Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏՆԱԶ, միայն Տնազ(ն) անել արտահայտության մեջ. подражать, дразнить, передразнивать, передразнить.
ՏՆԱԿ, ի Домик.
ՏՆԱԿԱՆ, ա. Домашний.
ՏՆԱԿՅԱՑ, ի Домосед, домоседка.
ՏՆԱՄԵՐՁ 1. ա. Приусадебный. 2. գ. Приусадебный участок.
ՏՆԱՅԻՆ, ա. Домашний. ◊ Տնային աշխատանք домашняя работа. Տնային գիրք домовая книга. Տնային ծառայող домработница. Տնային կալանք բանտարկություն домашний арест.
ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾ 1. գ. Кустарь. 2. ա. Кустарный. Տնայնագործ իրեր кустарные изделия. 3. ա. Домотканый. Տնայնագործ գորգ домотканый ковёр.
ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Кустарный. Տնայնագործական արտադրություն кустарное производство. Տնայնագործական ապրանքներ кустарные изделия. 2. Домотканый. 3. (փխբ.) Кустарный, примитивный, несовершенный.
ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Кустарничество, кустарный промысел. 2. Кустарщина. 3. (փխբ.) Кустарничество, кустарщина.
ՏՆԱՅՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տնավարություն։
ՏՆԱՆԿ, ա., գ. 1. Бездомный. 2. Бедный, обнищалый (устар.), обездоленный, обнищавший.
ՏՆԱՆԿԱՆԱԼ, ացա 1. Нищать, обнищать, беднеть. 2. (հնց.) Лишиться дома, крова.
ՏՆԱՆԿԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Обездоливать, обездолить. 2. (հնց.) Лишить дома, крова.
ՏՆԱՆԿԱՑՈՒՄ, ցման 1. Нищание, обнищание, обезделение. 2. Обездоливание.
ՏՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бездомность. 2. Нищета, бедность, обездоленность.
ՏՆԱՇԵՆ, ա. (բրբ.) Бог с тобой! Господь с тобой!
ՏՆԱՇԻՆԱԿԱՆ, ա. Домостроительный.
ՏՆԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Домостроитель.
ՏՆԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տնաշինություն։
ՏՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Домостроение, домостроительство.
ՏՆԱՇԽԱՏ 1. ա. Надомный. 2. գ. Надомник.
ՏՆԱՍՈՒՆ, ա. Доморощенный.
ՏՆԱՎԱՐԻ 1. մ. Панибратски, по-панибратски, запанибратски, фамильярно. 2. մ. По-домашнему, по-семейному. 3. ա. Панибратский, запанибратский, фамильярный.
ՏՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Панибратство, запанибратство, фамильярность.
ՏՆԱՎԵՐ, ա. Бездомный.
ՏՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի Обзаводиться, обзавестись семьёй, домом, хозяйством.
ՏՆԱՏԵՂ, ի Участок для постройки дома.
ՏՆԱՏԵՐ, տիրոջ Домовладелец, домохозяин.
ՏՆԱՏԻՐԱԿԱՆ, ա. Домовладельческий.
ՏՆԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Домовладение.
ՏՆԱՏԻՐՈՒՀԻ, հու Домовладелица, домохозяйка.
ՏՆԱՐԱՐ, ա. Хозяйственный, домовитый.
ՏՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Хозяйственность, домовитость. 2. Домоводство. Տնարարության դաս урок домородства.
ՏՆԱՔԱՆԴ 1. ա. (խսկց.) Разорённый. 2. գ. (при обращении) разоряющий, разоритель. ◊ Տնաքանդ անել разорять, разорить. Տնաքանդ լինել разоряться, разориться.
ՏՆԱՔԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разорение, несчастье.
ՏՆԴՈՂԱԿԱՆ, ա. Летучий, улетучивающийся.
ՏՆԵՏՈՒՆ, մ. По домам, из дома в дом.
ՏՆԵ-ՏՈՒՆ, մ. По домам, из дома в дом.
ՏՆԵՑԻ, ցու, սովորաբար հոգնակի՝ տնեցիներ домашние.
ՏՆԻՑ-ՏՈՒՆ, մ. По домам, из дома в дом.
ՏՆԿԱՆՅՈՒԹ, ի Посадочный материал.
ՏՆԿԱՇԻՎ, շվի (բսբ.) Черенок, саженец.
ՏՆԿԱՐԱՆ, ի Питомник, рассадник (для растений).
ՏՆԿԱՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Относящийся к питомнику, рассаднику.
ՏՆԿԵԼ, եցի 1. Сажать, посадить (растения). 2. Врывать, врыть, вкапывать, вкопать, втыкать, воткнуть, водрузить. ◊ Աչք տնկել, Ականջ (ականջները) տնկել, Ոտքերը տնկել, Քիթը տնկել, տե՛ս արտահայտությունների առաջին բառերի տակ։
ՏՆԿԻ, ի Саженец.
ՏՆԿՈՒՄ, կման Посадка, засадка.
ՏՆԿՎԵԼ, վեց 1. Сажаться (о растениях). 2. Врываться, врыться, втыкаться, воткнуться, водрузиться. 3. Торчать.
ՏՆԿՏՆԿԱԼ, ացի Качаться, колебаться, шататься.
ՏՆԿՏՆԿԱՑՆԵԼ, ցրի Тренькать.
ՏՆՊԱՀ, ա. Охраняюший дом.
ՏՆՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, միայն Տնպահություն անել կապակցության մեջ. охранять дом.
ՏՆՎՈՐ, ի Квартирант, квартирантка, жилец, квартиронаниматель, квартиросъёмщик.
ՏՆՏԵՍ 1. գ. (հնց.) Эконом, домоправитель. 2. ա. Хозяйственный.
ՏՆՏԵՍԱԲԱՐ, տե՛ս Խնայողաբար։
ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ, ի Экономист.
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Экономический.
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՐԵՆ, մ. Экономически.
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Экономика (наука).
ՏՆՏԵՍԱԶՈՒՐԿ, ա. Бесхозяйный, бесхозяйственный, лишённый хозяйства.
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ա. Экономический, хозяйственный. ♢ Տնտեսական աշխարհագրություն экономическая география. Տնտեսական ճգնաժամ экономический кризис.
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Экономичность.
ՏՆՏԵՍԱԿԱՐԳ, ի Экономический строй, уклад.
ՏՆՏԵՍԱՁԵՎ, ի Экономический строй, уклад.
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ, մ. Экономически. Տնտեսապես զարգացած երկրներ экономически развитые страны.
ՏՆՏԵՍԱՏԵՐ, տիրոջ Хозяин, домохозяин, крестьянин-собственник.
ՏՆՏԵՍԱՐԱՐ, տե՛ս Տնարար։
ՏՆՏԵՍԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տնարարության 1 նշան.։
ՏՆՏԵՍԵԼ, եցի Экономить, сэкономить. Նյութական միջոցներրը տնտեսել экономить материальные средства.
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Экономика. 2. Домашнее хозяйство. 3. Хозяйство. ♢ Քաղաքական տնտեսություն политическая экономия.
ՏՆՏԵՍՈՒՀԻ, հու 1. Хорошая хозяйка (умелая, экономная). 2. Домохозяйка. 2. Хозяйка, экономка. ♢ Տնային տնտեսուհի хозяйка, домохозяйка.
ՏՆՏԵՍՈՒՄ, սման Экономия.
ՏՆՏԵՍՎԱՐ, ի (հավ.) Завхоз.
ՏՆՏԵՍՎԱՐ, ի Хозяйственник.
ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Хозяйственность, домовитость. 2. Хозяйничание, хозяйничество.
ՏՆՏԵՍՎԵԼ, վեց Экономиться.
ՏՆՏՀԱՇՎԱՐԿ, ի (հպվ.) Хозрасчёт.
ՏՆՏՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ, ա. Хозрасчётный.
ՏՆՏՂԵԼ, եցի 1. Высматривать, высмотреть, осматривать, осмотреть, рассматривать, рассмотреть, разглядывать, разглядеть. 2. Обшаривать, обшарить.
ՏՆՏՂՈՒՄ, ի և ղման Высматривание, осматривание, рассматривание.
ՏՆՏՆԱԼ, ացի (բրբ.) Возиться, мешкать.
ՏՆՓԵՍԱ, յի Муж, живущий в доме жены; примак (обл.).
ՏՆՔԱԼ, ացի Стонать, простонать, застонать, кряхтеть, покряхтеть.
ՏՆՔՈՑ, ի Стон, кряхтенье.
ՏՆՔՏՆՔԱԼ, ացի Постанывать, покряхтывать.
ՏՆՔՏՆՔՈՑ, ի Покряхтывание.
ՏՆՕՐԵՆ, ի 1. Распорядитель. 2. Заведующий, директор. ♢ Տեր ու տնօրեն, տե՛ս Տեր բառի տակ։
ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տնօրինություն։
ՏՆՕՐԻՆԵԼ, եցի Распоряжаться, распорядиться, вершить, ведать (чем,), располагать.
ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Распорядительство, ведение. 2. Распоряжение, приказ. 3. Дирекция.
ՏՆՕՐԻՆՈՒՀԻ, հու Распорядительница.
ՏՆՕՐԻՆՈՒՄ, նման Распоряжение, ведение.
ՏՆՕՐԻՆՎԵԼ, վեց Вершиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ