Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕՐ, վա День. ◊ Օր առաջ 1) заранее, 2) как можно скорее. Օր առ օր изо дня в день. Օր արև չունենալ света не видеть, терпеть невзгоды. Օր արև տեսնել обрести радость. Օր բանել՝ օր ուտել жить на дневной заработок. Օրդ արևդ (օրը արևը) սևանա (անեծք) чтоб тебе (ему, им) пусто было! Օրերը համարված են дни (чьи) сочтены. Օրերը մաշել губить свой век. Օրերս на днях. Օրերում՝ օրում во времена. Օրը՝ օրն 1) в день, 2) за день. Օրը բացվեց 1) рассвело, 2) день разгулялся. Օրը գա՝ բարին հետը утро вечера мудренее. Օրը գնաց день прошёл. Օրը ճաշ դառավ день склоняется к обеду. Օրը մեկ ежедневно. Օրը մթնեցնել провести день. Օրը չէ не время. Օրը սևացնել огорчить, причинить горе. Օրը սև ու մութ անել обездолить. Օրը սև ու մութ լինել обездолеть. Օրը վատ տեղ մթնեց не тут-то было. Օրը տարի դարձավ день тянется. Օրը ցերեկով средь бела дня. Օրը օրին день за днём. Այս (այդ, այն) օրին ընկնել дойти до чего, до какого состояния. Օր ծերություն на старости лет. Օրն անիծել проклинать жизнь. Օրն աշխատել՝ օր ուտել, տե՛ս Օր բանել՝ օր ուտել: Օրն իրիկուն անել провести день до вечера. Օրն իրիկուն եղավ день склоняется к вечеру. Օրոք во времена. Օրվա լույսը չես տեսնի света белого не взвидишь. Օրվա հերոս герой дня. Օր տալ 1) продлить срок, 2) предоставить отдых. Օր ու արև չտեսնել жить в горестях и заботах. Օր օրեր քաշել 1) испытывать невзгоды, 2) длиться много дней. Օր օրի, օր օրի վրա с каждым днём. Այս քանի օրը, Այս օրերս на днях. Այսօրվա օրը в такой день, сегодня. Անիծվի (մեկի) օրը будь проклята (чья) жизнь. Աստծու օրը каждый божий день. Աստված էն օրը չտա не дай (не приведи) господи, упаси господи. Արև օր ясный день, բարի օր доброе утро, добрый день. Երեկ մեկել օրը на днях, недавно. Էն օրվանից դեսը с того дня. Իր օրին в назначенный день. Լի՝ լուր օր рабочий день. Մեկ օրից մյուսը изо дня в день. Մեկ օրերին в наши дни, в наши времена, в наш век. Մի գեղեցիկ օր в один прекрасный день. Մինչև օրս по сей день. Նեղ օր чёрный день. Նեղ օրին հասնել выручить из беды. Շան օրը կգցեմ я тебе покажу! света белого не взвидишь! Շան օրի եմ собачья жизнь! Շան օր քաշել влачить собачью жизнь. Սև լինի, լիներ այն օրը (անեծք) будь проклят тот день, когда... Սև օրդ թող սա լինի чтоб тебе чёрных дней не видеть. Սև օր էր մթնել пришла беда. Օրն ի բուն, տե՛ս Օրնիբուն: Վաղվա օրը завтрашний день, будущее. Վայ մեր օրին горе нам! Վերջին օրերը за, (в) последние дни. Օրվա հարց актуальный, злободневный вопрос. Օրով աշխատել работать поденно. Օր օրի վրա день ото дня.
ՕՐԱԲԱԺԻՆ, ժնի Рацион (дневной).
ՕՐԱԳԻՐ, գրի 1. Дневник. 2. Журнал (книга или тетрадь для периодической записи событий.
ՕՐԱԹԵՐԹ, ի Газета.
ՕՐԱԹԻՎ, թվի Дата.
ՕՐԱԿԱՆ 1. ա. Однодневный. 2. ա. Ежедневный, каждодневный. 3. ա. Подённый. Օրական աշխատանք подённая работа. 4. մ. Ежедневно, каждодневно. 5. մ. Подённо.
ՕՐԱԿԱՐԳ, ի Повестка дня, порядок дня.
ՕՐԱՀԱՆԳԻՍՏ, ի Днёвка.
ՕՐԱՀԱՎԱՍԱՐ, տե՛ս Գիշերահավասար։
ՕՐԱՄԱՏՅԱՆ, ի Журнал.
ՕՐԱՆ, ի (բրբ.) Жнитво, сжатый хлеб.
ՕՐԱՊԱԿԱՍ 1. ա. Недоношенный. 2. գ. Недоносок.
ՕՐԱՊԱՀ, ի 1. Дежурный. 2. Дневальный.
ՕՐԱՊԱՀԱԿ, ի Дневной сторож.
ՕՐԱՊԱՀԵԼ, տե՛ս Հերթապահել։
ՕՐԱՊԱՀԻԿ, ի 1. Паёк. 2. Суточные. 3. Пропитание.
ՕՐԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дежурство
ՕՐԱՎԱՐՁ, ի Подённая плата.
ՕՐԱՎԱՐՁՈՒ, ա. Подённый. Օրավարձու բանվոր подённый рабочий.
ՕՐԱՎՈՒՐ, մ. Изо дня в день, ежедневно, каждодневно, повседневно, что ни день.
ՕՐ-ԱՎՈՒՐ, մ. Изо дня в день, ежедневно, каждодневно, повседневно, что ни день.
ՕՐԱՏՈՐԻԱ, յի (երաժշտ.) Ораторий.
ՕՐԱՑՈՒՅՑ, ի Календарь.
ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ, ա. Календарный.
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ, ա. Календарный.
ՕՐԲԻՏ, տե՛ս Ծիր։
ՕՐԳԱՆ, ի Орган. Լսողության օրգան орган слуха. Մամուլի օրգան орган печати. Վարչական օրգան административный орган.
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ, ա. Органический. ◊ Օրգանական աշխարհ органическая природа. Օրգանական քիմիա органическая химия.
ՕՐԳԱՆԱՊԵՍ, մ. Органически.
ՕՐԳԱՆԻԶՄ, ի Организм.
ՕՐԵՆՍԳԵՏ, ի Законовед.
ՕՐԵՆՍԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Законоведение.
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, գրքի Кодекс, свод законов.
ՕՐԵՆՍԴԻՐ 1. ա. Законодательный. 2. գ. Законодатель.
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ, ա. Законодательный,
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Законодательство. 2. (հնց.) Право.
ՕՐԵՆՔ, ի Закон. ◊ Օրենքը զանց առնել игнорировать закон. Օրենքը ոտնակոխ անել растоптать закон. Օրենքի դիմել прибегнуть к закону. Օրենքի մարդ 1) судейский, 2) законник, буквоед. Օրենքից դուրս вне закона. Օրենքով по закону.
ՕՐԵՑՕՐ, մ. 1. Со дня на день, 2. С каждым днём.
ՕՐԸՆԴՄԵՋ, մ. Через день.
ՕՐԸՍՏՕՐԵ, մ. С каждым днём.
ՕՐԸ-ՕՐԻՆ, մ. День за днём.
ՕՐԹՈԴՈՔՍ, տե՛ս Ուղղափառ:
ՕՐԻԳԻՆԱԼ 1. ա. Оригинальный, подлинный, представляющий собой оригинал. 2. ա. Не заимствованный, не переводный, оригинальный. 3. ա. Своеобразный, самобытный, неизбитый. 4. գ. Подлинник, оригинал. 5. գ. (փխբ.) Чудак, сумасброд, оригинал (разг.).
ՕՐԻԳԻՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оригинальность.
ՕՐԻՆԱԳԵՏ, տե՛ս Օրենսգետ։
ՕՐԻՆԱԳԻԾ, գծի Законопроект.
ՕՐԻՆԱԶԱՆՑ, ի Правонарушитель.
ՕՐԻՆԱԶԱՆՑԵԼ, եցի Беззаконничать (разг.).
ՕՐԻՆԱԶԱՆՑՈՐԵՆ, մ. Беззаконно.
ՕՐԻՆԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Беззаконие, беззаконность.
ՕՐԻՆԱԶԱՆՑՈՒՄ, ցման Беззаконие, беззаконность.
ՕՐԻՆԱԶՈՒՐԿ, ա. Объявленный вне закона.
ՕՐԻՆԱԽԱԽՏՈՒՄ, տման Нарушение закона, правонарушение.
ՕՐԻՆԱԾԻՆ, ա. Законнорождённый.
ՕՐԻՆԱԿ 1. գ. Образчик, образец. 2. գ. Подлинник. 3. գ. Экземпляр. 4. գ. Пример. 5. մ. Например. ◊ Օրինակ առնել брать пример. Օրինակ լինել быть примером. Օրինակ ծառայել служить примером. Օրինակ տալ показать пример. Օրինակի համար например. Զոր օրինակ, տե՛ս Օրինակի համար։
ՕՐԻՆԱԿԱՆ, ա. 1. Законный, соответствующий закону, основанный на законе. 2. Обоснованный, справедливый, правомерный, законный. ◊ Օրինական ամուսնություն законный брак.
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Узаконяться, узакониться.
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Узаконить, узаконивать, узаконить.
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Узаконивание, узаконение.
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Узакониваться, узаконяться.
ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Законность.
ՕՐԻՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Исполнение церковных обрядов.
ՕՐԻՆԱԿԱՐԳ, ի (հզվդ,) Обряд венчания.
ՕՐԻՆԱԿԵԼ, եցի Подражать, копировать кого-что, брать за образец кого-что, брать пример с кого-чего.
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ, ա. Образцовый, примерный. Օրինակելի վարք образцовое поведение. Օրինակելի որդի примерный сын.
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻՈՐԵՆ, մ. Образцово, примерно.
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Образцовость, примерность.
ՕՐԻՆԱՉԱՓ, ա. Закономерный.
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՐԵՆ, մ. Закономерно.
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Закономерность.
ՕՐԻՆԱՊԱՀ, ա. Законопослушный.
ՕՐԻՆԱՊԱՀՈՐԵՆ, մ. Уважая закон, следуя закону.
ՕՐԻՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Соблюдение закона.
ՕՐԻՆԱՊԱՏՇԱՃ, ա. Образцовый, примерный.
ՕՐԻՆԱՎՈՐ 1. ա. Законный 2. ա. Порядочный. 3. մ. Порядочно.
ՕՐԻՈՐԴ, ի 1. Девушка. 2. Барышня.
ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ, ա. Девичий, девичий.
ՕՐԻՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Девичество.
ՕՐՀԱՍ, ի Рок.
ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ, ա. Роковой.
ՕՐՀՆԱՆՔ, ի Благословение.
ՕՐՀՆԵԼ, եցի 1. Благословлять, благословить. 2. (եկեղ.) Святить, освящать, освятить.
ՕՐՀՆԵՐԳ, ի Гимн.
ՕՐՀՆԵՐԳԵԼ, եցի Славить, славословить.
ՕՐՀՆԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гимн.
ՕՐՀՆԵՐԳՈՒՄ, գման Славление.
ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Благословение. 2. Освящение. 3. Благодать. 4. Гимн. ◊ Օրհնություն տալ благословить.
ՕՐՀՆՈՒՄ, նման 1. Благословение. 2. Освящение. 3. Благодать. 4. Гимн. ◊ Օրհնություն տալ благословить.
ՕՐՀՆՎԵԼ, վեց 1. Благословляться. 2. (եկեղ.) Святиться, освящаться.
ՕՐՄԱՀՈՒ, ա. Дряхлый.
ՕՐՆԻԲՈՒՆ, մ. Весь день, целый день.
ՕՐՈՃ1, ի Ракушка.
ՕՐՈՃ2, ի (բսբ.) Дрок.
ՕՐՈՐ 1. գ. Колыбельная, колыбельная песня. 2. ձ. Бай, бай-бай, баю-бай, баю-баюшки-баю. ◊ Օրոր ասել, Օրոր երգել баюкать.
ՕՐՈՐԱԼ, ացի Качаться, качнуться.
ՕՐՈՐԱՆ1, ի Колыбель, люлька.
ՕՐՈՐԱՆ2, ա. Зыбкий, качкий.
ՕՐՈՐԵԼ, եցի ա. 1. Качать, раскачивать, раскачать. 2. Колебать, шатать. 3. Баюкать, убаюкивать, убаюкать. ◊ Խոստումներով օրորել убаюкать обещаниями.
ՕՐՈՐ-ՇՈՐՈՐ, մ. Покачиваясь (о кокетливой походке).
ՕՐՈՐՈՑ, ի Колыбель, люлька. ◊ Օրորոցի մեջ խեղդել задушить в зародыше, в колыбели.
ՕՐՈՐՈՑԱՅԻՆ 1. ա. Колыбельный. 2. գ. Колыбельная, колыбельная песня.
ՕՐՈՐՈՒՄ, րման 1. Качание, качка. 2. Колебание, шатание. 3. Убаюкивание.
ՕՐՈՐՈՒՆ, ա. Зыбкий, качкий.
ՕՐՈՐՎԵԼ, վեցի 1. Качаться, раскачиваться, раскачаться. 2. Колебаться, шататься.
ՕՐՈՒՄԵՋ, մ. Через день.
ՕՐՐԱՆ, ի 1. Колыбель, люлька. 2. (փխբ.) Колыбель, родина; место, где что-либо возникло и получило развитие.
ՕՐՐԵՐԳ, ի Колыбельная, колыбельная песня.
ՕՐ-ՑԵՐԵԿ, վա День. ◊ Օրը ցերեկով 1) днём, 2) средь бела дня.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ