Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿՏԱԿ, ի 1. (իրավ.) Завещание. 2․ Завет, наставление. ◊ Կտակ անել завещать.
ԿՏԱԿԱԳԻՐ, գրի 1. Завещание (документ). 2. տե՛ս Կտակարար։
ԿՏԱԿԱԳՐԵԼ, տե՛ս Կտակել։
ԿՏԱԿԱԳՐՈՒՄ, տե՛ս Կտակում։
ԿՏԱԿԱԿԱՏԱՐ, ի (իրավ.) Душеприказчик.
ԿՏԱԿԱՅԻՆ, ա. Завещательный.
ԿՏԱԿԱՊԱՀ, ի Нотариус, хранящий завещание.
ԿՏԱԿԱՌՈՒ, տես Ժառանգորդ։
ԿՏԱԿԱՏԵՐ, տես Ժառանգորդ։
ԿՏԱԿԱՐԱՆ, ի (եկեղ.) Завет. ◊ Հին կտակարան Ветхий завет. Նոր կտակարան Новый завет.
ԿՏԱԿԱՐԱՐ, ի Завещатель.
ԿՏԱԿԵԼ, եցի Завещать.
ԿՏԱԿՈՒՄ, կման Завещание.
ԿՏԱԿՎԵԼ, վեց Завещаться.
ԿՏԱՀԱՆ, տե՛ս Կորիզահան։ ◊ Կտահան անել տե՛ս Կորիզահան անել։
ԿՏԱՎ, ի 1. տե՛ս Կտավատ 1 նշան.։ 2. Льняная пряжа, нить. 3. Полотно, холст. 4. Хлопчатобумажная ткань. (փխբ.) Саван. 6. (արվ.) Картина, полотно, холст. 7. (փխբ.) Литературное произведение эпического жанра. ◊ Կտավի գույն ստանալ побледнеть, побелеть как полотно.
ԿՏԱՎԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. 1. Полотняный. 2. Льноводческий.
ԿՏԱՎԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Фабрика льняных тканей.
ԿՏԱՎԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полотняное производство.
ԿՏԱՎԱԹԵԼ, ի 1. Льноволокно. 2. Льняная пряжа.
ԿՏԱՎԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Льнянка.
ԿՏԱՎԱՁԵԹ ի Льняное масло.
ԿՏԱՎԱՄԱՆ, ի Льнопрядильщик.
ԿՏԱՎԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Льнопрядение.
ԿՏԱՎԱՏ, ի 1. (բսբ.) Лён. 2. Семя льна.
ԿՏԱՎԱՏԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Леновые.
ԿՏԱՎԱՏԱԶՏԻՉ, զտչի (գղտնտ.) Льноочиститель.
ԿՏԱՎԱՏԱԾՂՈՏ, ի Льняная солома, треста.
ԿՏԱՎԱՏԱՃՄԼԻՉ, ի (գղտնտ.) Льномялка.
ԿՏԱՎԱՏԱՅԻՆ, ա. Льняной, Льновый.
ԿՏԱՎԱՔԱՂ, ի Уборка льна.
ԿՏԱՎԱՔԱՐ, ի Асбест, горный лён.
ԿՏԱՎԵ, ա. Льняной, полотняный, холшёвый, холстяной, холстинный.
ԿՏԱՎԵՂԵՆ, ի Льняные, полотняные ткани, изделия
ԿՏԱՎՀԱՏ, տե՛ս Կտավատ։
ԿՏԱՎՅԱ, տե՛ս Կտավե։
ԿՏԻՏ, ի Овечий, козлиный помёт.
ԿՏԿՏԱԼ, աց 1. Кудахтать. 2. Клевать, поклёвывать. 3. Стучать, постукивать (клювом).
ԿՏԿՏԱՑՆԵԼ, ցրեց Стучать, постукивать.
ԿՏԿՏԵԼ, տե՛ս Կտցահարել։
ԿՏԿՏՈՑ, ի Стук, постукивание.
ԿՏՂԱՆՔ ի (մսնգ.) 1. Течка, охота. 2. Животная страсть, похоть.
ԿՏՂՈՒՑ ի (մսնգ.) 1. Течка, охота. 2. Животная страсть, похоть.
ԿՏՂՈՒՑՔ ի (մսնգ.) 1. Течка, охота. 2. Животная страсть, похоть.
ԿՏՆԱՌՔ, ի (Կզմխս) Зоб (У птиц).
ԿՏՆԱՐՔ, ի (Կզմխս) Зоб (У птиц).
ԿՏՈՐ, ի 1. Кусок, обломок, отрезок. 2. Осколок. 3. Материя, материал, ткань. 4. Лоскут. 5. Отрывок (музыкального или литературного произведения). ◊ Կտոր անել, տե՛ս Կտոր-կտոր անել: Կտոր-կտոր по кускам, по частям․ Կտոր-կտոր՝ անել делить, разделять, разделить, раздроблять, раздробить, разрезать, разрезать, разрывать, разорвать,, разбивать, разбить на куски, на части, искромсать, искрошить. Կտոր-կտոր լինել делиться, разделяться, разделиться, раздробляться, раздробиться, разрываться, разорваться, разбиваться, разбиться на куски, на части. Կտոր-կտոր գալ՝ լինել ломаться, кривляться, кокетничать. Երկու կտոր անել делить, разделить на две части. Հազար կտոր լինել разрываться, разорваться на тысячу кусков. Քանի կտոր դառնամ՝ լինեմ не могу же я разорваться на части?
ԿՏՈՐԱՎՈՐ, ա. 1. Кусковой. 2․ Лоскутный.
ԿՏՈՐԵՂԵՆ, ի Ткани.
ԿՏՈՐԻԿ, ի 1. Кусочек. 2. Лоскуток. 3. Отрывочек, отрывок.
ԿՏՈՐՏԱՆՔ, ի 1. Обрезки, обломки, осколки. 2. Лом.
ԿՏՈՐՏՈՒՔ, տե՛ս Կտորտանք։
ԿՏՈՒՅԱՁԵՎ, տե՛ս Կտցաձև։
ԿՏՈՒՐ, ի Крыша, кровля. ◊ Խոսքը կտուրը գցել, տե՛ս Խոսք բառի տակ։ Կտուրից չիջնել, Կտուրը թռչել обижаться, обидеться, дуться.
ԿՏՈՒՑ, ի 1. Клюв. ◊ Կտուց-կտցի нос к носу, носом к носу, нос об нос. 2․ Носик (чайника, кувшина,). 3. (մսնգ.) Росток (проклюнувшееся семя).
ԿՏՏԱԼ, տե՛ս Ցավել։
ԿՏՏԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Склёвываться, исклёвываться, пеклеваться, выклёвываться, выклеваться.
ԿՏՏԱՄԱՀ, ա. (հնց.) Замученный, забитый до смерти. ◊ Կտտամահ անել замучить до смерти.
ԿՏՏԱՆՔ, ի Пытка, истязание, мучение.
ԿՏՏԵԼ, եցի Пытать, истязать, мучить, замучить.
ԿՏՏԿԵՆԻ, նու (բսբ.) Бузина.
ԿՏՏՈՐ, ի Помёт (овечий, козлиный).
ԿՏՏՈՒՄ, տե՛ս Կտտանք։
ԿՏՏՎԱԾՔ, տե՛ս Դաջվածք։
ԿՏՏՎԵԼ, վեց Истязаться, подвергаться пыткам, мучениям.
ԿՏՐԱԿԱՆ, տե՛ս Կտրուկ 2 նշան.։
ԿՏՐԱԿԱՆԱՊԵՍ, մ. Категорически, решительно, наотрез.
ԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Категоричность, решительность.
ԿՏՐԱՏԵԼ, եցի 1. Нарезать, нарезать, изрезывать, изрезать, изрезать, перерезывать, перерезать, разрезывать, разрезать, разрывать, разорвать, искромсать, искрошить. 2. Срубать, срубить, обрубать, обрубить. 3. Прерывать, прервать. ◊ Սիրտը, հոգին կտրատել раздирать душу, сердце.
ԿՏՐԱՏՈՒՄ, տման Нарезка, нарезание, разрезание, разрезывание, перерезка, перерезывание, кромсание. 2. Рубка, сруб.
ԿՏՐԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կտրտվածություն։
ԿՏՐԱՏՎԵԼ, վեց 1. Нарезаться, нарезываться, изрезываться, изрезаться, изрезаться. 2. Срубаться, срубиться, обрубаться, обрубиться.
ԿՏՐԵԼ, եցի 1. Резать, отрезать, отрезать. 2․ Делить, разделить. 3. Чеканить (о растениях). 4. Урезывать, урезать, урезать. 5. Ампутировать, удалять, удалить. 6. Прекращать, прекратить, переставать, перестать. 7. Ограждать, оградить, обносить, обнести (стеной и т. п.) 8. Рубить, срубить. 9. (փխբ.) Отрывать, оторвать. 10. Отделять, отделить, отрезать, отрезать. 11. Грабить, ограбить, разбойничать. 12. Окружать, окружить. 13. Снимать, снять (колоду карт). 14. Бить, крыть, покрывать, покрыть (карту). ◊ Կտրել-անցնել покрывать, покрыть, Проходить, пройти. Կտրել-կապել решать, решить. Ձայնը կտրել замолчать! Խելքը կտրել, Կրծքից կտրել, Կրակ կտրել, Հույսը կտրել, Ճանապարհ կտրել, Ճարը կտրել, Ջուր կտրել. Քար կտրել, Քունը կտրել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԿՏՐԻՃ 1. ա. Храбрый, Удалой, удалый, лихой. 2. գ. Храбрец, удалец, смельчак.
ԿՏՐԻՃԱԲԱՐ, մ․ Храбро лихо, удальски.
ԿՏՐԻՃՈՐԵՆ, մ․ Храбро лихо, удальски.
ԿՏՐԻՃՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Храбрость, удаль, удальство, лихость.
ԿՏՐԻՉ 1. գ. Резак, резалка. 2․ գ. Резец. գ. Резальщик, резак. 4. գ. Резец (зуб). 5. ա․ Резальный. ◊ Կտրիչ ատամ резец (зуб).
ԿՏՐԻՉԱՅԻՆ, տե՛ս Կտրիչ 5 նշան.։
ԿՏՐՈՂԱԿԱՆ, տե՛ս Կտրուկ 2 նշան.։
ԿՏՐՈՆ, ի 1. Отрезок. 2․ Отрез, кусок ткани. 3. Купон, талон, корешок. 4. (գղտնտ.) Черенок.
ԿՏՐՈՆԱՊԱՏՎԱՍՏ, ի (գղտնտ.) Прививка черенка.
ԿՏՐՈՆԱՎՈՐԵԼ, վեց Черенковать.
ԿՏՐՈՆԱՑՈՒ, ցվի Ветка, годная на черенки.
ԿՏՐՈՒԿ 1. ա. Острый. 2. ա. Резкий. 3. մ. Резко, наотрез. 4. ա. Короткий, краткий, лаконичный. ◊ Կտրուկ միջոցներ решительные меры.
ԿՏՐՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Острота. 2․ Резкость, решительность. 3. Лаконичность, краткость.
ԿՏՐՈՒՄ, րման 1. Резка, резание. 2. Разрез, разрезание, разрезывание.
ԿՏՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оторванность, обособленность, изолированность.
ԿՏՐՎԱԾՔ, ի 1. Разрез. 2․ Перекрёсток. 3. Обрыв. 4. Разрыв, обрыв. 5. Огороженная часть, место. 6. Перегородка, изгородь, ограда. 7. Трещина, разлом. 8. Срез, вырезка․ 9․ տե՛ս Խուզվածք։
ԿՏՐՎԵԼ, վեցի 1. Резаться, отрезаться, отрезаться. 2. Чеканиться (о растениях). 3. Урезываться, урезаться, урезаться. 4. Делиться. 5․ Ампутироваться, удаляться. 6. Прекращаться, прекратиться. 7․ Переставать, перестать. 8. Ограждаться, оградиться, обноситься, обрестись (стеной, забором и т. п.). 9. Отрываться, оторваться, порваться. 10. (փխբ.) Отделяться, отделиться, отрываться. 11. տե՛ս Կտրել 14 նշան.։ 12․ Сворачиваться, свёртываться, свернуться (о молоке).
ԿՏՐՏԵԼ, տե՛ս Կտրատել։
ԿՏՐՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Изрезанность. 2. Оторванность.
ԿՏՐՏՎԵԼ, տե՛ս Կտրատվել։
ԿՏՑԱՀԱՐ 1. գ. Дятел. 2. ա․ Поклёванный, обклёванный.
ԿՏՑԱՀԱՐԵԼ, եց Клевать, клеваться, клюнуть, склёвывать, склевать, поклёвывать, поклевать, выклёвывать, выклевать, выклюнуть.
ԿՏՑԱՀԱՐՈՒՄ, րման Клевание, склёвывание, исклёкывание, выклёвывание.
ԿՏՑԱՁԵՎ, ա․ Клювовидный, клювоподобный, клювообразный.
ԿՏՑԱՆՄԱՆ, ա․ Клювовидный, клювоподобный, клювообразный.
ԿՏՑԱՎՈՐ, ա. Имеющий клюв. ◊ Կտցավոր կենդանիներ (կենդբ.) однопроходные яйцекладущие млекопитающие.
ԿՏՑԱՐ, ի (կենդբ.) Бекас.
ԿՏՑԵԼ, եցի Клевать, клюнуть, поклёвывать, поклевать, склевать, исклёвывать, исклевать.
ԿՏՑՈՒՄ, ի Клевание, склёвывание.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ