Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆ, ա. Зороастрийский.
ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зороастризм.
ԶՐԱԴԱՏԵԼ, եցի (հնց.) Оговаривать, оговорить.
ԶՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Оговор.
ԶՐԱԽՈՍ, ի Празднослов (книжн.), пустослов (разг.), пустомеля (разг.).
ԶՐԱԽՈՍԵԼ, եցի Заниматься празднословием, пустословием.
ԶՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Празднословие (книжн.), пустословие (разг.).
ԶՐԱՀ, ի 1. Броня, доспехи, латы, панцирь. 2. Броня (корабля, поезда, танка, орудия и т. д.). 3. Панцирь (крокодила, черепахи и т. д.).
ԶՐԱՀԱԳՆԱՑՔ, ի Бронепоезд.
ԶՐԱՀԱԶԳԵՍՏ 1. գ. Броня, латы, доспехи, панцирь․ 2. ա. Одетый в броню (в панцирь).
ԶՐԱՀԱԿԻՐ 1. գ. (պատմ.) Бронник, латник 2. տես Զրահանավ։ 3. ա. Броненосный. Զրահակիր նավ броненосное судно, броненосец (судно).
ԶՐԱՀԱՀԱՐ, ի (ռազմ.) 1. Бронебойный снаряд, бронебойка (разг.). 2. Бронебойное противотанковое ружьё, бронебойка (разг.). 3. Бронебойщик.
ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱ, յի Бронемашина.
ԶՐԱՀԱՄՈՐԹ, ա. (կենդբ.) Панцирный.
ԶՐԱՀԱՆԱՎ, ի Броненосец (судно).
ԶՐԱՀԱՊԱՏ 1. ա. Одетый в броню. 2. ա. Панцирный (о животных). 3. գ. Броневик, бронеавтомобиль. 4. գ. Бронепоезд.
ԶՐԱՀԱՊԱՏԵԼ, եցի Бронировать, забронировать.
ԶՐԱՀԱՊԱՏՈՒՄ, աման Бронирование, бронировка.
ԶՐԱՀԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Бронироваться, забронироваться.
ԶՐԱՀԱՎԱՐ, ա. Бронированный.
ԶՐԱՀԱՎՈՐ 1. ա. Броневой, броненосный. 2. գ. (պատմ. հնց.) Бронник, латник.
ԶՐԱՀԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Надеть броню, латы. 2. Бронировать.
ԶՐԱՀԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. տես Զրահավորում։ 2. Вооружение.
ԶՐԱՀԱՎՈՐՈՒՄ, րման Бронирование, бронировка.
ԶՐԱՀԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Бронироваться.
ԶՐԱՀԱՏԱՆԿԱՅԻՆ, ա. Бронетанковый.
ԶՐԱՐԱՆ, տե՛ս Զրախոս։
ԶՐԸՆԳ, տե՛ս Զընգ։
ԶՐԽԿԱԼ, ացի (բրբ.) Бахаться (разг.), бахнуться (разг.), шлёпаться, шлёпнуться.
ԶՐԽԿԱՑՆԵԼ, ցրեցի Бахнуть (разг.), шлёпнуть.
ԶՐԽԿՈՑ, ի Баханье (разг.).
ԶՐԿԱՆՔ, ի Лишения, крайняя нужда. ◊ Զրկանքներ կրել терпеть лишения.
ԶՐԿԵԼ, եցի 1. Лишать, лишить. 2. Обездоливать, обездолить.
ԶՐԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս, Զրկանք։
ԶՐԿՈՒՄ, կման Лишение.
ԶՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обездоленность.
ԶՐԿՎԵԼ, վեցի 1. Лишаться, лишиться. 2. Обездоливаться, обездолиться. ◊ Կյանքից զրկվել лишиться жизни. Լույսից զրկվել лишиться зрения.
ԶՐՆԳ, բնաձ. Динь.
ԶՐՆԳԱԼ, աց 1. Звенеть, зазвенеть. 2. Лязгать. 3. Звякать, бренчать. 4. (փխբ.) Греметь, загреметь, прогреметь.
ԶՐՆԳԱԼԵՆ, մ. (բրբ.) Звеня.
ԶՐՆԳԱՆ, ա. Звенящий, звонкий.
ԶՐՆԳԱՑՆԵԼ, ցրի Звонить, звякать, лязгать, бренчать.
ԶՐՆԳԶՐՆԳԱԼ, տե՛ս Զրնգալ։
ԶՐՆԳԶՐՆԳՈՑ, տե՛ս Զրնգոց։
ԶՐՆԳՈՑ, ի 1. Звон. 2. Лязг, бренчание.
ԶՐՆԳՈՒՆ, տե՛ս Զրնգան։
ԶՐՈ, յի 1. թվ. Ноль, нуль. 2. գ. Ничтожество, незначительный человек. 3. ա. Незначительный, пустяковый. ◊ Զրոյի հավասարեցնել изничтожить, приравнять к нулю.
ԶՐՈՅԱԿԱՆ, ա. Нулевой. Զրոյական աստիճան нулевая степень.
ԶՐՈՒՅՑ, ի 1. Беседа. 2. Сказ, сказание. ◊ Զրույց անել беседовать. Զրույցը ակոսից հանել переменить тему разговора. Զրույցի թելը ձգել тянуть беседу. Զրույցով տարվել увлечься разговором. Խոսք ու զրույց 1) спор, 2) толки. разговоры.
ԶՐՈՒՑԱԲԱՆ, ի (հնց.) Сказитель.
ԶՐՈՒՑԱԿԻՑ, կցի Собеседник.
ԶՐՈՒՑԱՍԱՑ, տե՛ս Ասացող։
ԶՐՈՒՑԱՍԵՐ, ա. Разговорчивый, словоохотливый.
ԶՐՈՒՑԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разговорчивость, словоохотливость.
ԶՐՈՒՑԱՏԵՂ, ի 1. տե՛ս Զրուցարան 1 նշան.։ 2. (բրբ.)Предмет разговоров, пересудов, притча во языцех. ◊ Զրուցատեղ դառնալ стать притчей во языцех.
ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ, ի 1. Место беседы (разговора). 2. Собрание сказов, сказаний.
ԶՐՈՒՑԵԼ, եցի Беседовать.
ԶՐՈՒՑԸՆԿԵՐ, տե՛ս Զրուցակից։
ԶՐՊԱՐՏԱՆՔ, տե՛ս Զրպարտություն։
ԶՐՊԱՐՏԵԼ, եցի Клеветать, оклеветать.
ԶՐՊԱՐՏԻՉ 1. տես Զրպարտչական։ 2. գ. Клеветник.
ԶՐՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Клевета, поклёп (разг.), инсинуация (книжн.).
ԶՐՊԱՐՏՈՒՄ, աման Клевета.
ԶՐՊԱՐՏՉԱԿԱՆ, ա. Клеветнический.
ԶՐՊԱՐՏՎԵԼ, վեցի Быть оклеветанным.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ