Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃԵՂԱԳՌԱՎ, ի (կենդբ.) Сиворонка, сизоворонка.
ՃԵՂՔ, ի Трещина, щель, расщелина, брешь.
ՃԵՂՔԵԼ, եցի 1. Рассекать, рассечь, расщеплять, расщепить. 2. (ռազմ.) Прорвать.
ՃԵՂՔՈՒՄ, քման 1. Раскалывание, расщепление. 2. Прорывание.
ՃԵՂՔՎԱԾՔ, ի 1. Трещина, брешь. 2. Прорыв.
ՃԵՂՔՎԵԼ, վեց 1. Рассекаться, рассечься, раскалываться, расколоться, расщепляться, расщепиться. 2. (ռազմ.) Прорываться, прорваться.
ՃԵՄԱՍՐԱՀ, ի Фойе.
ՃԵՄԱՎԱՅՐ, տե՛ս Զբոսավայր։
ՃԵՄԱՐԱՆ, ի 1. (հնց.) Академия (высшее учебное заведение). 2. տե՛ս Զբոսավայր։
ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆ (հնց.) 1. ա. Академический. Ճեմարանական դասընթաց академический курс. 2. գ. Воспитанник академии.
ՃԵՄԱՐԱՆԱՎԱՐՏ (հնց.) ա., գ. Окончивший академию, выпускник академии.
ՃԵՄԱՐԱՆՑԻ, ցու (հնց.) Воспитанник академии.
ՃԵՄԵԼ, եցի Гулять, прогуливаться, прогуляться.
ՃԵՄԵԼԻ ի Место прогулок.
ՃԵՄԵԼԻՔ ի Место прогулок.
ՃԵՄՈՒՂԻ, տե՛ս Ծառուղի։
ՃԵՆԱԿԱՆ, տե՛ս Չինական։
ՃԵՆԱԿԱՎ ի Каолин.
ՃԵՆԱՀՈՂ ի Каолин.
ՃԵՆԱՊԱԿԻ, կու Фарфор.
ՃԵՆԱՊԱԿՅԱ, ա. Фарфоровый.
ՃԵՆՃ, ի Прогорклый жир (масло, сало).
ՃԵՆՃԱՀԱՄ 1. գ. Вкус прогорклого жира. 2. ա. Отдающий прогорклым жиром.
ՃԵՆՃԱՀՈՏ, ի Запах прогорклого жира.
ՃԵՊԱԳԻՐ, գրի Срочная телеграмма, депеша.
ՃԵՊԱԳՆԱՑ 1. գ. Скороход. 2. գ. Экспресс, курьерский поезд. 3. ա. Скороходный.
ՃԵՊԱՀԱՂՈՐԳՈՒՄ, դման Спешное сообщение.
ՃԵՊԱՆԿԱՐ, ի Карандашный набросок.
ՃԵՊԱՆԿԱՐԵԼ, եցի Делать, сделать наброски, набрасывать, набросать.
ՃԵՊԵԼ, եցի (հնց.) 1. Спешить, поспешить, торопиться, поторопиться. 2. Торопить.
ՃԵՊԸՆԹԱՑ 1. ա. Курьерский, скорый. 2. գ. Экспресс, курьерский поезд.
ՃԵՊՈՎ, մ. Быстро, спешно, срочно.
ՃԵՊՐՆԹԱՑԻԿ, տե՛ս Ճեպագնաց 1 նշան.։
ՃԵՏ, ի 1. (հնց.) Потомство, потомок. 2. (բրբ.) Цыплёнок.
ՃԵՏԵԼ, եցի Моргать.
ՃԵՐՄԱԿ, ա. 1. Белый. 2.(փխբ.) Седой. ◊ Ճերմակին տալ белеть.
ՃԵՐՄԱԿԱԲԱՇ, ա. Белогривый (конь).
ՃԵՐՄԱԿԱԳՈՒՅՆ, ա. Белоснежный.
ՃԵՐՄԱԿԱԶԳԵՍՏ, ա. Одетый в белое, в белом одеянии.
ՃԵՐՄԱԿԱԹԵՎ, ա․ Белокрылый.
ՃԵՐՄԱԿԱԹՈՒՅՐ, ա. Белый, белой масти, белого цвета.
ՃԵՐՄԱԿԱԼԱՆՋ, ա․ Белогрудый. Ճերմակալանջ ճայ белогрудая чайка.
ՃԵՐՄԱԿԱԽԱՌՆ, տե՛ս Սպիտակախառն։
ՃԵՐՄԱԿԱՀԱՆԴԵՐՁ, ա. В белом наряде.
ՃԵՐՄԱԿԱՀԵՐ, ա. Седоволосый, седовласый.
ՃԵՐՄԱԿԱՀՈՆ, ա. Белобровый, с седыми бровями.
ՃԵՐՄԱԿԱՄՈՐԹ, տե՛՛ս Սպիտակամորթ։
ՃԵՐՄԱԿԱՄՈՐՈՒՍ ա․ Белобородый, седобородый.
ՃԵՐՄԱԿԱՄՈՐՈՒՔ ա․ Белобородый, седобородый.
ՃԵՐՄԱԿԱՆԱԼ, տե՛ս Սպիտակել։
ՃԵՐՄԱԿԱՎԱՐՍ, ա. Седовласый.
ՃԵՐՄԱԿԱՎԵՄ, ա. Белокаменный.
ՃԵՐՄԱԿԱՎՈՒՆ, ա. Беловатый, белесоватый, белёсый, белёсый.
ՃԵՐՄԱԿԱՑՆԵԼ, տես Սպիտակեցնել։
ՃԵՐՄԱԿԱՓԱՌ, տե՛ս Սպիտակափառ.։
ՃԵՐՄԱԿԵԼ, տե՛ս Սպիտակել,
ՃԵՐՄԱԿԵՂԵՆ, տե՛ս Սպիտակեղեն։
ՃԵՐՄԱԿԵՐԵՍ, ա. Белолицый.
ՃԵՐՄԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Белизна. 2. Седина.
ՃԵՐՄԻԿ, ի (բժշկ.) Лейкоцит.
ՃԵՓ-ՃԵՐՄԱԿ, ա. Совершенно белый, снежно-белый.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ