Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏՈԳՈՐԵԼ, եցի 1. Пропитывать, пропитать, наполнять, наполнить, насыщать, насытить. 2. (փխբ.) Преисполнять, преисполнить, наполнять, наполнить, переполнять, переполнить, насыщать, насытить (о чувствах, переживаниях и т. п.).
ՏՈԳՈՐՈՒՄ, րման Пропитывание, пропитка.
ՏՈԳՈՐՎԵԼ, վեց 1. Пропитываться, пропитаться, наполняться, наполниться, насыщаться, насытиться. 2. (փխբ.) Преисполняться, преисполниться, наполняться, наполниться, переполняться, переполниться.
ՏՈԹ 1. գ. Зной, жар, духота. 2. ա. Знойный, жаркий, душный. Տոթ օր знойный день.
ՏՈԹԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Жаровыносливый.
ՏՈԹԱԿԵԶ, ա. Спалённый зноем, жарой.
ՏՈԼՄԱ, ի Род голубцов. ♢ Պասուց տոլմա постные голубцы. Պաղած տոլմա вялый, безразличный, холодный человек.
ՏՈԿԱԼ, ացի Крепиться, терпеть, стерпеть, выдерживать, выдержать, устоять.
ՏՈԿՈՍ, ի Процент. ♢ Հարյուր տոկոսով на (все) сто процентов, полностью.
ՏՈԿՈՍԱԲԵՐ, ա. Процентный, приносящий проценты. Տոկոսաբեր թղթեր процентные бумаги.
ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ, ա. Процентный.
ՏՈԿՈՍԱՆՈՑ, ա. Процентный. Երեքտոկոսանոց трёхпроцентный.
ՏՈԿՈՒՆ, ա. 1. Стойкий, выносливый, терпеливый. 2, Выносливый, крепкий, твёрдый, прочный. 3. Стойкий, непоколебимый, непреклонный, упорный. 4. (փխբ.) Устойчивый, несокрушимый, нерушимый.
ՏՈԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Стойкость, выносливость, твёрдость. 2. Стойкость, непоколебимость, непреклонность.
ՏՈՀՄ, ի Род.
ՏՈՀՄԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Родословный. ♢ Տոհմաբանական ծառ родословное древо.
ՏՈՀՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Родословие, родословная.
ՏՈՀՄԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, թյան Племенной. Տոհմաբուծական սովխոզ племенной совхоз.
ՏՈՀՄԱԲՈՒԾԱՐԱՆ, ի Питомник племенного скота.
ՏՈՀՄԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Племенное животноводство, скотоводство.
ՏՈՀՄԱԲՈՒՅԾ, ի Животновод (специалист по племенному животноводству).
ՏՈՀՄԱԳԻՐՔ, գրքի (պատմ.) Родословная книга.
ՏՈՀՄԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Родословный.
ՏՈՀՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Родословие, родословная.
ՏՈՀՄԱԾԱՌ, ի Родословное древо.
ՏՈՀՄԱԿԱՆ, ա. Родовой.
ՏՈՀՄԱԿԻՑ, կցի Родич, сородич.
ՏՈՀՄԱԿԻՑ, տե՛ս Տեղակից։
ՏՈՀՄԱՄԱՏՅԱՆ, ի Родословная книга.
ՏՈՀՄԱՅԻՆ, ա. 1. Родовой. 2. Фамильный.
ՏՈՀՄԱՅԻՆ, ա. Родовой.
ՏՈՀՄԱՆԻՇ, ի Фамильный герб.
ՏՈՀՄԱՆՇԱՆ, ի Фамильный герб.
ՏՈՀՄԱՆՈՒՆ, անվան Родовое имя.
ՏՈՀՄԱՊԵՏ, ի Родоначальник.
ՏՈՀՄԱՎՈՐ, տե՛ս Տոհմիկ։
ՏՈՀՄԱՏԻՐԱԿԱՆ, ա. Родовой. Տոհմատիրական կարգեր родовой строй.
ՏՈՀՄԱՑԵՂԱՅԻՆ, ա. Родоплеменной.
ՏՈՀՄԻԿ, ա. 1. Знатный, родовитый, родовой. 2. Племенной, породистый.
ՏՈՀՄԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Знатность, родовитость. 2. Породистость.
ՏՈՂ, ի 1. Строка, строчка. Նոր տող новая строка. Նոր տողից գրել писать с новой строки. 2. Линия, черта. ◊ Տող առ տող строчка в строчку, строка в строку, в строчку.
ՏՈՂԱԳԼՈՒԽ, գլխի Абзац.
ՏՈՂԱԴԱՐՁ, ի Перенос (слова).
ՏՈՂԱԴԱՐՁԵԼ, եցի Переносить, перенести (слово).
ՏՈՂԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Перенос (слова).
ՏՈՂԱԴԱՐՁՈՒՄ, ձման Перенос (слова).
ՏՈՂԱԴԱՐՁՎԵԼ, վեց Переноситься, перенестись (о славе).
ՏՈՂԱՀԱՇԻՎ 1. գ. Подстрочный подсчёт. 2. ա. Построчный. 3. մ. Построчно.
ՏՈՂԱՄԵՋ, միջի Пространство между строками. Տողամիջում կարդալ читать между строк.
ՏՈՂԱՄԻՋՅԱՆ, ա. Междустрочный.
ՏՈՂԱՅԻՆ, ա. Строчечный, построчный.
ՏՈՂԱՆ, ի Линейка, шеренга, ряд. Պիոներական տողան пионерская линейка.
ՏՈՂԱՆՑ, ի 1. Шествие. Տոնական տողանց праздничное шествие. 2. Перенос слова на другую строк в стихотворении. 3. Переход на другую строку.
ՏՈՂԱՆՑԵԼ, եցի Дефилировать.
ՏՈՂԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дефилирование.
ՏՈՂԱՆՑՈՒՄ, ցման Дефилирование.
ՏՈՂԱՆՑՔ, ի Ряд, шеренга.
ՏՈՂԱՇԱՐ, ի Транспарант (для письма).
ՏՈՂԱՎԱՐՁ, ի Построчная плата.
ՏՈՂԱՎՃԱՐ, ի Построчная плата.
ՏՈՂԱՏԵԼ, եցի Разбивать, разбить на строки (стихотворные).
ՏՈՂԱՑԻ 1. ա. Подстрочный. Տողացի թարգմանություն подстрочный перевод, подстрочник.
ՏՈՂԱՑՈՒՅՑ, տե՛ս Տողաշար։
ՏՈՂԵԼ, եցի Линовать, разлиновывать, разлиновать, перелиновывать, перелиновать, налиновывать, налиновать.
ՏՈՂԸՆԴՄԵՋ, մ. Через строку.
ՏՈՂՈՒՄ, ղման Линование, линовка, разлиновка.
ՏՈՂՎԵԼ, վեց Линоваться, разлиновываться, перелиновываться, налиновываться.
ՏՈՄԱՏ, ի 1. Томат (паста). 2. Томат, помидор.
ՏՈՄԱՐ, ի Летосчисление, времяисчисление, стиль, календарь.
ՏՈՄԱՐԱԿԱԼ, տե՛ս Հաշվապահ։
ՏՈՄԱՐԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, տես Հաշվապահտւթյուն:
ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ, ա. Календарный.
ՏՈՄՍ, ի 1. Билет. 2. (հնց.) Записка.
ՏՈՄՍԱԿ, ի 1. Билет. 2. (հնց.) Записка.
ՏՈՄՍԱՎԱՃԱՌ, ի Кондуктор (работник, продающий билеты в городском транспорте).
ՏՈՄՍԱՎԱՃԱՌՈՒՀԻ, հու Кондуктор, кондукторша.
ՏՈՄՍԱՐԿՂ, ի Билетная касса.
ՏՈՆ1, ի 1. Праздник, празднество, торжество. 2. Именины. ◊ Մեր (ձեր, իմ, քո և այլն) փողոցում էլ տոն կլինի будет и на нашей (моей, твоей, вашей и т. п.) улице праздник.
ՏՈՆ2, ի Тон. ◊ Տոն տալ задавать, задать тон.
ՏՈՆԱԽՄԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Празднество, празднование, праздник, торжество.
ՏՈՆԱԾԱՌ, ի Ёлка.
ՏՈՆԱԿԱՆ, ա. Праздничный, торжественный.
ՏՈՆԱԿԱՆՈՐԵՆ, մ. Празднично.
ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Празднование, празднество, праздник, торжество.
ՏՈՆԱՀԱՆԴԵՍ, ի Праздничное торжество.
ՏՈՆԱՅԻՆ, ա. 1. Тональный. 2. տե՛ս Տոնական։
ՏՈՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тональность.
ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ, ի Ярмарка.
ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԱՅԻՆ, ա. Ярмарочный.
ՏՈՆԱՏԵՐ, տիրոջ (հնց.) Именинник, именинница.
ՏՈՆԱՏԻՐՈՒՀԻ, հու (հնց.) Именинница.
ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ, ի (եկեղ.) Святцы.
ՏՈՆԵԼ, եցի Праздновать, отпраздновать.
ՏՈՆՆ, ի Тонна.
ՏՈՆՆԱ, յի Тонна.
ՏՈՆՆԱԺ, ի Тоннаж.
ՏՈՆՆԱՆՈՑ, ա. Однотонный. ◊ Երեք տոննանոց трёхтонный.
ՏՈՆՈՒՄ, նման Празднование.
ՏՈՆՎԵԼ, վեց Праздноваться.
ՏՈՉՈՐ, ա. 1. Сожжённый, спалённый. 2. Обжигающий, иссушающий.
ՏՈՉՈՐԵԼ, եցի Жечь, сжигать, сжечь, палить, спалить, иссушать, иссушить.
ՏՈՉՈՐՈՒՆ, ա. 1. Обжигающий, палящий, иссушающий. 2. Обожжённый, иссушенный.
ՏՈՉՈՐՎԵԼ, վեց Жечься, сжигаться, сжечься, иссушаться, иссушиться.
ՏՈՊԱԶ, տե՛ս Տպազիոն։
ՏՈՊՐԱԿ, ի Мешок, мешочек, кулёк, сума, сумка. ◊ Տոպրակը դատարկել выболтаться, наговориться. (Մեկի) տոպրակը թափ տալ выведать чьи-нибудь мысли. Տոպրակի պես կախվել (շորի մասին) висеть мешком. Խելքի տոպրակ (հեգն.) дурень. Մեղքի տոպրակ грешный человек. Ստի տոպրակ большой лгун, отъявленный лжец. Փողի (ոսկու) տոպրակ денежный (золотой) мешок.
ՏՈՊՐԱԿԱՆՄԱՆ, ա. Мешковидный, мешкообразный, мешковатый.
ՏՈՊՐԱԿԱՎՈՐ, ի (հնց.) Мешочник.
ՏՈՍԱԽ, ի (բսբ.) Самшит.
ՏՈՍԱԽԵ, ա. Самшитовый.
ՏՈՍԱԽԻ, ա. Самшитовый.
ՏՈՍԱԽՅԱ, ա. Самшитовый.
ՏՈՍԱԽՈՒՏ, ի (հզվդ.) Самшитовая роща.
ՏՈՏ, ի (բրբ.) Ножка.
ՏՈՏԵՄ, ի Тотем.
ՏՈՏԵՄԱԿԱՆ, ա. Тотемический.
ՏՈՏԵՄԻԶՄ, ի Тотемизм.
ՏՈՏԵՄԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Тотемистический.
ՏՈՏԻԿ, ի Ножка. Տոտիկ տոտիկ шажком, шажочком.
ՏՈՐԹ, ի Торт.
ՏՈՐԻՉԵԼՅԱՆ, ա. գործ է ածվում Տորիչելյան դատարկություն արտահայտության մեջ. торичеллиева пустота.
ՏՈՐՄԻՂ, ի Флот.
ՏՈՐՈՆ, ի 1. (բսբ.) Марена, крапп. 2. Крапп, ализарин.
ՏՈՐՈՆԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Мареновые.
ՏՈՐՈՆԱՆԵՐԿ, ի Крапп, ализарин.
ՏՈՐՔ, ի (հնց.) Ковроткацкий станок.
ՏՈՐՖ, ի Торф.
ՏՈՐՖԱԲՈՒԺՈՒՄ, ժման Торфотерапия.
ՏՈՐՖԱԳՈՐԾ, ի Торфяник (специалист, рабочий).
ՏՈՐՖԱՀԱՆՈՒՄ, նման Торфодобывание.
ՏՈՐՖԱՀԱՆՈՒՅԹ, ի Торфодобыча.
ՏՈՐՖԱՀԱՆՔ, ի Торфяник (залежь торфа).
ՏՈՐՖԱՀԱՏ, ի Торфорез.
ՏՈՐՖԱՅԻՆ, ա. 1. Торфяной. 2. Торфяной, торфянистый. Տորֆային արդյունաբերություն торфяная промышленность. Տորֆային էլեկտրակայան торфяная электростанция. Տորֆային հողեր торфяные, торфянистые почвы.
ՏՈՐՖԱՎԱՅՐ, ի Торфяник, залежи торфа.
ՏՈՐՖԱՏԵՂ, ի Торфяник, залежи торфа.
ՏՈՐՖԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торфяная промышленность.
ՏՈՒԳԱՆԱԴՐԵԼ, տե՛ս Տուգանել։
ՏՈՒԳԱՆԱԴՐՈՒՄ, տե՛ս Տուգանում։
ՏՈՒԳԱՆԱՅԻՆ, ա. Штрафной. ◊ Տուգանային հարված штрафной удар. Տուգանային հրապարակ штрафная площадка.
ՏՈՒԳԱՆԵԼ, եցի Штрафовать, оштрафовать.
ՏՈՒԳԱՆՈՒՄ, նման Штрафование.
ՏՈՒԳԱՆՎԵԼ, վեց Штрафоваться.
ՏՈՒԳԱՆՔ, ի Штраф.
ՏՈՒԺԵԼ, եցի Страдать, пострадать.
ՏՈՒԺՎԵԼ, վեցի Страдать, пострадать.
ՏՈՒՂՏ, ի (բսբ.) Алтей.
ՏՈՒՂՏԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Мальвовые.
ՏՈՒՅԺ, ի 1, Пеня, штраф, взыскание. 2. Взыскание.
ՏՈՒՆ, տան 1. Дом, здание. 2. Дом, квартира. 3. Дом, семья. 4. Дом, хозяйство. 5. Культурно-просветительное, научное, бытовое и др. учреждение и его здание. Հանգստյան տուն дом отдыха. 6. (պատմ.) Дом, династия, род. 7. (պատմ.) Княжеский дом, имение. 8. (հնց.) Дом, дым, семья, хозяйство. 9. Куплет, строфа. ♢ Տուն անել (անասուններին) загонять, загнать. Տուն դառնալ 1) տե՛ս Տուն դնել 2) возвратиться. Տուն դնել обзавестись семьёй, хозяйством, домом. Տունդ շինվի՝ չքանդվի, տե՛ս Տնաշեն։ Տուն(ը) պահել содержать дом, семью. Տուն-տեղ, Տուն ու տեղ дом, имущество. Տուն ու տեղ դնել՝ դառնալ՝ լինել обзавестись семьёй, хозяйством, домом. Տունը քանդել причинить большой ущерб, горе. Տունը (ս, դ) քանդվեց стряслась беда, стряслось большее несчастье. Տունդ քանդվի будь ты проклят! Տան գլուխ глава дома, семьи. Տանը մնալ засидеться в девках (в девицах). Տնե տուն ընկնել, Տնից տուն ընկնել ходить по домам.
ՏՈՒՆԴԱՐՁ, ի 1. Возвращение домой. 2. Возвращение на родину, репатриация. ◊ Տունդարձի ճանապարհը բռնել возвращаться (домой, на родину).
ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ, ի Дом-музей.
ՏՈՒՆԿ, ի Саженец, деревце, деревцо, посадка.
ՏՈՒՆՈՒՏԵՂ, ի Дом-имущество.
ՏՈՒՆ-ՏԵՂ, ի Дом-имущество.
ՏՈՒՇ1, ի Тушь.
ՏՈՒՇ2, ի (խսկց.) Туш.
ՏՈՒՏ, տտի (բրբ.) 1. Хвост, 2. Конец, край, кончик. 3. Начало или конец, край (чего-л.). ◊ Տուտ ու տակ край, конец. Տուտը բաց անել начать, приступить (к чему-л.). Տուտը բացվել начинаться. Տուտը բռնել начать. Տուտը կտրվել кончиться. Տուտը որտեղ է կտրվելու чем кончится (что-л.).
ՏՈՒՏՆ տտա (բրբ.) 1. Хвост, 2. Конец, край, кончик. 3. Начало или конец, край (чего-л.). ◊ Տուտ ու տակ край, конец. Տուտը բաց անել начать, приступить (к чему-л.). Տուտը բացվել начинаться. Տուտը բռնել начать. Տուտը կտրվել кончиться. Տուտը որտեղ է կտրվելու чем кончится (что-л.).
ՏՈՒՏՈՒՑ, ա. (բրբ.) Легкомысленный, ветреный, взбалмошный.
ՏՈՒՏՈՒՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Легкомысленность, легкомыслие, ветреность, взбалмошность.
ՏՈՒՐ, 1. միայն հետևյալ կապակցություններում. Տուր տալ вздуть, отколотить, побить. Տուր ուտել быть побитым. Տուր ու դմփոց (դմբոցի), Տուր ու թակ, Տուր ու ծեծ, Տուր ու տրաք (տրաքոց) ссора, драка, свалка, потасовка.
ՏՈՒՐԲԻՆ, ի Турбина.
ՏՈՒՐԻՍՏ, տե՛ս Զբոսաշրջիկ:
ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Туристический, туристский.
ՏՈՒՐՈՒԴՄԲՈՑ, ի Свалка, потасовка.
ՏՈՒՐՈՒԴՄՓՈՑ, ի Свалка, потасовка.
ՏՈՒՐՐԻՆԱՅԻՆ, ա. Турбинный.
ՏՈՒՐՔ, ի Дань, подать. ◊ Տուրք տալ отдать, заплатить дань.
ՏՈՒՐՔԱԴՐԵԼ, եցի Налагать, наложить дань, подать.
ՏՈՒՐՔԱԴՐՈՒՄ, դրման Наложение дани, подати.
ՏՈՒՐՔԱԴՐՎԵԼ, վեց Облагаться данью, податью.
ՏՈՒՐՔԱՀԱՎԱՔ, Ի 1. Сборщик податей. 2. Сбор податей.
ՏՈՒՑԱՐԱՐ, մ. Демонстративно.
ՏՈՒՓ, ի Коробка, футляр, ларец, шкатулка.
ՏՈՒՓԻԿ, ի Коробочка.
ՏՈՒՖԱԲԼՈԿ, ի Туфовый блок.
ՏՈՒՖԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. Туфовый, построенный из туфа.
ՏՈՒՖԱԿԵՐՏ, ա. Туфовый, построенный из туфа.
ՏՈՒՖԱՅԻՆ, տե՛ս Տուֆակերտ։
ՏՈՒՖԱՇԵՆ, տե՛ս Տուֆակերտ։
ՏՈՒՖԱՔԱՐ 1. գ. Туф. 2. ա. Туфовый, построенный туфа.
ՏՈՒՖԵ, ա. Туфовый.
ՏՈՒՖՔԱՐ, տե՛ս Տուֆաքար։
ՏՈՓԱՆ, ի Трамбовка, баба.
ՏՈՓԱՆԵԼ, եցի Трамбовать, утрамбовывать, утрамбовать.
ՏՈՓԱՆՈՒՄ, նման Трамбовка, утрамбовка, трамбование.
ՏՈՓԱՆՎԵԼ, վեց Трамбоваться, утрамбовываться.
ՏՈՓԵԼ, տե՛ս Տոփանել։
ՏՈՓՏՈՓԵԼ, տե՛ս Տոփանել։
ՏՈՓՏՈՓՈՒՄ, տե՛ս Տոփանում։
ՏՈՔՍԻՆ, ի (կենսբ. բժշկ.) Токсин.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ