Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎԱ, ձ. 1, Ба! 2. Ну!
ՎԱԳԵՐԱՁԻ, ձիու (կենդբ.) Зебра.
ՎԱԳՈՆ, ի Вагон.
ՎԱԳՈՆԱԳՈՐԾ, ի Вагонник, работник вагонного завода.
ՎԱԳՈՆԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Вагоностроительный завод.
ՎԱԳՈՆԱԿԱՌՈՒՅՑ, տե՛ս Վագոնաշինական։
ՎԱԳՈՆԱՅԻՆ, ա. Вагонный.
ՎԱԳՈՆԱՆՈՐՈԳԻՉ, ա. Вагоноремонтный.
ՎԱԳՈՆԱՇԱՐ, ի Состав, эшелон, поезд.
ՎԱԳՈՆԱՇԱՐՔ, ի Состав, эшелон, поезд.
ՎԱԳՈՆԱՇԻՆԱԿԱՆ, ա. Вагоностроительный.
ՎԱԳՈՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вагоностроение.
ՎԱԳՈՆԱՎԱՐ, ի Вагоновожатый, вожатый (разг.).
ՎԱԳՈՆԻԿ, ի 1. Вагончик. 2. (մսնգ.) Вагонетка.
ՎԱԳՈՆ-ՌԵՍՏՈՐԱՆ, ի Вагон-ресторан.
ՎԱԳՈՆ-ՍԱՌՆԱՐԱՆ, ի Вагон-холодильник, рефрижератор.
ՎԱԳՐ, ի (կենդբ.) Тигр.
ՎԱԳՐԱԿԵՐՊ, ա. Тигровый, тигроподобный.
ՎԱԳՐԱՃՈՒՏ, ճտի Тигрёнок.
ՎԱԳՐԱՄՈՐԹ, տե՛ս Վագրենի։
ՎԱԳՐԱՅԻՆ, ա. Тигровый, тигриный.
ՎԱԳՐԵՆԻ, նու Тигровая, тигриная шкура.
ՎԱԶ1, ի Виноградная лоза.
ՎԱԶ2, ի (բսբ.) Лиана.
ՎԱԶ3 (բրբ) միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. վազ անցնել отставать, отстать, оставлять, оставить в покое. Վազ տալ бежать.
ՎԱԶԱՄԱՏ, ի Черенок лозы.
ՎԱԶԱՆ, ա. (բրբ.) 1. Быстрый, быстроногий. 2. Бегучий (о воде).
ՎԱԶԱՆՑ, ի Обгон.
ՎԱԶԱՆՑԵԼ, եցի Обгонять, обогнать, перегонять, перегнать.
ՎԱԶԱՆՑՈՒՄ, տե՛ս Վազանց։
ՎԱԶԱՐՇԱՎ, ի Кросс.
ՎԱԶԵԼ, եցի 2. Бегать, бежать. 2. Бежать, течь. ◊ Բերանի ջուրը վազեց слюнки потекли. Վազող վազողի է все кинулись бежать.
ՎԱԶԵԼԻՆ, ի Вазелин.
ՎԱԶԵՎԱԶ, մ. Бегом.
ՎԱԶԵՑՆԵԼ, ցրի Гонять, погонять.
ՎԱԶԿԱՆ, տե՛ս Վազան։
ՎԱԶՄԱ, յի (բրբ.) Газырь.
ՎԱԶՆԻՎԱԶ, տե՛ս Վազեվազ։
ՎԱԶՈՐԴ, ի (սպորտ.) Бегун.
ՎԱԶՈՒԿ, տե՛ս Վազան։
ՎԱԶՈՒՆ, տե՛ս Վազան։
ՎԱԶՈՒՐԴ, ի (մսնգ.) Пробег.
ՎԱԶՎԶԵԼ, եցի Бегать, побегать.
ՎԱԶՎԶՈՑ, Беготня.
ՎԱԶՎԶՈՒՔ, ի ,Беготня.
ՎԱԶՔ, ի 1. Бег. 2. Гонки. ◊ Վազք տեղում (սպորտ.) бег на месте.
ՎԱԶՔԱՄՐՑՈՒՄ, տե՛ս Մրցավազք։
ՎԱԶՔԱՆԱՎԱԿ, ի (սպորտ.) Гоночная лодка.
ՎԱԶՔՈՒՂԻ, ղու (սպորտ.) Беговая дорожка.
ՎԱԹԱՆ, տե՛ս Հայրենիք։
ՎԱԹԵԼ, եցի 1. Выливать, вылить. 2. Проливать, пролить.
ՎԱԹՍՈՒՆ, թվ. Шестьдесят.
ՎԱԹՍՈՒՆԱԿԱՆ 1.թվ. Шестидесятые (годы). 2. գ. Шестидесятник (участник революционно-демократического движения 60-х годов в России).
ՎԱԹՍՈՒՆԱՄՅԱ, ա. Шестидесятилетний.
ՎԱԹՍՈՒՆԱՄՅԱԿ, ի Шестидесятилетие.
ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ, թվ. Шестидесятый.
ՎԱԼԵՆՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արժեքականություն։
ՎԱԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Արժեքականություն։
ՎԱԼԵՐԻԱՆ, տե՛ս Կատվաբույս։ ◊ Վալերիանի կաթիլներ (բժշկ.) валерьяновые капли, валерьянка (разг.).
ՎԱԼՅՈՒՏԱ, տե՛ս Արժույթ։
ՎԱԼՊՈՒՐԳՅԱՆ, միայն Վալպուրգյան գիշեր կապակցության մեջ. вальпургиева ночь.
ՎԱԼՍ, ի Вальс
ՎԱԼՏՈՐՆ, ի Валторна.
ՎԱԼՏՈՐՆԱՀԱՐ, ի Валторнист.
ՎԱԽ, ի 1. Страх. 2. Испуг. 3. Боязнь, опасение. ◊ Վախը բռնել лечить от испуга (заговором, молитвой). Վախը չափել заговаривать, заговорить испуг.
ՎԱԽԱԶԴՈՒ, ա. Страшный, устрашающий.
ՎԱԽԱԿԱԼԵԼ, եցի (բրբ.) Пугаться, испугаться.
ՎԱԽԱԿՈԽ, ա. (բրբ.) Испуганный, напуганный.
ՎԱԽԵԼ, տե՛ս Վախենալ։
ՎԱԽԵՆԱԼ, եցա 1. Бояться, пугаться, испугаться, напугаться, страшиться, устрашиться, трусить, струсить. 2. Робеть, оробеть. ◊ Աչքը վախեցած է напуган. Աչքը վախենալ пугаться, испугаться, напугаться. Վախեցիր մարմանդ ջրից в тихом омуте черти водятся.
ՎԱԽԵՎԱԽ, մ. (բրբ.) Боязливо.
ՎԱԽԵՑՆԵԼ,ցրի Пугать, испугать, напугать, запугивать, запугать, страшить, устрашать, устрашить.
ՎԱԽԼԻԿ, տե՛ս Վախկոտ։
ՎԱԽԼՈՒԿ, տե՛ս Վախկոտ։
ՎԱԽԼՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Վախկոտություն։
ՎԱԽԿՈՏ 1. ա. Трусливый. 2. գ. Трус, трусишка.
ՎԱԽԿՈՏԱԲԱՐ, մ Трусливо.
ՎԱԽԿՈՏՈՐԵՆ, մ Трусливо.
ՎԱԽԿՈՏՈՒԹՑՈՒՆ, թյան Трусливость, трусость.
ՎԱԽՃԱՆ, ի 1. Конец, окончание, финал. 2. Кончина, смерть.
ՎԱԽՃԱՆՎԵԼ, վեց Скончаться, умирать, умереть.
ՎԱԽՈՒԴՈՂ, տե՛ս Ահուդող։
ՎԱԽՎԽԵԼ, եցի Побаиваться.
ՎԱԽՎԽՈՐԵԼ, եցի (բրբ.) Перепугаться.
ՎԱԽՎՈՐԵԼ, եցի (բրբ.) Перепугаться.
ՎԱԽՎՈՐԻԿ, ա. (բրբ.) Трусливый.
ՎԱԽՏ, ի (բրբ.) Время. Վախտին в своё время, вовремя ◊ Վախտ ու անվախտ кстати и некстати, к месту и не к месту.
ՎԱԿԱՍ, ի 1.(եկեղ.) Бармы (устар.), бармаустар. 2. Часть шлема, защищающая шею и плечи.
ՎԱՀ, ձ. Ба!
ՎԱՀԱԳՆ, ի (կենդբ.) Аполлон (бабочка).
ՎԱՀԱԳՆԱԾԻՆ, ա. (դից.) 1. Рождённый Ваагном, потомок Ваагна - древнеармянского бога войны и воинской доблести. 2. Родивший Ваагна (о море).
ՎԱՀԱՆ, ի Щит.
ՎԱՀԱՆԱԲԱԴ, տե՛ս Տարգալկտուց։
ՎԱՀԱՆԱԲԵԿ, ա. Побеждённый.
ՎԱՀԱՆԱԲԶԵԶ, ի (կենդբ.) Щитоноска.
ՎԱՀԱՆԱԲՈՒՅՍ, ի Щитница.
ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁ, Ի (կզմխս.) Щитовидная железа.
ՎԱՀԱՆԱԽՈՏ, տես Վահանաբույս։
ՎԱՀԱՆԱԿ, ի Щиток.
ՎԱՀԱՆԱԿԵՐՊ, տես Վահանաձև։
ՎԱՀԱՆԱԿԻՐ, կրի Щитоносец.
ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ, ա. Щитовидный, щитообразный. ◊ Վահանաձև գեղձ, տե՛ս Վահանագեղձ։
ՎԱՀԱՆԱՁՈՒԿ, ձկան (կենդբ.) Палтус.
ՎԱՀԱՆԱՄԻՋԱՏ, ի (կենդբ.) Щитовка.
ՎԱՀԱՆԱՅԻՆ, ա. Щитовой.
ՎԱՀԱՆԱՎՈՐ, տե՛ս Վահանակիր։
ՎԱՀԱՆԱՏԱԽՏԱԿ, ի Щит, доска (для объявлений).
ՎԱՀԱՆԱՓԱԿ, ա. Защищенный щитом (щитами).
ՎԱՀԱՆԻԿ, ի 1. Щиток. 2. Пульт, пюпитр.
ՎԱՀՐ, ի Гной.
ՎԱՀՐԱԼԻՑ, ա. Гнойный.
վԱՀՐԱԿԱԼԵԼ, եց Гноиться, нагнаиваться, нагноиться.
ՎԱՀՐՈՏ, ա. Гнойный.
ՎԱՀՐՈՏԵԼ, տե՛ս Վահրակալել։
ՎԱՂ 1. ա. Ранний. 2. մ. Рано. 2. ա. Давний, давнишний. ◊ Վաղ առավոտյան, Առավոտ վաղ рано утром, ранним утром. Վաղ թե ուշ рано или поздно, когда-нибудь. Էն վաղ էր, որ էշը կաղ էր не те времена, прошли те времена.
ՎԱՂԱԳՈՒՅՆ, ա. Древнейший.
ՎԱՂԱԶԱՌԱՄ, ա. Рано, преждевременно состарившийся, постаревший.
ՎԱՂԱԹԱՌԱՄ, ա. Рано, преждевременно увядший.
ՎԱՂԱԺԱՄ 1. ա. Преждевременный, безвременный, ранний. 2. մ. Преждевременно, безвременно, рано.
ՎԱՂԱԺԱՄԱՆԱԿ, ա. տե՛ս Վաղաժամ 1 նշան.։
ՎԱՂԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ, ա. 1. Давний, стародавний, 2. Преждевременный.
ՎԱՂԱԺԱՄԻԿ, ա. Преждевременный, безвременный, ранний.
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ, ա. Досрочный.
ՎԱՂԱԺԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Преждевременность.
ՎԱՂԱԾԱՆՈԹ, ա. 1. Старый знакомый. 2. Давно известный.
ՎԱՂԱԾԻՆ, Недоношенный.
ՎԱՂԱԾՆՈՒՆԴ, Недоношенный.
ՎԱՂԱԿԱՏԱՐ, ա. Давнопрошедший. ◊ Վաղակատար դերբայ деепричастие прошедшего времени. Վաղակատար ժամանակ плюсквамперфект, давнопрошедшее время.
ՎԱՂԱՀԱՍ, ա. 1. Скороспелый. 2. Преждевременный.
ՎԱՂԱՀԱՍՈՐԵՆ, տե՛ս Վաղաժամ 2 նշան.։
ՎԱՂԱՀԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Скороспелость. 2. Преждевременность.
ՎԱՂԱՀԱՍՈՒԿ, տե՛ս Վաղահաս։
ՎԱՂԱՀԱՍՈՒՆ, տե՛ս Վաղահաս։
ՎԱՂԱՄԱՀ, ա. Безвременно скончавшийся.
ՎԱՂԱՄԵՌ, ա. Безвременно скончавшийся.
ՎԱՂԱՄԵՌԻԿ, ա. Безвременно скончавшийся.
ՎԱՂԱՆՑ, ա. Скоротечный, быстротечный.
ՎԱՂԱՆՑԱՎՈՐ, ա. Скоротечный, быстротечный.
ՎԱՂԱՆՑԻԿ, ա. Скоротечный, быстротечный.
ՎԱՂԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скоротечность, быстротечность.
ՎԱՂԱՆՑՈՒԿ, տե՛ս Վաղանցիկ։
ՎԱՂԱՊԵՍ, մ. Заранее.
ՎԱՂԵԿ, ա. Ранний, преждевременный.
ՎԱՂԵՄԱԲՆԱԿ, ի, Старожил.
ՎԱՂԵՄԱԲՆԱԿԻՉ, կչի Старожил.
ՎԱՂԵՄԱԿԱՆ, տե՛ս Վաղեմի։
ՎԱՂԵՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Վաղեմություն։
ՎԱՂԵՄԻ, Старый, старинный, стародавний.
ՎԱՂԵՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Давность.
ՎԱՂԸ, մ., գ. Завтра. ◊ Վաղը, մյուս օրը не сегодня-завтра, не нынче-завтра. Վաղն իսկ, Վաղն ևեթ завтра же.
ՎԱՂՆՋԱԿԱՆ, ա. Стародавний, древний.
ՎԱՂՆՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стародавность, древность.
ՎԱՂՆՋՅԱՆ, Վաղնջական։
ՎԱՂՈՐԴԱՅՆ, ի (հնց.) Раннее утро, зорька.
ՎԱՂՈՐԴՅԱՆ, ա. Утренний.
ՎԱՂՈՒՑ, մ. Давно, издавна. ◊ Վաղուց ի վեր, Վաղուց հետե с давних пор.
ՎԱՂՈՒՑՎԱ, ա. Давний, давнишний.
ՎԱՂՈՒՑ-ՎԱՂՈՒՑ, մ. Давным-давно.
ՎԱՂ-ՎԱՂ, մ. Рано-рано, раным-рано.
ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ, մ. (հնց.) Тотчас, тотчас же.
ՎԱՂՕՐՅԱ, ա. Давний.
ՎԱՂՕՐՈՔ, մ. 1. Заранее, заблаговременно. 2. Преждевременно.
ՎԱՃԱՌԱԳԻՐ, գրի Фактура.
ՎԱՃԱՌԱԴՐՈՇՄ, տե՛ս Վաճառանիշ։
ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ 1. գ. Купец, торговец. 2. ա. Торговый.
ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱԿԱՆ, ա. 1. Купеческий. 2. Торговый.
ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Купечество. 2. Торговля, коммерция.
ՎԱՃԱՌԱԿԵՏ, ի Торговая точка.
ՎԱՃԱՌԱՀԱՆԴԵՍ, տե՛ս Տոնավաճառ։
ՎԱՃԱՌԱՀԱՆԵԼ, եցի 1. Экспортировать. 2. Выносить, вынести на продажу.
ՎԱՃԱՌԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Экспорт, экспортирование. 2. Сбыт.
ՎԱՃԱՌԱՀԱՆՈՒՄ, նման 1. Экспорт, экспортирование. 2. Сбыт.
ՎԱՃԱՌԱՀԱՆՎԵԼ, վեց 1. Экспортироваться. 2. Выноситься на продажу.
ՎԱՃԱՌԱՆԻՇ, նշի Марка (фабричная).
ՎԱՃԱՌԱՆՈՑ, ի Торжище (устар.).
ՎԱՃԱՌԱՇԱՀ, ա. 1. Выгодный, прибыльный (в торговом отношении). 2. Торговый (о городе).
ՎԱՃԱՌԱՇԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Выгода от торговли.
ՎԱՃԱՌԱՍԵՂԱՆ, ի Прилавок- стойка.
ՎԱՃԱՌԱՎԱՅՐ, ի Торжище, (устар.), торжок (устар.).
ՎԱՃԱՌԱՏԵՂ, ի Торжище, (устар.), торжок (устар.).
ՎԱՃԱՌԱՏԵՂԻ, ի Торжище, (устар.), торжок (устар.).
ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ, տե՛ս Խանութ։
ՎԱՃԱՌԵԼ, եցի 1. Продавать, продать. 2. Торговать.
ՎԱՃԱՌԵԼԻ, ա. Продажный, подлежащий продаже.
ՎԱՃԱՌՈՂ 1. ա. Продающий. 2. գ. Продавец.
ՎԱՃԱՌՈՐԴ, տե՛ս Վաճառող 2 նշան.։
ՎԱՃԱՌՈՒՄ, ռման Продажа.
ՎԱՃԱՌՈՒՆԱԿ, ա. Ходкий, ходовой.
ՎԱՃԱՌՎԵԼ, վեց Продаваться.
ՎԱՃԱՌՔ, ի Продажа. ◊ Վաճառքի հանել выносить, вынести на продажу.
ՎԱՅ, ձ. Ай! Горе мне! Эх! Ахти! Эй! Ой! Ну! Беда! Горе! ◊ Վայ-քննադատ горе-критик. Վայ-աման-վայ ой, ой, ой! Վայ-վայ անել ныть, плакаться. Վա՜յ գլխիս՝ (իմ, քո, նրա) գլխին горе мне (тебе, ему)! Վա՜յ ինձ горе мне! Վայ էն ապրելուն будь неладна такая жизнь! Վայն եկել է մեզ տարել пришла беда, мы пропали. Վայ տալ горевать. Վայը տալ наказать. Ի՞նչ վայ տամ գլխիս куда мне деться? как мне быть? что делать? Հայ-հայը գնացել է, վայ-վայն է մնացել еле-еле душа в теле.
ՎԱՅԱՍԱՑ, տե՛ս Ողբասաց:
ՎԱՅԲԵՐԱՆ, ա. (բրբ.) Зловещий, злоречивый.
ՎԱՅԵԼ1, եց 1. Ухать (о сове, филине). 2. Выть, голосить. 3. (բրբ.) Накликать, каркать, накаркивать, накаркать.
ՎԱՅԵԼ2, ա. 1. Пристойный, приличный, приличествующий (устар.), подобающий (устар.). 2. Достойный.
ՎԱՅԵԼԵԼ1, եցի 1. Вкушать, вкусить. 2. Наслаждаться, насладиться. ◊ Աշխարհը կյանք վայելել наслаждаться, насладиться жизнью, вкушать, вкусить все радости жизни (устар.). Բարով վայելես, Բարի վայելես носи на здоровье, пользуйся на здоровье! Չվայելե՛ս чтоб тебе подавиться!
ՎԱՅԵԼԵԼ2, եց 1. Приличествовать (устар.) подобать, подходить. 2. Подходить, идти, годиться.
ՎԱՅԵԼՈՒՄ, լման 1. Вкушение. 2. Наслаждение.
ՎԱՅԵԼՈՒՉ, ա. 1. Достойный, пристойный, приличный, подобающий, благовидный. 2. Элегантный.
ՎԱՅԵԼՉԱԲԱՐ, մ. Подобающе, с достоинством, достойно.
ՎԱՅԵԼՉԱԳԵՂ, ա. Величавый, величественный.
ՎԱՅԵԼՉԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Величавость, величественность.
ՎԱՅԵԼՉԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Каллиграфический.
ՎԱՅԵԼՉԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Каллиграфия. 2. Чистописание.
ՎԱՅԵԼՉԱԴԵՄ, ա. Красивый, благообразный (устар.).
ՎԱՅԵԼՉԱԶԱՐԴ, ա. Со вкусом украшенный, нарядный.
ՎԱՅԵԼՉԱԶԳԵՍՏ, ա. Прилично, элегантно одетый.
ՎԱՅԵԼՉԱԿԱԶՄ, ա. Стройный, статный, складный, благообразный (устар.).
ՎԱՅԵԼՉԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стройность, статность, благообразие (устар.).
ՎԱՅԵԼՉԱԿԱՆ, տե՛ս Վայելուչ։
ՎԱՅԵԼՉԱԿԵՐՏ, ա. Приятный на вид.
ՎԱՅԵԼՉԱՀԱՍԱԿ, ա. Высокий, стройный, статный.
ՎԱՅԵԼՉԱՁԵՎ, ա. Приятный.
ՎԱՅԵԼՉԱՆԱԼ, ացա Хорошеть, похорошеть.
ՎԱՅԵԼՉԱՆՔ, տե՛ս Վայելչություն։
ՎԱՅԵԼՉԱՇԵՆ, ա. Великолепный.
ՎԱՅԵԼՉԱՊԵՍ, մ. 1. Достойно. 2. Подобающе.
ՎԱՅԵԼՉԱՍԵՐ, ի Сибарит.
ՎԱՅԵԼՉԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сибаритство.
ՎԱՅԵԼՉԱՏԵՍ, ա. Благообразный (устар.), благовидный (устар.).
ՎԱՅԵԼՉԱՓԱՅԼ, ա. Величественный, сияющий, блистающий.
ՎԱՅԵԼՉՈՐԵՆ, տե՛ս Վայելչապես։
ՎԱՅԵԼՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Пристойность, достоинство. 2. Вежливость, корректность. 3. Привлекательность. 4. Удобство, комфорт. 5. Наслаждение. 6. (հնց.) Роскошь, пышность, великолепие.
ՎԱՅԵԼՔ, ի Наслаждение, удовольствие.
ՎԱՅԹԵԼ, եց 1. Проливать, пролить. 2. Проливаться, пролиться.
ՎԱՅՆԱՉԱՐ, մ. (բրբ.) Кое-как, скрепя сердце.
ՎԱՅՆԱՉԱՐԻ, մ. (բրբ.) Кое-как, скрепя сердце.
ՎԱՅՆԱՍՈՒՆ, ի 1. Вой, вопль, стенание, плач. 2. Тревожные, панические крики, гвалт.
ՎԱՅՈՑ, (բրբ.) Вой, вопль.
ՎԱՅՈՒՄ, ի Вопль, вытьё.
ՎԱՅՈՒՆ, ի 1. Вой, вопль, стон. 2. Уханье (совы, филина).
ՎԱՅՐ1, ի 1. Местность. 2. Место. 3. Край, сторона.
ՎԱՅՐ2, մ. Вниз. ◊ Վայր բերել՝ գնել спускать, спустить, опускать, опустить. Վայր գալ спускаться, спуститься. Վայր գլորել скатывать, скатить. Վայր գցել свалить, сбрасывать, сбросить. Վայր ընկնել падать, упасть. Վայր թողնել опускать, опустить. Վայր իջնել слезть, спускаться, спуститься. Վայր հոսել стекать, стечь. Վայր ձգել, տե՛ս Վայր գցել: Վայր քաշել спускать, спустить, опускать, опустить.
ՎԱՅՐԱԲԱՆԵԼ, եցի (հնց.) Пустословить, пустозвонить (разг.).
ՎԱՅՐԱԳ, ա. 1. Лютый, свирепый, жестокий. 2. Бурный, буйный. 3. Грубый.
ՎԱՅՐԱԳԱԲԱՐ, մ. 1. Люто, свирепо, жестоко. 2. Бурно, буйно. 3. Грубо.
ՎԱՅՐԱԳԱԴԵՄ, ա. С диким, свирепым, жестоким, грубым выражением лица.
ՎԱՅՐԱԳԱՆԱԼ, ացա 1. Лютеть, свирепеть, рассвирепеть, освирепеть, ожесточаться, ожесточиться. 2. Грубеть, огрубеть.
ՎԱՅՐԱԳՈՐԵՆ, տե՛ս Վայրագաբար։
ՎԱՅՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Лютость, свирепость, свирепство, жестокость. 2. Буйство. 3. Грубость.
ՎԱՅՐԱԽՈՍ (հնց.) 1. ա. Пустозвонный, пустословный, пустой. 2. գ. Пустозвон, пустослов.
ՎԱՅՐԱԽՈՍԵԼ, եցի Пустословить, пустозвонить (разг.).
ՎԱՅՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пустозвонство, пустословие.
ՎԱՅՐԱԿ, ի 1. Сорняк. 2. Дичок.
ՎԱՅՐԱՀԱԿ, ա. 1. Откосный. 2. Склонённый, наклонённый вниз.
ՎԱՅՐԱՀԱՉ, 1. ա. Пустозвонный, пустословящий. 2. գ. Пустобрёх (прост.).
ՎԱՅՐԱՀԱՉԵԼ, եցի Пустозвонить (разг.), пустословить, брехать (прост.).
ՎԱՅՐԱՀԱՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пустозвонство, пустословие, брехня (прост.).
ՎԱՅՐԱՆԿՈՒՄ, կման 1. Выпадание, выпадение. 2. (բժշկ.) Опущение.
ՎԱՅՐԱՍԱՀ, ա. Сползающий. ◊ Վայրասահ սառցադաշտեր сползающие ледники.
ՎԱՅՐԱՍԼԱՑ 1. ա. Пикировочный, пикирующий. 2. գ. Пикировщик.
ՎԱՅՐԱՍՈՒՆ, ա. (հնց.) Дикий.
ՎԱՅՐԱՎԱՏԻՆ, ա. (հնց.) Разбросанный.
ՎԱՅՐԵՆԱԲԱՐ, մ. Дико, варварски.
ՎԱՅՐԵՆԱԲԱՐՈ, ա. Дикий, варварский, жестокий.
ՎԱՅՐԵՆԱԲԱՐՈՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дикость, варварство.
ՎԱՅՐԵՆԱԲՆԱԿ, ա. 1. Живущий вдали от людей в диких местах. 2. Населённый дикарями.
ՎԱՅՐԵՆԱԿԱՆ, ա. Дикий, варварский.
ՎԱՅՐԵՆԱԿԵՐՊ, ի (կենդբ.) Дикобраз.
ՎԱՅՐԵՆԱՄՌՈՒՆՉ, ա. Рычащий, дико рычащий.
ՎԱՅՐԵՆԱՆԱԼ, ացավ 1. Дичать, одичать. 2. (փխբ.) Звереть, озвереть, разъяриться.
ՎԱՅՐԵՆԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать диким; будить, разбудить зверя.
ՎԱՅՐԵՆԱՑՈՒՄ, ցման Одичание.
ՎԱՅՐԵՆԱՑՎԵԼ, վեց Делаться, сделаться, стать, становиться диким.
ՎԱՅՐԵՆԻ 1. ա. Дикий. 2. ա. Дикорастущий. 3. գ. Дикарь.
ՎԱՅՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Дикость. 2. Дикарство.
ՎԱՅՐԷՋ, ա. Наклонный. ◊ Վայրէջ գիծ нисходящая линия (родства).
ՎԱՅՐԷՋՔ, ի 1. Спуск. 2. Посадка приземление. 3. (փխբ.) Упадок, падение. ◊ Վայրէջք կատարել приземляться, приземлиться.
ՎԱՅՐԷՋՔԱՅԻՆ, ա. Посадочный (служащий для посадки, приземления).
ՎԱՅՐԷՋՔԱՏԵՂ, ի Место посадки.
ՎԱՅՐԸՆԹԱՑ, ա. Нисходящий.
ՎԱՅՐԸՆՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Акклиматизация.
ՎԱՅՐԻ, ա. 1. Дикий. 2. Дикорастущий. 3. (փխբ.) Свирепый.
ՎԱՅՐԻՋՈՒՅ, 1. ա. Спускной. 2. ա. Спусковой. 3. գ. Спуск, спусковой крючок.
ՎԱՅՐԻՋՈՒՅՑ, 1. ա. Спускной. 2. ա. Спусковой. 3. գ. Спуск, спусковой крючок.
ՎԱՅՐԻՎԵՐՈ 1. ա. Бестолковый, нелепый. 2. մ. Бестолково, нелепо.
ՎԱՅՐԻՎԵՐՈՒՄ, րման Суматоха, неразбериха.
ՎԱՅՐԿԵՆԱԲԱՐ, տե՛ս Վայրկենապես։
ՎԱՅՐԿԵՆԱԿԱՆ, ա. Моментальный, мгновенный.
ՎԱՅՐԿԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Моментальность, мгновенность.
ՎԱՅՐԿԵՆԱՉԱՓ 1. տե՛ս Վայրկենացույց։ 2. տե՛ս Վայրկենասլաք։ 3. ա. Секундный. 4. մ. Мгновенно, длительностью в одну секунду.
ՎԱՅՐԿԵՆԱՊԵՍ, մ. Моментально, мгновенно, мигом, вмиг.
ՎԱՅՐԿԵՆԱՍԼԱՔ, ի Секундная стрелка.
ՎԱՅՐԿԵՆԱՑՈՒՅՑ, ի Секундомер.
ՎԱՅՐԿՅԱՆ, ի 1. Секунда. 2. (արևմտհ.) Минута. 3. Миг, мгновение, момент. ◊ Վայրկյան, առ վայրկյան 1) секунда в секунду, 2) ежесекундно, то и дело, 3) с минуты на минуту.
ՎԱՆԱԴԻՈՒՄ, ի (քիմ.) Ванадий.
ՎԱՆԱԿԱՆ (եկեղ.) 1. գ. Монах, черноризец, чернец. 2. ա. Монашеский. 3. ա. Монастырский.
ՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Монашество.
ՎԱՆԱԿՆ, ի (հնք.) Горный хрусталь, кварц.
ՎԱՆԱՀԱՅՐ, հոր (եկեղ.) Игумен, настоятель монастыря.
ՎԱՆԱՀԱՅՐԱԿԱՆ, ա. (եկեղ.) Игуменский.
ՎԱՆԱՀԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Игуменство.
ՎԱՆԱՄԱՅՐ, մոր (եկեղ.) Игуменья, настоятельница монастыря.
ՎԱՆԱՇԱՔԱՐ, ի Леденец.
ՎԱՆԱՊԱՆ, ի Привратник (монастырский).
ՎԱՆԱՏՈՒՆ, տան (հզվդ.) Монастырская гостиница, гостиница при монастыре.
ՎԱՆԴԱԼԱԿԱՆ, ա. Вандальский.
ՎԱՆԴԱԼԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Вандализм.
ՎԱՆԴԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, Вандализм.
ՎԱՆԴԱԿ, ի 1. Клетка. 2. Решётка. ◊ Կրծքի վանդակ, տե՛ս Կրծքավանդակ:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ