Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՐԱ, կ. На, над, сверху, поверх. ◊ Վրա անել напускать, напустить (на кого-л.). Վրա առնել начать идти, пойти (о снеге, дожде и т. п.). Վրա բերել 1) сложить, 2) накрывать, накрыть, 3) размахнуться, 4) добавлять, добавить (к сказанному). Վրա գալ 1) нападать, напасть, 3) полнеть, пополнеть, располнеть, 3) подходить, подойти, благоприятствовать, 4) нагрянуть. Վրա գլուխ, Վրան գլուխը внешность, наружность (человека.). Վրա գնալ 1) нападать, напасть (на кого-, на что-л.), 2) угробить (разг.), ухлопать. Վրա գցել 1) вынуждать, вынудить, заставлять, заставить, 2) напоминать, напомнить, 3) надоумить. Վրա դառնալ, տե՛ս Վրա գալ 1 նշան.։ Վրա դնել 1) притворять, притворить, затворять, затворить, закрывать, закрыть, прикрывать, прикрыть, 2) пожертвовать. Վրա ընկնել 1) нападать, напасть, обрушиваться, обрушиться (на кого,- что-л.), 2) горячо приниматься, приняться, браться, взяться (за что-л.). Վրա թափվել՝ թափել нападать, напасть (сообща, одновременно), наседать, насесть. Վրա թռչել 1) налетать, налететь, нападать, напасть, 2) прыгнуть, вспрыгнуть, 3) подпрыгивать, подпрыгнуть, 4) нагрянуть, 5) настичь. Վրա հասնել 1) нагрянуть, нападать, напасть, 2) подоспевать, подоспеть. Վրայե վրա, տե՛ս Վրա-վրա: Վրա նստել садиться, сесть, приподниматься, приподняться (из лежачего положения). Վրա պրծնել нападать, напасть. Վրա վազել 1) набегать, набежать, 2) нападать, напасть (дорвавшись). Վրա տալ 1) нападать, напасть, 2) напускать, напустить, натравлять, натравить, 3) подбрасывать, подбросить, подкидывать, подкинуть, 4) наматывать, намотать, 5) затараторить, 6) нагрянуть, 7) обсыпать, обсыпать, 8) обливать, облить, 9) хлынуть, неожиданно начаться, пойти (о дожде, граде, снеге и т. п.), 10) давать, дать, отдавать, отдать в придачу. Վրա քաշել притворять, притворить. Վրա քշել нападать, напасть.Վրան առնել 1) укрываться, укрыться, накрываться, накрыться, 2) признаваться, признаться, 3) принимать что-л. на свой счёт. Վրան բաց 1) непокрытый, неприкрытый, 2) пустой, нестоящий. Վրան գալ 1) добавлять, добавить, прибавлять, прибавить, 2) прийтись впору. Վրան գնալ принимать, принять (за кого-л., за что-л.), путать, спутать (с кем-л., чем-л.). Վրան գրել 1) записывать, записать долг (за кем-л.), 2) завещать. Վրան նստել 1) сидеть на фигуре (об одежде), 2) обходиться, обойтись (во что-л.), стоить. Վրան սովորել привыкать, привыкнуть (к кому-л.). Վրան ունենալ носить на себе (об одежде). Վրան քաշել натягивать, натянуть на себя, укрывать, укрыть (чем-л.). Իրար վրա в среднем. Մեկի վրա դնել сваливать, свалить (на кого-л.) (вину и т. п.). Մեկի վրա լեզու հանել смеяться (над кем-л.). Մեկի (մի բանի վրա խաչ քաշել) ставить, поставить крест (на кого-, что-л. или на ком-, чём-л.). Մեկի վրա հաչել лаять (на кого-л.). Մեկի՝ մի բանի վրա թքել плевать, плюнуть (на кого-, что-л.). Մեկ մեկի վրա в среднем. Մի բանի վրա լինել быть занятым, заниматься (чем-л.).
ՎՐԱԴԻՐ, ի 1. տե՛ս Վերադիր։ 2. Придача.
ՎՐԱԵԿ, ի (բրբ.) Изморось.
ՎՐԱԵՐԹ, ի Наезд.
ՎՐԱՀԱՍՈՒ, ա. Наступающий, близкий (по времени). ◊ Վրահասու լինել 1) наступать, 2 (բրբ.) приглядывать, присматривать.
ՎՐԱՆ, ի 1. Шатёр. 2. Палатка. ◊ Վրան զարկել разбивать, разбить шатёр, палатку.
ՎՐԱՆԱԿՐՊԱԿ, ի Ларёк, палатка.
ՎՐԱՆԱՁԵՎ, ա. Шатровый, в виде шатра.
ՎՐԱՆԱՆՄԱՆ, Шатровый, в виде шатра.
ՎՐԱՆԱՊԱՏ, ա. Покрытый, усеянный шатрами, палатками.
ՎՐԱՆԱՏԵՂ, ի 1. Место для разбивки шатров, палаток. 2. Кочевье.
ՎՐԱՆԱՏԵՂԻ, 1. Место для разбивки шатров, палаток. 2. Кочевье.
ՎՐԱՆԱՔԱՂԱՔ, ի Палаточный городок.
ՎՐԱ-ՎՐԱ, մ. 1. Быстро-быстро. 2. Один за другим.
ՎՐԱՑ, ա. Грузинский.
ՎՐԱՑԱԲԱՆ, Грузиновед.
ՎՐԱՑԱԳԵՏ, Грузиновед.
ՎՐԱՑԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грузиноведение.
ՎՐԱՑԱԽՈՍ, ա. Говорящий на грузинском языке.
ՎՐԱՑԱԿԱՆ, ա. Грузинский.
ՎՐԱՑԱՆԱԼ, ացա Огрузиниваться, огрузиниться.
ՎՐԱՑԵՐԵՆ 1. գ. Грузинский язык. 2. ա. Грузинский (о языке). 3. մ. По-грузински, на грузинском языке.
ՎՐԱՑԻ 1. գ. Грузин. 2. ա. Грузинский.
ՎՐԱՑԻԱՆԱԼ, տե՛ս Վրացանալ:
ՎՐԱՑՈՒՀԻ, հու Грузинка.
ՎՐԱՔԱՇ, ի 1. (տեխ.) Перекрытие. 2. (մսնգ.) Натягивание, натяжка.
ՎՐԱՔԱՇՈՒՄ, շման (մսնգ.) Натяжка, натягивание.
ՎՐԴՈՎԱԼԻՑ 1. ա. Возмущённый. 2. մ. Возмущённо.
ՎՐԴՈՎԱՀՈՒՅԶ, ա. Возмущённый.
ՎՐԴՈՎԱՆՔ, տե՛ս Վրդովմունք։
ՎՐԴՈՎԵԼ, եցի 1. Возмущать, возмутить. 2. Волновать, взволновать. 3. Прерывать, прервать. 4. տե՛ս Վրդովվել
ՎՐԴՈՎԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Возмущать, возмутить. 2. Волновать, взволновать.
ՎՐԴՈՎԵՑՈՒՑԻՉ, ա. 1. Возмутительный. 2. Волнующий.
ՎՐԴՈՎԻՉ, տե՛ս Վրդովեցուցիչ։
ՎՐԴՈՎՄՈՒՆՔ, ի 1. Возмущение, негодование. 2. Волнение.
ՎՐԴՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Возмущение, негодование.
ՎՐԴՈՎՈՒՄ, վման Возмущение, негодование.
ՎՐԴՈՎՈՒՆ, ա. Возмущённый.
ՎՐԴՈՎՎԵԼ, վեցի 1. Возмущаться, возмутиться. 2. Волноваться, взволноваться.
ՎՐԵԺ, ի Месть. Վրեժ առնել՝ լուծել հանել отомстить.
ՎՐԵԺԽՆԴԻՐ, ա. Мстительный. ♢ Վրեժխնդիր լինել отомстить.
ՎՐԵԺԽՆԴՐԱԲԱՐ, մ. Мстительно.
ՎՐԵԺԽՆԴՐԱԿԱՆ, ա. Мстительный.
ՎՐԵԺԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Мстительность. 2. Месть.
ՎՐԹՎՐԹԱԼ (բրբ.) 1. Горячиться, разгорячиться. 2. Дрожать (от холода). 3. Трещать, потрескивать (о горящих дровах, фитиле и т. п.).
ՎՐԻԺԱԼԻ, ա. Полный мести.
ՎՐԻԺԱԽՆԴՐԱԿԱՆ, ա. Мстительный.
ՎՐԻԺԱՀԱՆ, տե՛ս Վրիժառու։
ՎՐԻԺԱՌՈՒ 1. գ. Мститель. 2. ա. Мстительный.
ՎՐԻԺԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Возмездие, мщение, отмщение (устар.), отмщение (устар.). 2. Мстительность.
ՎՐԻԺԱՎԱՌ, ա. Горящий местью, жаждущий мести.
ՎՐԻՆՋ, ի կամ վրնջի Ржание.
ՎՐԻՊԱԿ, ի Опечатка, ошибка.
ՎՐԻՊԱՆՔ, ի Промах, ошибка.
ՎՐԻՊԵԼ, եցի 1. Промахиваться, промахнуться. 2. Ускользать, ускользнуть (от внимания и т. п.). 3. Ошибаться, ошибиться.
ՎՐԻՊՄՈՒՆՔ, տե՛ս Վրիպում։
ՎՐԻՊՈՒՄ, պման Промах, ошибка.
ՎՐՁԻՆ, ի Кисть (для клея и т. п.).
ՎՐՁԻՆԱՁԵՎ, ա. Кистевидный.
ՎՐՁԻՆԵԼ, տե՛ս Վրձնել։
ՎՐՁԻՆՈՒՄ, տե՛ս Վրձնում։
ՎՐՁՆԱՀԱՐԵԼ, եցի Делать, сделать мазок, мазки кистью.
ՎՐՁՆԱՀԱՐՎԱԾ, ի (արվ.) Мазок.
ՎՐՁՆԵԼ, եցի Писать, написать, рисовать, нарисовать (кистью).
ՎՐՁՆՈՒՄ, նման Рисование (кистью).
ՎՐՆՋԱԼ, աց Ржать, заржать.
ՎՐՆՋԱՆ, ա. Ржущий.
ՎՐՆՋԵԼ, տե՛ս Վրնջալ։
ՎՐՆՋՅՈՒՆ, ի Ржание.
ՎՐՆՋՈՑ, ի Ржание.
ՎՐՆՋՈՒՄ, տե՛ս Վրնջյուն։
ՎՐՆՋՈՒՆ, ա. Ржущий.
ՎՐՎԹԱԼ, տե՛ս Վրթվրթալ։
ՎՐՎՐԹԱԼ, տե՛ս Վրթվրթալ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ