Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՍՐԱԲԱՆ, տե՛ս Սրախոս։
ՍՐԱԲԵՂ, ա. Остроусый, с острыми кончиками усов.
ՍՐԱԲԵՐԱՆ, ա. Острый, с острым лезвием.
ՍՐԱԳԱԳԱԹ, ա. Остроконечный, островерхий.
ՍՐԱԳԴԱԿ, ա. С островерхой шапкой, в островерхой шапке.
ՍՐԱԳԻ, ա. Острохвостый.
ՍՐԱԳԼՈՒԽ, ա. 1. Остроголовый. 2. Остроконечный, островерхий.
ՍՐԱԳՄԲԵԹ, ա. С шатровым куполом, шатрово-купольный.
ՍՐԱԳՆԱՑ, տե՛ս Սրընթաց։
ՍՐԱԴԱՐՁ, ա. (հզվդ.) Поворотливый.
ՍՐԱԴԵՄ, ա. Остролицый.
ՍՐԱԴՆՉԻԿ, Остромордый.
ՍՐԱԴՈՒՆՉ, Остромордый.
ՍՐԱԶԵՆ, ա. Вооружённый мечом.
ՍՐԱԹԱՓ (հզվդ.) 1. ա. Стремительный. 2. մ. Стремительно.
ՍՐԱԹԱՓԱՆՑ, ա. Проницательный.
ՍՐԱԹԱՓԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Проницательность.
ՍՐԱԹԵՎ, ա. 1. Острокрылый. 2. (փխբ.) Быстрокрылый.
ՍՐԱԹՌԻՉ, ա. 1. Быстрокрылый. 2. Быстрый.
ՍՐԱԺԱՆԻՔ, ա. Острозубый.
ՍՐԱԼԵԶՈՒ, մ. Острый на язык.
ՍՐԱԼՈՒՐ, ա. (հզվդ.) С острым слухом.
ՍՐԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Фехтование.
ՍՐԱԽՈՂԽՈՂ, ա. Сражённый мечом. ◊ Սրախողխող անել зарубить, пронзить мечом.
ՍՐԱԽՈՍ 1. ա. Остроумный, острый. 2. գ. Острослов, остряк (разг.), остроумец (разг.), остроум (устар.).
ՍՐԱԽՈՍԵԼ, եցի Острить, острословить.
ՍՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Остроумие, острословие. 2. Острота. ◊ Սրախոսություն անել острословить, острить. Սրախոսությունների տոպրակը բացել сыпать остротами.
ՍՐԱԾԱՅՐ, ա. Остроконечный, островерхий, острый.
ՍՐԱԾԵԼ, եցի Вырезать, вырезать, истреблять, истребить.
ՍՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Резня, бойня, избиение.
ՍՐԱԾՈՒՄ, ծման Резня, бойня, избиение.
ՍՐԱԾՎԵԼ, վեց Вырезаться, истребляться.
ՍՐԱԿԱՆՋ, ա. С острым слухом.
ՍՐԱԿԱՏԱՐ, ա. Островерхий, остроконечный.
ՍՐԱԿԻՐ, կրի Меченосец.
ՍՐԱԿՆ, Остроглазый.
ՍՐԱԿՆՅԱ, Остроглазый.
ՍՐԱԿՈՏՈՐ, ա. Истреблённый мечом, вырезанный.
ՍՐԱԿՌԻՎ, ռվի (հզվդ.) 1. Сеча. 2. Рубка.
ՍՐԱԿՎԵԼ, վեցի 1. Обрызгиваться, опрыскиваться. 2. Впрыскиваться. 3. Подвергаться впрыскиванию.
ՍՐԱԿՏՈՒՑ, ա. 1. Остроклювый. 2. (փխբ.) Остроносый.
ՍՐԱՀ, ի 1. Зал. 2. Салон, гостиная, зала (устар.). 3. Холл. 4. Передняя, прихожая. 5. Сени, сенцы (разг.). 6. Выставочный зал, галерея. 7. (ռազմ.) Подземный ход, галерея. 8. (փխբ. հվքկն.) Зал, аудитория, люди в зале.
ՍՐԱՀԱԿ, ի 1. Зальце (устар.). 2. Тамбур, площадка (в вагоне). 3. Беседка. 4. Лестничная площадка.
ՍՐԱՀԱՅԱՑ, ա. Зоркий, остроглазый (разг.).
ՍՐԱՀԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սրատեսություն։
ՍՐԱՀԱՍՏՈՑ, ի Точило, точильный станок.
ՍՐԱՀԱՏ, ա. (հզվդ.) Разрубленный, разрезанный мечом.
ՍՐԱՀԱՏԵԼ, եցի (հզվդ.) Рубить, разрубить, разрезать, разрезать мечом.
ՍՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Убийство мечом.
ՍՐԱՀԱՏՈՒՄ, տման , Убийство мечом.
ՍՐԱՀԱՏՎԵԼ, վեց (հզվդ.) Разрубаться, разрезаться, разрезаться мечом.
ՍՐԱՀԱՐ, ա. Сражённый мечом.
ՍՐԱՀԱՐԵԼ, եցի Поражать, поразить, сражать, сразить мечом.
ՍՐԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Поражение мечом. 2. Резня.
ՍՐԱՀԱՐՈՒՄ, րման Поражение мечом.
ՍՐԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի Поражаться мечом.
ՍՐԱՀՆՉՅՈՒՆ, ա. Пронзительный, звонкий.
ՍՐԱՀՈՍ, ա. Стремительный, быстротекущий.
ՍՐԱՁԱՅՆ, տե՛ս Սրահնչյուն։
ՍՐԱՁԵՎ, ա. Мечевидный.
ՍՐԱՁԻԳ, ա. Островершинный, островерхий.
ՍՐԱՃԱՆԿ, Когтистый, с острыми когтями.
ՍՐԱՃԻՐԱՆ, Когтистый, с острыми когтями.
ՍՐԱՄԱԳԻԼ, Когтистый, с острыми когтями.
ՍՐԱՄԱՀ, ա. Убитый мечом, павший от меча.
ՍՐԱՄԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гибель, смерть от меча.
ՍՐԱՄԱՐԶԱՆՔ, ի (հզվդ.) Фехтование (обучение, тренировка).
ՍՐԱՄԱՐԶԵԼ, եցի Учить владеть мечом, саблей, шашкой, эспадроном.
ՍՐԱՄԱՐԶՎԵԼ, վեցի Учиться владеть мечом, саблей, шашкой, эспадроном.
ՍՐԱՄԱՐՏ, ի 1. Бой на мечах. 2. Фехтование.
ՍՐԱՄԱՐՏԵԼ, եցի 1. Сражаться, сразиться на мечах-2. Фехтовать.
ՍՐԱՄԱՐՏԻԿ, ի 1. Боец-меченосец. 2. Спортсмен-фехтовальщик.
ՍՐԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սրամարտ։
ՍՐԱՄԵՐԿ 1. ա. С обнажённым мечом. 2. մ. Обнажив меч.
ՍՐԱՄԻՏ 1. ա. Остроумный. 2. մ. Остроумно.
ՍՐԱՄՈՐՈՒՔ, ա. Остробородый.
ՍՐԱՄՏԱԲԱՐ, մ. Остроумно.
ՍՐԱՄՏԵԼ, եցի Острить, говорить остроты.
ՍՐԱՄՏՈՐԵՆ, տե՛ս Սրամտաբար։
ՍՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Остроумие. 2. Острота, остроумное выражение.
ՍՐԱՆԱԼ, ցավ Остриться, заостряться, заостриться.
ՍՐԱՆԿՅՈՒՆ, ա. Остроугольный.
ՍՐԱՆԿՅՈՒՆԻ, նու Остроугольник.
ՍՐԱՆԿՅՈՒՆԻ, տե՛ս Սրանկյունի։
ՍՐԱՇԱՐԺ, ա. (հզվդ.) Стремительный, быстрый.
ՍՐԱՉ, ա. Остроглазый.
ՍՐԱՉՅԱ, ա. Остроглазый.
ՍՐԱՉՎԻ, ա. Остроглазый.
ՍՐԱՊՌՈՒՆԿ, ի Острогубцы.
ՍՐԱՍԱՅՐ, ա. Острый, заострённый, с острым лезвием.
ՍՐԱՎԱԶ 1. ա. Быстрый. 2. ա. Быстроходный. 3. մ. Быстро.
ՍՐԱՎԱՐ (հզվդ.) 1. ա. Быстрый. 2. ա. Быстроходный. 3. մ. Быстро.
ՍՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Быстрота, быстрый ход.
ՍՐԱՎՈՒՆ, ա. 1. Не очень острый. 2. С неострым верхом,вершиной, слегка заострённый.
ՍՐԱՏԱՄ, ա. Острозубый, зубастый.
ՍՐԱՏԵԼ, եցի 1. Рубить, отрубить, срубить мечом. 2. Изрубить мечами.
ՍՐԱՏԵՍ, ա. Зоркий, остроглазый.
ՍՐԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зоркость.
ՍՐԱՏԵՐԵՎ, ա. Остролистный, остролистый.
ՍՐԱՏՈՒՄ, ի և տման Рубка (мечом).
ՍՐԱՏՎԵԼ, վեց 1. Отрубаться, срубаться мечом. 2. Быть изрубленным мечом.
ՍՐԱՐԲԵԼ, եցի (հզվդ.) Пьянеть, опьянеть, напиться вдребезги.
ՍՐԱՐՇԱՎ 1. ա. Стремительный, быстрый, быстроходный, быстротечный. 2. մ. Стремительно, быстро, стремглав, вскачь.
ՍՐԱՐՇԱՎԵԼ, եցի (հզվդ.) Быстро, стремительно ехать, передвигаться, мчаться, помчаться.
ՍՐԱՓՈԿ, ի Ремень для правки бритв.
ՍՐԱՓՈՒՇ, ա. С острыми колючками, шипами.
ՍՐԱՔԱՐ, ի 1. Точильный камень, точило. 2. Оселок брусок.
ՍՐԱՔԻԹ, ա. Остроносый.
ՍՐԲԱԳԵՂ, ա. Прекрасный.
ՍՐԲԱԳԻՆ, ա. Священный, заветный.
ՍՐԲԱԳԻՐ, ա. Написанное святыми, священными, ставшими святыней буквами.
ՍՐԲԱԳՈՐԾԵԼ, եցի 1. Освящать, освятить. 2. Очищать, Очистить. 3. տե՛ս Սրբագործվել։
ՍՐԲԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան , 1. Освящение. 2. Очищение.
ՍՐԲԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման 1. Освящение. 2. Очищение.
ՍՐԲԱԳՈՐԾՎԵԼ, վեց 1. Освящаться, освятиться. 2. Очищаться, очиститься.
ՍՐԲԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Корректурный.
ՍՐԲԱԳՐԱՅԻՆ, ա. Корректурный.
ՍՐԲԱԳՐԵԼ, եցի Корректировать, откорректировать.
ՍՐԲԱԳՐԵԼԻ, ա. Подлежащий корректуре.
ՍՐԲԱԳՐԻՉ, ի Корректор.
ՍՐԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Корректура.
ՍՐԲԱԳՐՈՒՄ, րման Корректирование, корректура.
ՍՐԲԱԳՐՎԵԼ, վեց Корректироваться.
ՍՐԲԱԴԵՄ, ա. С лицом святого.
ՍՐԲԱԴՐԱՄ, ի Деньги, отдаваемые церкви.
ՍՐԲԱԶԱՆ, ա. 1. Священный. 2. Святой. 3. Чистейший лучший, отборный. 4. (եկեղ.) Святейший.
ՍՐԲԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Սրբազնություն։
ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՐԾ, ի (եկեղ.) Святой, праведник.
ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՐԾԵԼ, եցի (եկեղ.) Священнодействовать.
ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Священнодействие.
ՍՐԲԱԶՆԱԿԱՆ, ա. (հնց.) 1. Священный. 2. Святой.
ՍՐԲԱԶՆԱՆԱԼ, ացա Становиться, стать святым.
ՍՐԲԱԶՆԱՍՈՒՐԲ, ա. 1. Самый святой. 2. Святейший.
ՍՐԲԱԶՆԱՑՆԵԼ, ցրի Сделать святым, священным.
ՍՐԲԱԶՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Преосвященство.
ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ, ա. (եկեղ.) Святой.
ՍՐԲԱԾՈՐ, ա. Источающий святость.
ՍՐԲԱԿԵՆՑԱՂ, տե՛ս Սրբակյաց:
ՍՐԲԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Святость.
ՍՐԲԱԿՅԱՑ, ա. Святой, праведный.
ՍՐԲԱՀԱՄԲԱՎ, ա. Святой, пользующийся славой святого.
ՍՐԲԱՀԱՅԱՑ, ա. Со взором святого.
ՍՐԲԱՄԱՔՈՒՐ, ա. (հզվդ.) Чистый, святой.
ՍՐԲԱՆ, ի (կզմխս.) Заднепроходное отверстие.
ՍՐԲԱՆԱԼ, ացա Становиться, стать святым.
ՍՐԲԱՆԿԱՐ, տե՛ս Սրբապատկեր։
ՍՐԲԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Иконопись.
ՍՐԲԱՆՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Крестец, крестцовая кость.
ՍՐԲԱՆՈՒՇ, ա. Священный, святой.
ՍՐԲԱՆՎԵՐ, ա. Священный, заветный.
ՍՐԲԱՇՈՒՆՉ, ա. Священный, святой, дышащий, проникнутый святостью.
ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐ, ի Икона, образ.
ՍՐԲԱՊԻՂԾ, ա. Святотатственный, кощунственный.
ՍՐԲԱՊՂԾԱԿԱՆ, ա. Святотатственный, кощунственный.
ՍՐԲԱՊՂԾԵԼ, եցի Святотатствовать, кощунствовать.
ՍՐԲԱՊՂԾՈՐԵՆ, մ. Святотатственно, кощунственно.
ՍՐԲԱՊՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան , Святотатство, кощунство.
ՍՐԲԱՊՂԾՈՒՄ, ծման Святотатство, кощунство.
ՍՐԲԱՊՂԾՎԵԼ, վեցի Оскверняться, оскверниться.
ՍՐԲԱՍԵՐ, ա. Благопристойный.
ՍՐԲԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Благопристойность.
ՍՐԲԱՍԻՐՏ, ա. С чистым сердцем.
ՍՐԲԱՍՈՒՆ, ա. (հնց.) Благопристойный, воспитанный в духе благопристойности.
ՍՐԲԱՍՈՒՐԲ, ա. 1. Самый священный. 2. Святейший.
ՍՐԲԱՎԱՅԵԼ (եկեղ.) 1. ա. Праведный. 2. մ. Праведно.
ՍՐԲԱՎԱՅՐ, ի Святое место.
ՍՐԲԱՎԱՆԴ, ա. Священный, заветный.
ՍՐԲԱՏԱՇ, ա. Гладкий, чисто тёсаный (о строительном камне).
ՍՐԲԱՏԱՇԵԼ, շեցի Гладко, чисто обтёсывать, обтесать (камень).
ՍՐԲԱՏԱՇՈՒՄ, շման Гладкая, чистая тёска (камня).
ՍՐԲԱՏԱՇՎԵԼ, վեց Гладко, чисто обтёсываться.
ՍՐԲԱՏԱՌ, ա. Святой, священный (обычно о кондаке-указе армянского католикоса).
ՍՐԲԱՏԵՂ, տե՛ս Սրբավայր։
ՍՐԲԱՏԵՂԻ, տե՛ս Սրբավայր։
ՍՐԲԱՏԵՍ, ա. С обликом святого.
ՍՐԲԱՏԻՊ, ա. Подобный святому, с обликом святого.
ՍՐԲԱՏՈՒՆ, տան (եկեղ.) 1. Храм, церковь, 2. Ризница.
ՍՐԲԱՐԱՆ, ի (եկեղ.) 1. Храм. 2. Святыня.
ՍՐԲԱՐԱՐ, ա. 1. Искупительный 2. (փխբ.) Священный, очистительный.
ՍՐԲԱՑՆԵԼ, ցրի Обожествлять, обожествить.
ՍՐԲԱՑՈՒՄ, ցման (եկեղ.) Обожествление.
ՍՐԲԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Обожествляющий.
ՍՐԲԱՑՎԵԼ, վեցի Обожествляться.
ՍՐԲԱՓԱՅԼ, ա. (հզվդ.) Святой, свящённый.
ՍՐԲԱՔԱՐ, ի 1. Гладко обтёсанный камень. 2. Святой камень, святыня.
ՍՐԲԵԼ, եցի 1. Вытирать, вытереть. 2. Чистить, почистить, вычищать, вычистить. 3. Очищать, очистить. 4. (փխբ.) Обчищать (прост.), обчистить (прост.), обворовывать, обворовать. 5. Подчищать, подчистить. 6. Утирать, утереть, стирать, стереть. 7. (փխբ.) Смывать, смыть. ◊ Արտասուքը սրբել осушать, осушить слёзы, утешать, утешить.
ՍՐԲԻՉ, ի Полотенце.
ՍՐԲՈՏԵԼ, եցի Очищать, очистить, вычищать, вычистить.
ՍՐԲՈՐԵՆ, մ. Свято.
ՍՐԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Святыня. 2. Святость. 3. (եկեղ.) Святейшество. 4. (կրոն.) Скиния. ◊ Սրբություն սրբոց святая святых. Սրբություն առնել причаститься.
ՍՐԲՈՒՀԻ, հու 1. (եկեղ.) Святая. 2. Пресвятая (о богородице), святая дева.
ՍՐԲՈՒՄ, րման 1. Вытирание. 2. Чистка. 3. Очищение. 4. Подчистка. 5. Утирание. 6. (փխբ.) Смывание.
ՍՐԲՎԵԼ, վեց 1. Вытираться, вытереться. 2. Чиститься, почиститься, вычищаться, вычиститься. 3. Очищаться, очиститься. 4. Подчищаться, подчиститься. 5. Утираться, утереться. 6. (փխբ.) Смываться, смыться.
ՍՐԴՈՂԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Серчать (прост.), рассерчать (прост.), осерчать (прост.). 2. Обижаться, обидеться.
ՍՐԴՈՂԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Сердить, рассердить. 2. Обижать, обидеть.
ՍՐԵԼ, եցի 1. Точить, натачивать, наточить, затачивать, заточить, править, оттачивать, отточить. 2. Острить, заострять, заострить. 3. (փխբ.) Обострять, обострить. 4. Чинить, очинять, очинить (карандаш, перо). 5. (փխբ.) Напрягать, напрячь. 6. (փխբ.) Подстрекать, подстрекнуть. ◊ Ատամները սրել, տե՛ս Ատամ բառի տակ։
ՍՐԵՂՋՅՈՒՐ, ա. Остророгий.
ՍՐԸՆԹԱՑ 1. ա. Стремительный, быстрый. 2. մ. Стремительно, быстро.
ՍՐԸՆԹԱՑՈՐԵՆ, մ. Стремительно, быстро.
ՍՐԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стремительность, быстрота.
ՍՐԹՍՐԹԱԼ, ացի (բրբ.) 1. Дрожать от холода. 2. (փխբ.) Дрожать (над кем-, чем-л.).
ՍՐԹՍՐԹԱՆ, ա. (բրբ.) Чувствительный к холоду, зябкий.
ՍՐԹՍՐԹԱՑՆԵԼ, ցրի 1. (հզվդ.) Заставить дрожать (от холода). 2. Дрожать (от холода).
ՍՐԹՍՐԹՈՑ, ի 1. Дрожь. 2. Шелест, шелестение.
ՍՐԻԿԱ, յի 1. գ. Подлец, мерзавец. 2. գ. Разбойник. 3. գ. Босяк (прост.), бродяга. 4. ա. Подлый, мерзкий.
ՍՐԻԿԱՅԱԲԱՐ, մ. Подло, мерзко.
ՍՐԻԿԱՅԱԽՈՒՄԲ, խմբի Свора, сволочьё, сволочь, сброд.
ՍՐԻԿԱՅԱԿԱՆ, ա. Сволочной, подлый, мерзкий.
ՍՐԻԿԱՅԱՆԱԼ, ացավ Измошенничаться (разг.), исподличаться (разг.).
ՍՐԻԿԱՅՈՐԵՆ, մ. Подло, мерзко.
ՍՐԻԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Подлость, мерзость.
ՍՐԻՆԳ, ի Свирель.
ՍՐԻՉ, ի 1. Точилка (для карандашей). 2. (խսկց.) Лезвие.
ՍՐՃԱԳՈՐԾ, ա. Приготовляющий кофе.
ՍՐՃԱԳՈՒՅՆ, ա. Кофейный, цвета кофе, кофейного цвета.
ՍՐՃԱՀԱՏԻԿ, ի Зёрнышко кофе, кофейное зёрнышко.
ՍՐՃԱՂԱՑ, ի Кофейная мельница, кофемолка (разг.), кофейница (разг.).
ՍՐՃԱՄԱՆ, ի 1. Кофейница, сосуд для хранения кофе. 2. Кофейник.
ՍՐՃԱՆՈՑ, ի , հնց. Кофейня.
ՍՐՃԱՎԱՃԱՌ, ի Торговец кофе.
ՍՐՃԱՏՈՒՆ, տան (հնց.) Кофейня.
ՍՐՃԱՐԱՆ, ի 1. Кафе. 2. Кафетерий.
ՍՐՃԱՐԱՆԱՏԵՐ, տիրոջ Владелец, хозяин кафе, кофейни.
ՍՐՃԵՆԻ, նու (բսբ.) Кофе, кофейное дерево.
ՍՐՃԵՓՈՑ, ի 1. Кофеварка. 2. Кофейник.
ՍՐՆԳԱԳՈՐԾ 1. ա. Изготовляющий свирели. 2. գ. Мастер, изготовляющий свирели.
ՍՐՆԳԱՀԱՐ, ի Свирельщик.
ՍՐՆԳԱՆՈՒՇ, ա. Свирельный (о звуках).
ՍՐՆԳԵՆԻ, նու, Бирючина.
ՍՐՆԳԵՐԳ, ի Мелодия, наигрываемая на свирели.
ՍՐՆՉԱԿ, ի (կենդբ.) Землеройка.
ՍՐՆՔԱԿԱԼ, ի Краги (редко ед.-крага).
ՍՐՆՔԱՁՈՒԿ, ձկան Треглавая мышца.
ՍՐՈՏԵԼ, եցի (հզվդ.) Натачивать, наточить, затачивать, наточить.
ՍՐՈՑ, ի Точильный камень, точило, оселок, брусок.
ՍՐՈՑԱՔԱՐ, ի Точильный камень, точило, оселок, брусок.
ՍՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Острота.
ՍՐՈՒՄ, րման 1. Точка, заточка, правка. 2. (փխբ.) Обострение. 3. Чинка, очинка.
ՍՐՈՒՆՔ, ի Голень.
ՍՐՍԿԵԼ, եցի 1. Брызгать, брызнуть, разбрызгивать, разбрызнуть, обрызгивать, обрызгать, обрызнуть, кропить, окропить, спрыскивать, спрыснуть, вспрыскивать, вспрыснуть. 2. Опрыскивать, опрыснуть, 3. Впрыскивать, впрыснуть, делать, сделать укол. 4. (փխբ.) Внушать, внушить.
ՍՐՍԿԻՉ, ի 1. Шприц. 2. Опрыскиватель, брызгалка (разг.).
ՍՐՍԿՈՒՍ, կման 1. Опрыскивание. 2. Впрыскивание, вливание. 3. (բժշկ.) Укол.
ՍՐՍՈՒՌ, տե՛ս Սռսուռ։
ՍՐՍՐԹԱԼ, տե՛ս Սրթսրթալ։
ՍՐՍՓԱԼ, ացի 1. Дрожать, задрожать. 2. Содрогаться, содрогнуться, трепетать, затрепетать (от страха, ужаса и т. п.).
ՍՐՍՓԱՆՔ, ի Дрожь, содрогание, трепет.
ՍՐՍՓԱՑՆԵԼ, ցրի Повергать, повергнуть в трепет.
ՍՐՍՓՈՒՄ, փման Дрожь, содрогание, трепет.
ՍՐՍՓՈՒՆ, ա. Дрожащий, содрогающийся, трепещущий.
ՍՐՍՓՈՒՔ, ի Дрожь, трепет.
ՍՐՎԱԾՔ, ի Заточка, точка, затачивание.
ՍՐՎԱԿ, Ի Склянка, пузырёк, флакон.
ՍՐՎԱԿԱԿԱԼ, ի (հզվդ.) Подставка для пузырьков, флаконов.
ՍՐՎԱԿԱՅԻՆ, ա. Флаконный.
ՍՐՎԵԼ, վեցի 1. Точиться, натачиваться, затачиваться, правиться, оттачиваться. 2. Заостряться, заостриться. 3. (փխբ.) Обостряться, обостриться.
ՍՐՏԱԲԱԽ 1. ա., մ. С бьющимся сердцем. 2. ա. Опечаленный, печальный. 3. մ. Опечаленно, печально.
ՍՐՏԱԲԱՆ, ի Кардиолог.
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Кардиологический.
ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кардиология.
ՍՐՏԱԲԱՑ 1. ա. Открытый, откровенный, чистосердечный, искренний. 2. ա. Приветливый, общительный, весёлый. 3. մ. Откровенно, чистосердечно, искренне. 4. մ. Приветливо, общительно, весело.
ՍՐՏԱԲԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Откровенность, чистосердечность, чистосердечие, искренность.
ՍՐՏԱԲԱՑՎԵԼ, վեց (հզվդ.) 1. Чувствовать, почувствовать облегчение. 2. Оживляться, оживиться, веселеть, повеселеть.
ՍՐՏԱԲԵԿ 1. ա. Сокрушённый, огорчённый. 2. ա. Прискорбный, скорбный, печальный. 3. մ. Сокрушённо, огорчённо.
ՍՐՏԱԲԵԿԵԼ, եցի Сокрушать, сокрушить (чьё-л. сердце), печалить, опечалить.
ՍՐՏԱԲԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сокрушение, печаль.
ՍՐՏԱԲԵԿՎԵԼ, վեց Сокрушаться, печалиться, опечалиться.
ՍՐՏԱԲՈՐԲ, Ի (բժշկ.) Кардит.
ՍՐՏԱԲՈՐԲՈՔ, ա. Возбуждающий, волнующий.
ՍՐՏԱԲՈՒԽ 1. ա. Задушевный. 2. մ. Задушевно.
ՍՐՏԱԳԴԱԼԱՅԻՆ, ա. (բժշկ.) Подложечный.
ՍՐՏԱԳԵՏ, ի Сердцевед.
ՍՐՏԱԳԻՆ 1. ա. Сердечный, задушевный. 2. մ. Сердечно, задушевно.
ՍՐՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сердцеведение.
ՍՐՏԱԳԻՐ, գրի (բժշկ.) 1. Кардиограф. 2. Кардиограмма.
ՍՐՏԱԳՈՀ 1. ա. Довольный. 2. մ. Довольно.
ՍՐՏԱԳՈՉ 1. ա. Сердечный, задушевный. 2. մ. Сердечно, задушевно.
ՍՐՏԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Кардиографический.
ՍՐՏԱԳՐԱՎ, ա. Привлекательный, приятный.
ՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кардиография.
ՍՐՏԱԴՅՈՒՐ, ա. Приятный.
ՍՐՏԱԴՈՂ 1. գ. Страх. 2. մ. В страхе.
ՍՐՏԱԶԱՐԿ, ի 1. Биение сердца. 2. մ. (փխբ.) С сердечным трепетом, с замиранием сердца.
ՍՐՏԱԶԳԱՑ, ա. (հզվդ.) Проницательный.
ՍՐՏԱԶԴԵՑԻԿ, ա. (հզվդ.) Трогательный, проникновенный.
ՍՐՏԱԶԵՂ, ա. Сердечный, идущий от всего сердца.
ՍՐՏԱԶԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան, Проникновение, проникновенность, задушевность.
ՍՐՏԱԶԵՂՈՒՄ, թման , Проникновение, проникновенность, задушевность.
ՍՐՏԱԶԻՆԵԼ, եցի (հզվդ.) Подбодрять, подбодрить.
ՍՐՏԱԶԻՆՎԵԼ, վեցի (հզվդ.) Подбодряться, подбодриться.
ՍՐՏԱԶՈՒՐԿ, ա. Бессердечный.
ՍՐՏԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бессердечие.
ՍՐՏԱԹՐԹԻՌ, ա. Волнующийся, с сердечным трепетом, с замиранием сердца.
ՍՐՏԱԼԻ, Сердечный, задушевный. 2. մ. Сердечно задушевно.
ՍՐՏԱԼԻՐ, Сердечный, задушевный. 2. մ. Сердечно задушевно.
ՍՐՏԱԼԻՑ, Сердечный, задушевный. 2. մ. Сердечно задушевно.
ՍՐՏԱԽԱՇ, ա. (բրբ.) Терзающий сердце.
ՍՐՏԱԽԱՌՆԻՉ, Тошнотворный.
ՍՐՏԱԽԱՌՆՈՑ, Тошнота.
ՍՐՏԱԽԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ, Тошнота.
ՍՐՏԱԽԱՌՆՈՒՔ, Тошнота.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ