Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍԿԱԽԱՌՆ, ա. 1. Илистый, с илом. 2. (հնց.) Грязный.
ՍԿԱԿԱԼ, ացի (բրբ.) Скряжничать, скаредничать (разг.), скупиться.
ՍԿԱՀ, ի (հնց.) 1. Чаша. 2. տե՛ս Սկիհ։
ՍԿԱՀԱԿ, ի Чашка.
ՍԿԱՀԱԿԱԼ, ի Блюдце, блюдечко.
ՍԿԱՀԱՁԵՎ, ա. Чашевидный, чашеобразный.
ՍԿԱՆԴԻՆԱՎԱԿԱՆ, ա Скандинавский.
ՍԿԱՆԴԻՆԱՎՅԱՆ, ա. Скандинавский.
ՍԿԱՎԱՌԱԿ, ի 1. Блюдо. 2. Поднос (круглый). 3. Диск. 4. Дискообразный предмет. 5. Крышка черепа. 6. տե՛ս Ձայնապնակ։
ՍԿԱՎԱՌԱԿԱԶԵՎ, ա. Тарельчатый, дискообразный.
ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՁԻԳ, ի Дискобол, метатель диска.
ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ, ա. Дисковый.
ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՆՄԱՆ, տե՛ս Սկավառակաձև։
ՍԿԱՔԱՐ, ի (հնք.) Лимонит.
ՍԿԵԼ, եցի Нырять, нырнуть.
ՍԿԵՊՏԻԿ 1. ա. Скептический. 2. գ. Скептик.
ՍԿԵՊՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Скептический.
ՍԿԵՊՏԻՑԻԶՄ, ի Скептицизм.
ՍԿԵՍՈՒՐ, ի և սրոջ Свекровь.
ՍԿԵՍՐԱՅՐ, ի Свёкор.
ՍԿԵՍՐԱՆՔ, րանց Родня по мужу, родня мужа.
ՍԿԶԲՆԱԲԱՐ, ա. (հզվդ.) Начинающий, основывающий.
ՍԿԶԲՆԱԲԱՐ, տե՛ս Սկզբնապես։
ՍԿԶԲՆԱԳԻՐ, գրի Оригинал (рукописи и т. п.), подлинник.
ՍԿԶԲՆԱԽԱՂ, ի (շխմ.) Дебют.
ՍԿԶԲՆԱԾԻՆ, ա. (հզվդ.) 1. Первородный, перворождённый. 2. Первородящая.
ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ, ա. 1. Первичный. 2. Начальный, первоначальный.
ՍԿԶԲՆԱԿԵՏ, ի Исходная точка.
ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ, ի Первоисточник.
ՍԿԶԲՆԱՄԱՍ, ի 1. Передняя часть. 2. Начало.
ՍԿԶԲՆԱՆՅՈՒԹ, ի Исходное вещество.
ՍԿԶԲՆԱՇՐՋԱՆ, ի Начальный период.
ՍԿԶԲՆԱՊԱՏԿԵՐ, ի Первообраз.
ՍԿԶԲՆԱՊԱՏՃԱՌ, ի Первопричина.
ՍԿԶԲՆԱՊԵՍ, մ. Первоначально.
ՍԿԶԲՆԱՍՏԵՂԾ, ա. (հզվդ.) Первозданный.
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐ, ա. 1. Имеющий начало. 2. (հնց.) Начальный, первоначальный.
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐԵԼ, եցի Начинать, начать, зачинать (прост.), зачать (прост.).
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐԻՉ, ա. Начинающий, зачинающий (прост.).
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Начало.
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման Начинание, начало.
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Начинаться, начаться, зачинаться (прост.).
ՍԿԶԲՆԱՏԱՌ, 1. Первая, начальная буква. 2. տե՛ս Մեծատառ։
ՍԿԶԲՆԱՏԻՊ, տե՛ս Նախատիպ։
ՍԿԶԲՆԱՏՈՂ, ի Первая, начальная строка.
ՍԿԶԲՆԱՔԱՅԼ, ի Первый шаг.
ՍԿԶԲՈՒՆՔ, ի Принцип.
ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ, ա. Принципиальный.
ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅՆՈՐԵՆ, մ. Принципиально.
ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Принципиальность.
ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՐԵՆ, մ. Принципиально.
ՍԿԻԶԲ, սկզբի Начало. ◊ Սկզբից сначала. Սկզբում вначале. Սկիզբ առնել начинаться, начаться. Սկիզբ դնել положить начало, основывать, основать.
ՍԿԻՀ, ի (հզվդ.) Потир, чаша для причастия.
ՍԿԻՊԻԴԱՐ, ի Скипидар.
ՍԿՅՈՒԹ, տե՛ս Սկյութացի։
ՍԿՅՈՒԹԱԿԱՆ, ա. Скифский.
ՍԿՅՈՒԹԱՑԻ, ցու. Скиф.
ՍԿՅՈՒԹԵՐԵՆ 1. գ. Скифский язык. 2. ա. Скифский (о языке). 3. По—скифски, на скифском языке.
ՍԿՅՈՒԹՅԱՆ, տե՛ս Սկյութական:
ՍԿՅՈՒՌ, ի (կենդբ.) Белка.
ՍԿՅՈՒՌԻԿ, ի Белочка.
ՍԿՈՒՄ, կման 1. Ныряние. 2. Нырок.
ՍԿՈՒՆՍ, ի (կենդբ.) Скунс.
ՍԿՈՒՏԵՂ, ի 1. Поднос 2. տե՛ս Սկավառակ։
ՍԿՈՒՏԵՂԱՁԵՎ, ա. Плоский, похожий на поднос.
ՍԿՍԵԼ, եցի 1. Начинать, начать, зачинать (прост.). Зачать (прост.). 2. տե՛ս Սկսվել։ ◊ Սկսած... մինչև начиная с ... до.
ՍԿՍԵԼԻՔ, ա. Начинаемый (о том, что должно быть начато).
ՍԿՍՆԱԿ, ա., գ. Начинающий.
ՍԿՍՈՒՄ, սման (հզվդ.) Начало, начатие (устар.).
ՍԿՍՎԱԾՔ, ի 1. Начало. 2. Начин (обл.).
ՍԿՍՎԵԼ, վեց Начинаться, начаться.
ՍԿՎԵԼ, վեցի (բրբ.) Нырять, нырнуть.
ՍԿՐԹԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Искоренять, искоренить. 2. Соскребать, соскрести. 3. Разбаловать.
ՍԿՐԹՎԵԼ, վեց 1. Искореняться, искорениться. 2. Увиливать, увильнуть. 3. Разбаловаться. 4. Соскребаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ