Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՋԵԲ, տե՛ս Գրպան։ ♢ Մեկին ծալել ու ջեբը դնել заткнуть за пояс. Նրա ջեբում մկներ են խաղում у него ветер свистит в карманах.
ՋԵՄ, ի Джем.
ՋԵՅՐԱՆ, ի (բրբ.) 1. Джейран, вид газели. 2. Газель (о девушке).
ՋԵՆՆԱԹ ի (բրբ.) Рай (У мусульман).
ՋԵՆՆԵԹ ի (բրբ.) Рай (У мусульман).
ՋԵՋԻՄ, ի (բրբ.) Палас.
ՋԵՌ, ա. 1. Горячий. 2. Яркий, светлый.
ՋԵՌԱԿ, ի Грелка.
ՋԵՌԱՆԱԼ, ացավ (հզվդ.) Греться, согреваться, согреться, нагреваться, нагреться.
ՋԵՌԱՍԱԼԻԿ, ի Электрическая плитка, злектроплитка.
ՋԵՌԱՑՆԵԼ, ցրի Греть, согревать, согреть, нагревать, нагреть.
ՋԵՌԱՑՈՒՄ, ցման Согревание, согрев (прост.), нагревание, нагрев.
ՋԵՌՈՑ, ի Духовка.
ՋԵՌՈՒՑԵԼ, եցի Накалять, накалить, раскалять, раскалить.
ՋԵՌՈՒՑԻՉ 1. ա. Нагревательный. 2. դ. Нагреватель.
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ցման Отопление.
ՋԵՐՄ 1. ա. Тёплый. 2. ա. Горячий. 3. ա. (փխբ.) Приятный. 4. մ. Тепло. 5. մ. Горячо. 6. գ. Теплота. 7. դ. Температура, жар. 8. դ. Лихорадка, горячка. ♢ Ջերմ ու ջերմ горячо.
ՋԵՐՄԱԲԱՇԽ, ի Парораспределитель.
ՋԵՐՄԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Парораспределение.
ՋԵՐՄԱԲԱՐ, տե՛ս Ջերմորեն։
ՋԵՐՄԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплолечение, термотерапия.
ՋԵՐՄԱԳԻՆ 1. ա. Горячий. 2. մ. Горячо.
ՋԵՐՄԱԳՈՅԱՑՈՒՄ, ցման Теплообразование.
ՋԵՐՄԱԳՈՒԹ, ա. Сердечный, сердобольный.
ՋԵՐՄԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Теплостойкий, теплоустойчивый, термостойкий.
ՋԵՐՄԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплостойкость, теплоустойчивость, термостойкость.
ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ ի Теплоэлектроцентраль.
ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ ի Теплоэлектроцентраль.
ՋԵՐՄԱԹԱՓԱՆՑԻԿ, ա. Теплопроницаемый.
ՋԵՐՄԱԼԱՊՏԵՐ, ի Термолампа.
ՋԵՐՄԱԼԻ ա. Тёплый, сердечный.
ՋԵՐՄԱԼԻՐ ա. Тёплый, сердечный.
ՋԵՐՄԱԼԻՑ ա. Тёплый, сердечный.
ՋԵՐՄԱԽԱՌՆ, ա. Тёплый.
ՋԵՐՄԱԽՅՈՒՍ, ի (բժշկ.) Припарка.
ՋԵՐՄԱԽՏ, ի 1. Лихорадка, горячка. 2. Малярия.
ՋԵՐՄԱԽՏԱԿԱՆ ա. (հզվդ.) Лихорадочный.
ՋԵՐՄԱԽՏԱՅԻՆ ա. (հզվդ.) Лихорадочный.
ՋԵՐՄԱԾԻՆ, ա. (հզվդ.) Теплотворный.
ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Теплостойкий, теплоустойчивый, термостойкий.
ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплостойкость, теплоустойчивость, термостойкость.
ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ 1. ա. Терморегулирующий. 2. գ. Терморегулятор.
ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ, րման Терморегуляция.
ՋԵՐՄԱԿՈՐՈՒՍՏ, ի Теплопотеря.
ՋԵՐՄԱՀԱԼԱԾ, ա. (հզվդ.) Лечащий лихорадку.
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴ ա. Теплопроводный.
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆ ա. Теплопроводный.
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплопроводность.
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԻՉ, ա. Теплопроводный.
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ թյան Теплопроводность.
ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴՉՈՒԹՅՈՒՆ թյան Теплопроводность.
ՋԵՐՄԱՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ, թման Теплоизлучение.
ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, րման Теплоснабжение.
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ, ցման Теплоизоляция, теплозащита, термоизоляция.
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ 1. ա. Теплоизоляционный, теплозащитный, термоизоляционный. 2. գ. Термоизолятор.
ՋԵՐՄԱՄԻԱՎՈՐ, ի Калория.
ՋԵՐՄԱՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ, հետևյալ կապակցությունների մեջ. Ջերմամիջուկային ռեակցիա термоядерная реакция. Ջերմամիջուկային զենք термоядерное оружие.
ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՈՒՄ, կման Теплообработка, термообработка.
ՋԵՐՄԱՅԻՆ, ա. Тепловой, термический.
ՋԵՐՄԱՆԱԼ, ացավ 1. Греться, согреваться, согреться, нагреваться, нагреться. 2. Теплеть, потеплеть (об отношениях).
ՋԵՐՄԱՆԱՎ, ի Теплоход.
ՋԵՐՄԱՆՅՈՒԹ, ի (քիմ.) Теплород, флогистон.
ՋԵՐՄԱՆՑԻԿ, ա. Теплопроводный.
ՋԵՐՄԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплопроводность.
ՋԵՐՄԱՇԱՐԺԻՉ, ի Тепловой двигатель.
ՋԵՐՄԱՇԻԹ, ա. Теплоструйный, тёплый.
ՋԵՐՄԱՇՈՒՆՉ, ա. Тёплый, дышащий теплом.
ՋԵՐՄԱՉԱՓ, ի Термометр, градусник.
ՋԵՐՄԱՉԱՓԱԿԱՆ, ա. Термометрический.
ՋԵՐՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (ֆիզ.) Термометрия.
ՋԵՐՄԱՊԱՀ, ի Термос.
ՋԵՐՄԱՊԵՍ, տե՛ս Ջերմորեն։
ՋԵՐՄԱՋԵՐ ա. 1. Очень горячий, жаркий, жаркий, прежаркий. 2. (փխբ.) Горячий, сердечный. 3. (փխբ.) Горячий, вдохновенный.
ՋԵՐՄԱՋԵՐՄ ա. 1. Очень горячий, жаркий, жаркий, прежаркий. 2. (փխբ.) Горячий, сердечный. 3. (փխբ.) Горячий, вдохновенный.
ՋԵՐՄԱՋՈՒՐ 1. գ. Горячая вода. 2. Горячий источник.
ՋԵՐՄԱՌԱՏ, ա. Жаркий, горячий, теплообильный.
ՋԵՐՄԱՍԵՐ, ա. Теплолюбивый.
ՋԵՐՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплолюбивость.
ՋԵՐՄԱՍՈՒՆ, ա. Тёплый.
ՋԵՐՄԱՍՏԵՂԾ, ա. Теплотворный.
ՋԵՐՄԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплотворность.
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ, ի Температура.
ՋԵՐՄԱՏԱՐ 1. գ. Теплопровод. 2. գ. Теплоход. 3. գ. Калорифер. 4. ա. Теплопроводяший. Տ. ա. Теплоёмкий.
ՋԵՐՄԱՏՈՒ, ա. Теплотворный.
ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ, տան Оранжерея, теплица.
ՋԵՐՄԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Теплоотдача.
ՋԵՐՄԱՐԱՆ, տե՛ս Ջերմոց։
ՋԵՐՄԱՐԳԵԼ, ա. Теплоизоляционный, теплозащитный, термоизоляционный.
ՋԵՐՄԱՐՁԱԿ, ա. (հզվդ.) Теплоизлучающий.
ՋԵՐՄԱՐՁԱԿՈՒՄ, կման (հզվդ.) Теплоизлучение.
ՋԵՐՄԱՐՅՈՒՆ, ա. 1. (կենդբ.) Теплокровный. 2. (փխբ.) Горячий, вспыльчивый.
ՋԵՐՄԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Теплоотдача, теплоизлучение, экзотермия.
ՋԵՐՄԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Греть, согревать, согреть, нагревать, нагреть. 2. (փխբ.) Улучшать, улучшить (отношения).
ՋԵՐՄԱՑՈՒՄ, ցման Согревание, согрев (прост.), нагрев.
ՋԵՐՄԱՑՈՒՅՑ, ի (ֆիզ.) Термоскоп.
ՋԵՐՄԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Греющий, согревающий.
ՋԵՐՄԱՑՎԵԼ, վեց 1. Греться, нагреваться, нагреться. 2. Согреваться, согреться.
ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆՑՈՒՄ, ցման Теплопередача.
ՋԵՐՄԱՔԱՐՇ, ի Тепловоз.
ՋԵՐՄԵԼ, եցի 1. Лихорадить. 2.Согреваться, согреться.
ՋԵՐՄԵՌԱՆԴ 1. ա. Усердный, ревностный, горячий, страстный. 2. ա. Набожный, благочестивый. 3. մ. Усердно, ревностно, горячо, страстно.
ՋԵՐՄԵՌԱՆԴԱԲԱՐ, տե՛ս Ջերմեռանդորեն։
ՋԵՐՄԵՌԱՆԴԱԿԱՆ, տե՛ս Ջերմեռանդ 1 նշան.։
ՋԵՐՄԵՌԱՆԴԱՆԱԼ, ացա 1. Становиться, стать усердным, ревностный. 2. Становиться, стать горячим, сердечным.
ՋԵՐՄԵՌԱՆԴՈՐԵՆ, մ. Усердно, ревностно, горячо, страстно.
ՋԵՐՄԵՌԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Усердие, усердность, рвение.
ՋԵՐՄԻԿ, ա. 1. Горячий. 2. Тёплый.
ՋԵՐՄԻՆ, ա. Тёплый.
ՋԵՐՄԻՋՈՒՅՑ, ա. (հզվդ.) Жаропонижающий.
ՋԵՐՄՆԱԲԵՐ, ա. Вызывающий жар.
ՋԵՐՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Лечение лихорадки, малярии.
ՋԵՐՄՆԱԲՈՒՅԺ, ի Маляриолог.
ՋԵՐՄՈԳԻ, ա. (հզվդ.) Сердечный, душевный, отзывчивый, добрый.
ՋԵՐՄՈՂԻ, դու Пунш.
ՋԵՐՄՈՏ, го. Лихорадочный.
ՋԵՐՄՈՏԵԼ, եցի (հզվդ.) Болеть, заболевать, заболеть лихорадкой.
ՋԵՐՄՈՐԵՆ, մ. 1. Тепло. 2. Горячо, пылко.
ՋԵՐՄՈՑ, ի Парник, теплица, оранжерея.
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ, ա. Парниковый, тепличный, оранжерейный.
ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Теплота, тепло. 2. Температура. 3. Жар. 4. (փխբ.) Горячка, лихорадочность (движений и т. п.). 5. (փխբ.) Теплота, сердечность. 6. (փխբ.) Горячность, пылкость.
ՋԵՐՄՈՒԿ 1. գ. Горячий, тёплый источник. 2. ա. Горячий (об источнике).
ՋԵՐՄՈՒԿԱՅԻՆ, ա. Относящийся к горячему, тёплому источнику, связанный с горячим, тёплым источником.
ՋԵՐՄՈՒՆԱԿ, ա. (հզվդ.) Теплоёмкий.
ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Теплоёмкость.
ՋԵՐՈՏ ա. (հնց.) 1. Горячий. 2. Тёплый.
ՋԵՐՈՒՏ ա. (հնց.) 1. Горячий. 2. Тёплый.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ