Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՌՈԿԵՂ, ի (բսբ.) Морской лишайник, лишай.
ՌՈՃԻԿ, ի 1. Жалованье. 2. Оклад. 3. (հնց.) Паёк.
ՌՈՃԿԱՑՈՒՑԱԿ, ի Ведомость на зарплату.
ՌՈՄ, ի Ром.
ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ, ա. Романский. ♢ Ռոմանական լեզուներ романские языки.
ՌՈՄԱՆՍ, ի Романс.
ՌՈՄԱՆՏԻԶՄ, ի 1. Романтизм. 2. Романтика.
ՌՈՄԱՆՏԻԿ 1. գ. Романтик. 2. ա. Романтический. 3. ա. Романтичный.
ՌՈՄԱՆՏԻԿԱ, յի Романтика.
ՌՈՄԱՆՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Романтический, романтичный.
ՌՈՄԲ, ի Ромб.
ՌՈՇՆԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Чистый, светлый.
ՌՈՇՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) 1. Светлость. 2. (փխբ.) Искренность, простодушие, чистосердечность.
ՌՈՒԲԻԴԻՈՆ, ի Рубидий.
ՌՈՒԲԻԿՈՆ, գործ է ածվում միայն Ռուբիկոնն անցնել արտահայտության մեջ. перейти Рубикон (книжн.).
ՌՈՒԲԼԻ, լու Рубль. ♢ Կոպեկների հետևից ընկնելով ռուբլիներ կորցնել за маленьким погнался — большое потерял.
ՌՈՒԲԼԻԱՆՈՑ 1. գ. Рублёвка (разг.). 2. ա. Рублёвый.
ՌՈՒԹ, ա. (բրբ.) Сухой, пустой, бесплодный.
ՌՈՒՄԲ, ի 1. Бомба. 2. տե՛՛ս Ռմբաքար։ ♢ Ռումբի նման պայթել вызвать смятение.
ՌՈՒՄԲԱՁԻԳ, տե՛ս Ռմբաձիգ։
ՌՈՒՄԲԻ, բու (բրբ.) Бурдюк (воловий).
ՌՈՒՄԻՆԱԿԱՆ, ա. Румынский.
ՌՈՒՄԻՆԱՀԱՅ 1. ա. Румынско-армянский. 2. գ. Румынский армянин.
ՌՈՒՄԻՆԱՑԻ, ցու Румын.
ՌՈՒՄԻՆԵՐԵՆ 1. գ. Румынский язык. 2. ա. Румынский (о языке). 3. մ. По-румынски, на румынском языке.
ՌՈՒՄԻՆՈՒՀԻ, հու Румынка.
ՌՈՒՆԳ, ռնգի 1. Ноздря. 2. (հնց.) Hoc.
ՌՈՒՆԳՆ, տե՛ս Ռունգ։
ՌՈՒՍ 1. ա. Русский. Ռուս ժողովուրդ русский народ. 2. գ. Русский. 3. գ. Русская.
ՌՈՒՍԱԲԱՆ, ի Русист.
ՌՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Русистика. 2. Русизм.
ՌՈՒՍԱԲՆԱԿ, ա. Населённый русскими.
ՌՈՒՍԱԳԵՏ 1. ա. Знающий русский язык. 2. տե՛ս Ռուսաբան։
ՌՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Знание русского языка. 2 տե՛ս Ռուսաբանություն 1 նշան.։
ՌՈՒՍԱԴԱՎԱՆ, ա. Православный, принадлежащий к русской церкви.
ՌՈՒՍԱԴԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Православие.
ՌՈՒՍԱԶԳԻ, ա. Русский.
ՌՈՒՍԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с русским (о речи).
ՌՈՒՍԱԽՈՍ, ա. Говорящий по-русски, русскоязычный.
ՌՈՒՍԱԿԱՆ, ա. Русский.
ՌՈՒՍԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացա Обрусеть.
ՌՈՒՍԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Обрусить.
ՌՈՒՍԱՀԱՅ 1. ա. Русско-армянский. 2. գ. Российский армянин, армянин, проживающий в России.
ՌՈՒՍԱՀՊԱՏԱԿ, ա., գ. Российско-подданный.
ՌՈՒՍԱՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Российское подданство.
ՌՈՒՍԱՆԱԼ, ացա Обрусеть.
ՌՈՒՍԱՍԵՐ, ի Русофил.
ՌՈՒՍԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Русофильский.
ՌՈՒՍԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Русофильство.
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՅԱՆ, ա. Российский.
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՑԻ 1. ա., գ. Русский. 2. գ. Россиянин (высок. устар.).
ՌՈՒՍԱՎԱՐԻ, մ. (բրբ.) По-русски.
ՌՈՒՍԱՑ, ա. Русский. ♢ Ռուսաց լեզու русский язык.
ՌՈՒՍԱՑՈՒՄ, ցման Обрусение.
ՌՈՒՍԵՐԵՆ 1. գ. Русский язык. 2. ա. Русский (о языке). 3. մ. По-русски, на русском языке.
ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ, ա. Русско-турецкий.
ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ, ա. Русско-армянский (словарь и т. п.).
ՌՈՒՍ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ, ա. Русско-армянский (о связях, контактах и т. п.).
ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ, ա. Русско-персидский.
ՌՈՒՍ-ՏԱՃԿԱԿԱՆ, ա. Русско-турецкий.
ՌՈՒՓ, ի Сгущённый варкой фруктовый сок, сироп.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ