Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՄ, ի (հնց.) Год, лето (устар.). 1057 ամին в лето 1057.
ԱՄԱԼԳԱՄ, ի Амальгама.
ԱՄԱԼԳԱՄԵԼ, եցի Амальгамировать.
ԱՄԱԼԳԱՄՎԵԼ, վեց Амальгамироваться.
ԱՄԱՅԱԲՆԱԿ, ի Отшельник, пустынник (книжн.), пустынножитель (книжн. устар.).
ԱՄԱՅԱՆԱԼ, ացավ 1. Пустеть, запустеть, опустеть. Обезлюдеть. Նրա տունը բոլորովին ամայացավ его дом совершенно опустел. 2. (փխբ.) Стать бессмысленным, бессодержательным.
ԱՄԱՅԱՑՆԵԼ, ցրի Опустошать, опустошить. Մորեխն ամայացրեց դաշտերը саранча опустошила поля.
ԱՄԱՅԱՑՈՒՄ, ցման Запустение, опустение, опустошение.
ԱՄԱՅԱՑՎԵԼ, վեց Опустошаться, опустошиться.
ԱՄԱՅԻ, ա. Пустынный, безлюдный, необитаемый. Ամայի փողոց безлюдная улица. Ամայի դաշտ пустынное поле.
ԱՄԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Опустение, запустение, безлюдье. Այստեղ ամայություն է տիրում здесь царит запустение. 2. Пустота.
ԱՄԱՆ1, ի 1. Сосуд, посудина, посуда (разг.). 2. Мера вещества, помещающегося в каком-либо сосуде. Մի աման ալյուր количество муки в каком-либо сосуде.
ԱՄԱՆ2, ձ. (բրբ.) Ох! Ах! Ամա՛ն, ցավում է Ох! больно.
ԱՄԱՆԱԹ, ի (բրբ.) 1. Вещь, отданная на хранение. 2. Человек, порученный чьим-либо заботам.
ԱՄԱՆԱԿ, ի 1. Длительность гласного или слога. 2. Такт, метрическая музыкальная единица. 3. տե՛ս Ժամանակ։
ԱՄԱՆԵՂԵՆ, ի Посуда.
ԱՄԱՆԿՈՏՐԻԿ տե՛ս Կուժկոտրուկ։
ԱՄԱՆԿՈՏՐՈՒԿ տե՛ս Կուժկոտրուկ։
ԱՄԱՆՈՐ, ի (հնց.) Новый год.
ԱՄԱՆ-ՉԱՄԱՆ, ի (հվքկն., խսկց.) Посуда, кухонная утварь.
ԱՄԱՉԵԼ, եցի 1. Стыдиться, постыдиться, устыдиться. 2. Стесняться, застесняться, конфузиться, сконфузиться.
ԱՄԱՉԵՑՆԵԼ, ցրի Стыдить, постыдить (разг.), пристыдить, устыдить, конфузить, сконфузить.
ԱՄԱՉԿՈՏ, ա. Стыдливый, застенчивый, стеснительный, конфузливый.
ԱՄԱՉԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стыдливость, застенчивость, стеснительность, конфузливость.
ԱՄԱՌ, վա և 1. գ. ամռան Лето. Ամառն անցկացնել провести лето. 2. ա. Летний. 3. մ. Ամռանը летом.
ԱՄԱՌԱՅԻՆ, ա. Летний. Ամառային հանգիստ летний отдых.
ԱՄԱՌԱՆՈՑ, ի 1. Дача, Загородный дом. Ամառանոց վարձել снять дачу. 2. Дачная местность.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱԲՆԱԿ, տե՛ս Ամառանոցավոր:
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՅԻՆ, ա. Дачный. Ամառանոցային վայր дачная местность.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՎԱՅՐ, ի Дачное место.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՎՈՐ, ի Дачник.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՏԵՐ, տիրոջ Дачевладелец.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՏՈՒՆ, տան Дача (загородный дом)
ԱՄԱՌ-ՁՄԵՌ, մ. Круглый год, зимой и летом.
ԱՄԱՌՆԱՄԵՋ, միջի Середина лета.
ԱՄԱՌՆԱՄՈՒՏ, ի Начало лета.
ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ, տե՛ս Ամառային.
ԱՄԱՌՆԱՎԵՐՋ, ի Конец лета.
ԱՄԱՐԱԹ, տե՛ս Ապարանք:
ԱՄԲԱՍԻՐ, տե՛ս Անբասիր:
ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԳԻՐ, գրի (իրավ.) 1. Обвинительный акт. 2. Донос. 3. Публичное, печатное обвинение.
ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԿԱՆ, ա. 1. Обвинительный. 2. Клеветнический.
ԱՄԲԱՍՏԱՆԱՃԱՌ, ի Обвинительная речь.
ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼ, եցի 1. Обвинять, обвинить. 2. Доносить, донести. 3. Клеветать.
ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼԻ, ա. Подсудный. Ամբաստանելի արարք подсудное действие.
ԱՄԲԱՍՏԱՆԻՉ, ի 1. Обвинитель. 2. Доносчик, клеветник.
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼ, ա., գ. (իրավ.) Обвиняемый, подсудимый.
ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Обвинение. 2. Клевета.
ԱՄԲԱՍՏԱՆՎԵԼ, վեց Обвиняться.
ԱՄԲԱՍՏԱՆՔ, տե՛ս Ամբաստանություն։
ԱՄԲԱՐ, ի 1. Амбар, житница (устар). 2. Закром, сусек (обл.). 3. տե՛ս Նավթամբար: 4. Мучной ларь.
ԱՄԲԱՐԱՅԻՆ, ա. Амбарный. Ամբարային վնասատուներ амбарные вредители.
ԱՄԲԱՐԱՆՈՑ, ի Амбар.
ԱՄԲԱՐԵԼ, եցի 1. Собирать, собрать. 2. Накоплять, накопить.
ԱՄԲԱՐԻՇՏ, ա. 1. (կրոն.) Безбожный. 2. Жестокий, злой. Ամբարիշտ թշնամի жестокий враг. 3. (բրբ.) Неуживчивый, сварливый. Ամբարիշտ մարդ неуживчивый человек.
ԱՄԲԱՐԻՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. (կրոն.) Безбожие. 2. Жестокость. 3. (բրբ.) Неуживчивость, сварливость,
ԱՄԲԱՐՀԱՎԱՃ, տե՛ս Ամբարտավան:
ԱՄԲԱՐՀԱՎԱՃՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ամբարտավանություն:
ԱՄԲԱՐՁԱԼԾԱԿ, ի (տեխ.) Подъёмный рычаг.
ԱՄԲԱՐՁԱԿԱՄՈՒՐՋ, ի (տեխ.) Подъёмный мост.
ԱՄԲԱՐՁԵԼ, եցի (հնց.) Поднимать, поднять.
ԱՄԲԱՐՁԻԿ 1. գ. (տեխ.) Домкрат. 2. ա. Подъёмный.
ԱՄԲԱՐՁԻՉ 1. գ. (տեխ.) Подъёмник. 2. ա. Подъёмный.
ԱՄԲԱՐՁԻՉԱՎԱՐ, ի Крановщик.
ԱՄԲԱՐՁՈՒՄ, ձման (հնց.) Подъём, поднятие.
ԱՄԲԱՐՁՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грузоподьёмность. Կռունկի ամբարձունակությունը грузоподъемность крана.
ԱՄԲԱՐՇՏԱՆԱԼ, ացա. (հնց.) Ожесточаться, ожесточиться.
ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Безбожие, 2. Жестокость.
ԱՄԲԱՐՈՒՄ, րման 1. Сбор, собирание. 2. Накапливание, накопление.
ԱՄԲԱՐՎԵԼ, վեց 1. Собираться. 2. Накопляться.
ԱՄԲԱՐՏԱԿ, ի Плотина, дамба, запруда.
ԱՄԲԱՐՏԱԿԵԼ, եցի Прудить, запруживать, запрудить (плотиной).
ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆ 1. ա. Надменный, высокомерный, чванный, чванливый, спесивый, кичливый, заносчивый. Ամբարտավան տեսք высокомерный вид. 2. մ. Надменно, высокомерно, заносчиво.
ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆԱՆԱԼ, ացա. Стать высокомерным, надменным, спесивым.
ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆԵԼ, եցի Стать высокомерным, надменным, спесивым.
ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՐԵՆ, մ. Надменно, высокомерно, спесиво, чванливо, кичливо, заносчиво.
ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Надменность, высокомерие, высокомерность, спесь, спесивость, чванство, заносчивость.
ԱՄԲԻՈՆ, ի 1. Трибуна. 2. Кафедра. Ամբիոն բարձրանալ взойти на кафедру. Հայոց լեզվի ամբիոն кафедра армянского языка. 3. (եկեղ.) Амвон.
ԱՄԲՈԽ, ի 1. Толпа, люд (собират. разг.). 2. Чернь (устар.), простонародье.
ԱՄԲՈԽԱԼԻՑ, ա. Заполненный толпой, людный.
ԱՄԲՈԽԱԿԱՆ ա. Свойственный толпе.
ԱՄԲՈԽԱՅԻՆ ա. Свойственный толпе.
ԱՄԲՈԽԱՎԱՐ, ի Демагог.
ԱՄԲՈԽԱՎԱՐԱԿԱՆ ա. Демагогический.
ԱՄԲՈԽԱՎԱՐԱՅԻՆ ա. Демагогический.
ԱՄԲՈԽԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Демагогия.
ԱՄԲՈՂՋ 1. գ. Весь. Ամբողջ ժամանակ всё время. Ամբողջ հասակով во весь рост. 2. ա. Целый, цельный. Ամբողջ օր целый день. Ամբողջ կտոր цельный кусок. 3. գ. Всё. 4. մ. (հզվդ.) Всецело, целиком, весь. ◊ Ամբողջ թիվ (մաթ.) целое число. Ամբողջ հոգով՝ սրտով всей душой, всем сердцем.
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ, ա. Цельный, целостный. Ամբողջական բնավորություն цельный характер.
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆԱՆԱԼ, ացավ Делаться цельным, целостным.
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆԱՊԵՍ տե՛ս Ամբողջապես:
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Сделать целостным.
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՐԵՆ տե՛ս Ամբողջապես:
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Цельность, целостность.
ԱՄԲՈՂՋԱՆԱԼ, ացա. Стать, сделаться цельным, целостным.
ԱՄԲՈՂՋԱՊԵՍ, մ. Всецело, целиком, полностью.
ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ, ցրի Придать целостный вид, сделать целостным.
ԱՄԲՈՂՋԱՑՈՒՄ, ցման 1. Установление целостности. 2. Комплектование.
ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ, մ. Всецело, целиком, полностью. Ամբողջովին նվիրվել աշխատանքին целиком отдаться работе.
ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Целость, цельность, целостность, совокупность. 2. Целое.
ԱՄԲՐՈՍ, ի Амброзия.
ԱՄԵՀԱԲԱՐ, մ. 1. Необузданно, неукротимо, буйно. 2. Свирепо, люто.
ԱՄԵՀԻ, ա. 1. Необузданный, неукротимый, буйный. Ամեհի ուժեր буйные силы. 2. Свирепый, лютый. Ամեհի գազան лютый зверь. 3. Большой, громадный. Ամեհի վիշտ большое горе.
ԱՄԵՀԻՈՒԹՅՈՒՆ 1. Необузданность, неукротимость, буйность. 2. Свирепость, лютость. 3. Громадность.
ԱՄԵՀՈՒԹՅՈՒՆ 1. Необузданность, неукротимость, буйность. 2. Свирепость, лютость. 3. Громадность.
ԱՄԵՆ1, գ. 1. Всякий, каждый. Ամեն օր каждый день. 2. Все. Ամեն մարդ каждый человек. ◊ Ամեն անգամ каждый раз. Ամեն բան, Ամեն ինչ всё. Ամեն կերպ всячески. Ամեն ոք каждый, любой (человек). Ամեն տեղ всюду, везде. Ամեն տեսակի всякие, всех видов. Ամենից առաջ прежде всего.
ԱՄԵՆ2 (կրոն.) Аминь.
ԱՄԵՆԱ, որպես նախածանց самый (в сочетании с качественными прилагательными образует превосходную степень).
ԱՄԵՆԱԳԵՏ 1. ա. Всезнающий, всеведущий. 2. գ. Всезнайка.
ԱՄԵՆԱԳՆԱՑ, ի Вездеход.
ԱՄԵՆԱԽՈՐ, ա. Всесильный, всемогущий.
ԱՄԵՆԱԿԱԼ, ի (կրոն.) Вседержитель (книжн. устар.).
ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ, ա. Всесильный, всемогущий.
ԱՄԵՆԱԿՈՐԾԱՆ, ա. Всесокрушающий.
ԱՄԵՆԱՀԱՂԹ, ա. Всепобеждающий.
ԱՄԵՆԱՄՅԱ, ա. Ежегодный.
ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ, ա. Ежемесячный.
ԱՄԵՆԱՅՆ, միայն Ամենայն սիրով с большим удовольствием, Ամենայն անկեղծությամբ со всей искренностью կապակցությունների մեջ։
ԱՄԵՆԱՊԱՐՓԱԿ, ա. Всеобъемлющий, всеохватывающий.
ԱՄԵՆԱՏԵՍ, ա. Всевидящий.
ԱՄԵՆԵՎԻՆ, մ. Совсем, вовсе, отнюдь (обычно с отрицанием), никоим образом. Ամենևին համաձայն չեմ отнюдь не согласен.
ԱՄԵՆՈՂՈՐՄ (կրոն.) ա. Всемилостивый, всемилостивейший (о боге) (книжн. устар.).
ԱՄԵՆՈՒՐ մ. Везде, везде и всюду, всюду, повсюду, повсеместно.
ԱՄԵՆՈՒՐԵՔ մ. Везде, везде и всюду, всюду, повсюду, повсеместно.
ԱՄԵՆՔԸ, գ. Все. Ամենքից առաջ раньше всех. Ամենքի համար для всех.
ԱՄԵՆՕՐՅԱ, ա. 1. Ежедневный. 2. Каждодневный, повседневный. Ամենօրյա աշխատանք ежедневная работа. Ամենօրյա հոգսեր повседневные заботы. Ամենօրյա հսկողություն каждодневный контроль.
ԱՄԵՈԲԱ, յի Амёба.
ԱՄԵՈԲԱԿԵՐՊ ա. Амебовидный.
ԱՄԵՈԲԱՆՄԱՆ ա. Амебовидный.
ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ, տե՛ս Ամերիկյան։
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ 1. գ. Армянин, живущий в Америке; американский армянин. 2. ա. Относящийся к американским армянам. Ամերիկահայ գրականություն американо-армянская литература, армянская литература в Америке (США).
ԱՄԵՐԻԿԱՀՊԱՏԱԿ, ի Американский подданный.
ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ, ցու. Американец.
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ, ա. Американский.
ԱՄԵՐԻԿՈՒՀԻ, հու Американка.
ԱՄԻԿ, ի Козлёнок-однолеток.
ԱՄԻՃ, ի (հնց.) Дичь, дичина (разг.).
ԱՄԻՍ, ամսի կամ ամսվա Месяц. Մարտ ամիս месяц март. Մի ամիս հետո через месяц. Ամիսներով месяцами.
ԱՄԻՐ, ի (պատմ.) Правитель, властитель (устар.). (պատմ.) ◊ Ամիր սպասալար военачальник полководец.
ԱՄԻՐԱ, յի (պատմ.) 1. Наместник. 2. Амира - богатый и влиятельный армянин в Константинополе.
ԱՄԻՐԱՅԱԿԱՆ, ա. Наместнический.
ԱՄԻՐԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сословие богатых и влиятельных армян в Константинополе.
ԱՄԻՐԱՊԵՏ, ի (պատմ.) Халиф.
ԱՄԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Халифат.
ԱՄԼԱՆԱԼ, ացավ 1. Обесплодеть. 2. Яловеть (о самках животных).
ԱՄԼԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Обеспложивать, обесплодить, стерилизовать. 2. Выхолащивать, выхолостить (о животных).
ԱՄԼԱՑՈՒՄ, ցման 1. Обеспложивание, стерилизация (мед.). 2. Кастрирование, выхолащивание (о животных).
ԱՄԼԻԿ, ի Барашек, ягнёнок.
ԱՄԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бесплодие, стерильность (мед.). 2. Яловость (о самках животных).
ԱՄՈԹ, ի 1. Стыд, срам (разг.). 2. Чувство неловкости, стыд. Ամոթի զգացում чувство стыда. 3. Позор. 4. Стыдливость. 5. (խսկց.) Срам (о половых органах). ◊ Ամոթ է ասել стыдно сказать. Ամոթ է стыдно. Ամոթը սրբել смыть позор. Ամոթից գետինը մտնել, Ամոթից մեռնել՝ չորանալ сгорать со стыда; провалиться сквозь землю. Ամոթ չլինի հարցնելը позволительно спросить. Ամոթով անել՝ թողնել поставить в неловкое положение, сконфузить. Ամոթով մնալ остаться в неловком положении, сконфузиться. Ամոթ քեզ как тебе не стыдно! стыд и срам тебе!
ԱՄՈԹԱԲԵՐ, տե՛ս Ամոթալի:
ԱՄՈԹԱԶՈՒՐԿ, ա. (հզվդ.) Бесстыдный.
ԱՄՈԹԱԼԻ, ա. Постыдный, позорный.
ԱՄՈԹԱՀԱՐ 1. ա. Пристыжённый, сконфуженный. 2. մ. Пристыжённо, сконфуженно. ◊ Ամոթահար անել пристыдить, устыдить, осрамить, опозорить.
ԱՄՈԹԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пристыжённость.
ԱՄՈԹԱՀԱՐՎԵԼ, վեցի Устыжаться, устыдиться, постыдиться, срамиться (разг.), осрамиться.
ԱՄՈԹԱՆՔ, ի 1. Укор, упрёк. 2. Стыдливость. 3. Постыдный поступок. ◊ Ամոթանք տալ 1) Пристыдить, 2) упрекнуть.
ԱՄՈԹԱՊԱՐՏ, տե՛ս Ամոթերես: ◊ Ամոթապարտ անել устыдить, пристыдить. Ամոթապարտ լինել устыдиться, пристыдиться.
ԱՄՈԹԵՐԵՍ, ա. Пристыжённый, посрамлённый (книжн.).
ԱՄՈԹԽԱԾ 1. ա. Стыдливый, застенчивый. 2. տե՛ս Ամոթխածորեն։
ԱՄՈԹԽԱԾՈՐԵՆ, մ. Стыдливо, застенчиво.
ԱՄՈԹԽԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Стыдливость, застенчивость.
ԱՄՈԹՈՒ, մ. (բրբ.) Со стыда, от стыда.
ԱՄՈԼ, ի 1. Первая пара в упряжке плуга. 2. (փխբ.) Супружеская чета.
ԱՄՈԼԱԼՈՒԾ, տե՛ս Ամոլ 1 նշան.։
ԱՄՈԼԱԿԻՑ, տե՛ս Լծակից:
ԱՄՈՆԻԱԿ, ի (քիմ.) Аммоний.
ԱՄՈՆԻԱԿԱՅԻՆ, ա. Аммониевый.
ԱՄՈՐՁԱԿԱԼ, ի Суспензорий (мед.).
ԱՄՈՐՁԱՄԱՇԿ, ի (կզմխս.) Мошонка.
ԱՄՈՐՁԱՏ, ի Скопец, кастрат.
ԱՄՈՐՁԱՏԵԼ, եցի Кастрировать, холостить, выхолостить.
ԱՄՈՐՁԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Кастрирование, холощение.
ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ, տման Кастрирование, холощение.
ԱՄՈՐՁԱՏՎԵԼ, վեց Кастрироваться.
ԱՄՈՐՁԻ ի Яичко (мужская половая железа).
ԱՄՈՐՁԻՔ ի Яичко (мужская половая железа).
ԱՄՈՒԱՆԱԼՈՒԾՈՒՄ, ծման Развод, расторжение брака.
ԱՄՈՒԼ, ա. 1. Бездетный. 2. Бесплодный. 3. Яловый.
ԱՄՈՒՍԻՆ, սնու 1. Супруг. 2. Супруга.
ԱՄՈՒՍՆԱԹՈՂ, ա. Разведённый, разведённая (о супругах).
ԱՄՈՒՍՆԱԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Развод, расторжение брака.
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Бракоразводный.
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾԵԼ, եցի Разводить, развести (супругов), расторгнуть брак.
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Развод, расторжение брака.
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՎԵԼ, վեցի Разводиться, развестись (о супругах).
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒՅԾ, ա. Разведённый, разведённая (о супругах).
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ, ա. Супружеский, брачный. ◊ Ամուսնական, աոագաստ՝ անկողին супружеское, брачное ложе. Ամուսնական կյանք супружеская, брачная жизнь.
ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼ, ացա. 1. Жениться. 2. Выходить (выйти) замуж. 3. Вступать (вступить) в брак, пожениться (разг.).
ԱՄՈՒՍՆԱՍՊԱՆ, ի 1. Мужеубийца. 2. Женоубийца.
ԱՄՈՒՍՆԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Женить. 2. Выдавать (выдать) замуж. 3. Сочетать браком, поженить (разг.).
ԱՄՈՒՍՆԱՑՈՒ, ի 1. Жених. 2. Невеста.
ԱՄՈՒՍՆՅԱԿ, ի (փղքշ., հեգն.) Муженёк (разг.).
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Супружество, брак. ◊ Քաղաքացիական ամուսնություն гражданский брак. Օրինական ամուսնություն законный брак. Փաստական ամուսնություն фактический брак.
ԱՄՈՒՐ 1. ա. Крепкий, твёрдый, прочный. 2. մ. Крепко, твёрдо, прочно.
ԱՄՈՒՐԻ 1. ա. Холостой, неженатый, безбрачный, 2. գ. Холостяк.
ԱՄՈՒՐԻԱԿԱՆ, ա. Холостяцкий.
ԱՄՈՒՐԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Безбрачие.
ԱՄՈՔ, ա. (հնց.) 1. Сдобный. 2. Сладкий. 3. Умеренный (о климате).
ԱՄՈՔԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Утоляющий, утолительный (уcтар.). 2. Утешающий, утешительный.
ԱՄՈՔԱՐԱՐ, տե՛ս Ամոքիչ:
ԱՄՈՔԵԼ, եցի 1. Исцелять, исцелить 2. Утешать, утешить. 3. Смягчать, смягчить.
ԱՄՈՔԻՉ 1. ա. Исцеляющий. 2. ա. Утешающий, утешительный. 3. ա. Утоляющий, утолительный (устар.) 4. ա. Смягчающий. 5. գ. Исцелитель. 6. գ. Утешитель.
ԱՄՈՔՈՒՄ, քման 1. Исцеление. 2. Утешение. 3. Смягчение.
ԱՄՈՔՈՒՆ, ա. Сдобный. Ամոքուն խմոր сдобное тесто.
ԱՄՈՔՎԵԼ, վեցի 1. Исцеляться, исцелиться. 2. Утешаться, утешиться. 3. Смягчаться, смягчиться.
ԱՄՊ, ի 1. Облако, туча. Ամպի քուլա клочья облаков 2. (փխբ.) Клуб (дыма, пыли) 3. (փխբ.) Угрюмость, печаль, грусть и т. д. 4. (փխբ.) Опасность. ◊ Ամպը գոռում է гром гремит. Գլխովն ամպեր են անցել пережил много невзгод. Գլխին ամպեր են հավաքվել над головой сгустились тучи.
ԱՄՊԱԳՈՌ ա. 1. Громоподобный. 2. (փխբ.) Громовой. Ամպագոռգոռ ձայն громовой голос 3. (փխբ.) Трескучий (разг. перен.), высокопарный. Ամպագոռգոռ բառեր трескучие слова.
ԱՄՊԱԳՈՌԳՈՌ ա. 1. Громоподобный. 2. (փխբ.) Громовой. Ամպագոռգոռ ձայն громовой голос 3. (փխբ.) Трескучий (разг. перен.), высокопарный. Ամպագոռգոռ բառեր трескучие слова.
ԱՄՊԱԳՈՒՅՆ, ա. Бледно-голубой (буквально: цвета облаков).
ԱՄՊԱԾԱԾԿ, ա. Покрытый облаками, одетый в облака.
ԱՄՊԱԾՐԱՐ, տե՛ս Ամպապատ։
ԱՄՊԱԿԱԼԵԼ, եց 1. Заволакиваться тучами, покрываться, покрыться облаками. 2. (փխբ.) Хмуриться.
ԱՄՊԱԿՈՒՅՏ, ի Кучевые облака.
ԱՄՊԱՀԱԼԱԾ, ա. Разгоняющий облака, рассеивающий тучи.
ԱՄՊԱՄԱԾ, ա. Облачный, пасмурный, хмурый.
ԱՄՊԱՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Облачность.
ԱՄՊԱՄԵԳ, ի Тучевая мгла.
ԱՄՊԱՅԻՆ, ա. Облачный, тучевой.
ԱՄՊԱՆՄԱՆ 1. ա. Похожий на облако, подобный туче, клубящийся. 2. մ. Клубами (в знач. наречия).
ԱՄՊԱՇԱՐՔ, ի (հզվդ.) Вереница облаков.
ԱՄՊԱՇՈՒՔ, ի Тучевая тень, тень тучи.
ԱՄՊԱՊԱՏ 1. ա. Обложенный тучами, заволочённый облаками.
ԱՄՊԱՍՔՈՂ 1. ա. Обложенный тучами, заволочённый облаками.
ԱՄՊԱՔՈՒԼԱ, յի Хлопья облаков.
ԱՄՊԵԼ, եց 1. Покрываться облаками, заволакиваться тучами. 2. (փխբ.) Хмуриться, нахмуриться.
ԱՄՊԵՐ, ի (ֆիզ.) Ампер.
ԱՄՊԵՐԱՉԱՓ, ի (ֆիզ.) Амперметр.
ԱՄՊԻԿ, ի Облачко, тучка.
ԱՄՊՀՈՎ, ա. Облачный и прохладный.
ԱՄՊՀՈՎԱՆԻ, նու Балдахин.
ԱՄՊՇՈՂ, ա. Проглядывающий сквозь облака.
ԱՄՊՈՏ, տե՛ս Ամպամած։
ԱՄՊՈՏԵԼ տե՛ս Ամպել։
ԱՄՊՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Облачность.
ԱՄՊՈՏՎԵԼ տե՛ս Ամպել։
ԱՄՊՈՐՈՏ, ա. Громовой, грозовой.
ԱՄՊՈՒԶԱՄՊ, ի (բրբ.) Облачность, пасмурность.
ԱՄՊՐՈՊ, ի Гроза.
ԱՄՊՐՈՊԱԲԵՐ, ա. Грозовой.
ԱՄՊՐՈՊԱԾԵԾ, ա. 1. Сражённый (поражённый) молнией. 2. (փխբ.) Убитый горем.
ԱՄՊՐՈՊԱԾԻՆ, ա. 1. Рождённый грозой. 2. Рождающий, порождающий грозу.
ԱՄՊՐՈՊԱՀՈՒՆՉ, ա. 1. Громовой, громоподобный, громкоголосый, громогласный. 2. Предгрозовой.
ԱՄՊՐՈՊԱՅԻՆ, ա. 1. Грозовой, громовой. 2. (փխբ.) Чреватый опасностью, полный опасностей, грозовой.
ԱՄՊՐՈՊԱՇՈՒՆՉ, ա. Грозовой, дышащий грозой.
ԱՄՊՐՈՊԵԼ, եց 1. Грохотать, загрохотать, греметь. 2. (փխբ.) Греметь, шуметь, скандалить.
ԱՄՍԱԲՈՂԿ, ի (բսբ.). Редиска.
ԱՄՍԱԳԻՐ, գրի Ежемесячник, ежемесячный журнал.
ԱՄՍԱԳԼՈՒԽ, գլխի 1. Первое число месяца, первый день месяца. 2. տե՛ս Ամսավերջ։
ԱՄՍԱԹԵՐԹ, տե՛ս Ամսագիր։
ԱՄՍԱԹԻՎ, թվի Число месяца.
ԱՄՍԱԹՈՇԱԿ, ի 1. Ежемесячная пенсия. 2. Стипендия.
ԱՄՍԱԿԱՆ 1. ա. Месячный, ежемесячный, помесячный. Ամսական մուծում ежемесячный взнос Ամսական եկամուտ помесячный доход. Չորս ամսական երեխա четырёхмесячный ребёнок. 2. գ. Месячное жалование, оклад. 3. մ. Помесячно, ежемесячно. 4. տե՛ս Դաշտան։
ԱՄՍԱՀԱՆԴԵՍ, տե՛ս Ամսագիր։
ԱՄՍԱՀԱՇԻՎ, շվի Месячный отчёт.
ԱՄՍԱՄՈՒՏ, տե՛ս Ամսագլուխ 1 նշան.։
ԱՄՍԱՊԱԿԱՍ, տե՛ս Օրապակաս։
ԱՄՍԱՎԱՐՁ, ի Месячный оклад.
ԱՄՍԱՎԵՐՋ, ի Конец месяца, последний день месяца.
ԱՄՍԱՎՃԱՐ, ի 1. Месячная плата. 2. տե՛ս Ամսավարձ։
ԱՄՍԵԱՄԻՍ մ. Ежемесячно, из месяца в месяц. 
ԱՄՍԵ-ԱՄԻՍ մ. Ежемесячно, из месяца в месяц. 
ԱՄՍԵԿԱՆ, տե՛ս Ամսական։
ԱՄՍՕՐՅԱ, ա. Месячный, ежемесячный. Ամսօրյա հանդես ежемесячный журнал.
ԱՄՐԱԿ, ի, (մսնգ.) Приспособление для скрепления, соединения отдельных частей чего-либо, крепление, скрепа, скреп (разг.), скрепка.
ԱՄՐԱԿԱԶՄ, ա. Крепкого телосложения, коренастый. Ամրակազմ տղամարդ коренастый мужчина.
ԱՄՐԱԿԱՄ, տե՛ս Հաստատակամ։
ԱՄՐԱԿԱՌՈՒՅՑ, ա. Прочный, основательный, крепкий, фундаментальный.
ԱՄՐԱԿԵԼ, եցի (մսնգ.) Крепить, скреплять, скрепить.
ԱՄՐԱԿԻՉ, կչի (մսնգ.) Крепильщик.
ԱՄՐԱԿՈՒՌ, ա. Крепкий, несокрушимый.
ԱՄՐԱԿՑԵԼ, եցի Прикреплять, прикрепить, скреплять, скрепить.
ԱՄՐԱԿՑՈՒՄ, ցման Крепление, скрепление.
ԱՄՐԱՀՅՈՒՍ, ա. Туго сплетённый.
ԱՄՐԱՀՅՈՒՍԵԼ, եցի Туго сплетать, сплести.
ԱՄՐԱՀՅՈՒՍՎԵԼ, եցի Туго сплетаться, сплестись.
ԱՄՐԱՁՈՒՅԼ, ա. Сплочённый, слитый.
ԱՄՐԱՆ, ի (մսնգ.) Арматура.
ԱՄՐԱՆԱԼ, ացա. 1. Крепнуть, окрепнуть, твердеть, затвердеть. 2. Укрепляться, укрепиться, закрепляться, закрепиться.
ԱՄՐԱՇԵՆ, տե՛ս Ամրակառույց։
ԱՄՐԱՊԻՆԴ 1. ա. Крепкий, прочный, тугой. 2. մ. Крепко, прочно, туго, крепко-накрепко.
ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ, եցի, Крепить, укреплять, укрепить, закреплять, закрепить, скреплять, скрепить.
ԱՄՐԱՊՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прочность, крепость, упрочение.
ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ, դման Укрепление, закрепление, скрепление.
ԱՄՐԱՊՆԴՎԵԼ, վեցի Крепиться, укрепляться, укрепиться, закрепляться, закрепиться.
ԱՄՐԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Крепить, укреплять, укрепить, закреплять, закрепить, скреплять, скрепить. 2. Упрочивать, упрочить. 3. Прикреплять, прикрепить. 4. Закалять, закалить, 5. Укрепить (о военных позициях). 6. Поместить в укреплённое место, в крепость. 7. (փխբ.) Усиливать, усилить.
ԱՄՐԱՑՈՒՄ, ցման 1. Крепление, укрепление, закрепление, скрепление. 2. Упрочение.
ԱՄՐԱՑՎԵԼ, վեց 1. Крепиться, укрепляться, укрепиться, закрепляться, закрепиться, скрепляться, скрепиться. 2. Упрочиваться, упрочиться. 3. Прикрепляться, прикрепиться. 4. Закаляться, закалиться. 5. Укрепиться (о военных позициях). 6. Водвориться в укреплённом месте, в крепости.
ԱՄՐԱՓԱԿ, ա. 1. Крепко запертый, наглухо, плотно закрытый. 2. Плотно закрывающий.
ԱՄՐԱՓԱԿԵԼ, եցի Крепко запереть, наглухо, плотно закрыть.
ԱՄՐՈՑ, ի 1. Крепость, твердыня (устар. и высок. 2. տե՛ս Դղյակ։
ԱՄՐՈՑԱԲՆԱԿ, ա. Живущий в крепости. 
ԱՄՐՈՑԱԿԱՆ 1. ա. Крепостной (вал, орудие и т.д.). 2. Находящийся, живущий в крепости.
ԱՄՐՈՑԱՄԵՐՁ, ա. Расположенный близ крепости, замка.
ԱՄՐՈՑԱՅԻՆ, ա. Крепостной (вал. орудие и т.д.).
ԱՄՐՈՑԱՊԱՀ, ա. Охраняющий крепость.
ԱՄՐՈՑԱՊԵՏ, ի Начальник крепости.
ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Крепость, прочность, твёрдость. 2. Укрепление, твердыня (устар. и высок.), крепость.
ԱՄՓՈՓ 1. ա. Собранный. 2. ա. Сжатый. Ամփոփ շարադրանք сжатое изложение. 3. մ. Сжато, вкратце. Ամփոփ շարադրել сжато, вкратце изложить.
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, գրի Сводка.
ԱՄՓՈՓԵԼ, եցի 1. Собирать, собрать, сосредоточивать, сосредоточить. 2. Обобщать, обобщить, резюмировать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ