Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆՊԱՍՏ, ի Пособие, субсидия, вспоможение, помощь. Ի նպաստ в пользу.
ՆՊԱՍՏԱՌՈՒ 1. ա. Получающий пособие, помощь, субсидию. 2. գ. Получатель пособия, субсидии.
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ, ա. Выгодный, удобный, подходящий, благоприятный.
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐԵԼ, եցի Субсидировать.
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Выгодность. 2 Благоприятность.
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Субсидирование. 2. Благоприятствование.
ՆՊԱՍՏԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Субсидироваться.
ՆՊԱՍՏԱՑՈՒՅՑ, ա. Предоставляющий пособие, оказывающий помощь.
ՆՊԱՍՏԵԼ, եցի 1. Способствовал, содействовать, помогать, помочь. 2. Благоприятствовать.
ՆՊԱՍՏԸՆԿԱԼ, տե՛ս Նպաստառու։
ՆՊԱՍՏԻՉ, ա. Благоприятный, способствующий, выгодный, удобный, подходящий.
ՆՊԱՏԱԿ, ի 1. Цель. 2. Намерение, замысел. ◊ Նպատակի պարագա (քեր.) обстоятельство цели. Նպատակ դնել՝ ունենալ ставить, поставить перед собой цель, намереваться. Նպատակին հասնել достигать, достичь цели. Նպատակի ծառայեցնել подчинять, подчинить (какой-л.) цели.
ՆՊԱՏԱԿԱԴԻՐ, ա. 1. Целеустремлённый, целенаправленный. 2. Чёткий, ясный.
ՆՊԱՏԱԿԱԴՐԵԼ, եցի Ставить, поставить целью.
ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՈՒՄ, րման Стремление к цели, целеустремлённость.
ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Целеустремлённость, целенаправленность, целеустремление.
ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՎԵԼ, վեց Задаваться, задаться целью.
ՆՊԱՏԱԿԱԶՈՒՐԿ, ա. 1. Бесцельный, беспредметный, праздный. 2. Лишённый цели.
ՆՊԱՏԱԿԱԽՈՒՅԶ, ա. Мятежный, мятущийся.
ՆՊԱՏԱԿԱԿԵՏ, ի 1. Конечная цель. 2. Точка прицеливания.
ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐ, ա. Целесообразный, рациональный, разумный.
ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՐԵՆ, մ. Целесообразно, рационально, разумно.
ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Целесообразность, рациональность, разумность.
ՆՊԱՏԱԿԱՀԵՏԱՄՈՒՏ, ա. Преследующий какую-л. цель, целеустремлённый.
ՆՊԱՏԱԿԱՄԵՏ, տե՛ս Նպատակասլաց։
ՆՊԱՏԱԿԱՄԻՏԵԼ, եցի Преследовать какую-л. цель.
ՆՊԱՏԱԿԱՄԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Նպատակասլացություն։
ՆՊԱՏԱԿԱՄԻՏՈՒՄ, տե՛ս Նպատակասլացում։
ՆՊԱՏԱԿԱՄՂԵԼ, եցի Направлять, направить к цели, устремлять, устремить в цель.
ՆՊԱՏԱԿԱՄՂՎԵԼ,Վեց Направляться, направиться, устремляться, устремиться к цели.
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ, ա. Целевой.
ՆՊԱՏԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Устремлённость, целеустремлённость, целенаправленность.
ՆՊԱՏԱԿԱՍԼԱՑ, ա. Целеустремлённый, целенаправленный.
ՆՊԱՏԱԿԱՍԼԱՑՈՐԵՆ, մ. Целеустремлённо, целенаправленно.
ՆՊԱՏԱԿԱՍԼԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Целеустремлённость, целенаправленность, целеустремление.
ՆՊԱՏԱԿԱՍԼԱՑՈՒՄ, ցման Целеустремлённость, целенаправленность, целеустремление.
ՆՊԱՏԱԿԱՎՈՐ, տե՛ս Նպատակային։
ՆՊԱՏԱԿԱՎՐԵՊ, ա. Не достигший цели, не лопавший в цель.
ՆՊԱՏԱԿՈՐՈՇ, մ. Определённо, чётко.
ՆՊԱՐ ի Бакалея.
ՆՊԱՐԱԿ ի Бакалея.
ՆՊԱՐԱԿՈՒՄ, կման Снабжение бакалейными товарами, бакалеей, провиантом.
ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ, ի Бакалейщик.
ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌԱՆՈՑ, ի Бакалейный магазин, бакалея.
ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля бакалейными товарами, бакалеей.
ՆՊԱՐԵՂԵՆ, ի Бакалея, бакалейные товары.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ