Пролетаризировать.
ՊՐՈԼԵՏԱՐԱՑՈՒՄ, ցման Пролетаризация.
ՊՐՈԼԵՏԱՐԻԱՏ, ի Пролетариат.
ՊՐՈԼԵՏԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) Пролетарская литература.
ՊՐՈԼԵՏԳՐՈՂ, ի (հպվ.) Пролетарский писатель.
ՊՐՈԿՐՈՒՍՏՅԱՆ, ա. միայն Պրոկրուստյան մահիճ կապակցության մեջ. прокрустово ложе.
ՊՐՈՊԱԳԱՆԴ, ի Пропаганда.
ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԱ, յի Пропаганда.
ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԵԼ, եցի Пропагандировать.
ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԻՍՏ, ի Пропагандист.
ՊՐՈՊԱԳԱՆԴՈՒՄ, դման Пропаганда.
ՊՐՈՊԱԳԱՆԴՎԵԼ, վեց Пропагандироваться.
ՊՐՈՊԵԼԼԵՐ, ի Пропеллер.
ՊՐՈՍՊԵԿՏ, տե՛ս Պողոտա։
ՊՐՈՎՈԿԱՏՈՐ, ի Провокатор.
ՊՐՈՎՈԿԱՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Провокаторский.
ՊՐՈՎՈԿԱՑԻԱ, յի Провокация.
ՊՐՈՎՈԿԱՑԻՈՆ, ա. Провокационный.
ՊՐՈՏԵԶ, ի Протез.
ՊՐՈՏԵԶԱԳՈՐԾ, ի Протезист.
ՊՐՈՏՈՊԼԱԶՄԱ, յի (կենդբ.) Протоплазма.
ՊՐՈՑԵՍ, ի Процесс.
ՊՐՈՒՍ, ի Пруссак.
ՊՐՈՒՍԱԿԱՆ, ա. Прусский.
ՊՐՈՖԵՍՈՐ, ի Профессор.
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԿԱՆ 1. ա. Профессорский. 2. գ. Профессорская.
ՊՐՈՖԵՍՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Профессорство. 2. Профессура.
ՊՐՈՖԻԼ, ի Профиль.
ՊՐՈՖԻԼԱՅԻՆ, ա. 1. (տեխ.) Профильный. 2. (մսնգ.) Профилирующий.
ՊՐՈՖՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արհմիություն։
ՊՐՊՏԱՆՔ, ի Искание, поиски.
ՊՐՊՏԵԼ, եցի 1. Искать, поискать. 2. Перерывать, перерыть.
ՊՐՊՏՈՒՄ, տման Искание, поиски.
ՊՐՊՏՈՒՆ, ա. Ищущий.
ՊՐՏԿԵՐԵՍ, ա. (բրբ.) Назойливый.
ՊՐՏԿԵՐԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թ,ան (բրբ.) Назойливость.
ՊՐՏՈՒ, ի (բսբ.) Осока.
ՊՐՏՎԵ ա. Осоковый.
ՊՐՏՎՅԱ ա. Осоковый.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ