Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶՈԴ, ի 1. Припой, припай, припайка, приварка. 2. Припаивание, припайка.
ԶՈԴԱԼԱՄՊ, ի Паяльная лампа.
ԶՈԴԱԿՑԵԼ, եցի Припаивать, припаять.
ԶՈԴԱԿՑՈՒՄ, ցման Припайка, припаивание.
ԶՈԴԱԿՑՎԵԼ, վեց Припаиваться, припаяться.
ԶՈԴԵԼ, եցի Паять, запаивать, запаять, приваривать, приварить.
ԶՈԴԻՉ, 1. Паяльщик․ 2. Паяльник.
ԶՈԴՈՒՄ, դման 1. Запаивание, запайка, паяние, припайка, приварка. 2. (փխբ.) Смычка, спайка.
ԶՈԴՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Спаянность.
ԶՈԴՎԱԾՔ, տե՛ս Զոդ։
ԶՈԴՎԵԼ, վեց Запаиваться, запаяться, привариваться, припаиваться, спаиваться.
ԶՈԼ, ի, (բրբ.) Полоса, полоска.
ԶՈԼԱՎՈՐ, ա. (բրբ.) Полосатый, в полоску. Զոլավոր չիթ ситец в полоску.
ԶՈԼԵԼ, եցի (բրբ.) Полосовать, располосовать, исполосовать.
ԶՈԽ, ի (բրբ.) Стебель, стебелёк (чаще о съедобных растениях)․
ԶՈԿԵՐԵՆ 1․ ա. Зокский (с диалекте) правильно-агулисский. 2. գ. Агулисский диалект.
ԶՈՀ, ի 1. (կրոն.) Жертва, жертвенное животное. 2. Мясо жертвенного животного. 3. Жертва (убийства, аварии и т. д. о человеке). 4. Воин, павший на поле боя. 5. Жертва (козней, интриг и т. д.) ◊ Զոհ բերել принести в жертву. Զոհ գնալ сделаться жертвой. Զոհ դառնալ пасть жертвой. Զոհ մատուցել՝ մատուցանել приносить в жертву (о жертвенном животном).
ԶՈՀԱԲԵՐԵԼ, եցի Жертвовать, пожертвовать, приносить, принести в жертву. ◊ Կյանքը զոհաբերել пожертвовать жизнью.
ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жертвоприношение, жертва.
ԶՈՀԱԲԵՐՈՒՄ, րման 1. տես Զոհաբերություն․ 2. Пожертвование.
ԶՈՀԱԲԵՐՎԵԼ, վեց Приноситься в жертву.
ԶՈՀԱՍԵՂԱՆ, ի 1. Жертвенник, алтарь. 2. (փխբ.) Место казни.
ԶՈՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жертвоприношение.
ԶՈՀԱՐԱՆ, տե՛ս Զոհասեղան։
ԶՈՀԵԼ, եցի 1. (կրոն.) Совершать жертвоприношение. 2. Жертвовать (кем-чем), подвергать гибельной опасности. 3. Убивать, мучить. 4. Жертвовать чем, приносить в жертву что, отказываться от чего-л. ради кого, чего-либо.
ԶՈՀՎԵԼ, վեց 1. Быть принесённым в жертву. 2. Пасть (в бою), погибать, погибнуть.
ԶՈՂԻ, ի 1. Реечка. 2. Шесток, жёрдочка. 3. Стерженёк.
ԶՈՊԱ, յի (բսբ.) Иссоп, шалфей.
ԶՈՌ (բրբ.) 1. գ. Сила, мощь. 2. ա. Тяжёлый, трудный. 3. ա. Сильно, много, крепко.◊ Զոռ անել применить силу. Զոռ տալ 1) налечь, приналечь, 2) напрячь. Զոռը պատել 1) властвовать (над кем-нибудь)․ 2) применить силу. Գլխին զոռ տալ, Խելքին զոռ տալ умствовать, умничать, мудрствовать.
ԶՈՌԲԱ (բրբ.) 1. ա. Применяющий грубую силу, грубый, неотёсанный, хамоватый (разг.). 2. գ. Силач. 3. գ. Богатей, кулак (о зажиточных крестьянах дореволюционной армянской деревни, притеснявших других крестьян).
ԶՈՌԵԼ, եցի 1. (բրբ.) Принуждать, принудить, понуждать, понудить, заставлять, заставить. 2. Наддать, приложить усилия. 3. Побеждать, победить, преодолевать,
ԶՈՌՈՎ, մ. (խսկց) 1. Насильно, силком (прост.), силой. 2. Насилу, с трудом. ◊ Զոռով վզին փաթաթել навязать на шею (чью-либо, кому-либо).
ԶՈՌՈՎ-ԶՈՐՔՈՎ մ. (խսկց., հզվդ.) Силой оружия,насильно.
ԶՈՌՈՎ-ԹՐՈՎ մ. (խսկց., հզվդ.) Силой оружия,насильно.
ԶՈՎ 1. ա. Прохладный, свежий. Զով գիշեր прохладная ночь. 2. ա. Тенистый. 3. գ. Прохлада. Զովն ընկավ повеяло прохладой. 4. գ. Тень. Զովում նստել сидеть в тени.
ԶՈՎԱԲԵՐ, տե՛ս Զով 1 նշան.։
ԶՈՎԱԳԻՆ տե՛ս Զովասուն։ 
ԶՈՎԱԼԻՑ տե՛ս Զովասուն։
ԶՈՎԱՆԱԼ, ացա 1. Прохлаждаться, прохладиться, освежаться, освежиться. 2. (փխբ.) Утешаться, утешиться, успокаиваться, успокоиться.
ԶՈՎԱՇԱՏ, ա. Прохладный.
ԶՈՎԱՇՈՒՆՉ, տե՛ս Զով 1 նշան.։
ԶՈՎԱՍՈՒՆ, ա. Прохладный, свежий.
ԶՈՎԱՍՏՎԵՐ, ա. Тенистый.
ԶՈՎԱՍՓՅՈՒՌ, տե՛ս Զովասուն։
ԶՈՎԱՐԱՐ, տե՛ս Զովացուցիչ։
ԶՈՎԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Прохлаждать, прохладить, освежать, освежить. 2. Утолять,
ԶՈՎԱՑՈՒՄ, ցման Освежение, охлаждение.
ԶՈՎԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Прохладительный, освежительный․ ◊ Զովացուցիչ ջրեր прохладительные напитки.
ԶՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прохлада, свежесть.
ԶՈՐԱԲԱԺԻՆ, ժնի (ռազմ.) Войсковая часть.
ԶՈՐԱԲԱՆԱԿ, ի (ռազմ.) 1. Армия, войско. 2. Армия (войсковое соединение).
ԶՈՐԱԲԱՆԱԿԱՅԻՆ, ա. Армейский.
ԶՈՐԱԳԼՈՒԽ, գլխի (հնց.). Полководец, военачальник.
ԶՈՐԱԳՈՒՆԴ, գնդի (ռազմ.) 1. Полк. 2. Отряд.
ԶՈՐԱԴՐՈՇ, ի Военное знамя.
ԶՈՐԱԺՈՂՈՎ, տե՛ս Զորահավաք։
ԶՈՐԱԽԱՂ, ի Манёвры (войсковые).
ԶՈՐԱԿԱՅԱՆ, ի Войсковой пункт, стоянка войск.
ԶՈՐԱԿԱՆ, տե՛ս Զինվորական։
ԶՈՐԱԿՈՉ, ի Призыв на военную службу.
ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ 1. ա. Призывной. Զորակոչային հասակ призывной возраст. 2. տե՛ս Զորակոչիկ։
ԶՈՐԱԿՈՉԵԼ, եցի Призывать, призвать на военную службу.
ԶՈՐԱԿՈՉԻԿ, ի Призывник.
ԶՈՐԱԿՈՉՎԵԼ, վեց Призываться, призваться.
ԶՈՐԱՀԱՆԴԵՍ, ի Парад войск.
ԶՈՐԱՀԱՎԱՔ, ի Мобилизация.
ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ, ա. Мобилизационный.
ԶՈՐԱՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ, ի Командующий войском.
ԶՈՐԱՄԱՍ, ի Войсковая часть.
ԶՈՐԱՄԻԱՎՈՐՈՒՄ, րման Войсковое соединение.
ԶՈՐԱՆԱԼ, ացա 1. Укрепляться, укрепиться. 2. Усиливаться, усилиться. 3. Расти. развиваться. Զորանա՛ս молодчина!
ԶՈՐԱՆՈՑ, ի Казарма.
ԶՈՐԱՆՈՑԱՅԻՆ, ա. Казарменный.
ԶՈՐԱՆՑ, ի Шествие войск.
ԶՈՐԱՇԱՐԺ, ի (ռազմ.) Движение войск.
ԶՈՐԱՊԵՏ, տե՛ս Զորավար։
ԶՈՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զորավարություն։
ԶՈՐԱՍՅՈՒՆ, սյան Войсковая колонна.
ԶՈՐԱՎԱՐ, ի Военачальник, полководец.
ԶՈՐԱՎԱՐԱԿԱՆ, ա. Полководческий.
ԶՈՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Командование.
ԶՈՐԱՎԻԳ, ի 1. Помощь. поддержка. 2. Опора. ◊ Զորավիգ, դառնալ՝ լինել служить (быть) опорой.
ԶՈՐԱՎԻԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Помощь, поддержка.
ԶՈՐԱՎՈՐ, ա. 1.Сильный, мощный, могучий, крепкий. 2. (փխբ.) Веский.
ԶՈՐԱՏԵՍ, ի Смотр войск.
ԶՈՐԱՏԵՍԱԿ, ի Род войск.
ԶՈՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Подкреплять, подкрепить, укреплять, укрепить. 2. Усиливать, усилить. 3. Растить.
ԶՈՐԱՑՈՒՄ, ցման Усиление, подкрепление.
ԶՈՐԱՑՈՒՑԻՉ, ա. (հզվդ.) 1. Осушающий, иссушающий, сушащий. 2. Сушильный.
ԶՈՐԱՑՎԵԼ, վեց 1. Усиливаться․ 2. Укрепляться.
ԶՈՐԱՑՐԵԼ, եցի Демобилизовать.
ԶՈՐԱՑՐՈՒՄ, րման Демобилизация.
ԶՈՐԱՑՐՎԵԼ, վեց Демобилизоваться.
ԶՈՐԵԼ, եցի 1. Мочь, смочь. 2. Осмеливаться, осмелиться.
ԶՈՐԵՂ, ա. 1․ Сильный, мощный, могучий. 2. (փխբ.) Веский.
ԶՈՐԵՂԱՆԱԼ, ացա 1․ Усиливаться, усилиться. 2. Стать сильным, могучим.
ԶՈՐԵՂԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Усиливать, усилить, 2. Сделать сильным.
ԶՈՐԵՂԱՑՈՒՄ, ցմահ Усиление.
ԶՈՐԵՂԱՑՎԵԼ, վեց Усиливаться.
ԶՈՐԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мощь, мощность, могущество, сила.
ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сила. 2. Могущество, мощь, власть. 3. Магическая, сверхъестественная сила. 4.(կրոն.) Силы небесные. ◊ Զորություն առնել՝ ստանալ 1) обрести силу, мощь, 2) получить помощь, подкрепление.
ԶՈՐՔ, ի 1. Войско. 2. Род войск. ◊ Զորք կապել, Զորք կազմել собрать войско.
ԶՈՐՕՐԻՆԱԿ (հնց.) Например.
ԶՈՒԳԱԴԵՊ, ա. Совпадающий.
ԶՈՒԳԱԴԻՊԵԼ, եց Совпадать, совпасть.
ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Совпадение. Հանգամանքների զուգադիպում совпадение обстоятельств
ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒՄ, պման Совпадение. Հանգամանքների զուգադիպում совпадение обстоятельств 
ԶՈՒԳԱԴՐԵԼ, եցի Сопоставлять, сопоставить, сравнивать, сравнить.
ԶՈՒԳԱԴՐԵԼԻ, ա. Сопоставимый, сравнимый.
ԶՈՒԳԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сопоставимость.
ԶՈՒԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сопоставление, сравнение.
ԶՈՒԳԱԴՐՈՒՄ, րման Сопоставление, сравнение.
ԶՈՒԳԱԴՐՎԵԼ, վեց Сопоставляться, сопоставиться,сравниваться.
ԶՈՒԳԱԹԻ, ա. Двухвёсельный.
ԶՈՒԳԱԹԻՎ, ա․ Парный, чётный.
ԶՈՒԳԱԹՈՌ, տե՛ս Աթոռակից։
ԶՈՒԳԱԽԱՌՆԵԼ, տե՛ս Զուգակցել։
ԶՈՒԳԱԾԻՆ, տե՛ս Երկվորյակ։
ԶՈՒԳԱԿԻՑ 1. ա. Параллельный. 2. մ. Параллельно.
ԶՈՒԳԱԿՇԻՌ, տե՛ս Հավասարակշիռ։
ԶՈՒԳԱԿՇՌԵԼ, եցի 1. Сравнивать, сравнить, сопоставлять, сопоставить. 2. Уравновешивать, уравновесить. 3. Уравновешиваться, уравновеситься.
ԶՈՒԳԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Равновесие.
ԶՈՒԳԱԿՇՌՈՒՄ, ռման Уравновешивание, уравновешение.
ԶՈՒԳԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Сочетательный.
ԶՈՒԳԱԿՑԵԼ, եցի 1. Сочетать. 2. Сопрягать, сопрячь.
ԶՈՒԳԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сочетание. 2. Сопряжение.
ԶՈՒԳԱԿՑՈՒՄ, ցման 1. Сочетание. 2. Сопряжение.
ԶՈՒԳԱԿՑՎԵԼ, վեց 1. Сочетаться. 2. Сопрягаться.
ԶՈՒԳԱՀԵՌ 1. ա. Параллельный. 2. գ. Параллель. Զուգահեռ անցկացնել провести параллель. 3. մ. Параллельно.
ԶՈՒԳԱՀԵՌԱԲԱՐ, մ. Параллельно.
ԶՈՒԳԱՀԵՌԱԳԻԾ, գծի (մաթ.) Параллелограмм.
ԶՈՒԳԱՀԵՌԱԿԱՆ 1. գ. (աշխգր.) Параллель. 2. ա. Параллельный.
ԶՈՒԳԱՀԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զուգահեռություն։
ԶՈՒԳԱՀԵՌԱԿՈՂՄ ի (մաթ․) Параллелепипед.
ԶՈՒԳԱՀԵՌԱՆԻՍՏ ի (մաթ․) Параллелепипед.
ԶՈՒԳԱՀԵՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Параллелизм, параллельность.
ԶՈՒԳԱՀՍՎԱՍԱՐ, ա. Равный, тождественный.
ԶՈՒԳԱՁԱՅՆ 1. ա. Двухголосный. 2. մ. В два голоса
ԶՈՒԳԱՁԵՎ 1. ա. Парный. 2. մ. Попарно, парами. 3. գ. Пара.
ԶՈՒԳԱՁԻ, ա. Пароконный.
ԶՈՒԳԱՄԵՏ, ա. (մսնգ.) Конвергентный.
ԶՈՒԳԱՄԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մսնգ.) Конвергенция
ԶՈՒԳԱՆՄԱՆ, ա. Сходный, Схожий, Подобный.
ԶՈՒԳԱՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сходство, подобие.
ԶՈՒԳԱՇԱՐ 1. ա. Парный. 2. մ․ Попарно.
ԶՈՒԳԱՇԱՐ, ի Парный танец.
ԶՈՒԳԱՇԱՐԵԼ, եցի Расставлять, расставить, располагать, расположить попарно.
ԶՈՒԳԱՇԱՐՎԵԼ, վեցին Расположиться попарно.
ԶՈՒԳԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Համաչափություն։
ԶՈՒԳԱՎԱՆԿ, ա. Двусложный, двухсложный.
ԶՈՒԳԱՏԻՊ, ա. (հնց.) Однотипный.
ԶՈՒԳԱՐԱՆ, ի Уборная, туалет.
ԶՈՒԳԱՓԱՅՏ, ի (սպորտ.) Параллельные брусья.
ԶՈՒԳԱՔԱՅԼ, մ. В ногу.
ԶՈՒԳԵԼ, եցի Наряжать, нарядить, разодеть (разг.). Հարսնացուին զուգել нарядить невесту.
ԶՈՒԳԵԼ-ԶԱՐԴԱՐԵԼ, եցի Наряжать, нарядить, разряжать, разрядить (разг.).
ԶՈՒԳԵՐԳ, ի Дуэт.
ԶՈՒԳԵՐԳԵԼ, եցի 1. Исполнять, исполнить дуэт. 2. Подпевать.
ԶՈՒԳԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զուգերգ։
ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ 1. ա. Параллельный, сопутствующий. Զուգընթաց հանգամանքներ сопутствующие обстоятельства. Զուգընթաց դասարան параллельный класс. 2. մ. Параллельно.
ԶՈՒԳԸՆԹԱՑԱԲԱՐ մ․ Параллельно.
ԶՈՒԳԸՆԹԱՑՈՐԵՆ մ․ Параллельно.
ԶՈՒԳԸՆԹԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Параллельность, одновременность.
ԶՈՒԳԸՆԿԵՐ, ոջ Напарник.
ԶՈՒԳՈՐԴԵԼ, եցի 1. Сочетать. 2. Ассоциировать.
ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сочетание. 2. Ассоциация.
ԶՈՒԳՈՐԴՈՒՄ, դման 1. Сочетание. 2. Ассоциация.
ԶՈՒԳՈՐԴՎԵԼ, վեց 1. Сочетаться. 2. Ассоциироваться.
ԶՈՒԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Согласие, единодушие.
ԶՈՒԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Нарядность.
ԶՈՒԳՎԵԼ, վեցի Наряжаться, нарядиться, разодеться.
ԶՈՒԳՎԵԼ-ԶԱՐԴԱՐՎԵԼ, վեց Разряжаться, разрядиться.
ԶՈՒԼԱԼ, ա. 1. Чистый, Прозрачный. Զուլալ աղբյուր прозрачный родник․ 2. (փխբ․) Ясный. 3. Звонкий, чистый.
ԶՈՒԼԱԼԵԼ, եց Становиться, стать чистым, прозрачным.
ԶՈՒԼԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чистота, прозрачность.
ԶՈՒԼԱԼՎԵԼ, վեց Становиться, стать чистым, прозрачным.
ԶՈՒԼՈՒՄ (բրբ.) 1. գ. Лихо (устар., прост․ нар.-поэт.), зло, беда, несчастье. 2. ա. Ужасный, страшный. 3. ա. Злой, лихой (устар. прост, нар.- поэт.). 4. ա. Лютый, жестокий. Զուլում ցավ жестокая боль. 5. ա. Дошлый (прост.), ушлый (прост.), ловкий, хитрый, смышлёный. Զուլում տղա է дошлый парень.
ԶՈՒՅԳ 1. գ. Пара 2. ա. Чётный. Զույգ թիվ чётное число. 3. ա. Двойной, парный. 4. գ. Двойня.
ԶՈՒՅԳԵԼ, եցի Спарить.
ԶՈՒՅԳ-ԶՈՒՅԳ, մ. Попарно, парами.
ԶՈՒՌՆԱ, յի 1. Зурна, восточный духовой музыкальный инструмент. 2. Звук зурны. 3. Отстань! (обидный, оскорбительный ответ на зов). ◊ Մեկի զուռնով պար գալ плясать под дудку (чью). Իր զուռնան փչել тянуть (или петь) одну и ту же песню, твердить одно и то же.
ԶՈՒՌՆԱՉԻ, չու Зурнач; музыкант, играющий ка зурне.
ԶՈՒՍՊ 1. ա. Сдержанный, выдержанный. 2. մ. Сдержанно, выдержанно.
ԶՈՒՏ, ա. Чистый. Զուտ ոսկի чистое золото.
ԶՈՒՐ 1. ա. Неуместный, лишний. 2. ա. Напрасный, тщетный (книжн.). Զուր ջանքեր тщетные усилия. 3. ա. Необоснованный, пустой. 4. մ. Напрасно, тщетно. Զուր սպասել напрасно ждать. 5. մ. Попусту, впустую, зря. Ժամանակը զուր անցավ время прошло впустую. ◊ Զուր ժամանակ կորցնել попусту терять время. Զուր չէ որ недаром. Զուր տեղը напрасно.
ԶՈՒՐԳԵԼ, ի, Балык.
ԶՈՒՐԿ 1. ա. Лишённый. Միջոցներից զուրկ лишенный средств. 2. մ. В лишениях, в бедности. Զուրկ ապրել жить в лишениях, в бедности. ◊ Զուրկ մնալ лишиться.
ԶՈՔԱՆՋ, ի Тёща.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ