Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓՐԵՆԻ, տե՛ս Սուսամբար։
ՓՐԹԵԼ1, եցի (բրբ.) 1. Рубить. 2. Крошить.
ՓՐԹԵԼ2, եցի (բրբ.) 1. Срываться, сорваться, отрываться, оторваться. 2. (փխբ.) Взрываться, взорваться.
ՓՐԹԵԼ3, տե՛ս Բրդել։
ՓՐԹԻԿ, ի (բրբ.) Клок, лоскут. ◊ Փրթիկ-փրթիկ անել рвать, разносить в клочья, на клочья, по клочьям.
ՓՐԹՐԱԼԻ, ա. 1. Пенистый, пенный. 2. (փխբ.) Разъярённый.
ՓՐԿԱԲԵՐ, ա. Спасительный.
ՓՐԿԱԳԻՆ, գնի Выкуп, откуп.
ՓՐԿԱԳՆԵԼ, եցի Выкупать, выкупить, откупать, откупить (кого).
ՓՐԿԱԳՆՎԵԼ, վեց Выкупаться, выкупиться, откупаться, откупиться.
ՓՐԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Спасение.
ՓՐԿԱԿԱՆ, ա. Спасательный.
ՓՐԿԱՆԱՎ, ի Спасательное судно.
ՓՐԿԱՆԱՎԱԿ, ի Спасательная лодка.
ՓՐԿԱՆՔ, ի Выкуп, откуп.
ՓՐԿԱՎԵՏ, ա. Спасательный.
ՓՐԿԱՎՃԱՐ, տե՛ս Փրկագին։
ՓՐԿԱՎՃԱՐՈՒՄ, րման Выкуп.
ՓՐԿԱՐԱՐ 1. ա. Спасательный. 2. ա. Спасительный. 3. գ. Спасатель. 4. գ. Спаситель.
ՓՐԿԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спасительность.
ՓՐԿԵԼ, եցի 1. Спасать, спасти. 2. Избавлять, избавить, освобождать, освободить. 3. (կրոն.) Спасать, спасти (душу). ◊ Դրությունը փրկել, Կյանքը փրկել տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՓՐԿԻՉ, կչի 1. Спаситель. 2. Избавитель, освободитель. 3. (կրոն.) Спаситель, Христос. 4. (հնց.) Спаситель (название многих церквей).
ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спасение. ◊ Փրկության խարիսխ якорь спасения.
ՓՐԿՉԱԿԱՆ, ա. Спасительный. ◊ Փրկչական թվական новая (наша) эра.
ՓՐԿՎԵԼ, վեց Спасаться, спастись.
ՓՐՉՈՏ, ա. 1. Волосатый. 2. Лохматый, косматый.
ՓՐՉՈՏԵԼ, եցի Косматеть, стать косматым.
ՓՐՉՈՏՎԵԼ, վեցի Косматеть, стать косматым.
ՓՐՑՆԵԼ, ցրի Срывать, сорвать.
ՓՐՓՈՒՐ 1. գ. Пена. 2. ա. (փխբ.) Пенистый. 3. ա. (փխբ.) Белый, как пена, снежно-белый. ◊ Փրփուրը բերանին с пеной у рта. Փրփուր կտրել 1) вспениться, 2) вспотеть. Փրփուր տալ пениться.
ՓՐՓՈՒՐԵ, ա. 1. Пенистый, пенный. 2. Белый и мягкий, как пена, снежно-белый.
ՓՐՓՐԱԲԱՇ, ա. (փխբ.) 1. Вспененный, взмыленный. 2. Пенистый.
ՓՐՓՐԱԴԵԶ, ա. Вспененный, вспененный, пенистый.
ՓՐՓՐԱԵՌ, ա. Вспененный, вспененный.
ՓՐՓՐԱԼ, տե՛ս Փրփրել։
ՓՐՓՐԱԼԻՑ, ա. 1. Пенистый, пенный. 2. (փխբ.) Разъярённый.
ՓՐՓՐԱԽԱՌՆ, ա. С пеной.
ՓՐՓՐԱԾԻՆ, ա. 1. Пенистый. 2. (դից.) Рождённый из пены.
ՓՐՓՐԱԾՈՒՓ, ա. Пенистый, пенный.
ՓՐՓՐԱԿԱԼԵԼ, եց 1. Пениться, вспениваться, вспениться. 2. Взмыливаться, взмылиться. 3. (մսնգ.) Муссировать.
ՓՐՓՐԱՀԱՆՔ, ի Трахит.
ՓՐՓՐԱՀԵՂՑ, ա. Пенистый.
ՓՐՓՐԱՀՈՒՅԶ, ա. Пенистый, волнующийся.
ՓՐՓՐԱՆ, տե՛ս Փրփրուն։
ՓՐՓՐԱՇԱՏ, ա. Пенистый.
ՓՐՓՐԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пенистость.
ՓՐՓՐԱՊԱԿԻ, կու Пеностекло.
ՓՐՓՐԱՊԱՏ, ա. Вспененный, вспененный.
ՓՐՓՐԱՊԱՏԵԼ, եցի Пенить, вспенивать, вспенить.
ՓՐՓՐԱՎԵՏ, ա. Пенистый.
ՓՐՓՐԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Пениться, вспениваться, вспениться.
ՓՐՓՐԱՑԱՅՏ, ա. Пенистый, пенный, вспененный.
ՓՐՓՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Пенить, вспенивать, вспенить. 2. (մսնգ.) Муссировать. 3. (փխբ.) Разъярять, разъярить.
ՓՐՓՐԱՔԱՐ, տե՛ս Փրփրահանք։
ՓՐՓՐԵԼ, եցի 1. Пениться, вспениваться, вспениться. 2. (փխբ.) Разъяряться, разъяриться.
ՓՐՓՐԵՐԱԽ, ա. 1. Вспененный, взмыленный. 2. (փխբ.) Разъярённый, разгорячённый.
ՓՐՓՐԵՑՆԵԼ, ցրի Пенить, вспенивать, вспенить.
ՓՐՓՐԻԿ, ի (բսբ.) Мыльнянка.
ՓՐՓՐՈՏ, ա. Пенистый, пенный.
ՓՐՓՐՈՏԵԼ, եցի 1. Пениться, вспениваться, вспениться. 2. (փխբ.) Разъяряться, разъяриться.
ՓՐՓՐՈՑ, ի (հզվդ.) Сбивалка.
ՓՐՓՐՈՒԿ1, ի (կենդբ.) Навага.
ՓՐՓՐՈՒԿ2, (բսբ.) Лабазник, таволга.
ՓՐՓՐՈՒՆ, ա. Пенистый, пенный.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ