Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓՇԱԲԵՐ, ա. Тернистый.
ՓՇԱԹՈՒՓ, թփի Тёрн, терн (устар.), терновник, тёрние (устар.).
ՓՇԱԼԱՐ, ի Колючая проволока.
ՓՇԱԼԱՐԵ, ա. Колючей проволоки.
ՓՇԱԼԱՐՅԱ, ա. Колючей проволоки.
ՓՇԱԼԻ, ա. 1. Колючий. 2. (փխբ.) Тернистый (книжн.).
ՓՇԱԼԻՑ, ա. 1. Колючий. 2. (փխբ.) Тернистый (книжн.).
ՓՇԱԾԱԾԿ, ա. 1. Покрытый колючками, шипами, иглами, колючий, иглистый. 2. (փխբ.) Тернистый (книжн.).
ՓՇԱԿԱԼԵԼ, եց Зарастать, зарасти шипами, колючками.
ՓՇԱԿԱԼՎԵԼ, վեց Зарастать, зарасти шипами, колючками.
ՓՇԱԿԵՐՊ, ա. Игловидный, иглообразный, иглистый, игольчатый, шиловидный, шиповатый.
ՓՇԱԿՈԼՈԼ, ա. Покрытый шипами, колючками.
ՓՇԱԿՈԿՈՌ ի (բսբ.) Крушина, жостер.
ՓՇԱԿՈՌ ի (բսբ.) Крушина, жостер.
ՓՇԱՀԱՆ, ա. 1. Очищенный от колючек. 2. Очищенный от рыбьих костей.
ՓՇԱՀՅՈՒՍ, ա. Терновый.
ՓՇԱՁԵՎ, ա. Игловидный, иглообразный, иглистый, игольчатый, шиловидный, шиповатый.
ՓՇԱՁԿՆԻԿ, ի (կենդբ.) Колюшка.
ՓՇԱՄՈՐԹՆԵՐ, ի (կենդբ.) Иглокожие.
ՓՇԱՆՄԱՆ, ա. Игловидный, иглообразный, игловатый, игольчатый, шиповидный, шиповатый.
ՓՇԱՊԱՏ, ա. 1. Покрытый колючками, шипами, иглами, колючий, иглистый. 2. Заграждённый колючками, колючей проволокой. 3. (փխբ.) Тернистый (книжн.).
ՓՇԱՊԱՏԵԼ, եցի Заграждать, заградить колючками, колючей проволокой.
ՓՇԱՊԱՏՎԵԼ, վեց 1. Заграждаться колючками, колючей проволокой. 2. Покрыться шипами, колючками.
ՓՇԱՊՍԱԿ, տե՛ս Փշեպսակ։
ՓՇԱՌԱՏ, տե՛ս Փշալի։
ՓՇԱՏ, ի 1. Пшат, лох (плоды). 2. տե՛ս Փշատենի։
ՓՇԱՏԱԲՈՒՅՐ, ա. Пахнущий пшатом, лохом.
ՓՇԱՏԵՆԻ, նու Пшат, лох (дерево).
ՓՇԱՏԵՐԵՎ 1. ա. Хвойный. 2. գ. Игла, хвоя.
ՓՇԱՏԻ, տե՛ս Փշատենի։
ՓՇԱՐԳԵԼԱԿ, ի Проволочное заграждение.
ՓՇԱՐՄԱՎ, ի (բսբ.) Падуб.
ՓՇԱՔԱՂԵԼ 1. տե՛ս Փշաքաղվել 2. Ощетинивать, ощетинить (разг.), ершить (разг.), взъерошить, взъершить (прост.).
ՓՇԱՔԱՂՎԵԼ, վեցի 1. Покрываться, покрыться мурашками. 2. Ощетиниваться, ощетиниться, ершиться, взъерошиться (разг.), взъершиться (разг.), становиться, стать дыбом. 3. (փխբ.) Ужасаться, ужаснуться.
ՓՇԵ, ա. 1. Терновый. 2. Колючий. ◊ Փշե պսակ, տե՛ս Փշեպսակ։
ՓՇԵՂԵՆ, ա. 1. Терновый. 2. Колючий.
ՓՇԵՊՍԱԿ, ի Терновый венец.
ՓՇԻԿ, ի (նվազ., փղքշ.) Колючка.
ՓՇԻ-ՓՇԻ, տե՛ս Փիսի-փիսի. ◊ Փշի-փշի անել, տե՛ս Փշի-փշի անել Փիշիփիշի բառի տակ։
ՓՇՅԱ, տե՛ս Փշե։
ՓՇՇԱԼ, տե՛ս Ֆշշալ։
ՓՇՇԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ֆշշացնել։
ՓՇՇՈՑ, տե՛ս Ֆշշոց։
ՓՇՈՏ, ա. 1. Колючий, игловатый (разг.), с шипами. 2. Заросший колючками. 3. Шершавый. 4. (փխբ.) Тернистый (книжн.).
ՓՇՈՒՏ, ի Заросли колючки, терновник.
ՓՇՈՒՐ 1. տե՛ս Փշրանք։ 2. ա. Крошеный. 3. ա. Раздроблённый. ◊ Փշուր լինել разбиться. Մի փշուր малую (небольшую) толику, малость.
ՓՇՈՒՐ-ՓՇՈՒՐ, մ. По кусочкам, по крохам, по крошке, по крошкам, по крупице, по крупинке. ◊ Փշուր-փշուր անել разбить вдребезги. Փշուր-փշուր լինել разбиться вдребезги.
ՓՇՏԱՑՆԵԼ, ցրի Фыркать, фырчать (прост.), фыркнуть.
ՓՇՏՈՎ, ի (բրբ.) Пистоль (устар.).
ՓՇՐԱՆՔ, ի 1. Кроха; крошка, крупица, крупинка. 2. Мощи. 3. (փխբ.) Обломок, осколок.
ՓՇՐԵԼ, եցի 1. Крошить, искрошить, раскрошить. 2. Дробить, раздроблять, раздробить. 3. Разбивать, разбить. 4. (փխբ.) разрушать, разрушить, разбивать, разбить (замысел, начинание и т. п.). 5. (փխբ.) Изводить, извести.
ՓՇՐՈՒՄ, րման 1. Крошение. 2. Дробление, раздробление.
ՓՇՐՈՒՆՔ, տե՛ս Փշրանք։
ՓՇՐՎԵԼ, վեց 1. Крошиться, искрошиться, раскрошиться. 2. Дробиться, раздробляться, раздробиться. 3. Разбиваться, разбиться. 4. (փխբ.) Разрушаться, разрушиться, разбиваться, разбиться (о замысле, начинании и т. п.).
ՓՇՐՏԱՆՔ, ի 1. Крохи, крошки. 2. Обломки, осколки.
ՓՇՐՏԵԼ, եցի 1. Крошить, искрошить, раскрошить. 2. Дробить, раздроблять, раздробить. 3. Поразбивать, поразбить, перебить.
ՓՇՐՏՎԵԼ, վեց 1. Крошиться, искрошиться, раскрошиться. 2. Дробиться, раздробляться, раздробиться. 3. Поразбиваться, поразбиться, перебиться.
ՓՇՓՇԱԼ, աց (բրբ.) Шипеть.
ՓՇՓՇՈՏ, ա. 1. Иглистый, колючий. 2. Шершавый. 3. (փխբ.) Колючий.
ՓՇՓՇՈՏԵԼ, եցի (բրբ.) Покрываться, покрыться мурашками.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ