Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱ, յի Реабилитация (восстановление чести, прав).
ՌԵԱԼ, ա. Реальный.
ՌԵԱԼԱԿԱՆ, ա. Реальный. ♢ Ռեալական դպրոց реальное училище.
ՌԵԱԼԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Реальность.
ՌԵԱԼԻԶԱՑԻԱ, տե՛ս Իրացում։
ՌԵԱԼԻԶՄ, ի Реализм.
ՌԵԱԼԻՍՏ, ի Реалист.
ՌԵԱԼԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Реалистический, реалистичный.
ՌԵԱԼԻՍՏՈՐԵՆ, մ. Реалистически.
ՌԵԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Реальность.
ՌԵԱԿՏԻՎ 1. գ. (քիմ.) Реактив. 2. ա. Реактивный.
ՌԵԱԿՏՈՐ, ի Реактор.
ՌԵԱԿՑԻԱ, յի Реакция.
ՌԵԱԿՑԻՈՆ, ա. Реакционный.
ՌԵԱԿՑԻՈՆԵՐ, ի Реакционер.
ՌԵԲՈՒՍ, ի Ребус.
ՌԵԳԼԱՄԵՆՏ, ի Регламент.
ՌԵԳՐԵՍ, ի Регресс.
ՌԵԴԻՆԳՈՏ, ի (հնց.) Редингот.
ՌԵԶԵՐՎ, ի Резерв. ♢ Աշխատանքային ռեզերվներ трудовые резервы.
ՌԵԶԵՐՎԱՅԻՆ, ա. Резервный.
ՌԵԶԻԴԵՆՑԻԱ, յի Резиденция.
ՌԵԶԻՆ, տե՛ս Ռետին։
ՌԵԶԻՆԵ, տե՛ս Ռետինե։
ՌԵԶՈՆԱՆՍ, ի Резонанс.
ՌԵԺԻՄ, ի Режим. ♢ Խնայողական ոեժիմ режим экономии.
ՌԵԺԻՍՈՐ, ի Режиссёр.
ՌԵԺԻՍՈՐԱԿԱՆ, ա. Режиссёрский.
ՌԵԺԻՍՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Режиссёрство, режиссура.
ՌԵԼԱՏԻՎ, տե՛ս Հարաբերական։
ՌԵԼԱՏԻՎԻԶՄ, ի (փիլ.) Релятивизм.
ՌԵԼԻԵՖ 1. գ. Рельеф. 2. ա. Рельефный.
ՌԵԼՍ, ի Рельс.
ՌԵԼՍԱՎՈՐ, ա. Рельсовый.
ՌԵԽ, ի (բրբ.) 1. Рыло, пасть, морда. 2. Харя (прост.), рожа (прост.). ♢ Ռեխը բան գցել подмазать, дать мзду. Ռեխը թթվեցնել кукситься. Ռեխը շաղ տալ сквернословить. Ռեխը ոսկոր գցել, տե՛ս Ռեխը բան գցել։ Ռեխը ցրիվ տալ, տե՛ս Ռեխը շաղ տալ։ Ռեխին գալ 1) дать по харе, заехать по морде, смазать по физиономии, дать по морде, роже, 2) осадить, одёрнуть. Ռեխին մտիկ տալ, Ռեխին նայել считаться с кем-либо. Ռեխին տալ 1) տե՛ս Ռեխին գալ, 2) сморозить. Ռեխն ընկնել попасть в лапы, в когти, в руки.
ՌԵԿԼԱՄ, ի Реклама.
ՌԵԿԼԱՄԱՅԻՆ, ա. Рекламный.
ՌԵԿԼԱՄԱՑԻԱ, յի Рекламация.
ՌԵԿՈՐԴ, ի Рекорд.
ՌԵԿՈՐԴԱՅԻՆ, ա. Рекордный.
ՌԵԿՈՐԴՍՄԵՆ, ի Рекордсмен, рекордист.
ՌԵԿՏՈՐ, ի Ректор.
ՌԵԿՏՈՐԱԿԱՆ, ա. Ректорский.
ՌԵԿՏՈՐԱՏ, ի Ректорат.
ՌԵԿՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ректорство.
ՌԵՀԱՆ, ի (բսբ.) Базилик.
ՌԵՆՏԱ, յի Рента.
ՌԵՆՏԱՅԻՆ, ա. Рентный.
ՌԵՆՏԳԵՆ 1. գ. Рентген. 2. ա. Рентгеновский.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆ, գ. Рентгенолог.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Рентгенологический.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рентгенология.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рентгенотерапия.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԲՈՒՅԺ, ի Рентгенолог.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԳԻՐ, գրի Рентгенограмма.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Рентгенография.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԴԻՏՈՒՄ, տման Рентгеноскопия.
ՌԵՆՏԳԵՆԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ տե՛ս Ռենտգենադիտում։
ՌԵՆՏԳԵՆԱԶՆՆՈՒՄ տե՛ս Ռենտգենադիտում։
ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ, ա. Рентгеновский.
ՌԵՆՏԳԵՆԱՆԿԱՐ, ի Рентгенограмма, рентгеновский снимок.
ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ, ա. Рентгеновский. ♢ Ռենտգենյան ճառագայթներ рентгеновские, рентгеновы лучи.
ՌԵՈՍՏԱՏ, ի Реостат.
ՌԵՊԱՐԱՑԻԱ, յի Репарация.
ՌԵՊԱՐԱՑԻՈՆ, ա. Репарационный.
ՌԵՊԵՐՏՈՒԱՐ, ի Репертуар.
ՌԵՊԼԻԿԱ, յի Реплика.
ՌԵՊՈՐՏԱԺ, ի Репортаж.
ՌԵՊՐԵՍԻԱ, յի Репрессия.
ՌԵՍ, ի (բրբ.) Сельский староста.
ՌԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Должность сельского старосты.
ՌԵՍՊՈՒԲԼԻԿԱ, տե՛ս Հանրապետություն։
ՌԵՍՏՈՐԱՆ, ի Ресторан.
ՌԵՎԱՆՇ, ի Реванш.
ՌԵՎԱՆՇԻԶՄ, ի Реваншизм.
ՌԵՎԱՆՇԻՍՏ, ի Реваншист.
ՌԵՎԱՆՇԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Реваншистский.
ՌԵՎԻԶԻՈՆԻԶՄ, ի Ревизионизм.
ՌԵՎԻԶԻՈՆԻՍՏ, ի Ревизионист.
ՌԵՎԻԶԻՈՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Ревизионистский.
ՌԵՎՄԱՏԻԶՄ, ի (բժշկ.) Ревматизм.
ՌԵՎՈԼՅՈՒՑԻԱ, տե՛ս Հեղափոխություն։
ՌԵՏԻՆ, ի 1. Резина. 2. Резинка.
ՌԵՏԻՆԱԳՈՐԾ, ի Резинщик.
ՌԵՏԻՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Резиновое производство.
ՌԵՏԻՆԱԽԵԺ, ի Каучук.
ՌԵՏԻՆԱԾԱԾԿ, ա. Прорезиненный.
ՌԵՏԻՆԱԾԱՌ, ի Каучуковое дерево.
ՌԵՏԻՆԱՄԵԿՈՒՍԻՉ, ի Резиновый изолятор.
ՌԵՏԻՆԱՅԻՆ, ա. Резиновый.
ՌԵՏԻՆԱՆՄԱՆ, ա. Подобный резине.
ՌԵՏԻՆԱՊԱՏ, ա. Прорезиненный. ♢ Ռետինապատ գործվածք прорезиненная ткань.
ՌԵՏԻՆԱՊԱՏԵԼ, եցի Прорезинивать, прорезинить.
ՌԵՏԻՆԱՊԱՏՈՒՄ, տման Прорезинивание, прорезинка ( спец.).
ՌԵՏԻՆԱՊԱՏՎԵԼ, վեր Прорезиниваться, прорезиниться.
ՌԵՏԻՆԱՊԱՐԿ, ի Резиновый мешок.
ՌԵՏԻՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Резиновая промышленность.
ՌԵՏԻՆԱՓՈՂՐԱԿ, ի Резиновый шланг.
ՌԵՏԻՆԵ, ա. Резиновый. Ռետինե գնդակ резиновый мяч.
ՌԵՑԵՆԶԻԱ, տե՛ս Գրախոսություն։
ՌԵՑԻԴԻՎ, ի Рецидив.
ՌԵՔՎԻԵՄ, Ի Реквием.
ՌԵՖԵՐԱՏ, ի Реферат.
ՌԵՖԵՐԵՆՏ, ի Референт.
ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ, ի Рефлектор.
ՌԵՖԼԵՔՍ, ի Рефлекс. ♢ Անպայմանական ռեֆլեքսներ (կենս.) безусловные рефлексы. Պայմանական ռեֆլեքսներ (կենս.) условные рефлексы.
ՌԵՖԼԵՔՍԱՅԻՆ, ա. Рефлекторный, рефлективный, рефлексивный.
ՌԵՖՈՐՄ, տե՛ս Բարեփոխություն։
ՌԵՖՈՐՄԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Реформистский.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ