Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՋԱԴՈՒ ի (բրբ.) Ведьма.
ՋԱԴՈՒԿ ի (բրբ.) Ведьма.
ՋԱԶ, ի Джаз.
ՋԱԶԱՅԻՆ, ա. Джазовый.
ՋԱԽ, ի (բրբ.) 1. Хворост. 2. (հզվդ.) Свекольная ботва.
ՋԱԽԱԿԱՄՈՒՐՋ, ի Мост с настилом из хвороста.
ՋԱԽԵԼ1, եցի (հնց.) Разбивать, разбить.
ՋԱԽԵԼ2, եցի (բրբ.) Подпирать, подпереть дерево (палкой, подпоркой, опорой).
ՋԱԽՋԱԽ (հզվդ.) 1. ա. Разбитый, расколоченный (прост.). 2. գ. Колотушка (дверная).
ՋԱԽՋԱԽԵԼ, եցի 1. Крушить, сокрушать, сокрушить. 2. Громить, разгромить, разбить. 3. Размозжить, разбивать, разбить, расколачивать (прост.), расколотить (прост.).
ՋԱԽՋԱԽԻՉ, ա. 1. Сокрушительный. 2. Подавляющий.
ՋԱԽՋԱԽՅՈՒՆ, տե՛ս Ջախջախում։
ՋԱԽՋԱԽՈՒՄ, խման 1. Сокрушение. 2. Разгром.
ՋԱԽՋԱԽՎԵԼ, վեց 1. Быть сокрушённым, сокрушаться. 2. Быть разгромленным. 3. Быть размозжённым, размозжаться, быть разбитым, разбиваться, разбиться.
ՋԱՀ, ի 1. Люстра. 2. Факел. 3. (փխբ.) Свет. 4. (հնց.) Светильник. 5. (փխբ.) Светило, светоч. 6. (աստղդ.) Солнечное пятно.
ՋԱՀԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Факельцуг, факельное шествие.
ՋԱՀԱԶԱՐԴ, ա. Иллюминованный, иллюминированный.
ՋԱՀԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Иллюминовать, иллюминировать.
ՋԱՀԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Иллюминоваться, иллюминироваться.
ՋԱՀԱԹԱՓՈՐ, ի Факельцуг, факельное шествие.
ՋԱՀԱԼԻՑ, ա. 1. Украшенный люстрами, полный люстр (зал и т. п.). 2. (փխբ.) Ярко освещённый, светлый.
ՋԱՀԱԿԱԼ, ի Канделябр.
ՋԱՀԱԿԻՐ 1. գ. Факельщик. 2. դ. (հզվդ.) Светоч. 3. ա. Носящий факел, с факелом.
ՋԱՀԱՎԱՌ, ա. Пылающий, Яркий.
ՋԱՀԱՎԱՌԵԼ, եցի (հզվդ.) Иллюминовать, иллюминировать.
ՋԱՀԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Иллюминация.
ՋԱՀԱՎՈՐ 1. ա. Носящий факел, с факелом. 2. գ. Факельщик.
ՋԱՀԱՎՈՐԵԼ, եցի Иллюминовать, иллюминировать.
ՋԱՀԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Иллюминоваться, иллюминироваться.
ՋԱՀԱՓԱՅԼ, ա. Иллюминованный, иллюминированный.
ՋԱՀԵԼ, ա., գ. Молодой.
ՋԱՀԵԼԱԴԵՄ, ա. Моложавый, с моложавым лицом.
ՋԱՀԵԼԱՆԱԼ, ացա Молодеть, помолодеть, омолаживаться, омолодиться.
ՋԱՀԵԼԱՇՈՒՆՉ, ա. Молодой, дышащий молодостью.
ՋԱՀԵԼԱՏԵՍ, ա. Моложавый.
ՋԱՀԵԼԱՑՆԵԼ, ցրի Молодить, омолаживать, омолодить.
ՋԱՀԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Молодость.
ՋԱՀԵԼ-ՋԱՀԵԼ, մ. Смолоду, в молодости, совсем молодым.
ՋԱՀԵԼ-ՋԻՎԱՆ 1. ա. Очень молодой-2.գ.Молодёжь.
ՋԱՀԵԼ-ՋՀՈՒԼ ի (բրբ.) Молодежь.
ՋԱՀԵԼ-ՋՈՒՀՈՒԼ ի (բրբ.) Молодежь.
ՋԱՀԵՐԹ, ի Факельцуг, факельное шествие.
ՋԱՀԸՆԿԱԼ 1. տե՛ս Ջահակիր։ 2. (հնց.) Дьякон.
ՋԱՀԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Дьяконство.
ՋԱՀՐԱ տե՛ս Ճախարակ։
ՋԱՀՐԱԿ տե՛ս Ճախարակ։
ՋԱՂԱՑ, տե՛ս Ջրաղաց. ♢ Ջաղացը կորցրել, չախչախի հետևից է ընկել снявши голову, по волосам не плачут.
ՋԱՂԱՑԱՏԵՐ, տիրոջ (հնց.) Хозяин мельницы, мельник.
ՋԱՂԱՑԱՔԱՐ, տե՛ս Ջրաղացաքար։
ՋԱՂԱՑՊԱՆ, տե՛ս Ջրաղացպան։
ՋԱՂԱՑՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ջրաղացպանություն։
ՋԱՂԱՑՔ, տե՛ս Զրաղաց։
ՋԱՂԲ, ի (հնց.) Ливень.
ՋԱՂԲԵԼ, եց (հզվդ.) Хлынуть.
ՋԱՄԱՂԱԿԱԼԵԼ, եց (բրբ.) Покрываться, покрыться ряской, тиной, водорослями.
ՋԱՄԲ, ի (բրբ.) Молочная пища.
ՋԱՄԲԵԼ, եցի (հնց.) 1 - Питать, кормить (молоком.) 2. (փխբ.) Впитывать, впитать, 3. տե՛ս Ջամբվել։
ՋԱՄԲՌ, ի (պատմ.) 1. Высший государственный совет. 2. Собрание государственных актов.
ՋԱՄԲՎԵԼ, վեց 1. Питаться, кормиться (молоком). 2. (փխբ.) Впитывать, впитать.
ՋԱՅԼԱՄ, ի (կենդբ.) Страус.
ՋԱՆ1, տե՛ս Ջանք։
ՋԱՆ2, ի (խսկց.) 1. Жизнь. 2. Душа. 3. Голубчик, голубушка. 4. Сила. 5. Тело, милый, дорогой. ♢ Ջանը գալ мочь, иметь силы, быть в состоянии. Ջանը դող ընկնել бросать, бросить в дрожь. Ջանը դուրս գալ выбиваться, выбиться из сил. Ջանդ քո՞ր է դալիս тумаков захотелось! Ջան գյուլում, տե՛ս Ջանգյուլում։ Ջանս милый, дорогой, душенька.
ՋԱՆԱԴԻՐ 1. ա. Тщательный, старательный, кропотливый. 2. մ. Тщательно, старательно, кропотливо. ♢ Ջանադիր լինել стараться, усердствовать (устар.).
ՋԱՆԱԴՐԱԲԱՐ, մ. Тщательно, старательно, кропотливо.
ՋԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тщательность, старательность, кропотливость.
ՋԱՆԱԹԱԹԱԽ, ա. (հզվդ.) Здоровенный (прост.), здоровый (разг.), здоровущий (прост.), дородный.
ՋԱՆԱԼ, ացի Стараться, постараться.
ՋԱՆԱՍԵՐ, ա. Трудолюбивый, старательный, усердный, прилежный.
ՋԱՆԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Трудолюбиво, старательно, усердно, прилежно.
ՋԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Трудолюбие, старательность, усердность. Прилежность.
ՋԱՆԱՑՈՂԱԲԱՐ, մ. Старательно, усердно, прилежно.
ՋԱՆԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Старание, усердие, прилежание.
ՋԱՆԳՅՈՒԼՈՒՄ, ի 1. Обрядовая армянская народная песня (при гадании в праздник Вознесения). 2. Гадание с обрядовыми песнями.
ՋԱՆԵՋԱՆ, ի, Милушка, милочка (употребляется в значении «что, милый?» в ответ на зов).
ՋԱՆԻԿ, ի Душечка, милочка, милушка, душенька.
ՋԱՆՋԻԼ, ի (հզվդ.) Тонкое полотно.
ՋԱՆՔ, ի 1. Усилие, старание. 2. (հզվդ.) Талант. ♢ Ջանք անել՝ գործ դնել՝ թափել прилагать, приложить старания, усилия.
ՋԱՎԱՀԻՐ, տե՛ս Գոհար։
ՋԱՏԱԳՈՎ, ի Апологет, поборник.
ՋԱՏԱԳՈՎԱԿԱՆ 1. ա. Апологетический. 2. գ. Апология.
ՋԱՐԴ, ի 1. Избиение, бойня, резня, побоище. 2. Погром. 3. Лом. ♢ Ջարդ տալ 1) перебивать, перебить, уничтожать, уничтожить, 2) избивать, избить. Ջարդ ուտել 1) быть разбитым, разгромленным, 2) получать, получить трёпку. Ջարդ ու խուրդ անել, տե՛ս Ջարդուփշուր անել։ Ջարդ ու խուրդ լինել, տե՛ս Ջարդուփշուր լինել։ Ջարդ ու փշուր, տե՛ս Ջարդուփշուր։ Ջարդ ու բուրդ լինել, տե՛ս Ջարդուփշուր լինել։
ՋԱՐԴԱԿՈՏՈՐ, ա. Избитый, разгромленный, разломанный.
ՋԱՐԴԱՐԱՐ 1. ա. Громящий. 2. գ. Погромщик, громила.
ՋԱՐԴԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Погромный.
ՋԱՐԴԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Погром, разгром.
ՋԱՐԴԵԼ, եցի 1. Ломать, сломать, разламывать, разломать, переламывать, переломать. 2. Рубить, колоть, раскалывать, расколоть. 3. Бить, разбивать, разбить. 4. Обламывать, обломать. 5. Портить, испортить, калечить, искалечить, выводить, вывести из строя. 6. Крошить, накрошить. 7. Дубасить, отдубасить, избивать, избить. 8. Истреблять, истребить, уничтожать, уничтожил. 9. (խսկց.) Говорить, разговаривать на ломаном языке. 10. տե՛ս Ջարդվել։ ♢ Մեծ-մեծ ջարդել бахвалиться. Իրեն ջարդել лезть из кожи (вон).
ՋԱՐԴԻՉ 1. ա. Дробильный, дробительный. 2. գ. Дробильная машина, дробилка.
ՋԱՐԴՈՆ, ի Лом.
ՋԱՐԴՈՏԵԼ, եցի Переколачивать, переколотить, переламывать, переломать, попереламывать (прост.), попереломать (прост.), перебивать, перебить.
ՋԱՐԴՈՏՈՒՄ, տման Переколачивание, переламывание.
ՋԱՐԴՈՏՎԵԼ, վեց 1. Перебиваться, переколачиваться (разг.), переколотиться (разг.), переламываться, переломаться, попереламываться (прост.), попереломаться (прост.). 2. Ломить, болеть.
ՋԱՐԴՈՑ, ի Избиение, побои, трёпка.
ՋԱՐԴՈՒԲՈՒՐԴ, տե՛ս Ջարդուփշուր։
ՋԱՐԴՈՒԽՈՒՐԴ, տե՛ս Ջարդուփշուր։ ♢ Ջարդուխուրդ անել 1) разбивать, разбить, расколачивать, расколотить, 2) ломать, коверкать (слова, язык и т. п.).
ՋԱՐԴՈՒԿՏՈՐ, տե՛ս Ջարդուփշուր։
ՋԱՐԴՈՒՄ, դման 1. Ломание, разламывание. 2. Рубка, раскалывание. 3. Битье. 4. Обламывание. 5. Порча, выведение из строя. Տ. Крошение. 7. Избиение. 8. Истребление, уничтожение. 9. Коверкание (ломаная речь на чужом языке).
ՋԱՐԴՈՒՓՇՈՒՐ մ. Вдребезги. ♢ Ջարդուփշուր անել 1) разбивать, разбить вдребезги, 2) разносить, разнести в пух и прах. Ջարդուփշուր լինել 1) разбиваться, разбиться вдребезги.
ՋԱՐԴՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разбитость, усталость.
ՋԱՐԴՎԱԾՔ, Ի 1. Перелом. 2. Излом. 3. (հզվդ.) Обломки, образки.
ՋԱՐԴՎԵԼ, վեց 1. Ломаться, сломаться, разламываться, разломаться, переламываться, переломаться. 2. Рубиться, колоться, раскалываться, расколоться. 3. Биться, разбиваться, разбиться. 4. Обламываться, обломаться. 5. Портиться, испортиться, калечиться, искалечиться, быть выведенным из строя. 6. Крошиться. 7. Истребляться, истребиться, уничтожаться, уничтожиться. 8. Избиваться.
ՋԱՐԴՐՏԵԼ, տե՛ս Ջարդոտել։
ՋԱՐԴ-ՓՇՈՒՐ մ. Вдребезги. ♢ Ջարդուփշուր անել 1) разбивать, разбить вдребезги, 2) разносить, разнести в пух и прах. Ջարդուփշուր լինել 1) разбиваться, разбиться вдребезги.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ