Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍԱ, սրա, դ. Этот.
ՍԱԲՐ, ի (բրբ.) 1. Чих. 2. Терпение. ♢ Սաբր գալ чихать Սաբր անել терпеть, потерпеть.
ՍԱԳ, ի Гусь.
ՍԱԳԱԶԳԻՆԵՐ, ի (կենդբ.) Гусиные.
ՍԱԳԱԹԱԹ ի (բրբ.) Марь, лебеда.
ՍԱԳԱԽՈՏ ի (բրբ.) Марь, лебеда.
ՍԱԳԱՁԵՎ (բրբ.) Сводчатый.
ՍԱԳԱՇԵՆ (բրբ.) Сводчатый.
ՍԱԳԱՐԱԾ, ի 1. ա. Пасущий гусей. 2. գ. Гусятница.
ՍԱԳԱՓԵՏՈՒՐ 1. Гусиное перо. 2. (բսբ.) Лапчатка.
ՍԱԳԵՐԱՄ, ի Гусиная стая.
ՍԱԳԻԿ, ի Гусёнок.
ՍԱԴԱՅԵԼ, ի (հնց.) Сатана, дьявол.
ՍԱԴԱՅԵԼԱԿԱՆ ա. (հնց.) Сатанинским, дьявольский.
ՍԱԴԱՅԵԼՅԱՆ ա. (հնց.) Сатанинским, дьявольский.
ՍԱԴԱՓ 1. գ. Перламутр. 2. ա. Перламутровый.
ՍԱԴԱՓԱԳՈՐԾ, ի Мастер, рабочий по изготовлению из перламутра различных изделий.
ՍԱԴԱՓԱԶԱՐԴ, ա. Украшенный, оправленный перламутром, инкрустированный перламутром.
ՍԱԴԱՓԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украшать, украсить, оправлять, оправить перламутром, инкрустировать перламутром.
ՍԱԴԱՓԱԶՕԾ, տե՛ս Սադափապատ։
ՍԱԴԱՓԱԿՈՃԱԿ 1. գ. Перламутровая пуговица. 2. ա. С перламутровыми пуговицами.
ՍԱԴԱՓԱԿՈՒՌ, տե՛ս Սադափազարդ։
ՍԱԴԱՓԱՆՄԱՆ, ա. Похожий на перламутр, как перламутр.
ՍԱԴԱՓԱՊԱՏ, ա. Выложенный, покрытый перламутром, инкрустированный перламутром.
ՍԱԴԱՓԱՓԱՅԼ, ա. Перламутровый (о блеске, цвете), переливчатый, мерцающий; с тусклым, опаловым блеском.
ՍԱԴԱՓԵ ա. Перламутровый.
ՍԱԴԱՓԵԼ, եցի 1. Выкладывать, выложить, покрывать, покрыть перламутром. 2. (փխբ.) Блестеть как перламутр, отливать перламутром.
ՍԱԴԱՓՅԱ ա. Перламутровый.
ՍԱԴԱՖ, տե՛ս Սադափ։
ՍԱԴԻՍՏ, ի Садист.
ՍԱԴԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Садистский.
ՍԱԴՈՒԿԵՑԻ, ցու (պատմ.) Саддукей, представитель христианской секты.
ՍԱԴՐԱԶԱՄ, ի (պատմ.) Великий визирь.
ՍԱԴՐԱՆՔ, ի Наущение, подстрекательство, натравливание, науськивание.
ՍԱԴՐԵԼ, եցի Подстрекать, подстрекнуть, натравливать, натравить, науськивать, науськать.
ՍԱԴՐԻՉ, ի Подстрекатель.
ՍԱԴՐՈՒՄ, րման Подстрекание, натравливание, науськивание.
ՍԱԶ1, ի Саз, восточный струнный музыкальный инструмент. ♢ Սազին տալ играть, наигрывать, наиграть, подыгрывать, подыграть на сазе.
ՍԱԶ2 (բրբ.), միայն Սազ տալ կապակցության մեջ. подходить, подойти, идти, прийтись, быть к лицу.
ՍԱԶԱԿԱՆ, ա. (բրբ.) Подобающий, приличествующий.
ՍԱԶԱՆԴԱՐ, ի (բրբ.) 1. Сазандар, музыкант, играющий на сазе. 2. Группа музыкантов из трёх человек, играющих на национальных музыкальных инструментах.
ՍԱԶԱՑՆԵԼ, տե՛ս Սազեցնել։
ՍԱԶԵԼ, եց (բրբ.) 1. Подходить, подойти, идти, прийтись, быть к лицу. 2. Подобать, приличествовать.
ՍԱԶԵՑՆԵԼ, ցրի Приспособлять, приспособить.
ՍԱԹ 1. գ. Янтарь. 2. ա. Янтарный.
ՍԱԹԱԳՈՒՅՆ, ա. Янтарный, янтарного цвета.
ՍԱԹԱԶԱՐԴ, ա. Украшенный янтарём.
ՍԱԹԱՆՄԱՆ, ա. Янтарный, похожий на янтарь.
ՍԱԹԵ, ա. Янтарный.
ՍԱԹԵՆԻ, նու Сатени (сорт винограда).
ՍԱԺԵՆ, ի (հնց.) Сажень.
ՍԱԺԵՆԱՆՈՑ, ա. Сажённый.
ՍԱԺԵՆԱՉԱՓ, ա. (հզվդ.) С сажень, длиной в сажень.
ՍԱԼ 1. գ. Плита. 2. գ. Наковальня. 3. ա. Плитняковый. 4. ա. Плитчатый, плиточный.
ՍԱԼԱ, յի Плоская корзина.
ՍԱԼԱԲԵԿՈՐ, ի 1. Обломок плиты. 2. Плитняк.
ՍԱԼԱԹ, ի Салат.
ՍԱԼԱԾԱԾԿ, ա. Плиточный, плитняковый.
ՍԱԼԱԿ, տե՛ս Սալա։
ՍԱԼԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. Построенный, сложенный из плит, плитняка.
ՍԱԼԱՀԱՏԱԿ 1. գ. Плиточная мостовая, плиточный пол, настил. 2. ա. Мощённый, вымощенный плитами, плитняком.
ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԵԼ, եցի Мостить, замащивать, замостить, вымащивать, вымостить (плитами, брусчаткой).
ՍԱԼԱՀԱՏԱԿՈՒՄ, կման Мощение, замащивание, вымащивание.
ՍԱԼԱՀԱՏԱԿՎԵԼ, վեց Моститься, замащиваться, вымащиваться (плитами, брусчаткой).
ՍԱԼԱՀԱՐ, ի Трамбовка.
ՍԱԼԱՀԱՐԵԼ, եցի Трамбовать, утрамбовывать, утрамбовать.
ՍԱԼԱՀԱՐԿ, ա. С плиточной, плитняковой крышей.
ՍԱԼԱՄԱՆԴՐ, ի Саламандра.
ՍԱԼԱՆԱԼ, ացավ 1. Сплющиваться, сплющиться, принять форму плиты. 2. Затвердевать, затвердеть, отвердевать, отвердеть. 3. (փխբ.) Застыть, каменеть, окаменеть.
ՍԱԼԱՇԱՐ, ա. Построенный, сложенный из плит, плитняка.
ՍԱԼԱՊԱՏ, ա. Крытый, покрытый плитами, плитняком.
ՍԱԼԱՊԱՏԵԼ, եցի Крыть, покрывать, покрыть плитами, плитняком.
ՍԱԼԱՊԱՏՈՒՄ, տման Покрывание, покрытие, перекрывание, перекрытие плитами, плитняком.
ՍԱԼԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Покрываться, покрыться плитами, плитняком.
ՍԱԼԱՐ, ի (հնց.) Военачальник.
ՍԱԼԱՐԵԼ 1. (հզվդ.) Съёживаться, съёжиться, сжиматься, сжаться. 2. Вянуть, завянуть, увядать, увянуть.
ՍԱԼԱՐԿ, ի Мостовая.
ՍԱԼԱՐԿԵԼ, եցի Мостить, замащивать, замостить, вымащивать, вымостить.
ՍԱԼԱՐԿԻՉ, ի Мостовщик, мостилыцик.
ՍԱԼԱՐԿՈՒՄ, կման Мощение.
ՍԱԼԱՐԿՎԵԼ, վեց Моститься, замащиваться, вымащиваться (камнем).
ՍԱԼԱՔԱՐ, ի Каменная плита.
ՍԱԼԱՔԱՐԵԼ, տե ս Սալահատակել։
ՍԱԼԻԿ, ի Плитка.
ՍԱԼՈՆ, ի Салон.
ՍԱԼՈՆԱԿԱՆ ա. Салонный.
ՍԱԼՈՆԱՅԻՆ ա. Салонный.
ՍԱԼՈՐ, ի Слива (плод).
ՍԱԼՈՐԱՉԻՐ, չրի Сушёная слива.
ՍԱԼՈՐԵՆԻ, նու Слива (дерево).
ՍԱԼՈՐԻ, տե՛ս Սալորենի։
ՍԱԼՈՐՕՂԻ, ղու Сливянка, сливовица.
ՍԱԼՈՐՕՇԱՐԱԿ, ի Сливовый сироп, сливовая настойка.
ՍԱԼՋԱՐԴ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Սալջարդ անել (բրբ.), տե՛ս Սալջարդել։ Սալջարդ լինել быть избитым.
ՍԱԼՋԱՐԴԵԼ, եցի (բրբ.) Избивать, избить, лупить (прост.), отлупить (прост.), колошматить (прост.), исколошматить (прост.).
ՍԱԼՋԱՐԴՈՒՄ, դման Избиение, лупка (прост.).
ՍԱԼ-ՍԱԼ 1. ա. Слоистый. 2. մ. Слоями.
ՍԱԼՎԻ, ի Чинара, платан.
ՍԱԼՔԱՐ 1. ա. Мощёный (каменными плитами, плитняком). 2. տե՛ս Սալաքար Салонный.
ՍԱԼՔԱՐ, տե՛ս Սյունաքար։
ՍԱԼՕՋԱԽ, ի Плита (кухонная).
ՍԱԾԻԼ1, ի Рассада.
ՍԱԾԻԼ2, տե՛ս Սածիլ։
ՍԱԾԻԼԱՅԻՆ, ա. Рассадный.
ՍԱԾԻԼԱՆՈՑ, ի Рассадник.
ՍԱԾԻԼԵԼ, եցի Сажать, высаживать, высадить рассаду.
ՍԱԾԻԼՈՒՄ, լման Рассадка, сажание рассады.
ՍԱԾԻԼՎԵԼ, վեց Высаживаться (о рассаде).
ՍԱԿ, ի (պատմ.) Подушная подать.
ՍԱԿԱԳԻՆ, գնի Такса.
ՍԱԿԱԳԻՐ (հզվդ.) 1. ա. Таксируюший. 2. գ. Таксатор, таксировщик.
ՍԱԿԱԳԻՐ, գրի 1. Таксатор, таксовщик. 2. Тариф.
ՍԱԿԱԳՐԵԼ, եցի (հզվդ.) Таксировать.
ՍԱԿԱԳՐԵԼ, եցի (հզվդ.) Таксировать.
ՍԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Таксация.
ՍԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Таксация.
ՍԱԿԱԳՐՈՒՄ, րման Таксировка.
ՍԱԿԱԳՐՈՒՄ, րման Таксировка.
ՍԱԿԱԳՐՎԵԼ, վեց (հզվդ.) Таксироваться.
ՍԱԿԱՅՆ, շ. Но, однако ж, однако же.
ՍԱԿԱՌ, ի Короб.
ՍԱԿԱՎ 1. ա. Малый, немногий. 2. ա. Редкий. 3. մ. Мало, немного. 4. մ. Редко. ♢ Սակավ առ սա կավ 1) помалу, мало-помалу, понемногу, 2) редко, изредка.
ՍԱԿԱՎԱԲԱՆ, ա. (հզվդ.) Немногословный, лаконичный.
ՍԱԿԱՎԱԲԱՆ, ա. (հզվդ.) Нетрудоёмкий.
ՍԱԿԱՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Немногословность, лаконичность.
ՍԱԿԱՎԱԲԵՐ ա. 1. Малоурожайный. 2. Малоплодородный. 3. Малоплодный.
ՍԱԿԱՎԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Малоурожайность. 2. Малоплодность. 3. Малоплодородность.
ՍԱԿԱՎԱԲԵՐՔ ա. 1. Малоурожайный. 2. Малоплодородный. 3. Малоплодный.
ՍԱԿԱՎԱԲՆԱԿ, ա. Малонаселённый, малозаселённый, малообитаемый, редконаселённый.
ՍԱԿԱՎԱԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Малонаселённость, малозаселённость.
ՍԱԿԱՎԱԲՈՑ, ա. Горящий слабым огнём, дающий скудный огонёк.
ՍԱԿԱՎԱԲՈՒՅՍ, ա. Маловерный.
ՍԱԿԱՎԱԲՈՒՅՍ, ա. С редкой, скудной растительностью.
ՍԱԿԱՎԱԲՈՒՐԴ, ա. 1. Редкошёрстный. 2. Малошёрстный.
ՍԱԿԱՎԱԳԵՏ, ա. Малосведущий.
ՍԱԿԱՎԱԳԻՆ, ա. (հզվդ.) Дешёвый, малоценный.
ՍԱԿԱՎԱԳՅՈՒՏ, ա. Редкий, редкостный.
ՍԱԿԱՎԱԳՆԱՑ, ա. (հզվդ.) 1. Малоезжий, малоезженый, малонаезженный. 2. Малохоженый.
ՍԱԿԱՎԱԳՈՒՆԴ, տե՛ս Սակավազոր։
ՍԱԿԱՎԱԴԵՊ 1. ա. Редкий. 2. Մ. Редко.
ՍԱԿԱՎԱԶԱՎԱԿ, ա. Малодетный.
ՍԱԿԱՎԱԶԵՆ, ա. Слабо, плохо вооружённый.
ՍԱԿԱՎԱԶՈՐ, ա. 1. С малочисленной, немногочисленной армией. 2. Маломощный, слабосильный, малосильный.
ՍԱԿԱՎԱԹԻՎ, ա. Немногочисленный, малочисленный.
ՍԱԿԱՎԱԹՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Немногочисленность, малочисленность.
ՍԱԿԱՎԱԺՊԻՏ, ա. Неулыбчивый, редко улыбающийся.
ՍԱԿԱՎԱԽՆԱՄ, ա. 1. Неприхотливый. 2. Малоухоженный.
ՍԱԿԱՎԱԽՈՍ, ա. 1. Малоразговорчивый, немногословный, малоречивый, неразговорчивый. 2. (փխբ.) Малоговорящий (книжн.).
ՍԱԿԱՎԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неразговорчивость.
ՍԱԿԱՎԱԾԱՂԻԿ, ա. Малоцветковый.
ՍԱԿԱՎԱԾՈՒԽ, ա. 1. Слабо дымящий. 2. (եկեղ.) Имеющий маленький, малочисленный приход.
ՍԱԿԱՎԱԿԱԹ, ա. Малодойный, малоудойный, малоудойливый.
ՍԱԿԱՎԱԿԵՐ, ի Малоежка (разг.).
ՍԱԿԱՎԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Воздержанность в пище.
ՍԱԿԱՎԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Недолговечность.
ՍԱԿԱՎԱԿԻԹ տե՛ս Սակավակաթ։
ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑ, ա. 1. Недолговечный. 2. (հնց.) Неприхотливый.
ՍԱԿԱՎԱՀՅՈՒԹ, ա. Малосочный.
ՍԱԿԱՎԱՀՈՂ, ա. Малоземельный.
ՍԱԿԱՎԱՀՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Малоземелье, малоземельность.
ՍԱԿԱՎԱՁԵՌՆ, ա. (հնց ) 1. Малочисленный (о войске, о рабочих руках). 2. (փխբ.) Маломощный.
ՍԱԿԱՎԱՁԻՐ, ա. Малоталантливый, малодаровитый, малоодарённый.
ՍԱԿԱՎԱՁՅՈՒՆ, ա. Малоснежный.
ՍԱԿԱՎԱՁՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Малоснежность, малоснежье.
ՍԱԿԱՎԱՄԱԶ, ա. Редковолосый, жидковолосый.
ՍԱԿԱՎԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Меньшинство.
ՍԱԿԱՎԱՄԱՏՉԵԼԻ, ա. Малодоступный.
ՍԱԿԱՎԱՄԱՐԴ, ա. Малолюдный, немноголюдный.
ՍԱԿԱՎԱՄԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Малолюдье, малолюдство, малолюдность, немноголюдность.
ՍԱԿԱՎԱՄԵՂ, ա. (հզվդ.) Мало грешивший, имеющий мало грехов.
ՍԱԿԱՎԱՄՅԱ, ա. (հզվդ.) 1 Непродолжительный, кратковременный. 2. Малолетний.
ՍԱԿԱՎԱՄՈՐՈՒՍ, ա. С жидкой, редкой бородой, редкобородый.
ՍԱԿԱՎԱՅՈՒՂ, ա. Маложирный.
ՍԱԿԱՎԱՆԱԼ, ացավ Уменьшаться, уменьшиться, убывать, убыть.
ՍԱԿԱՎԱՆԴԱՄ, ա. Малочисленный, немногочисленный.
ՍԱԿԱՎԱՇԱՀ, ա. Малоприбыльный, маловыгодный.
ՍԱԿԱՎԱՇԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Малоприбыльность, маловыгодность.
ՍԱԿԱՎԱՈՒԺ, ա. Малосильный, слабосильный.
ՍԱԿԱՎԱՊԱՀԱՆՋ, ա. Малотребовательный, неприхотливый.
ՍԱԿԱՎԱՊԱՇԱՐ, ա. С небольшим, малым запасом.
ՍԱԿԱՎԱՊԵՏ, ա. Неприхотливый.
ՍԱԿԱՎԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неприхотливость.
ՍԱԿԱՎԱՊՏՈՒՂ, ա. 1. Малоплодный, малоплодовый, малоурожайный. 2. Малопродуктивный.
ՍԱԿԱՎԱՋՈՒՐ, ա. Маловодный.
ՍԱԿԱՎԱՋՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Маловодье, маловодность.
ՍԱԿԱՎԱՍԵՐՄ, ա. С малым, незначительным количеством (содержанием) семян.
ՍԱԿԱՎԱՍՏԱՑ, ա. (հզվդ.) Имеющий низкий доход, мало дохода.
ՍԱԿԱՎԱՏԱՄ, ա. 1. Редкозубый, имеющий не все зубы, с выпавшими зубами. 2. Редкозубчатый.
ՍԱԿԱՎԱՏԱՐ, ա. 1. Маловместительный. 2. Маломестный.
ՍԱԿԱՎԱՏԵՐԵՎ, ա. С редкими листьями, с редкой кроной.
ՍԱԿԱՎԱՏՈՂ, ա. С малым, небольшим числом строк.
ՍԱԿԱՎԱՏՈՒՆ, ա. 1. Маленький, короткий (о стихотворении, песне). 2. Маленький, небольшой (о селе, деревне и т. п.).
ՍԱԿԱՎԱՐԱՌ, ա. Немногословный, лаконичный.
ՍԱԿԱՎԱՐԴՅՈՒՆ, ա. Малорентабельный.
ՍԱԿԱՎԱՐԺԵՔ, ա. Малоценный.
ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆ, ա. Анемичный, малокровный.
ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Анемия, малокровие.
ՍԱԿԱՎԱՑՆԵԼ, ցրի Уменьшать, уменьшить, убавлять, убавить.
ՍԱԿԱՎԱՑՈՒՄ, ցման Уменьшение, убавление.
ՍԱԿԱՎԱՓՈՐՁ, ա. Малоопытный.
ՍԱԿԱՎԱՔԱՆԱԿ, ա. Малочисленный, немногочисленный.
ՍԱԿԱՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Малочисленность, немногочисленность. 2. Недостаток, недостача.
ՍԱԿԱՎՈՒՆԱԿ, ա. Малоспособный.
ՍԱԿԱՎՕՐՅԱ, ա. Кратковременный, недолгий.
ՍԱԿԱՐԱՆ, ի Биржа.
ՍԱԿԱՐԿԵԼ, եցի Торговаться, поторговаться.
ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торг.
ՍԱԿԱՐԿՈՒՄ, կման Торг.
ՍԱԿԱՑՈՒՅՑ ի (հզվդ.) 1. Тариф, тарифная сетка.
ՍԱԿԱՑՈՒՑԱԿ ի (հզվդ.) 1. Тариф, тарифная сетка.
ՍԱԿՌ, ի Ястреб.
ՍԱԿՐ, ի Секира.
ՍԱԿՐԱՎՈՐ 1. գ. Сапёр. 2. ա. Вооружённый секирой.
ՍԱԿՐԱՏԵԳ, ի Алебарда.
ՍԱԿՐԱՏԵԳԱՎՈՐ, ի Алебардник, алебардщик.
ՍԱՀ, ի Скольжение.
ՍԱՀԱԲԼՐԱԿ, ի Ледяная, снежная горка, катушка (обл.).
ՍԱՀԱԴԱՇՏ, ի Каток.
ՍԱՀԱԴԱՇՏԱՅԻՆ, ա. Относящийся к катку.
ՍԱՀԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Каткий (прост.).
ՍԱՀԱՄԱԿՈՒՅԿ, ի Глиссирующая лодка, глиссер.
ՍԱՀԱՆԱՀՈՍ, ա. Быстрый, быстротекущий, стремительный (о реке и т. п.).
ՍԱՀԱՆԱՍՈՒՅԶ, ա. Затопленный, потопленный.
ՍԱՀԱՆԱՎ, ի Глиссирующее судно, глиссер.
ՍԱՀԱՆՔ, ի 1. Порог. 2. Быстрина, стремнина. 3. (հնց.) Волнение (на реке, море). 4. Шлюз. 5. Течение. 6. Поток.
ՍԱՀԱՆՔԱԼԻ ա. Порожистый.
ՍԱՀԱՆՔԱՎՈՐ ա. Порожистый.
ՍԱՀԱՆՔԵԼ, եց (հզվդ.) Стремиться, устремляться, устремиться.
ՍԱՀԱՐԱՆ, ի Каток.
ՍԱՀԱՐԻ, րու (խսկց.) Свадебная музыка, под которую невесту на заре уводят из родительского дома.
ՍԱՀԵԼ, եցի 1. Скользить, заскользить, скользнуть. 2. Поскользнуться. 3. Течь, протекать. 4. Сползать, спалзывать (устар.), сползти.
ՍԱՀԸՆԹԱՑ, ա. 1. Скользящий. 2. Мимолётный.
ՍԱՀՄԱՆ, ի 1. Граница, рубеж. 2. Межа. 3. Уровень. 4. Грань. 5. Предел. 6. Линия (огня). 7. Край. ♢ Սահման դնել ограничивать, ограничить. Սահմանն անցնել переходить, перейти границу. Սահման չկա нет границ, предела. Սահման չունենալ не иметь границ, предела.
ՍԱՀՄԱՆԱԲԱԺԱՆ, ա. Разграничивающий.
ՍԱՀՄԱՆԱԲԱԺԱՆԵԼ, եցի Разграничивать, разграничить.
ՍԱՀՄԱՆԱԲԱԺԱՆՈՒՄ, նման Разграничение.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ, գծի 1. Граница. 2. Рубеж.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԼԽԱՅԻՆ, ա. Приграничный, прирубежный.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԼՈՒԽ, գլխի 1. Граница, рубеж. 2. Край.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԱՅԻՆ, ա. Приграничный, прирубежный.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԵԼ, եցի 1. Разграничивать, разграничить. 2. Ограничивать, ограничить. 3. Межевать, размежёвывать, размежевать. 4. Отмежёвывать, отмежевать. 5. Окаймлять, окаймить.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԾՈՒՄ, ծման 1. Разграничение. 2. Ограничение. 3. Межевание, размежевание. 4. Отмежёвывание, отмежевание. 5. Демаркация. 3. Окаймление.
ՍԱՀՄԱՆԱԳԾՎԵԼ, վեց 1. Разграничиваться, разграничиться. 2. Ограничиваться, ограничиться. 3. Размежёвываться, размежеваться. 4. Отмежёвываться, отмежеваться. 5. Окаймляться.
ՍԱՀՄԱՆԱԴԻՐ, ա. Учредительный. ♢ Սահմանադիր ժողով учредительное собрание.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԲԱՐ, տե՛ս Սահմանադրապես։
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ, ա. Конституционный. ♢ Սահմանադրական միապետություն конституционная, ограниченная монархия.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Конституционализм.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱՊԵՍ, մ. Конституционно.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԵԼ, եցի Устанавливать, установить, учреждать, учредить.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՐԵՆ, տե՛ս Սահմանադրապես։
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Конституция.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՎԵԼ, վեց Устанавливаться, учреждаться.
ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՆՑ, ա. Нарушающий, нарушивший границу.
ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нарушение границы.
ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏԵԼ, եցի Разделять, разделить, отделять, отделить.
ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄ, տման Разделение, отделение.
ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՎԵԼ, վեց Разделяться, разделиться, отделяться, отделиться.
ՍԱՀՄԱՆԱԶՈՐԱՅԻՆ, ա. Относящийся к пограничным войскам.
ՍԱՀՄԱՆԱԶՈՐՔ, ի Пограничные войска.
ՍԱՀՄԱՆԱԹՈՒՄԲ, ի Межевая насыпь.
ՍԱՀՄԱՆԱԽԱԽՏ 1. ա. Нарушающий, нарушивший границу. 2. գ. Нарушитель границы, нарушитель (разг.).
ՍԱՀՄԱՆԱԽԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нарушение границы.
ՍԱՀՄԱՆԱԽԱԽՏՈՒՄ, տման Нарушение границы.
ՍԱՀՄԱՆԱԾԱՅՐ, տե՛ս Սահմանագլուխ։
ՍԱՀՄԱՆԱԿԱԼ 1. տե՛ս Սահմանապահ, 2. (հնց.) Начальник пограничного уезда.
ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ (քեր.), միայն Սահմանական եղանակ կապակցության մեջ. изъявительное наклонение, индикатив.
ՍԱՀՄԱՆԱԿԻՑ, ա. 1. Смежный, сопредельный. 2. Пограничный.
ՍԱՀՄԱՆԱԿՑԵԼ, եց Граничить.
ՍԱՀՄԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Смежность, сопредельность.
ՍԱՀՄԱՆԱԿՑՎԵԼ, վեց Граничить.
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՋ, միջի (հզվդ.) 1, Граница, рубеж. 2. Нейтральная полоса (зона).
ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ա. Пограничный, приграничный, прирубежный.
ՍԱՀՄԱՆԱՄՈՏ ա. Пограничный, приграничный, прирубежный.
ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ, ա. Пограничный.
ՍԱՀՄԱՆԱՆԻՇ 1. գ. Пограничный знак. 2. ա. Пограничный, отмечающий границу.
ՍԱՀՄԱՆԱՆՇԵԼ, եցի Отмечать, отметить границу.
ՍԱՀՄԱՆԱՆՇՈՒՄ, նշման Разметка границы.
ՍԱՀՄԱՆԱՆՑՈՒՄ, ցման Переход, нарушение границы.
ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ 1. ա. Пограничный, охраняющий границу. 2. գ. Пограничник. 3. ա. Пограничный, приграничный, находящийся на границе, близ границы.
ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀԱՅԻՆ, ա. Относящийся к пограничнику.
ՍԱՀՄԱՆԱՊԵՏ, ի (հզվդ.) Начальник пограничных войск.
ՍԱՀՄԱՆԱՍՅՈՒՆ, սյան Пограничный столб.
ՍԱՀՄԱՆԱՎԵՃ, ի Пограничный спор.
ՍԱՀՄԱՆԱՎՈՐ, ա. (հզվդ.) Ограниченный.
ՍԱՀՄԱՆԱՎՈՐԵԼ, եցի Ограничивать, ограничить.
ՍԱՀՄԱՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Ограничиваться.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ, ա. Ограниченный, узкий.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼ, եցի Ограничивать, ограничить.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉ ա. Ограничительный.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՐԵՆ, մ. Ограничительно.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ограниченность.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ, Ограничение.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ограниченность.
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼ, վեցի Ограничиваться, ограничиться.
ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՐ, ի Мечевой камень.
ՍԱՀՄԱՆԵԼ, եցի 1. Определять, определить. 2. Устанавливать, установить. 3. Предназначать, предназначить, предопределять, предопределить. 4. Учреждать, учредить. 5. տե՛ս Սահմանվել։ 6. Выносить, вынести (решение, приговор и т. п.).
ՍԱՀՄԱՆԵԼԻ, ա. Определимый.
ՍԱՀՄԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Определимость.
ՍԱՀՄԱՆՈՐՈՇ, ա. (հզվդ.) Разграничительный.
ՍԱՀՄԱՆՈՐՈՇԵԼ, եցի (հզվդ.) Разграничивать, разграничить.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ