Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍՊԱ, յի Офицер.
ՍՊԱԹ, ի (հնք.) Шпат.
ՍՊԱԹԱՆՄԱՆ, ա. Похожий на шпат.
ՍՊԱՅԱԿԱԶՄ, ի Офицерский состав.
ՍՊԱՅԱԿԱՆ, ա. Офицерский.
ՍՊԱՅԱՊԵՏ, ի (հնց.) Полководец, военачальник.
ՍՊԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Офицерство.
ՍՊԱՆԱԽ, ի Шпинат.
ՍՊԱՆԱՑԻ, տե՛ս Իսպանացի:
ՍՊԱՆԴ1 ի 1. Резня, бойня. 2. (հնց.) Бой, убой.
ՍՊԱՆԴ2 ի (բսբ.) Могильник.
ՍՊԱՆԴԱՆՈՑ, ի Бойня (предприятие).
ՍՊԱՆԴԱՊԵՏ, ի (հզվդ.) Мясник.
ՍՊԱՆԴԱՐԱՆ, ի (հնց.) Жертвенник.
ՍՊԱՆԵԼ, եցի Убивать, убить. ◊ Ժամանակը սպանել, Օրերը սպանել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառի տակ։
ՍՊԱՆԻԱԿԱՆ, տե՛ս Իսպանական։
ՍՊԱՆԻՉ 1. ա. Убийственный. 2. գ. (հզվդ.) Убийца.
ՍՊԱՆՅԱԼ, ա., գ. (հնց.) Убитый.
ՍՊԱՆՈՂ 1. ա. Убийственный. 2. գ. Убийца.
ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Убийство.
ՍՊԱՆՈՒՄ, նման Убивание.
ՍՊԱՆՎԱԾ, ա., գ. Убитый.
ՍՊԱՆՎԵԼ, վեց Убиваться, быть убитым.
ՍՊԱՌԱԶԵՆ, ա. Вооружённый (до зубов.).
ՍՊԱՌԱԶԵՆՔ, ի Полное боевое вооружение, военное снаряжение.
ՍՊԱՌԱԶԻՆԵԼ, եցի Вооружать, вооружить (полностью).
ՍՊԱՌԱԶԻՆՅԱԼ, ա. (հնց.) Вооружённый (полностью).
ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вооружение (полное).
ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒՄ, նման Вооружение (полное).
ՍՊԱՌԱԶԻՆՎԵԼ, վեց Вооружаться, вооружиться (полностью).
ՍՊԱՌԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Иссякаемый, исчерпаемый, истощимый.
ՍՊԱՌԱՐԺԵՔ, ի (տնտ.) Потребительная стоимость.
ՍՊԱՌԵԼ, եցի 1. Исчерпывать, исчерпать. 2. Истрачивать, истратить. 3. Истощать, истощить. 4. տե՛ս Սպառվել։ 5. Потреблять, потребить.
ՍՊԱՌԻՉ, ա. Исчерпывающий.
ՍՊԱՌԿՈՈՊ, ի (հպվ.) Потребкооператив.
ՍՊԱՌԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ, ի (հպվ.) Потребкооперация.
ՍՊԱՌՆԱԲԱՐ, մ. (հզվդ.) Грозно, угрожающе.
ՍՊԱՌՆԱԳԻՆ 1. ա. Грозный, угрожающий. 2. մ. Грозно, угрожающе.
ՍՊԱՌՆԱԳԻՐ, դրի , Угроза (письменная).
ՍՊԱՌՆԱԼ, ացի Грозить, грозиться, угрожать.
ՍՊԱՌՆԱԼԻ, 1. ա. Грозный, угрожающий. 2. Грозно, угрожающе.
ՍՊԱՌՆԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Грозно, угрожающе.
ՍՊԱՌՆԱԼԻՑ, 1. ա. Грозный, угрожающий. 2. Грозно, угрожающе
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ, ի Угроза. ◊ Սպառնալի կարդալ՝ տալ грозить, грозиться, угрожать.
ՍՊԱՌՆԱԿԱՆ 1. ա. Грозный, угрожающий. 2. մ. Грозно, угрожающе.
ՍՊԱՌՆԱՆՔ, ի Угроза.
ՍՊԱՌՆԱՑԱՅՏ, ա. Грозный, угрожающий (тон, голос и т. п.).
ՍՊԱՌՆԱՑՈՒՄ, ցման (հզվդ.) Угроза.
ՍՊԱՌՈՂ, ի Потребитель.
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ, ա. 1. Потребительский. 2. Потребительный. ◊ Սպառողական արժեք (տնտ.) потребительная стоимость.
ՍՊԱՌՈՒՄ, ռման 1. Исчерпывание, исчерпание. 2. Иссякание. 3. Истрачивание. 4. Истощение. 5. Потребление. 
ՍՊԱՌՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Потребительная способность.
ՍՊԱՌՎԵԼ, վեց 1. Исчерпываться, исчерпаться. 2. Иссякать, иссякнуть. 3. Истрачиваться, истратиться. 4. Истощаться, истощиться. 5. Потребляться.
ՍՊԱՍ1, ի (հզվդ.) 1. Услужение. 2. Сервиз, сервировка. 3. Церковная утварь. 4. Церковное причастие (хлеб и вино). ◊ Ի սպաս դնել, Սպաս դնել посвящать, посвятить (силы, жизнь и т. п.).
ՍՊԱՍ2, ի Суп из пахты. ◊ Մեկի սպասը եփել отчитать.
ՍՊԱՍԱԴԱՐԱՆ, ի Буфет, сервант.
ՍՊԱՍԱԼԱՐ, ի (պատմ.) Спасалар, полководец, военачальник (в древней Грузии).
ՍՊԱՍԱԼԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Должность спасалара, полководца, военачальника.
ՍՊԱՍԱԿԱԶՄ, ի, Обслуживающий состав.
ՍՊԱՍԱՍՐԱՀ, ի Зал ожидания.
ՍՊԱՍԱՎՈՐ, ի 1. Слуга, лакей. 2. Официант. 3. Служитель. 4. (փխբ.) Прислужник.
ՍՊԱՍԱՎՈՐԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Служительский.
ՍՊԱՍԱՎՈՐԱՊԵՏ, ի (հզվդ.) Дворецкий.
ՍՊԱՍԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Прислуживать, прислужить. 2. (հնց.) Обслуживать, обслужить.
ՍՊԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Прислуживание. 2. Обслуживание. 3. Прислужничество. 4. (հվքկ.) Прислуга. 5. (եկեղ.) Занятие служки.
ՍՊԱՍԱՎՈՐՈՒՀԻ, հու (հնց.) Служанка, прислуга.
ՍՊԱՍԱՎՈՐՈՒՄ, րման Прислуживание.
ՍՊԱՍԱՏՈՒՆ, տան (եկեղ.) Ризница.
ՍՊԱՍԱՐԱՆ, ի Приёмная (комната).
ՍՊԱՍԱՐԿԵԼ, եցի 1. Обслуживать, обслужить. 2. (հնց.) Прислуживать, прислужить.
ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ, ա. Обслуживающий.
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ 1. ա. Обслуживающий. 2. գ. Официант. ◊ Սպասարկու բառեր служебные слова.
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Обслуживание. 2. Прислуживание.
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ, կման Обслуживание.
ՍՊԱՍԱՐԿՎԵԼ, վեցի Обслуживаться.
ՍՊԱՍԵԼ, եցի Ждать, ожидать.
ՍՊԱՍԵԼԻ, ա. Ожидаемый.
ՍՊԱՍԵԼԻՔ 1. գ. Ожидание. 2. ա. Ожидаемый.
ՍՊԱՍԵՂԵՆ, ի Сервиз, сервировка.
ՍՊԱՍԵՑՆԵԼ, ցրի Заставлять, заставить ждать, ожидать.
ՍՊԱՍՅԱԿ, ի Денщик.
ՍՊԱՍՅԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Должность денщика.
ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ 1. ա. Выжидательный, выжидающий, ожидательный, ожидающий. 2. մ. Выжидательно, выжидающе, ожидающе.
ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Выжидательность. 2. Выжидание, ожидание.
ՍՊԱՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Ожидание, выжидание.
ՍՊԱՍՈՒՀԻ, հու Служанка, прислуга.
ՍՊԱՍՈՒՄ, սման Ожидание.
ՍՊԱՍՎԵԼ, վեց Ожидаться.
ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ, ա. Ожидаемый.
ՍՊԱՍՔ, ի 1. Комплект, набор приборов. 2. Сервиз.
ՍՊԱՍՔԱՊԱՀԱՐԱՆ, ի Буфет, сервант.
ՍՊԱՍՔԵՂԵՆ, տե՛ս Սպասեղեն։
ՍՊԱՐԱԿԻՐ, տե՛ս Ասպարակիր։
ՍՊԱՐԱՊԵՏ, ի (պատմ.) Спарапет (главнокомандующий армянской армией).
ՍՊԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ, ա. 1. Присущий спарапету, характерный для спарапета. 2. Принадлежащий спарапету.
ՍՊԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Звание и должность спарапета (в древней Армении).
ՍՊԱՐՏԱԿԻԱԴԱ, ի Спартакиада.
ՍՊԵԿՏՐԱԳԻՐ, գրի (աստղդ.) Спектрограф.
ՍՊԵՂԱՆԻ, նու 1. Пластырь. 2. (փխբ.) Средство утешения.
ՍՊԵՑԻՖԻԶՄ, ի (պատմ.) Специфизм.
ՍՊԻ 1, ի Шрам, рубец.
ՍՊԻ 2, ի (բսբ.) Рыльце.
ՍՊԻԱԳԻԾ, գծի Шрам, рубец.
ՍՊԻԱԴԵՄ, ա. Шрамистый (прост.), рубчатый (о лице).
ՍՊԻԱԶԱՐԴ, ա. Со шрамом, рубцом.
ՍՊԻԱԾԱԾԿ, ա. Покрытый шрамами, рубцами.
ՍՊԻԱՆԱԼ, Рубцеваться, зарубцовываться, зарубцеваться.
ՍՊԻԱՇԱՏ, ա. Покрытый множеством шрамов, рубцов.
ՍՊԻԱՎՈՐ, ա. Со шрамом, рубцом.
ՍՊԻԱՑՆԵԼ, ցրի Зарубцовывать, зарубцевать.
ՍՊԻԱՑՈՒՄ, ցման Рубцевание.
ՍՊԻՏ, ի (քիմ.) Белок.
ՍՊԻՏԱԿ 1. ա. Белый. 2. ա. Белый, седой. 3. Белый, белокожий. 4. գ. Белизна. 5. ա. (փխբ.) Белый, контрреволюционный. ◊ Սպիտակին տալ белеть, белеться. Գրի սևն ու սպիտակը ջոկել знать грамоту. Սևը սպիտակից ջոկել отличить дурное от хорошего. Սպիտակ քվե белый шар (выборный). Սպիտակ երես чистый совестью, с чистой совестью. Սպիտակ ցեղ белая раса. Սևով սպիտակի վրա գրված է чёрным по белому писано. Սպիտակ ոսկի белое золото. Սպիտակ դրոշակ՝ դրոշ белый флаг. Սպիտակ գիշերներ белые ночи. Սպիտակ տուն белый дом.
ՍՊԻՏԱԿԱԲԱՇ, ա. Белогривый.
ՍՊԻՏԱԿԱԲԵՂ, ա. Седоусый.
ՍՊԻՏԱԿԱԲՈՒՆ, ա. Белоствольный.
ՍՊԻՏԱԿԱԲՈՒՐԴ, ա. Белошёрстный, белошёрстый.
ՍՊԻՏԱԿԱԳԵՂ, ա. Беленький.
ՍՊԻՏԱԿԱԳԵՂՄ, ա. Белошёрстный, белошёрстый.
ՍՊԻՏԱԿԱԳԼՈՒԽ, ա. Белоголовый.
ՍՊԻՏԱԿԱԳՈՒՅՆ, ա. Белый, белого цвета.
ՍՊԻՏԱԿԱԴԵՄ, ա. Белолицый.
ՍՊԻՏԱԿԱԴՈՒՆՉ, ա. Беломордый.
ՍՊԻՏԱԿԱԶԱՐԴ, ա. (հնց.) Светозарный, лучезарный.
ՍՊԻՏԱԿԱԶԳԵՍՏ, ա. В белом, в белой одежде.
ՍՊԻՏԱԿԱԹԱԳ, ա. Седоглавый, белоснежный (о вершине горы).
ՍՊԻՏԱԿԱԹԵՎ, ա. Белокрылый.
ՍՊԻՏԱԿԱԹԵՐԹ, ա. С белыми лепестками, белый.
ՍՊԻՏԱԿԱԹՈՒՅՐ, ա., Белый.
ՍՊԻՏԱԿԱԽԱՅՏ 1. ա. С белыми крапинами. 2. գ. (կենդբ.) Бабочка-древоточец.
ՍՊԻՏԱԿԱԽԱՌՆ, ա. 1. С проседью. 2. Смешанный с белым.
ՍՊԻՏԱԿԱԾԱՂԻԿ 1. ա. С белым цветком, с белыми цветками, цветами. 2. գ. (բսբ.) Подснежник.
ՍՊԻՏԱԿԱԾԱՄ, ա. С белыми косами, волосами.
ՍՊԻՏԱԿԱԾԵՓ, ա. Оштукатуренный, обмазанный белой штукатуркой, глиной.
ՍՊԻՏԱԿԱԾՂԻ, ա. (հզվդ.) Белорукий.
ՍՊԻՏԱԿԱՀԱԳՈՒՍՏ, В белом, в белой одежде.
ՍՊԻՏԱԿԱՀԱԼԱՎ, В белом, в белой одежде.
ՍՊԻՏԱԿԱՀԱՆԴԵՐՁ, В белом, в белой одежде.
ՍՊԻՏԱԿԱՀԱՏ, ա. С белыми зёрнами.
ՍՊԻՏԱԿԱՀԵՐ, ա. Седоволосый, белоголовый, седовласый, седой, белый.
ՍՊԻՏԱԿԱՀԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Седость.
ՍՊԻՏԱԿԱՀՅՈՒԹ, ա. С белым, млечным соком.
ՍՊԻՏԱԿԱՀՈՂ, 1. Белая глина. 2. С примесью известковой земли.
ՍՊԻՏԱԿԱՀՈՆ, ա. Белобровый, седобровый.
ՍՊԻՏԱԿԱՁԱՎԱՐ, ի Манная крупа.
ՍՊԻՏԱԿԱՁԵՌՆ, ա. Белорукий, с беломраморными руками.
ՍՊԻՏԱԿԱՃԱԿԱՏ, ա. Белолобый.
ՍՊԻՏԱԿԱՄԱԶ, ա. 1. Белошёрстный, белошёрстый. 2. Беловолосый, седоволосый.
ՍՊԻՏԱԿԱՄԱՇԿ, ա. Белокожий.
ՍՊԻՏԱԿԱՄԱՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Белокожесть.
ՍՊԻՏԱԿԱՄԱՐՄԻՆ, ա. Белотелый.
ՍՊԻՏԱԿԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Альбуминурия, белковое мочеизнурение.
ՍՊԻՏԱԿԱՄԻՍ, ա. 1. С белой мякотью (о плодах). 2. С белым мясом.
ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹ, ա. Белый; белой, европеоидной расы.
ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐՈՒՍ, Белобородый, седобородый.
ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐՈՒՔ, Белобородый, седобородый.
ՍՊԻՏԱԿԱՆԱԼ, տե՛ս Սպիտակել։
ՍՊԻՏԱԿԱՆԵՐԿ 1. գ. Белила. 2. ա. Выбеленный, побелённый.
ՍՊԻՏԱԿԱՆԻՇ, ա. С белыми крапинами, крапинками.
ՍՊԻՏԱԿԱՇԱՊԻԿ, ա. В белой сорочке, рубашке.
ՍՊԻՏԱԿԱՇՈՐ, տե՛ս Սպիտակազգեստ։
ՍՊԻՏԱԿԱՍԱԼ, ա. Мощённый, вымощенный белыми плитами.
ՍՊԻՏԱԿԱՎԱՐՍ, տե՛ս Սպիտակահեր։
ՍՊԻՏԱԿԱՎՈՒՆ, ա. 1. Беловатый, белёсый. 2. Седоватый.
ՍՊԻՏԱԿԱՏՈՒՏ, ա. Белохвостый.
ՍՊԻՏԱԿԱՐՅՈՒՆ, ա. Болеющий, больной белокровием.
ՍՊԻՏԱԿԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Белокровие, лейкемия.
ՍՊԻՏԱԿԱՑՆԵԼ, տե՛ս Սպիտակեցնել։
ՍՊԻՏԱԿԱՑՈՒՄ, տե՛ս Սպիտակեցում։
ՍՊԻՏԱԿԱՑՎԵԼ, վեց 1. Белиться, выбеливаться, выбелиться. 2. Отбеливаться, отбелиться. 3. Убеляться, убедиться.
ՍՊԻՏԱԿԱՓԱՅԼ, Белоснежный, снежно-белый.
ՍՊԻՏԱԿԱՓԱՌ, Белоснежный, снежно-белый.
ՍՊԻՏԱԿԱՓՐՓՈՒՐ, ա. Белопенный.
ՍՊԻՏԱԿԱՔԱՐ 1. գ. (հնք.) Альбит. 2. ա. Белокаменный.
ՍՊԻՏԱԿԱՔԻՍՏ, ա. С белыми колосьями.
ՍՊԻՏԱԿԳՎԱՐԴԻԱԿԱՆ 1. ա. Белогвардейский. 2. գ. Белогвардеец.
ՍՊԻՏԱԿԵԼ, եցի 1. Белеть, побелеть. 2. Выбеливаться, выбелиться, отбеливаться, отбелиться. 3. Седеть, поседеть. 4. Бледнеть, побледнеть.
ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ, ի Бельё. Հագի սպիտակեղեն нательное, носильное бельё. Անկողնու սպիտակեղեն постельное бельё. Սեղանի սպիտակեղեն столовое бельё.
ՍՊԻՏԱԿԵՆԻ, նու Сорт белого винограда.
ՍՊԻՏԱԿԵՐԱՆԳ, ա. Белёсый.
ՍՊԻՏԱԿԵՐԵՍ, ա. 1. Белолицый. 2. (փխբ.) С чистой совестью.
ՍՊԻՏԱԿԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Белить, побелить, выбеливать, выбелить. 2. Отбеливать, отбелить. 3. Убелять, убелить.
ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ, ցման 1. Беление. 2. Выбелка, отбелка. 3. Побелка.
ՍՊԻՏԱԿԵՑՎԵԼ, վեց 1. Белиться, выбеливаться, выбелиться. 2. Отбеливаться, отбелиться. 3. Убеляться, убедиться.
ՍՊԻՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Белизна. 2. Седость.
ՍՊԻՏԱԿՈՒՄ, կման Побеление.
ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ, ի Белок.
ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ, ա. Белковый.
ՍՊԻՏԿԵՆ, ի Луб, лыко.
ՍՊԻՐԱՆՏ, ի (լեզվբ.) Спирант.
ՍՊԻՐՏԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Спиртовой завод.
ՍՊԻՐՏԱՀՈՏ, ա. 1. Спиртовой запах. 2. Со спиртовым запахом, с запахом спирта.
ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ, ա. Спиртной, спиртовой.
ՍՊԻՐՏԱՅՐՈՑ, ի Спиртовка.
ՍՊԻՐՏԱՉԱՓ, Спиртомер.
ՍՊԻՐՏԱՉԱՓԻԿ, Спиртомер.
ՍՊԻՐՏԱՎԱՌ, տե՛ս Սպիրտայրոց։
ՍՊԻՐՏԱՎՈՐ, ա. Спиртовой, содержащий спирт.
ՍՊՆԳԱԶԳԻ, ի (կենդբ.) Губка.
ՍՊՆԳԱԿԵՐՊ, Губчатый.
ՍՊՆԳԱՁԵՎ, Губчатый.
ՍՊՆԳԱՅԻՆ, ա. 1. Относящийся к губке. 2. Состоящий из губок.
ՍՊՆԳԱՆՄԱՆ, Губчатый.
ՍՊՆԳԱՔԱՐ, ի (հնք.) Спонгит.
ՍՊՈՐ, ի Спора.
ՍՊՈՐԱՎՈՐ, ա. Споровый.
ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ, ա. Спортивный. .
ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃ, ի (հպվ.) Спортзал.
ՍՊՈՐՏԴՊՐՈՑ, ի (հպվ.) Спортшкола.
ՍՊՈՐՏԽԱՂ, ի (հպվ.) Спортигра.
ՍՊՈՐՏԽՄԲԱԿ, ի (հպվ.) Оюрткружок.
ՍՊՈՐՏՀՐԱՊԱՐԱԿ, ի (հպվ.) Спортплощадка.
ՍՊՈՐՏՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հպվ.) Спортсоревнование.
ՍՊՈՐՏՄՐՑՈՒՄ, ցման (հպվ.) Спортсоревнование.
ՍՊՈՐՏՍՄԵՆ, ի Спортсмен.
ՍՊՈՐՏՍՄԵՆԱԿԱՆ, Спортсменский.
ՍՊՈՐՏՍՄԵՆԱՅԻՆ, Спортсменский.
ՍՊՈՐՏՍՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спортсменство.
ՍՊՈՐՏՍՄԵՆՈՒՀԻ, հու Спортсменка.
ՍՊՈՒՆԳ, ի Губка.
ՍՊՈՒՆԳԱՁԵՎ, ա. Губчатый, пористый, ноздреватый.
ՍՊՈՒՆԳԱՅԻՆ, ա. Относящийся к губке, свойственный губке.
ՍՊՈՒՆԳԱՆՄԱՆ, տե՛ս Սպնդակերպ։
ՍՊՐԴԵԼ, եց 1. Вкрадываться, вкрасться. 2. Проскакивать, проскальзывать, проскользнуть. 3. Выскальзывать, выскользнуть.
ՍՊՐԴՈՒՄ, դման 1. Проскальзывание. 2. Выскальзывание.
ՍՊՐԴՈՒՆ, ա. Скользкий.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ