Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՇԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, տե՛ս Վուշաբուծական։
ՎՇԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Վուշաբուծություն։
ՎՇՅԱ, ա. Льняной.
ՎՇՇԱԼ, աց 1. Монотонно, однозвучно шуметь (о потоке, реке и т. п.). 2. Литься, изливаться.
ՎՇՇԱՆ, ա. Шумливый, шумный (поток, река и т. п.).
ՎՇՇՈՑ, ի Монотонный, однозвучный шум (потока, реки и т. п.).
ՎՇՎՇԱԼ, աց Постоянно, непрерывно шуметь (о потоке, реке и т. п.).
ՎՇՎՇԱՆ, տե՛ս Վշշան։
ՎՇՎՇՈՑ, տե՛ս Վշշոց։
ՎՇՏԱԲԵԿ, ա. Убитый горем.
ՎՇՏԱԳԻՆ 1. ա. Скорбный, печальный, горестный. 2. մ. Скорбно, печально, горестно.
ՎՇՏԱԳՆԵԼ, եցի 1. (հնց.) Печалить, опечалить, огорчать, огорчить. 2. Огорчаться, огорчиться.
ՎՇՏԱԶԳԱՑ, ա. Огорчённый, опечаленный, печалиться.
ՎՇՏԱԼԻ, 1. ա. Скорбный, печальный, горестный.2. մ. Скорбно, печально, горестно.
ՎՇՏԱԼԻՑ, 1. ա. Скорбный, печальный, горестный.2. մ. Скорбно, печально, горестно.
ՎՇՏԱԼՈՒՐ, ա. (հզվդ.) Скорбный, содержащий скорбную весть.
ՎՇՏԱԽՈՍ, ա. Печальный, скорбный, говорящий о скорби.
ՎՇՏԱԽՈՑ, ա. Скорбный, скорбящий.
ՎՇՏԱԾԵԾ, ա. Подавленный горем.
ՎՇՏԱԿԵԶ, ա. Измученный скорбью, скорбный, печальный.
ՎՇՏԱԿԻՐ, ա. Скорбящий, скорбный.
ՎՇՏԱԿԻՑ, ա. Сострадательный, соболезнующий, сочувствующий.
ՎՇՏԱԿՅԱՑ, ա. Горемычный.
ՎՇՏԱԿՈԾ, ա. Подавленный горем.
ՎՇՏԱԿՈՏՈՐ, ա. Убитый горем.
ՎՇՏԱԿՐԵԼ, եցի (հզվդ.) Страдать, мучиться.
ՎՇՏԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Страдание.
ՎՇՏԱԿՑԱԲԱՐ, մ. Сострадательно, соболезнующе, сочувственно.
ՎՇՏԱԿՑԵԼ, եցի Сострадать, соболезновать, сочувствовать.
ՎՇՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сострадание, соболезнование, сочувствие. 2. Сострадательность.
ՎՇՏԱՀԱԼԱԾ 1. ա. Скорбный, измученный горем. 2. Изгоняющий скорбь, горе, преодолевающий горе.
ՎՇՏԱՀԱՐ, ա. Убитый, подавленный горем.
ՎՇՏԱՀԵԾ, ա. (հզվդ.) Мучительный, горький (о жизни и т. п.).
ՎՇՏԱՀԵՂՋ, ա. Горестный, скорбный, убитый горем.
ՎՇՏԱՁԱՅՆ, 1. ա. Печальный, грустный (о песне, мелодии и т. п.). 2. մ. Печально, грустно.
ՎՇՏԱՄԱՀ, ա. Умерший от горя.
ՎՇՏԱՄԱՇ, ա. (հզվդ.) Измученный горем.
ՎՇՏԱՄՈԼՈՐ 1. ա. Растерявшийся, потерявшийся от горя. 2. մ. Растерявшись, потерявшись от горя.
ՎՇՏԱՄՈՐՄՈՔ 1. ա. Сокрушённый. 2. մ. Сокрушённо.
ՎՇՏԱՆԱԼ, ացա 1. Горевать. 2. Печалиться, опечаливаться, опечалиться, огорчаться, огорчиться.
ՎՇՏԱՉԱՐՉԱՐ, ա. Измученный горем.
ՎՇՏԱՊԱՏ, ա. Объятый горем.
ՎՇՏԱՎՈՐ, ա. Скорбящий, скорбный.
ՎՇՏԱՏԵՍ, ա. (հնց.) Горемычный.
ՎՇՏԱՏՈՉՈՐ, ա. Изгоревавшийся.
ՎՇՏԱՑՆԵԼ, ցրի Печалить, опечаливать, опечалить, огорчать, огорчить.
ՎՇՏԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Огорчительный, печальный.
ՎՇՏԱՓԱՐԱՏ, ա. Утешающий горе, рассеивающий горе.
ՎՇՏՈՏ, ա. Грустный, печальный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ