Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏՎԱԾՈՒՐԻԿ, ա. (բրբ.) Прирождённый, врождённый.
ՏՎԱՅՏԱՆՔ, ի Душевные муки, переживания.
ՏՎԱՅՏԵԼ, եցի Мучиться, переживать.
ՏՎԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Տվայտանք:
ՏՎԱՅՏՈՒՆ, տե ս Տվայտանք:
ՏՎՅԱԼ 1. ա. Данный, настоящий. 2. գ. Сведение, факт. Տվյալներ 1) данные, факты, сведения, 2) данные, свойства, способности.
ՏՎՆՋԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Дневной.
ՏՎՆՋՅԱՆ, ա. (հնց.) Дневной.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ