Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍՅԱՄ, ի Порог.
ՍՅՈՒԺԵ, ի Сюжет.
ՍՅՈՒԺԵՏԱՅԻՆ, ա. Сюжетный.
ՍՅՈՒԻՏ, ի (երաժշտ.) Сюита.
ՍՅՈՒՆ, ի և սյան 1. Столб. 2. Колонна. 3. Столп. 4. Обелиск. 5. Столбец, колонка. 6. Столбик. 7. (փխբ.) Опора. ◊ Անարգանքի սյունին գամել пригвоздить к позорному столбу (кого-л.). Տան սյուն опора семья.
ՍՅՈՒՆԱԲԱՐՁ, ա. Расположенный на столбах, колоннах.
ՍՅՈՒՆԱԳԵՂ, ա. 1. Колонный. 2. Колоннадный.
ՍՅՈՒՆԱԳԻՐ, գրի (պատմ.) Вид армянской тайнописи.
ՍՅՈՒՆԱԳԼՈՒԽ, գլխի Капитель.
ՍՅՈՒՆԱԶԱՐԴ, ա. Колонный, колоннадный.
ՍՅՈՒՆԱԶԱՐԴԵԼ, եցի Украшать, украсить колоннами.
ՍՅՈՒՆԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեց Украшаться, украситься колоннами.
ՍՅՈՒՆԱԿ, ի 1. (նվազ.) Столбик. 2. Столбец, колонка. 3. Рубрика, графа.
ՍՅՈՒՆԱԿԱԼ, ա. Перекрывающий (колонны), связывающий (колонны друг с другом или со зданием).
ՍՅՈՒՆԱԿԱԼ, ի (ճարտ.) База (колонны).
ՍՅՈՒՆԱԿԱՐԳ, ի (ճարտ.) Ордер, орден.
ՍՅՈՒՆԱԿԵԼ, եցի Графить, разграфлять, разграфить.
ՍՅՈՒՆԱԿԵՐՊ,ա. 1. Колоннообразный, столпообразный. 2. Столбчатый.
ՍՅՈՒՆԱԿՅԱՑ, ի Столпник.
ՍՅՈՒՆԱՁԵՎ, ա. 1. Колоннообразный, столпообразный. 2. Столбчатый.
ՍՅՈՒՆԱՄԵՋ, միջի Пролёт (между столбами, колоннами и т. п.).
ՍՅՈՒՆԱՄԻՋՈՑ, ի Пролёт (между столбами, колоннами и т. п.).
ՍՅՈՒՆԱՅԻՆ, ա. 1. Столбовой. 2. Колонный.
ՍՅՈՒՆԱՆՄԱՆ, ա. 1. Колоннообразный, столпообразный. 2. Столбчатый.
ՍՅՈՒՆԱՇԱՐ, 1. Колоннада. 2. Колоннадный, колонный.
ՍՅՈՒՆԱՇԱՐ, 1. Колоннада. 2. Колоннадный, колонный.
ՍՅՈՒՆԱՊԱՏ, ա. Колоннадный, колонный.
ՍՅՈՒՆԱՍՐԱՀ, ի Портик.
ՍՅՈՒՆԱՎՈՐ, ա. Колонный.
ՍՅՈՒՆԱՏԱԿ, ի (ճարտ.) База (колонны).
ՍՅՈՒՆԱՏԵՍԻԼ, տե՛ս Սյունանման։
ՍՅՈՒՆԱՐՁԱՆ, ի (ճարտ.) 1. Кариатида. 2. Атлант.
ՍՅՈՒՆԱՔԱՐ, ի Каменная база (столба, колонны и т. п.).
ՍՅՈՒՔ, ի 1. Зефир. 2. Дыхание (смерти и т. п.)


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ