Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏՊԱԳԻՐ, ա. 1. Печатный, напечатанный, отпечатанный. 2. Печатный. Տպագիր տառեր печатные буквы.
ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Типографский, типографический, печатный, книгопечатный. Տպագրական մամուլ печатный лист. Տպագրական սխալ опечатка.
ՏՊԱԳՐԱՏՈՒՆ, տե՛ս Տպարան։
ՏՊԱԳՐԵԼ, եցի 1. Печатать, напечатать, отпечатывать, отпечатать. 2. Печатать, напечатать, отпечатать, публиковать, опубликовывать, опубликовать.
ՏՊԱԳՐԻՉ, գրչի Печатник.
ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Печатание. Գրքի տպագրությունը печатание книги. 2. Печать. Տպագրության պատրաստել готовить к печати. 3. (հնց.) Книгопечатание.
ՏՊԱԳՐՈՒՄ, րման Печатание.
ՏՊԱԳՐՎԵԼ, վեց 1. Печататься, напечататься, отпечатываться, отпечататься. 2. Печататься, напечататься, публиковаться, опубликовываться, опубликоваться.
ՏՊԱԶԻՈՆ, ի (հնք.) Топаз.
ՏՊԱՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Типолитографический.
ՏՊԱՎԻՄԱԳՐԱՏՈՒՆ, տան Типолитография (помещение, учреждение).
ՏՊԱՎԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Типолитография (процесс).
ՏՊԱՎՈՐԵԼ, եցի Запечатлевать, запечатлеть.
ՏՊԱՎՈՐԻՉ, ա. Впечатляющий, производящий впечатление.
ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Впечатление, эффект. ◊ Տպավորություն գործել произвести впечатление.
ՏՊԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Запечатлеваться, запечатлеться, врезаться в память.
ՏՊԱՏԱՌ, ի 1. Литера. 2. Печатная буква. 3. Шрифт.
ՏՊԱՐԱՆ, ի Типография.
ՏՊԱՐԱՆԱԿԱՆ, ա. Типографический, типографский.
ՏՊԱՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Типографический, типографский.
ՏՊԱՐԱՆԱՏԵՐ, տիրոջ Владелец типографии.
ՏՊԱՔԱՆԱԿ, ի Тираж.
ՏՊԵԼ, եցի 1. Печатать, напечатать, отпечатывать, отпечатать, 2. Печатать, напечатать, публиковать, опубликовывать опубликовать.
ՏՊՎԱԾՔ, ի Оттиск.
ՏՊՎԵԼ, վեց 1. Печататься, напечататься, отпечатываться, отпечататься. 2. Печататься, напечататься, опубликовываться, публиковаться, опубликоваться. 3. տե՛ս Տպավորվել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ