Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑԵԼ, ի 1. Пар, пашня под пар. 2. Пашня. ◊ Ցել անել поднимать, поднять, пахать, вспахивать, вспахать, метать, взметать пар, пары.
ՑԵԼԱԴԱՇՏ, ի Пар, пашня под пар.
ՑԵԼԱՀՈՂԱՄԱՍ, ի Пар, пашня под пар.
ՑԵԼԱՅԻՆ, ա. 1. Паровой, под пар. 2. Пашенный.
ՑԵԼԵԼ, եցի Поднимать, поднять, пахать, вспахивать, вспахать, метать, взметать пар, пары.
ՑԵԼԹՈՒԿ, ի (բրբ.) 1. Брызги. 2. Слюна.
ՑԵԼԹՈՒՔ, ի (բրբ.) 1. Брызги. 2. Слюна.
ՑԵԼԹՈՒՔՍ, ի (բրբ.) 1. Брызги. 2. Слюна.
ՑԵԼՎՈՐ (բրբ.) 1. ա. Пашущий. 2. գ. Пахарь.
ՑԵԽ 1, ի 1. Грязь. 2. (բժշկ.) Грязи. 3. Вяжущий раствор для строительства. 4. Глина для поделок. 5. Таро, депилляторий (обычно сернистый барий). 6. Грязная, мутная вода. ◊ Ցեխ անել месить, замесить раствор, готовить, приготовить строительный раствор. Ցեխը կոխել ու հանել կոխել հանել сильно покритиковать, разругать. Ցեխի հետ հավասարեցնել смешать с грязью, втоптать в грязь. Ցեխի մեջ խրվել 1) застрять в грязи, 2) опозориться. Ցեխ ու մուր թափել (մեկի վրա) обливать, облить грязью, помоями (кого-л.). Արի, էշը ցեխից հանի оказаться в безвыходном положении. Գիտեմ ինչ ցեխից ես (հեգն.) знаю, из какого ты теста. Մաստակը ցեխն է ընկել (հնց.) дело табак, дело труба. Պատիվը ցեխին խառնել смешать с грязью, обливать, облить грязью, помоями.
ՑԵԽ2 1. տե՛ս Արտադրամաս։ 2. տե՛ս Համքարություն։
ՑԵԽԱԲՈՒԺԱՐԱՆ, ի Грязелечебница.
ՑԵԽԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грязелечение.
ՑԵԽԱԲՈՒԺՈՒՄ, ժման Грязелечение.
ՑԵԽԱԹԱԹԱԽ, 1 ա. Измазанный, вымазанный грязью, грязи.
ՑԵԽԱԹԱԹԱՎ, 1 ա. Измазанный, вымазанный грязью, грязи.
ՑԵԽԱԼՈԳԱՆՔ, ի Грязевая ванна.
ՑԵԽԱԾԱԾԿ, 1 ա. Мазаный, обмазанный глиной, глинистым раствором.
ՑԵԽԱԾԵՓ, 1 ա. Мазаный, обмазанный глиной, глинистым раствором.
ՑԵԽԱԿՈԼՈԼ, տե՛ս Ցեխաթաթախ։
ՑԵԽԱՇԱՂԱԽ, տե՛ս Ցեխաթաթախ։
ՑԵԽԱՇԵՆ, ա. Глинобитный, мазаный.
ՑԵԽԱՊԱՏ 1. գ. Глинобитная стена. 2. տե՛ս Ցեխածեփ։ 3. ա. Грязный, покрытый грязью.
ՑԵԽԱՊԱՏԵԼ, եցի Обмазывать, обмазать глиной.
ՑԵԽԱՋՐԱԲՈՒԺԱՐԱՆ, ի (բժշկ.) Грязеводолечебница.
ՑԵԽԵԼ, եցի 1. Обмазывать, обмазать глиной. 2. (փխբ.) Замазывать, замазать рот (кому-л.).
ՑԵԽՈՏ, ա. 1. Грязный, покрытый грязью. 2. (փխբ.) Грязный, загаженный. 3. (փխբ.) Опороченный, опозоренный.
ՑԵԽՈՏԵԼ, եցի 1. Грязнить, загрязнять, загрязнить. 2. (փխբ.) Порочить, бесчестить, позорить. 3. (փխբ.) Осквернять, осквернить.
ՑԵԽՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грязь, грязность.
ՑԵԽՈՏՈՒՄ, տման Загрязнение.
ՑԵԽՈՏՎԵԼ, վեցի 1. Загрязняться, загрязниться, испачкаться в грязи. 2. (փխբ.) Грязниться, позориться.
ՑԵՂ, ի 1. Племя. 2. Раса. 3. Род.
ՑԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. Генеалогический.
ՑԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Генеалогия.
ՑԵՂԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Племенной, связанный с разведением породистого скота.
ՑԵՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (գյուղտնտ.) Разведение племенных животных, племенное животноводство.
ՑԵՂԱԳԵՏ, ի Глава рода, племени, родоначальник.
ՑԵՂԱԳԻՐ, տե՛ս Ազգագիր։
ՑԵՂԱԳՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ազգագրական։
ՑԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ազգագրություն։
ՑԵՂԱԿԱՆ, ա. 1. Племенной. 2. Расовый. 3. Родовой. 4. (բրբ.) Наследственный. ◊ Ցեղակից լեզուներ родственные языки.
ՑԵՂԱԿՑԱԿԱՆ, ա. Родственный.
ՑԵՂԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Родственность.
ՑԵՂԱՅԻՆ, ա. 1. Племенной. 2. Расовый. 3. Родовой.
ՑԵՂԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Породистость.
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Геноцид.
ՑԵՄԵՆՏ, ի Цемент.
ՑԵՄԵՆՏԱԳՈՐԾ, ի Цементник.
ՑԵՄԵՆՏԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Цементный завод.
ՑԵՄԵՆՏԱԿՈՒՌ, ա. 1. Цементный, бетонный. 2. (փխբ.) Крепкий как цемент.
ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ, ա. Цементный.
ՑԵՄԵՆՏԱՑՈՒՄ, ցման 1. Цементирование. 2. Цементация, цементировка.
ՑԵՄԵՆՏԵ, Цементный, из цемента.
ՑԵՄԵՆՏԵԼ, եցի Цементировать, зацементировать, цементовать.
ՑԵՄԵՆՏՎԵԼ, վեց Цементироваться, зацементироваться, цементоваться.
ՑԵՆԶ, ի Ценз.
ՑԵՆԶԱՅԻՆ, ա Цензовый.
ՑԵՆԶԱՎՈՐ, ա Цензовый.
ՑԵՆԶՈՐ, ի 1. Цензор. 2. տե՛ս Գրաքննիչ։
ՑԵՆԶՈՒՐԱ, յի 1. Цензура. 2. տե՛ս Գրաքննություն։
ՑԵՆԶՈՒՐԱԿԱՆ, տե՛ս Գրաքննական։
ՑԵՆԶՈՒՐԱՅԻՆ, տե՛ս Գրաքննական։
ՑԵՆՏՆԵՐ, ի Центнер.
ՑԵՆՏՐԱԼԻԶՄ, Централизм. ◊ Դեմոկրատական ցենտրալիզմ демократический централизм.
ՑԵՆՏՐԻԶՄ, ի (քղք.) Центризм.
ՑԵՐԵԿ, ի День. Ցերեկը днём. ◊ Գիշեր-ցերեկ, Գիշերը ցերեկ անել, Գիշեր-ցերեկ չունենալ, տե՛ս Գիշեր բառի տակ։
ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ, ա. Дневной.
ՑԵՐԵԿՈՎ, մ. Днём.
ՑԵՐԵԿՈՒՅԹ, ի Утренник.
ՑԵՐԵԿՕԹԵԼ, եցի Дневать.
ՑԵՐԵԿՕԹԻԿ 1. ա. Дневное (обучение, школа и т. п.). 2. գ. Ученик дневной школы.
ՑԵՑ, ի 1. Моль. 2. Лишай (пузырчатый). 3. (փխբ.) Мироед. ◊ Ցեցը կերած съеденный, траченый молью.
ՑԵՑԱԿԵՐ, ա. Съеденный, траченый молью.
ՑԵՑԵ, ի Муха-цеце.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ