Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՋՐԱԲԱԺԱՆ 1. ա. Водораздельный. 2. ա. Водораспределительный. 3. գ. Водораздел.
ՋՐԱԲԱԺԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Водораспределение.
ՋՐԱԲԱԺԱՆՔ, ի Линия, граница водораздела.
ՋՐԱԲԱՆ, ի Гидролог.
ՋՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гидрология.
ՋՐԱԲԱՇԽ 1. գ. Мираб. 2. գ. Гидравлик. 3. ա. Водораспределительный.
ՋՐԱԲԱՇԽԱԿԱՆ, ա. 1. Гидравлический. 2. Водораспределительный.
ՋՐԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Гидравлика. 2. Распределение воды.
ՋՐԱԲԵՐ, ա. 1. Водоносный. 2. Наносный, наплывной, намывной.
ՋՐԱԲԵՐՈՒԿ, ի 1. Нанос, наплыв, намыв. 2. Пролювий.
ՋՐԱԲԶԵԶ, ի (կենդբ.) Водолюб (жук).
ՋՐԱԲՆԱԿ, ա. Водяной, живущий в воде.
ՋՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. (բժշկ.) Водолечебный, гидротерапевтический, гидропатический (устар.).
ՋՐԱԲՈՒԺԱՐԱՆ, ի Водолечебница.
ՋՐԱԲՈՒԺԻԿ, ա. Имеющий лечебную воду.
ՋՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բԺշկ.) Водолечение, гидротерапия, гидропатия (устар.).
ՋՐԱԲՈՒԽ, տե՛ս Ջրբուխ։
ՋՐԱԲՈՒՅԺ 1. գ. Гидропат. 2. ա. Водолечебный, гидротерапевтический, гидропатический (устар.).
ՋՐԱԲՈՒՅՍ, ի Водоросль.
ՋՐԱԳԻԾ, գծի Ватерлиния.
ՋՐԱԳՆԱՑ 1. ա. Мореплавательный, мореходный. 2. գ. Мореплаватель, мореход.
ՋՐԱԳՆԴԱԿ, ի 1. Ватерпольный мяч. 2. Ватерполо, водное поло.
ՋՐԱԳՆԴԱԿԱՅԻՆ 1. ա. Ватерпольный. 2. գ. Ватерполист.
ՋՐԱԳՆԴՈՐԴ, ի Ватерполист.
ՋՐԱԳՈԼՈՐՇԻ, շու Водяной пар.
ՋՐԱԳՈՂ, տե՛ս Ջրգող։
ՋՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ջրգողություն։
ՋՐԱԳՌԱՎ, ի (կենդբ.) Баклан.
ՋՐԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Гидрографический.
ՋՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гидрография.
ՋՐԱԴԱՂՁ, ի (բսբ.) Мята водяная.
ՋՐԱԴԱՐՁ, ի 1. Водоворот, շ. Канава.
ՋՐԱԴԱՐՁԻԿ, ա. Водяной, вращаемый водой. ♢ Ջրադարձիկ անիվ водяное колесо.
ՋՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, տե՛ս Ջրակայուն։
ՋՐԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ջրակայունություն։
ՋՐԱԶԱՆԳ, ի Водолазный колокол.
ՋՐԱԶՈՒՐԿ, ա. Безводный, сухой.
ՋՐԱԶՏԻՉ, զտչի Водоочистительный, водоочистной.
ՋՐԱԶՏՈՒՄ, աման Очистка, фильтрация воды.
ՋՐԱԶՐԿԵԼ, եցի Обезвоживать, обезводить.
ՋՐԱԶՐԿՈՒՄ, կման Обезвоживание.
ՋՐԱԶՐԿՎԵԼ, վեց Обезвоживаться, обезводиться.
ՋՐԱԹԱԹԱԽ ա. Вымокший, промокший.
ՋՐԱԹԱԹԱՎ ա. Вымокший, промокший.
ՋՐԱԹԱՓԱՆՑ ա. Водопроницаемый.
ՋՐԱԹԱՓԱՆՑԻԿ ա. Водопроницаемый.
ՋՐԱԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ թյան Водопроницаемость.
ՋՐԱԹԱՓԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ թյան Водопроницаемость.
ՋՐԱԹՈՐՈՒՄ, րման Дистилляция воды.
ՋՐԱԺԱՄԱՑՈՒՅՑ, ի (հնց.) Клепсидра.
ՋՐԱԼԱԽՈՒՐ, ի (բսբ.) Поручейник.
ՋՐԱԼԻ, ա. 1. Многоводный, обильный водой. 2. Жидкий, жиденький. 3. Сочный. 4. Водянистый. 5- Мокрый. 6. (փխբ.) Пустой, пустопорожний (о разговоре).
ՋՐԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Водянистость.
ՋՐԱԼԻՑ, ա. 1. Многоводный, обильный водой. 2. (հզվդ.) Затопленный.
ՋՐԱԼՈՒ, լվի (կենդբ.) Дафния, водяная блоха.
ՋՐԱԼՔ, ի (սնոտ.) Водяной.
ՋՐԱԽԱՌՆ, ա. 1. Разбавленный водой. 2. Жидкий.
ՋՐԱԽԱՌՆՈՒՆՔ ի Слияние (рек и т. п.).
ՋՐԱԽԱՌՆՈՒՐ ի Слияние (рек и т. п.).
ՋՐԱԽԱՌՆՈՒՔ ի Слияние (рек и т. п.).
ՋՐԱԽԵՂԴ 1. ա. Утонувший. 2. ա. Утопленный. 3. գ. Утопленник. ♢ Ջրախեդդ անել топить, утопить. Ջրախեղդ լինել топиться, утопиться.
ՋՐԱԽՈՂԽՈՂ, տե՛ս Ջրահեղձ։
ՋՐԱԽՈՌՈՉ, ա. Водомоина, промоина.
ՋՐԱԽՈՏ, ի 1. Водоросль. 2. տե՛ս Ջրկոտեմ։ 3. տե՛ս Եզնալեզու։
ՋՐԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Поиск, разведка подземных вод.
ՋՐԱԽՈՒՅՍ, ա. Боящийся воды, страдающий водобоязнью, гидрофобией.
ՋՐԱԽՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Водобоязнь, гидрофобия.
ՋՐԱԾԱԾԿ, ա. 1. Покрытый, залитый водой. 2. Затопленный. ♢ Ջրածածկ անել затоплять, затопить, зализать, залить. Ջրածածկ լինել затопиться, быть затопленным.
ՋՐԱԾԱՂԻԿ1, ղկի Водяной цветок.
ՋՐԱԾԱՂԻԿ2, տե՛ս Ջրծաղեկ։
ՋՐԱԾԱՎԱԼ, ի Водоизмещение.
ՋՐԱԾԻԾԱՌ, ի (կենդբ.) Стриж.
ՋՐԱԾԻԿ, ի Кувшинчик (для мытья рук).
ՋՐԱԾԻՆ, ծնի (քիմ.) Водород.
ՋՐԱԾՆԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с водородом.
ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ, ա. 1. Водородный. 2. Водородистый. ♢ Ջրածնային ռումբ водородная бомба.
ՋՐԱԾՆՈՒՆԴ, ա. (հզվդ.) Водяной.
ՋՐԱԾՈՐԱԿ, ի Кран (водопроводный).
ՋՐԱԾՈՒՓ, ա. 1. Колыхающийся на воде. 2. Заливной.
ՋՐԱԿԱԼԵԼ, եց Водянеть.
ՋՐԱԿԱԼՈՒՄ, լման Скопление воды.
ՋՐԱԿԱԼՎԵԼ, վեց Водянеть.
ՋՐԱԿԱՅԱՆ, ի Водная станция.
ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ, ա. Водоупорный, водоустойчивый, водостойкий.
ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Водоупорность, водоустойчивость, водостойкость.
ՋՐԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. (հզվդ.) Построенный на воде.
ՋՐԱԿԱՐԻՃ, ի (կենդբ.) Водяной клоп.
ՋՐԱԿԱՐՈՍ, ի (բսբ.) Поручейник.
ՋՐԱԿԱՐՈՏ, ա. Безводный, засушливый.
ՋՐԱԿԵՆՑԱՂ, ա. (հզվդ.) Водяной, живущий в воде.
ՋՐԱԿՈԼՈԼ, տե՛ս Ջրաթաթախ։
ՋՐԱԿՈՒԼ, ա. Утонувший, утопший (прост.).
ՋՐԱԿՈՒԼԱ, յի (բրբ.) Кувшинчик.
ՋՐԱԿՈՒՏԱԿՈՒՄ, կման Водосбор.
ՋՐԱԿՏՑԱՐ, ի (կենդբ.) Гаршнеп.
ՋՐԱՀԱՄ, ա. 1. Водянистый (на вкус), имеющий вкус, привкус воды. 2. Вкус воды.
ՋՐԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Коростель, дергач.
ՋՐԱՀԱՎԱՔ 1. ա. Водосборный. 2. գ. Водосбор.
ՋՐԱՀԱՎԱՔԻՉ, քչի Водосборник.
ՋՐԱՀԱՏ, ի Водорез.
ՋՐԱՀԱՐՍ, ի (սնոտ.) Русалка, наяда.
ՋՐԱՀԵՂԵՂ 1. ա. Затопленный. 2. տե՛ս Ջրհեղեղ։
ՋՐԱՀԵՂՁ 1. ա. Утонувший. 2. ա. Утопленный. 3. գ. Утопленник. ♢ Ջրահեղձ անել топить, утопить. Ջրահեղձ լինել топиться, утопиться.
ՋՐԱՀԵՂՁԻԿ տե՛ս Ջրահեղ։
ՋՐԱՀԵՂՁՈՒԿ տե՛ս Ջրահեղ։
ՋՐԱՀԵՌԱՑ, ա. (հզվդ.) Водоотводный.
ՋՐԱՀՄԱ, յի Гидромант, гидромантка.
ՋՐԱՀՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (սնոտ.) Гидромантия.
ՋՐԱՂԱՑ, ի Водяная мельница. ♢ Մեկի ջրաղացին չուր լցնել лить воду на чью-л. мельницу.
ՋՐԱՂԱՑԱՔԱՐ, ի Жёрнов.
ՋՐԱՂԱՑՊԱՆ, ի Мельник.
ՋՐԱՂԱՑՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятие мельника.
ՋՐԱՂԱՑՔԱՐ, տե՛ս Ջրաղացաքար։
ՋՐԱՂՎԵՍ, տե՛ս Ջրասամույր։
ՋՐԱՃՆՇԱԿԱՆ ա. Гидравлический.
ՋՐԱՃՆՇԻԿ ա. Гидравлический.
ՋՐԱՃՆՇԻՉ ա. Гидравлический.
ՋՐԱՄԱԾ, ա. (հնց.) Покрытый водой, погружённый в воду.
ՋՐԱՄԱՄՈՒՌ, ի (հզվդ.) Водоросль.
ՋՐԱՄԱՆ, ի Сосуд для воды.
ՋՐԱՄԱՇ, ա. Отшлифованный водой.
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, րման Водоснабжение.
ՋՐԱՄԱՏՈՒՅՑ, ա. Водоснабжаюший.
ՋՐԱՄԱՐԶԱՆՔ, ի Водный спорт.
ՋՐԱՄԱՔՐԻՉ, ա. Водоочистительный, водоочистной.
ՋՐԱՄԱՔՐՈՒՄ, րման Водоочистка.
ՋՐԱՄԲԱՐ, ի 1. Водоём, бассейн. 2. Водохранилище.
ՋՐԱՄԲԱՐՁ ա. Водоподъёмный.
ՋՐԱՄԲԱՐՁԻԿ ա. Водоподъёмный.
ՋՐԱՄԵՐԺ, ա. Водонепроницаемый.
ՋՐԱՄԹԱՐՏԱԿ, ի 1. Плотина. 2. Дамба.
ՋՐԱՄԼՈՒԿ, ի (կենդբ.) Водяной клоп.
ՋՐԱՄՈՏ, ա. Расположенный у воды.
ՋՐԱՄՈՒԿ, մկան Водяная крыса.
ՋՐԱՄՈՒՅՆ, ա. Утонувший, утопший (прост.).
ՋՐԱՄՐՈՒՐ, տե՛ս Ջրաքար 1 նշան.։
ՋՐԱՅԻՆ, ա. 1. Водяной. 2. Водный.
ՋՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Водянистость.
ՋՐԱՆԵՐԿ 1. գ. Акварель. 2.ա. Акварельный.
ՋՐԱՆԻՍՏ, ա. Выстроенный, построенный на воде.
ՋՐԱՆԻՎ, նվի Водяное колесо.
ՋՐԱՆԿԱՐ 1. գ. Акварель, рисунок акварелью. 2. ա. Акварельный.
ՋՐԱՆԿԱՐԻՉ, րչի Акварелист.
ՋՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Акварельная живопись.
ՋՐԱՆՈԹ, տե՛ս Ջրաման։
ՋՐԱՆՈՒՅՇ, տե՛ս Ջրահարս։
ՋՐԱՆՑԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Строительство водоканализационной системы.
ՋՐԱՆՑԻԿ, ա. Водопропускной.
ՋՐԱՆՑՈՒՅՑ, ի Акведук.
ՋՐԱՆՑՔ, ի Канал.
ՋՐԱՆՑՔԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Строитель канала.
ՋՐԱՆՑՔԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ թյան Строительство каналов.
ՋՐԱՆՑՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ թյան Строительство каналов.
ՋՐԱՇԱՏ, ա. Многоводный.
ՋՐԱՇԵՂՋ, ի Струя, поток воды.
ՋՐԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Гидростроитель.
ՋՐԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Гидростроительный.
ՋՐԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гидростроительство.
ՋՐԱՇՈԳԻ, գու Водяной пар.
ՋՐԱՇՈՒՆ, շան 1. Бобр. 2. (փխբ.) Заядлый купальщик
ՋՐԱՇՈՒՇԱՆ, ի (բսբ.) Водяная лилия, белая кувшинка, кувшинка.
ՋՐԱՇՈՒՇԱՆԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Кувшинковые, нимфейные.
ՋՐԱՇՓՈՒՄ, փման Обтирание (водой).
ՋՐԱՉԱՓ, ի Водомер.
ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ, ա. 1. Водомерный. 2. Гидрометрический.
ՋՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гидрометрия.
ՋՐԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Поклонение воде.
ՋՐԱՊԱՊԱԿ, ա. Безводный, засушливый.
ՋՐԱՊԱՏ, ա. 1. Окружённый водой. 2. Покрытый водой.
ՋՐԱՊԱՐԿ, ի 1. Бурдюк для воды. 2. (փխբ.) Водохлёб.
ՋՐԱՊԱՐՓԱԿ, ա. Окружённый водой.
ՋՐԱՊՂՊԵՂ, ի (բոթ.) Горец, гречишник, водяной перец.
ՋՐԱՊՏՈՒՅՏ, ր Водоворот.
ՋՐԱՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ցման Водяное отопление.
ՋՐԱՌԱՏ, ա. Многоводный.
ՋՐԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թ,ան Многоводье.
ՋՐԱՌՆԵՏ, ի (կենդբ.) Водяная крыса.
ՋՐԱՌՈՒ, ռվի Канава.
ՋՐԱՍԱԿԱՎ, ս,. 1. Маловодный. 2. Засушливый.
ՋՐԱՍԱԿԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Маловодье.
ՋՐԱՍԱՀԱՆՔ, ի Порог (речной).
ՋՐԱՍԱՄՈՒՅՐ, ի (կենդբ.) Выдра.
ՋՐԱՍԱՄՈՒՐԵՆԻ, նու Мех выдры, выдра.
ՋՐԱՍԱՎԱՌՆԱԿ, ի Гидросамолёт, гидроплан.
ՋՐԱՍԱՐԴ, ի (կենդբ.) Водяной паук.
ՋՐԱՍԵՐ, ա. 1. Любящий воду. 2. Водолюбивый.
ՋՐԱՍՅՈՒՆ, սյան Водяной столб.
ՋՐԱՍՆՈՒՅՑ, տե՛ս Ջրասուն։
ՋՐԱՍՈՒԶԱԿ 1. գ. Водолаз. 2. գ. Ныряльщик. 3. ա. Ныряющий.
ՋՐԱՍՈՒԶԱԿԱՆ, ա. Водолазный. ♢ Ջրասուզական զանգակ водолазный колокол.
ՋՐԱՍՈՒԶԵԼ, եղի 1. Погружать, погрузить в воду. 2. Топить, утопить.
ՋՐԱՍՈՒԶՎԵԼ, վեցի 1. Погружаться, погрузиться в воду, нырять, нырнуть. 2. Тонуть, утонуть.
ՋՐԱՍՈՒՅԶ, ա. 1. Погружённый в воду. 2. Утопленный. 3. Утонувший. 4. Ныряюший. ♢ Ջրասույզ անել топить, утопить. Ջրասույզ լինել утонуть.
ՋՐԱՍՈՒՆ, ա. Водяной, обитающий в воде.
ՋՐԱՎԱԶԱՆ, ի Бассейн.
ՋՐԱՎԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Водобоязнь, бешенство, гидрофобия.
ՋՐԱՎԱՃԱՌ, ի Продавец, разносчик воды.
ՋՐԱՎԱՐԱՐ 1. գ. Разлив, половодье. 2. ա. (հզվդ.) Половодный.
ՋՐԱՎԵՏ, ա. Многоводный, полноводный.
ՋՐԱՎԻԺԱՆՔ, ի (հզվդ.) Разлив, половодье.
ՋՐԱՏ1, ա. Безводный.
ՋՐԱՏ2, ի Гидрат.
ՋՐԱՏԱՐ, ա. 1. Снесённый, унесённый водой. 2. Утопленный, утонувший. 3. Водоводный. 4. Водосточный. 5. (փխբ.) Несчастный, жалкий. 6. (փխբ.) Подавленный. 7. Беспомощный. 8. գ. Водовод.
ՋՐԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ջրածավալ։
ՋՐԱՏԱՔԱՐ, ի (հնք.) Ангидрит.
ՋՐԱՏԵԼ, եցի Прекращать, прекратить подачу воды (чаще—на мельнице).
ՋՐԱՏԵԽՆԻԿ, ի Гидротехник.
ՋՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, յի Гидротехника.
ՋՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Гидротехнический.
ՋՐԱՏԻԿ, տկի Бурдюк для воды.
ՋՐԱՏՈՉՈՐ, ա. 1. Томимый жаждой. 2. Безводный, засушливый.
ՋՐԱՏՈՒ, ա. Содержащий влагу, воду.
ՋՐԱՏՈՒՆ, տան 1. Водоём, водохранилище, резервуар. 2. տե՛ս Ջրտուն։
ՋՐԱՏՎԵԼ, վեցի Прекращаться, прекратиться (о подаче воды на мельнице).
ՋՐԱՐԲ, ի (հզվդ.) Водопой.
ՋՐԱՐԲԻ, ա. 1. Орошаемый, поливной. 2. Политый. 3. Утоливший жажду, напившийся.
ՋՐԱՐԲԻԱՑՆԵԼ, ցրի (հզվդ.) Обводнять, обводнить.
ՋՐԱՐԲԻԱՑՈՒՄ, ցման (հզվդ.) Обводнение.
ՋՐԱՐԲԻԱՑՎԵԼ, վեց (հզվդ.) Обводняться, обводниться.
ՋՐԱՐԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Утоление жажды.
ՋՐԱՐԲՈՒՔ, ի (հզվդ.) Утоление жажды.
ՋՐԱՐԳԵԼ, ա. Шлюзовой, препятствующий доступу воды, шлюзный.
ՋՐԱՐԳԵԼԱԿ, Ի Шлюз.
ՋՐԱՐԳԵԼԱԿՈՒՄ, կման Шлюзование.
ՋՐԱՐԳԵԼԻՉ, տե՛ս Ջրարգել։
ՋՐԱՐԿԵԼ, եցի Спускать, спустить на воду (судно).
ՋՐԱՐԿՈՒՄ, կման Спуск на воду (судна).
ՋՐԱՐԿՎԵԼ, վեց Спускаться на воду (о судне).
ՋՐԱՐՋ, ի (կենդբ.) Енот.
ՋՐԱՐՋԱՄՈՒՇՏԱԿ, ի Енотовая шуба.
ՋՐԱՐՋԵՆԻ, նա Енотовый мех, енот.
ՋՐԱՑԱՅՏ 1. ա. Брызгающий, бьющий. 2. գ. Фонтанчик. 3. գ. Брызганье. 4. Струя, брызги воды.
ՋՐԱՑԱՆ տե՛ս Ջրցան։
ՋՐԱՑԱՆԻՉ տե՛ս Ջրցան։
ՋՐԱՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Разбрызгивание (воды). 2. Поливание, полив.
ՋՐԱՑԱՏԿ, ի (սպորտ.) Прыжок в воду.
ՋՐԱՑԱՏԿՈՐԴ, ի (սպորտ.) Прыгун (в воду).
ՋՐԱՑԱՏԿՈՒՄ, կման (սպորտ.) Прыжок в воду.
ՋՐԱՓ, ի Берег.
ՋՐԱՓԱԿ, ա. Окружённый водой. ♢ Ջրափակ անել покрывать, покрыть водой.
ՋՐԱՓԱՅՏ, ի Коромысло.
ՋՐԱՓՆՅԱ, ա. Береговой, прибрежный.
ՋՐԱՓՈՂՐԱԿ, ի Сток, водосток.
ՋՐԱՓՈՇԻ, շու Водяная пыль.
ՋՐԱՓՈՍ, ի 1. Лужа. 2. Водомоина.
ՋՐԱՔԱՐ, ի 1. Накипь. 2. Галька.
ՋՐԱՔԻՍ, ի (կենդբ.) Норка.
ՋՐԲԱԺԱՆ, ի 1. Мираб. 2. տե՛ս Ջրաբաժան։
ՋՐԲԱԺԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Распределение воды. 2. Должность мираба.
ՋՐԲԱՆԴ, ի (բրբ.) Запруда, ставок (обл.).
ՋՐԲԱՇԽ, տե՛ս Ջրբաժան։
ՋՐԲԵՐ, ի 1. Водонос. 2. Водовоз.
ՋՐԲՈՒԽ, ի Источник, родник, ключ.
ՋՐԳԱՐ, ի (բրբ.) Канавка (для полива).
ՋՐԳԵՏ, ի Мираб.
ՋՐԳԼԽԻ, ա. (բրբ.) Верховой, верховый, расположенный выше по течению.
ՋՐԳՈՂ, ի (բրբ.) 1. գ. Человек, ворующий воду для полива. 2. ա. Больной водянкой, водяночный (разг.).
ՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Водянка.
ՋՐԳՈՂՎԵԼ, վեց Болеть, заболеть водянкой.
ՋՐԴԵՂ, տե՛ս Ջնարակ։
ՋՐԴԵՂԵԼ, եցի 1. տե՛ս Ջնարակել, 2. Закалять, закаливать, калить, закалить (водой).
ՋՐԴԵՂԻՉ 1. ա. Закаливающий, закаляющий. 2. գ. Калильщик.
ՋՐԴԵՂՈՒՄ, ղման Закаливание, закал, закалка (водой).
ՋՐԴԵՂՎԵԼ, վեց Закаляться, закаливаться, калиться, закалиться (водой).
ՋՐԵ, ա. Водяной, состоящий из воды.
ՋՐԵԶԵՐՔ, ի Берег.
ՋՐԵԼ, եցի 1. Поливать, полить. 2. Орошать, оросить. 3. Поить, напоить. 4. Сбрызгивать, сбрызнуть, увлажнять, увлажнить. 5. (փխբ.) Опровергать, опровергнуть.
ՋՐԵՂԵՆ 1. ա. Водяной, состоящий из воды. 2. գ. (հզվդ.) Воды.
ՋՐԵՐԵՎԱԿ, ի (հնց.) Гидрофан.
ՋՐԵՓ, ա. (հզվդ.) Сваренный, варенный в воде.
ՋՐԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ, ի Гидроэлектростанция.
ՋՐԷՋՔ, ի (հզվդ.) 1. Водоскат, порог. 2. Водопад.
ՋՐԸՆԿԱԼ 1. ա. Водоприёмный (спец.). 2. գ. (բսբ ) Водосбор.
ՋՐԸՆԿԵՑ, տե՛ս Ջրվեժ։
ՋՐԹԱՓ, ի (բրբ.) 1. տե Ա Ջրվեժ։ 2. Мочеиспускание, мочевыделение.
ՋՐԹՈՂ, ի 1. (բրբ.) Отвод, отводка (для мельничной воды). 2. Пуск воды.
ՋՐԹՈՂՔ տե՛ս Ջրթող 2 նշան.։
ՋՐԻ, ա. (խսկց.) 1. Жидкий, жиденький. 2. Водянистый.
ՋՐԻԿ 1. գ. (փղքշ.) Водичка. 2. ա. Жидкий, жиденький. 3. ա. Водянистый. 4. գ. (փխբ.) Ветреник (разг.), ветрогон (прост.). 5. ա. (փխբ.) Ветреный, легкомысленный.
ՋՐԻԿԱՆԱԼ, ացավ 1. Разбавляться, разбавиться, разжижаться, разжидиться. 2. (փխբ.) Становиться, стать ветреным, легкомысленным.
ՋՐԻԿԱՑՆԵԼ, ցրի Разбавлять, разбавить, разжижать, разжидить.
ՋՐԻԿԱՑՈՒՄ, ցման Разбавление, разжижение.
ՋՐԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Водянистость. 2. (փխբ.) Ветреность, легкомыслие, легкомысленность.
ՋՐԻՄՈՒՌ, ի (բսբ.) Водоросль.
ՋՐԻՊՈՒՊՈՒԶ ա. (բրբ.) Ветреный, легкомысленный.
ՋՐԻ-ՊՊՈՒԶ ա. (բրբ.) Ветреный, легкомысленный.
ՋՐԼԻՑ ի (բրբ.) Водоём.
ՋՐԼԻՑՔ ի (բրբ.) Водоём.
ՋՐԽՈՏ, տե՛ս Ջրկոտեմ։
ՋՐԽՈՑ, ի (բժշկ.) Водянка.
ՋՐԽՈՒՄ (բրբ.) 1. գ. Миг, мгновенье. 2. ա. Напоенный.
ՋՐԾԱՂԻԿ, ի (բժշկ.) Ветряная оспа, ветрянка.
ՋՐԿԱԼ, ի (բրբ.) 1. Поливальщик, крестьянин, получивший в порядке очереди право полить свой участок. 2. Запруда.
ՋՐԿԻՐ, կրի 1. Водонос. 2. Водовоз.
ՋՐԿԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятие водоноса, водовоза.
ՋՐԿԻՑ, ի (հզվդ.) Слияние.
ՋՐԿՈՏԵՄ, ի (բսբ.) Жеруха.
ՋՐՀԱՆ1 1. ա. Водочерпательный, водочерпальный, водоотливный. 2. գ. Водокачка. 3. գ. Водочерпалка, помпа, гидронасос.
ՋՐՀԱՆ2, ա. Пропускающий воду (о глиняной посуде).
ՋՐՀԱՆԱԳՈՐԾ, ի Специалист по изготовлению и ремонту водочерпалок, помп, гидронасосов.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ