Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԻՐ, ի Предмет, вещь.
ԻՐԱԳԵՏ, ա. Осведомлённый.
ԻՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осведомлённость.
ԻՐԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Осуществлять, осуществить, претворять, претворить.
ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ, ա. Осуществимый.
ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осуществимость.
ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Осуществление, претворение.
ԻՐԱԳՈՐԾՎԵԼ, վեց Осуществляться, осуществиться, претворяться, претвориться (в жизнь).
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Событие, происшествие.
ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обстановка, ситуация, конъюнктура.
ԻՐԱԶԵԿ, ա. Осведомлённый, сведущий, знающий, компетентный (книжн.). ◊ Իրագեկ դառնալ осведомиться. Իրազեկ լինել быть в курсе (чего-л.) ◊ Իրազեկ դարձնել ставить в известность, осведомить. Իրազեկ պանել держать в курсе (чего).
ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осведомлённость.
ԻՐԱԶՆՆԱԿԱՆ, ա. Наглядный.
ԻՐԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наглядность.
ԻՐԱԿԱՆ, ա. 1. Действительный, реальный. 2. Существенный.
ԻՐԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Осуществляться, осуществиться, сбываться, сбыться.
ԻՐԱԿԱՆԱՆԱԼԻ, ա. Осуществимый.
ԻՐԱԿԱՆԱՆԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Осуществимость.
ԻՐԱԿԱՆԱՊԵՍ, մ. Действительно.
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Осуществлять, осуществить, претворять, претворить в жизнь.
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Осуществление.
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Осуществляться, осуществиться, претвориться в жизнь.
ԻՐԱԿԱՆՈՐԵՆ, տե՛ս Իրականապես։
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Действительность, реальность.
ԻՐԱԿԱՐԳ, ի 1. տե՛ս Իրավակարգ։ 2. Ситуация, обстановка.
ԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Факт, явление.
ԻՐԱՅԻՆ1, ա. Вещественный.
ԻՐԱՅԻՆ2, տե՛ս Յուրային։
ԻՐԱՅՆԱՆԱԼ, ացավ Овеществляться, овеществиться.
ԻՐԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вещественность.
ԻՐԱՆ, ի 1. Туловище, корпус (человека или животных). 2. Талия, стан. 3. Ствол дерева. 4. Корпус (корабля, автомобиля и т. д).
ԻՐԱՆԱԼ, ացավ Овеществляться, овеществиться.
ԻՐԱՆԱԿԱՆ ա․ Иранский.
ԻՐԱՆՅԱՆ ա․ Иранский.
ԻՐԱՆՑԻ, ցու Иранец.
ԻՐԱՊԱՀԵՍՏ, ի Вещевой склад.
ԻՐԱՊԱՇՏ 1. գ. Реалист. 2. տե՛ս Իրապաշտական։
ԻՐԱՊԱՇՏԱԿԱՆ, ա. Реалистический, реалистичный.
ԻՐԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Реализм.
ԻՐԱՊԵՍ մ. Фактически, реально, действительно.
ԻՐԱՍԱԾ տե՛ս Ինքնասածի։
ԻՐԱՍԱԾԻ տե՛ս Ինքնասածի։
ԻՐԱՎ, եղնկ. բար, մ. 1. Действительно, в самом деле. 2. Истинно, правильно. 3. տե՛ս Իրավացի։ ◊ Իրավ որ в самом деле.
ԻՐԱՎԱԲԱՆ, ի Юрист.
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Юридический.
ԻՐԱՎԱԲԱՆՈՐԵՆ, մ. Юридически.
ԻՐԱՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Юриспруденция.
ԻՐԱՎԱԲԱՐ, մ. Справедливо, по праву.
ԻՐԱՎԱԳԵՏ, տե՛ս Իրավաբան։
ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿԱՆ, տե՛ս Իրավաբանական։
ԻՐԱՎԱԴԱՏ, ա. Правосудный (книжн․), справедливый
ԻՐԱՎԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правосудие, юстиция.
ԻՐԱՎԱԶԱՆՑ, ի Правонарушитель.
ԻՐԱՎԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правонарушение.
ԻՐԱՎԱԶՈՐ, ա. Правомочный.
ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Правомочие.
ԻՐԱՎԱԶՈՒՐԿ, ա. 1. Бесправный. 2. Лишённый прав.
ԻՐԱՎԱԶՐԿԵԼ, եցի Лишать, лишить прав.
ԻՐԱՎԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бесправие, бесправность. 2. Лишение прав, поражение в правах.
ԻՐԱՎԱԶՐԿՈՒՄ, կման Лишение прав.
ԻՐԱՎԱԶՐԿՎԵԼ, վեց Лишаться, лишиться прав.
ԻՐԱՎԱԽՈՀ, տե՛ս Արդարամիտ։
ԻՐԱՎԱԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ, ի Юрисконсульт.
ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ա. 1. Правовой. 2. Юридический.
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳ, ի Правопорядок.
ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐ, ա. Равноправный.
ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Равноправие.
ԻՐԱՎԱՄԲ, մ. Справедливо, по справедливости, по праву.
ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ, տե՛ս Դատապաշտպան։
ԻՐԱՎԱՍՈՒ, ա. 1. Правомочный (юр.). 2. Компетентный (книжн.).
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Правомочность, правомочие. 2. Компетенция (книжн.). 3. Юрисдикция.
ԻՐԱՎԱՐԱՐ, ի Арбитр.
ԻՐԱՎԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Арбитражный.
ԻՐԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Арбитраж.
ԻՐԱՎԱՑԻ, ա. Справедливый, правый.
ԻՐԱՎԱՑԻՈՐԵՆ, մ. Справедливо.
ԻՐԱՎԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Правота. 2. Справедливость.
ԻՐԱՎԻՃԱԿ, А Ситуация, обстановка, положение вещей.
ԻՐԱՎՈՒՆԱԿ, ա. (իրավ.) Правоспособный.
ԻՐԱՎՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (իրավ.) Правоспособность.
ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ի Право. ◊ Իրավունք առնել получить право. Իրավունք բանեցնել распоряжаться. Իրավունք համարել считать себя вправе. Իրավունք տալ разрешить. Իրավունք ունենալ иметь право.
ԻՐԱՐ, դ. Друг друга, друг другу. ◊ Իրար բերան թքել сговориться, стакнуться (прост.). Իրար գալ пошевеливаться, поторапливаться. Իրար գլխով դիպչել переполошиться. Իրար գցել 1) перессорить, 2) сводить концы с концами. Իրար դիպչել՝ կպչել сцепиться. Իրար ընկնել спеться (разг.) сговориться. Իրար՝ իրարով անցնել засуетиться, переполошиться. Իրար խառնել перессорить, переполошить. Իրար հասնել помогать друг другу, выручать друг друга. Իրար միս ուտել, Իրար ուտել грызться. Իրար տակ փորել подсиживать друг друга, подкапываться (разг.).
ԻՐԱՐԱՄԵՐԺ, ա. Взаимоисключающий.
ԻՐԱՐԱՆՑՈՒՄ, ցման Переполох, суматоха. ◊ Իրարանցում գցել создать переполох.
ԻՐԱՑՆԵԼ, ցրի Реализовать.
ԻՐԱՑՈՒՄ, ցման Реализация.
ԻՐԱՑՎԵԼ, վեց Реализоваться.
ԻՐԵՂԵՆ 1. գ. Вещи (в собират. значении). 2. ա. Вещественный. Իրեղեն ապացույց вещественное доказательство.
ԻՐԵՆ, դ. Себя, себе. ◊ Իրեն գտնել найти себя. Իրեն գցել՝ նետել броситься, кинуться. Իրեն դրստել разбогатеть. Իրեն թույլ տալ позволять, позволить себе. Իրեն-իրեն сам собой. Իրեն կորցնել растеряться. Իրեն հավաքել подтянуться. Իրեն տեսնել обеспечить себя. Իրեն ուտել беситься. Իրեն քաշել вымогать. Իրենով անել 1) присвоить, 2) привлечь на свой сторону.
ԻՐԵՆՔ, դ. (հոգն.) Сами.
ԻՐԻԿՆԱԴԵՄ 1. գ. Вечер, Сумерки. 2. տե՛ս Իրիկնադեմին։
ԻՐԻԿՆԱԴԵՄԻՆ, մ. К вечеру, в сумерки, под вечер.
ԻՐԻԿՆԱԺԱՄ, ի 1. Вечерняя пора. 2. (եկեղ.) Вечерня.
ԻՐԻԿՆԱԺԱՄԻՆ, մ. Вечером, в вечерний час.
ԻՐԻԿՆԱԼՈՒՅՍ, ի Вечерняя заря,
ԻՐԻԿՆԱՀԱՑ, ի Ужин.
ԻՐԻԿՆԱՀՈՎ, ի Вечерняя прохлада.
ԻՐԻԿՆԱՄՈՒԹ, մթի Сумерки.
ԻՐԻԿՆԱՄՈՒՏ, ի Наступление вечера.
ԻՐԻԿՆԱՄՈՒՏԻՆ, մ. Под вечер, к вечеру.
ԻՐԻԿՆԱՅԻՆ, ա. Вечерний.
ԻՐԻԿՆԱՆԱԼ, ացավ Вечереть, завечереть, свечереть.
ԻՐԻԿՆԱՇԱՂ, տե՛ս Իրիկնացող։
ԻՐԻԿՆԱՊԱՀ, ի Вечер, вечерняя пора.
ԻՐԻԿՆԱՊԱՀԻՆ, տե՛ս Իրիկնաժամին։
ԻՐԻԿՆԱՏՈՂ 1. ա. Покрытый вечерней росой. 2. գ․ Вечерняя роса.
ԻՐԻԿՈՒՆ, իրիկվա (խսկց.) Вечер.
ԻՐԻՑԿԻՆ, կնոջ Попадья.
ԻՐԻՑԿՆԻԿ, կնկա Попадья.
ԻՐԻՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Երեցություն։
ԻՐԻՑՈՒԿ, տե՛ս Երիցուկ։
ԻՐԻՑՓՈԽ, տե՛ս Երեցփոխան։
ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Факт, событие. 2. Явь, быль.
ԻՐՈՎՍԱՆ(Ն), տե՛ս Յուրովսան(ն)։
ԻՐՈՔ, եղնկ. բառ, մ. Действительно, в самом деле, на деле.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ