Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԷԼ 1. եղնկ. բառ Тоже, также. Ես էլ համաձայն եմ я тоже согласен. 2. եղնկ. բառ Уже, уж, ну и, а. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ... Уж (уже,) не говорю о том, что... Դու էլ մարդ գտար ну и нашёл ты человека. 3. մ. Больше․ էլ չեմ գնա այնտեղ больше не пойду туда․ ◊ էլ ավելի больше, более, сильнее, пуще (прост.), էլ մի ասի так и есть, сущая правда, совершенно верно, էլ չես ասում уж не говорю... էլ չխոսելով այն մասին, որ... не говоря уже о том, что... Երկուսն էլ они оба (обе). Կամ էլ или же. Երբ էլ когда бы ни.
ԷԼԱԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, յի Электроэнергия.
ԷԼԵԳԻԱ, տե՛ս Եղերերգ։
ԷԼԵԿՏՐԱԱԾԵԼԻ, լու Электробритва.
ԷԼԵԿՏՐԱԱՂԱՑ, ի Электрическая мельница.
ԷԼԵԿՏՐԱԱՂԵՂ, ի Элекгродуга
ԷԼԵԿՏՐԱԱՂԵՂԱՅԻՆ, ա. Электродуговой.
ԷԼԵԿՏՐԱԱՄԲԱՐՁԻՉ, ի Электрокран.
ԷԼԵԿՏՐԱԱՊԱՐԱՏ, ի Электроаппарат.
ԷԼԵԿՏՐԱԱՊԱՐԱՏԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электроаппаратостроение.
ԷԼԵԿՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электропромышленность.
ԷԼԵԿՏՐԱԲԱՇԽԻՉ 1. ա. Электрораспределительный. 2. գ. Электрораспределитель.
ԷԼԵԿՏՐԱԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электрофизиология.
ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ, ա. Электролечебный, электротерапевтический.
ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺԱՐԱՆ, ի Электролечебница.
ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электролечение, электротерапия.
ԷԼԵԿՏՐԱԲՈՒԺՈՒՄ, ժման Электролечение, электротерапия.
ԷԼԵԿՏՐԱԳԻԾ, գծի Электрическая линия, электролиния.
ԷԼԵԿՏՐԱԳՆԱՑՔ, ի Электричка, электропоезд.
ԷԼԵԿՏՐԱԳՈՐԾԻՔ, ի Электроприбор.
ԷԼԵԿՏՐԱԳՈՒԹԱՆ, ի Электроплуг.
ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ, ա. Электродинамический.
ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՏԱԿ, ի, Электроскоп.
ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԹԱԿԱՅԱՆ, ի Электроподстанция.
ԷԼԵԿՏՐԱԵՌԱԿՑՈՒՄ, ցման Электросварка.
ԷԼԵԿՏՐԱԶՈԴԻՉ, ի Электросварщик.
ԷԼԵԿՏՐԱԶՈԴՈՒՄ, դման Электросварка.
ԷԼԵԿՏՐԱԹԱՓՎԵԼ, վեց Разряжаться, разрядиться (об аккумуляторах и т. п.).
ԷԼԵԿՏՐԱԹԵԼ, տե՛ս Էլեկտրալար։
ԷԼԵԿՏՐԱԼԱՄՊ, ի Электрическая лампа, электролампа.
ԷԼԵԿՏՐԱԼԱՄՊԻԿ, ի Электрическая лампочка, электролампочка.
ԷԼԵԿՏՐԱԼԱՐ, ա. Поражённый электрическим током.
ԷԼԵԿՏՐԱԼԱՐ, ի Электропровод, электрический провод, шнур.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Электролитический.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электролиз.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒԾՈՒՄ, ծման Электролиз.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒԾՈՒՅԹ, ի Электролит.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՅՍ, ի Электрический свет.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электрофотография.
ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ, րման Электрическое освещение.
ԷԼԵԿՏՐԱԽՈՒԶ, ի Электрострижка.
ԷԼԵԿՏՐԱԽՈՒԶՈՒՄ, զման Электрострижка.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ, ի, Электростанция
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԾ, ի Электрическая искра.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ, ա. Электрический. Էլեկտրական լուսավորություն электрическое освещение. Էլեկտրական լարեր электрические провода. Էլեկտրական զանգ электрический звонок.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՆԱԼ, ցավ Электризоваться, наэлектризовываться, наэлектризоваться.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրեց Электризовать, наэлектризовывать, наэлектризовать.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Электризация.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Электризоваться, наэлектризовываться, наэлектризоваться.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электричество.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԹԻՉ 1. ա. Электродоильный․ 2. գ. Электродойка.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԹՈՒՄ, թման (գղտնտ.) Электродоение, электродойка.
ԷԼԵԿՏՐԱԿԻԹ, կթի (գղտնտ.) Электродоение, электродойка.
ԷԼԵԿՏՐԱԿՈՒՏԱԿԻՉ, ի Конденсатор.
ԷԼԵԿՏՐԱԿՏՐՈՒՄ, րման Электрорезка.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱԼՈՒՄ, լման Электроплавка․
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴ, ա. Электропроводный.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ, տե՛ս Էլեկտրալար։
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆ, ա. Электропроводный.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электропроводность.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԻՉ, ա. Электропроводный.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, դման Электропередача.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՇՎԻՉ, ի Электрический счётчик.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՐՈՒՄ, րման Поражение электрическим током.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Поражаться электрическим током.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԵՐԿ, ի Электропахота.
ԷԼԵԿՏՐԱՀԵՐԿՈՒՄ, կման Электропахота.
ԷԼԵԿՏՐԱՀՆՈՑ, ի Электропечь.
ԷԼԵԿՏՐԱՀՈՍԱՆՔ, ի Электрический ток, электроток.
ԷԼԵԿՏՐԱՀՈՐԱՏԻՉ, ի Электробур.
ԷԼԵԿՏՐԱՁՈՒԼԻՉ, ա. Электролитейный.
ԷԼԵԿՏՐԱՂԱՑ, տե՛ս էլեկտրաաղաց։
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍ, ի Электромагнит.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ, ա. Электромагнитный
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электромагнетизм.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, րման Электроснабжение.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿ, տե՛ս Էլեկտրամեքենագետ։
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ, տե՛ս Էլեկտրամեքենագիտական։
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ 1. ա. Электроизоляционный. 2․գ. Электроизолятор.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա․ Электрометаллургический.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Электрометаллургический завод.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электрометаллургия.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱ, ի Электромашина.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱԳԵՏ, ի Электромеханик.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Электромеханический.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электромеханика.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱՇԻՆԱԿԱՆ, ա. Электромашиностроительный.
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электромашиностроение.
ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ, ա. Электромонтажный.
ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՏՈՐԱՅԻՆ, ա. Электромоторный.
ԷԼԵԿՏՐԱՆԱԼ, տե՛ս Էլեկտրականանալ։
ԷԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺ, ա. Электродвижущий.
ԷԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺԻՉ, ի Электродвигатель, электромотор.
ԷԼԵԿՏՐԱՇԻՆԱՐԱՐ, ի Электростроитель.
ԷԼԵԿՏՐԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Электростроительный.
ԷԼԵԿՏՐԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электростроительство.
ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺ, ի Сила тока.
ԷԼԵԿՏՐԱՉԱՓ 1. գ. Электрометр. 2. ա. Электроизмерительный, электрометрический.
ԷԼԵԿՏՐԱՉԱՓԻՉ 1. գ. Электрометр. 2. ա. Электроизмерительный, электрометрический.
ԷԼԵԿՏՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электрометрия.
ԷԼԵԿՏՐԱՉԱՓՈՒՄ, փման Электрометрия.
ԷԼԵԿՏՐԱՊՈՄՊ, ի Электронасос.
ԷԼԵԿՏՐԱՋԵՌՈՒՅՈՒՄ, ցմահ Электрическое отопление.
ԷԼԵԿՏՐԱՋԵՐՄԱՅԻՆ, ա. Электротермический.
ԷԼԵԿՏՐԱՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электротермия.
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱԼ ի Электрическая плита.
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱԼԻԿ ի Электрическая плита.
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՅԼԱԿ, ի Электрокар.
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔ, ի Электроприбор.
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электрооборудование.
ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ, րման Электрооборудование.
ԷԼԵԿՏՐԱՍՂՈՑ, ի Электропила.
ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳԻՐ, գրի Электрокардиограмма.
ԷԼԵԿՏՐԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электрокардиография.
ԷԼԵԿՏՐԱՎԱՌԱՐԱՆ, ի Электропечь.
ԷԼԵԿՏՐԱՎԱՐ, տե՛ս Էլեկտրահերկ։
ԷԼԵԿՏՐԱՎՈՐԵԼ, եցի Электрифицировать.
ԷԼԵԿՏՐԱՎՈՐՈՒՄ, րման Электрификация.
ԷԼԵԿՏՐԱՏԱՐ, ա. Электроёмкий.
ԷԼԵԿՏՐԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Электроёмкость.
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿ, ի Электротехник.
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, յի Электротехника.
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Электротехнический.
ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑ, ի Электросеть.
ԷԼԵԿՏՐԱՑՆԵԼ, տե՛ս Էլեկտրականացնել։
ԷԼԵԿՏՐԱՑՈՒՅՑ, ի Электроскоп.
ԷԼԵԿՏՐԱՓՈԽԱՆՑՈՒՄ, տե՛ս Էլեկտրահաղորդում։
ԷԼԵԿՏՐԱՔԱՐՇ, ի 1. Электровоз. 2. Трамвай.
ԷԼԵԿՏՐԱՔԱՐՇԱԿ, տե՛ս Էլեկտրասայլակ։
ԷԼԵԿՏՐԱՔԱՐՇԱՅԻՆ, т. Электровозный.
ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ, ա. Электрохимический.
ԷԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԿՈՍ, ի Электрохимик
ԷԼԵԿՏՐԻՖԻԿԱՑՆԵԼ, ցրեց Электрифицировать.
ԷԼԵԿՏՐՈԴ, ի Электрод.
ԷԼԵԿՏՐՈԴԱՅԻՆ, ա. Электродный.
ԷԼԵԿՏՐՈՆ, ի Электрон.
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ, ա. Электронный.
ԷԼԵԿՏՐՈՒՂԻ, ղու, Электричка (разг․ - о дороге).
ԷԼԻ, մ. 1. Снова, опять. Էլի սկսեց опять начал. 2. Ещё. Էլի մի քանի գիրք ստացա получил ещё несколько книг. 3. И всё-таки, и всё же. ◊ Բայց էլի но всё-таки, а всё же. Էլի լավ է 1) хорошо ещё. 2) лучше, уж лучше. Էլի լավ, որ всё же хорошо, что... էլի ու էլի вновь и вновь.
ԷԼՎԵԿՏՐԱՁՈՒԼՈՒՄ, չման Электроплавка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ