Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽԱԲ, ի (հզվդ.) Обман. Դավով ու խաբով интригой и обманом. ◊ Խաբ տալ, տե՛ս Խաբս բառի տակ։
ԽԱԲԱՐ, ի (բրբ.) Весть, известие, слух. ◊ Խաբար անել оповестить, дать знать. Խաբար բերել принести весть, известие. Խաբար տալ 1) оповестить, известить, дать знать, 2) наушничать. Խաբար տանել донести (о чём-нибудь). Ի՞նչ խաբար է что случилось?
ԽԱԲԱՐԲԶԱՆ ի (բրբ.) Ябедник, доносчик, наушник (разг.).
ԽԱԲԱՐԲԶԻԿ ի (բրբ.) Ябедник, доносчик, наушник (разг.).
ԽԱԲԱՐԲԶԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Ябедничество (разг.), наушничество (разг.).
ԽԱԲԵԱԿԱՆ, ա. 1. Обманный, лживый. Խաբեական գործողություններ обманные действия. 2. Обманчивый.
ԽԱԲԵԲԱ 1. գ. Обманщик, плут, жулик, шарлатан. 2․ ա. Лживый, обманчивый.
ԽԱԲԵԲԱՅԱԿԱՆ, ա. Обманный, плутовской, жульнический.
ԽԱԲԵԲԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обман, жульничество, шарлатанство.
ԽԱԲԵԼ, եցի Обманывать, обмануть, надувать, надуть, обжуливать, обжулить. ◊ Աչքը խաբել, Փորը խաբել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԽԱԲԵՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Обман, надувательство (разг.), плутовство. Խաբեության դիմել прибегать к обману.
ԽԱԲԵՊԱՏԻՐ, ա. (հզվդ.) 1. Иллюзорный. 2. Обманчивый.
ԽԱԲԼԱՆ, ի (բրբ., փղքշ.) Лгунишка.
ԽԱԲԽԲԵԼ, եցի Надувать, надуть (прост.,), обдурять, обдурить, облапошивать (прост.), облапошить (прост.), обжуливать (прост.), обжулить (прост.)
ԽԱԲԿԱՆ, տե՛ս Խաբլան։
ԽԱԲԿԱՆՔ, ի 1. Мираж. 2. Обман чувств (зрения, слуха и т. д..). 3. տե՛ս Խաբեբայություն:
ԽԱԲՈՒՍԻԿ, ա. 1. Обманчивый. 2. Иллюзорный, призрачный.
ԽԱԲՈՒՍԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Обманчивость. 2. Иллюзорность, призрачность.
ԽԱԲՍ, միայն Խաբս՝ խաբ տալ կապակցությունների մեջ. ловко увернуться от кого-, чего-либо (отклонившись в сторону).
ԽԱԲՎԵԼ, վեցի Обманываться, обмануться.
ԽԱԲՐԻԿ, ի (բնստ.) Весточка.
ԽԱԶ1, ի 1. Чёрточка, черта. 2. (երժշտ.) Древнеармянский нотный знак, хаз. 3. (արևմտհ.) Пробор. 4. Линия на ладони. ◊ Խազ քաշել черкнуть. Մեկի վրա խազ քաշել поставить крест (на ком или на чём).
ԽԱԶ2, տե՛ս Խակ։
ԽԱԶԱԳԵՏ, ի Специалист по хазам (древнеармянским нотным знакам).
ԽԱԶԱԳԻՐՔ, գրքի Древнеармянская книга нотных записей (хазов).
ԽԱԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Древнеармянская нотная (хазовая) система.
ԽԱԶԵԼ, եցի Черкать, черкнуть.
ԽԱԶԽԶԵԼ, եցի 1. Черкать, чёркать, черкнуть, черкануть (прост.). 2. Писать каракулями, выводить каракули, царапать, нацарапать.
ԽԱԶԽԶՈՑ, տե՛ս Խազմզոց։
ԽԱԶՄԶԵԼ, տե՛ս Խազխզել։
ԽԱԶՄԶՈՑ, ի Царапанье, каракули.
ԽԱԶՄՈՒԶ, ի (բրբ.) 1. Виноградное сусло. 2. Молодое вино.
ԽԱԶՈՒՐ, տե՛ս Ուրց։
ԽԱԹԱ, յի (բրբ.) 1. Беда, бедствие, несчастье. ◊ Խաթա դառնալ стать бедствием. Խաթադ (խաթեդ) քաշիր՝ առ գնա отвяжись. Խաթի մեշ գցել вовлечь а беду. Խաթի մեշ ընկնել попасть в беду. Խաթա ես գլխիս вот беда (на мою голову).
ԽԱԹԱԲԱԼԱ, յի (բրբ.) Беда, несчастье. ◊ Խաթաբալա դառնալ стать несчастьем, причинить хлопоты. Խաթաբալայի մեշ ընկնել попасть в беду.
ԽԱԹԱՐ, ի (հզվդ.) 1. Обвал, разрушение. 2. Повреждение, перелом.
ԽԱԹԱՐԵԼ, եցի 1. Разрушать, разрушить. 2. Искажать, исказить. 3. Порочить, опорочить. 4. Мешать, помешать, вредить, повредить.
ԽԱԹԱՐՈՒՄ, րման 1. Разрушение. 2. Искажение. 3. Повреждение.
ԽԱԹԱՐՎԵԼ, վեց 1. Разрушаться, разрушиться. 2. Искажаться, исказиться. 3. Порочиться, опорочиться. 4. Повреждаться.
ԽԱԹԵՐ, կ. (բրբ.) Ради. ◊ Աստծու խաթեր ради бога.
ԽԱԹՈՒՆ (բրբ.) 1. գ. Госпожа, сударыня. 2. ա. Почтённая (о женщине).
ԽԱԹՐ, ի (բրբ.) Уважение, почтение. ◊ Խաթր անել уважить. Խաթրն առնել ублажить (разг.). Խաթրը կոտրել отказать, обидеть. Խաթրը պահել уважить խաթրի համար ради (кого.). Խաթրին դիպչել՝ կպչել задеть, обидеть. Խաթրից չանցնել ублажить, не отказать. խաթրովը գնալ ублажать, непротивиться. Խաթրովը լինել 1) быть безотказным, уважительным, 2) быть кому-л. по душе. Խաթրովն է ему по душе.
ԽԱԹՐԱԳԵՐԻ ա. (բրբ.) Почтительный, уважительный (прост.), предупредительный, уступчивый.
ԽԱԹՐԱՄՈԼ ա. (բրբ.) Почтительный, уважительный (прост.), предупредительный, уступчивый.
ԽԱԹՐԱՇԱՀ ա. (բրբ.) Почтительный, уважительный (прост.), предупредительный, уступчивый.
ԽԱԹՐԱՇԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Почтительность, предупредительность, уступчивость.
ԽԱԹՐԱՊԱՀ, տե՛ս Խաթրաշահ։
ԽԱԹՐԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խաթրաշահություն։
ԽԱԹՐԻՆ, տե՛ս Խաթեր։
ԽԱԹՐՈՎ, մ. По-хорошему.
ԽԱԹՐՈՒ, տե՛ս Խաթեր։
ԽԱԺ ա․ Бирюзовый, голубовато-зеленый.
ԽԱԺԱԳՈՒՅՆ ա․ Бирюзовый, голубовато-зеленый.
ԽԱԺԱԴՈՒԺ, տե՛ս Խուժադուժ։
ԽԱԺԱԿ, ա. 1. Голубоглазый. 2. (փխբ.) Синий.
ԽԱԺԱԿՆ, տե՛ս Խաժակ 1 նշան,։
ԽԱԺԱՄՈՒԺ 1. գ. Сброд (разг.), чернь (устар.). 2. ա. Относящийся к сброду, черни.
ԽԱԺԱՉՅԱ տես Խաժակ 1 նշան.
ԽԱԺԱՉՔ տես Խաժակ 1 նշան.
ԽԱԺՈՒԿ, ա. (փղքշ.) Голубенький.
ԽԱԼ, ի 1. Родинка, родимое пятно. 2. Пятно на шкуре животных. 3. Пятнышко (на плодах). 4. Крапина, рябина. ◊ Խալ դնել посадить Мушку. Խալ ընկնել начинать Поспевать, наливаться.
ԽԱԼԱԹ, ի 1. Халат. 2. տե՛ս Նվեր 1 նշան.։
ԽԱԼԱԹԱՎՈՐ, ա. В халате.
ԽԱԼԱՎՈՐ, ա. 1. С родинками, в родинках. 2. Крапчатый, в крапинках. 3. Пятнистый. 4. В яблоках (о лошади,).
ԽԱԼԱՔԱՐ, ի 1. Шашка. 2. Фигура в шахматах. 3. Фишка.
ԽԱԼԴԱԿԱՆ, ա. Халдский.
ԽԱԼԴԵՐ, ի Халды.
ԽԱԼԴԵՐԵՆ 1. գ. Халдский язык. 2. ա. Халдский (о языке). 3. մ. По-халдски, на халдском языке.
ԽԱԼԴՅԱՆ, տե՛ս Խալդական։
ԽԱԼԻ, տե՛ս Գորգ։
ԽԱԼԻՖ, ի Халиф
ԽԱԼԻՖԱ, ի Халиф
ԽԱԼԻՖԱԹ, ի (պատմ.) Халифат.
ԽԱԼԻՖԱՅԱԿԱՆ, ա. Халифский, калифский.
ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խալիֆաթ։
ԽԱԼԽ, ի (բրբ.) 1. Народ, люди. 2. Чужак, 3. Сброд, чернь, толпа.
ԽԱԼ-ԽԱԼ տես Խալավոր
ԽԱԼՈՏ տես Խալավոր։
ԽԱԼՎԱՐ, ի (բրբ.) Мера веса в 30 пудов (490 кг.).
ԽԱԽԱԼ, ի Решето, грохот․
ԽԱԽԱԼԱՏԱԿԵԼ եցի 1․ Просеивать. 2. (փխբ.) Обшаривать, обшарить, прочёсывать, почесать. 3. (փխբ.) Перебирать в уме. 4. Расспрашивать, допытываться о чём-л.
ԽԱԽԱԼԵԼ տես Խախալատակել։
ԽԱԽԱՑ, ի Сычужина, сычужный фермент,
ԽԱԽԱՑԵԼ, տե՛ս Մակարղել։
ԽԱԽԱՑՈՑ, ի Сычуг.
ԽԱԽՈՒՏ, ա. Шаткий, непрочный, неустойчивый.
ԽԱԽՈՒՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шаткость, непрочность, неустойчивость.
ԽԱԽՏԵԼ, եցի 1. Нарушать, нарушить. 2. Расшатывать, расшатать. 3. Подрывать, подорвать. 4. Колебать; поколебать. 5. Вывихнуть (ногу, руку и т. д.).
ԽԱԽՏՈՒՄ, տման 1. Нарушение. 2. Расшатывание. 3. Подрывание, подрыв.
ԽԱԽՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Расшатанность.
ԽԱԽՏՎԵԼ, վեց 1. Нарушаться, нарушиться. 2. Расшатываться, расшататься. 3. Подрываться. 4. Колебаться, поколебаться. 5. Вывихнуться (о руке, ноге и т. д.).
ԽԱԾԱՆՔ, տե՛ս Խածվացք։
ԽԱԾԱՏԵԼ, տե՛ս Կծոտել։
ԽԱԾԱՏՈՒՄ, տման Обкусывание, покусывание.
ԽԱԾԵԼ, տե՛ս Կծել։
ԽԱԾԻ, ծու 1. տե՛ս Կտնառք։ 2. Брюховина (первый желудок у жвачных животных).
ԽԱԾԿՏԻԿ, ի (կենդբ.) Снегирь.
ԽԱԾՆԵԼ, տե՛ս Կծել։
ԽԱԾՈՏԵԼ, տե՛ս Կծոտել։
ԽԱԾՎԱԾՔ, ի Укус
ԽԱԿ, ա. Неспелый, незрелый, зелёный.
ԽԱԿԱՄԻՏ, ա. Незрелый (օ человеке).
ԽԱԿԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Незрелость (мысли).
ԽԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Незрелость.
ԽԱՂ, ի 1. Игра (детская, спортивная). 2. Игра (актёрская). 3. Сценическое представление. 4. Ход (в игре). 5. (բրբ.) Песня, мелодия. 6. Танец, пляска. 7. Проделка, уловка. 8. Переливы голоса при пении. 9. Шутка, розыгрыш. ◊ Խաղ անել играть. Խաղ ասել петь. Խաղ խաղալ сыграть шутку (с кем). Խազ կանչել петь. Խաղ կապել, Խաղ հանել сложить песню. Խաղ սարքել 1) устроить игру, 2) сыграть шутку (с кем). Խաղ ու պար сущий пустяк. Խազ ու տաղով припеваючи. Խաղը տանուլ տալ՝ տարվել проиграть. Խաղը տաքացավ игра разгорелась. Խաղով ընկնել увлечься игрой.
ԽԱՂԱԳՆԴԱԿ, ի Мяч.
ԽԱՂԱԴԱՇՏ, ի Поле (игровое).
ԽԱՂԱԴԱՐԱՆ, ի Скакалка.
ԽԱՂԱԹՈՒՂԹ, թղթի Игральная карта.
ԽԱՂԱԼ, ացի 1. Играть. 2. (բրբ.) Плясать, танцевать. 3. Играть на сцене. 4. Играть на каком-л. музыкальном инструменте. 5. Сделать ход в игре. 6. Качаться (о шатком сооружении). 7. Дёргаться (о веке, жилке). 8. Шевелиться, стучать (о движении плода в чреве матери). 9. Продвигаться вперёд (о войске). 10. Притворяться, притвориться. ◊ Առաջ խաղալ, Դեր խաղալ, Հոգու հետ խաղալ և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԽԱՂԱԼԻՔ, ի Игрушка.
ԽԱՂԱԼԻՔԱՅԻՆ, ա. Игрушечный.
ԽԱՂԱԽՈՐԴ, ի Дубильщик кож, кожевник.
ԽԱՂԱԿԵՍ, ի 1. Тайм. 2. Середина игры.
ԽԱՂԱԿԵՐՊ, ի (թատր.) Манера, стиль игры.
ԽԱՂԱԿԻՑ, կցի Партнёр, партнёрша.
ԽԱՂԱԿՑԵԼ, եցի 1. Составлять, составить партию в игре. 2. Совместно играть на сцене.
ԽԱՂԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Совместная игра.
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ, ի Игровая площадка.
ԽԱՂԱՁԵՎ, տե՛ս Խաղակերպ։
ԽԱՂԱՁՈՂ, ի (սպորտ.) Кий.
ԽԱՂԱՂ 1. ա. Тихий, спокойный. 2. ա. Безмятежный. 3. ա. Мирный. 4. մ. Тихо, спокойно. 5. մ. Безмятежно. 6. մ. Мирно.
ԽԱՂԱՂԱԲԱՐ, ա. Тихо, спокойно, безмятежно, мирно.
ԽԱՂԱՂԱԲԱՐՈ, ա. Мирный, тихий, спокойный.
ԽԱՂԱՂԱԾՈՒՓ, ա. Легко, мирно плещущий.
ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ, ա. (հնց․) Тихий. ◊ Խաղաղական Ժամ вечернее богослужение.
ԽԱՂԱՂԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мирная жизнь.
ԽԱՂԱՂԱԿՅԱՑ, ա. Мирный.
ԽԱՂԱՂԱՀՈՍ, ա. Медленно струящийся (о реке), тихоструйный (устар. поэт.).
ԽԱՂԱՂԱՄԻՏ, ա. Миролюбивый.
ԽԱՂԱՂԱՆԱԼ, ացավ 1. Утихать, утихнуть. 2. Умиротворяться, умиротвориться.
ԽԱՂԱՂԱՆԻՍՏ, ա. Тихий, мирный.
ԽԱՂԱՂԱՇՈՒՆՉ, ա. Дышащий миром, покоем.
ԽԱՂԱՂԱՍԵՐ, ա. Миролюбивый.
ԽԱՂԱՂԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Миролюбиво.
ԽԱՂԱՂԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Миролюбивый.
ԽԱՂԱՂԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Миролюбие, миролюбивость.
ԽԱՂԱՂԱՎԵՏ, ա. Безмятежный.
ԽԱՂԱՂԱՏԵՆՉ, ա. Жаждущий мира.
ԽԱՂԱՂԱՏԵՆՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жажда мира.
ԽԱՂԱՂԱՐԱՐ 1. գ. Миротворец. 2. գ. Умиротворитель. 3. ա. Миротворческий (устар.).
ԽԱՂԱՂԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Миротворство (устар.), стремление примирить ссорящихся.
ԽԱՂԱՂԵԼ 1, տե՛ս Խաղաղեցնել։ 2. տե՛ս Խաղաղվել։
ԽԱՂԱՂԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Усмирять, усмирить. 2. Умиротворять, умиротворить, успокаивать, успокоить.
ԽԱՂԱՂԵՑՈՒՄ, ցման 1. Усмирение. 2. Умиротворение, успокоение.
ԽԱՂԱՂՈՐԵՆ, մ. Мирно, тихо, спокойно.
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ 1. Мир. Խաղաղություն խրճիթներին мир хижинам․ 2. Спокойствие. Խաղաղությունր պղտորել возмутить спокойствие. 3. Тишина. ◊ Խաղաղության աղավնի голубь мира. Խաղաղություն գցել՝ հաստատել՝ բերել примирить, установить мир․ Խաղաղություն տիրեց 1) водворился мир, 2) воцарилась тишина.
ԽԱՂԱՂՈՒՄ, զման Успокоение, умиротворение.
ԽԱՂԱՂՎԵԼ, վեց 1. Усмиряться, усмириться. 2. Угомоняться, угомониться. 3. Умиротворяться, умиротвориться, успокаиваться, успокоиться. 4. Присмиреть. 8. Затихать, затихнуть, утихать, утихнуть.
ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՅԱՆ ա. Тихоокеанский.
ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՈՍՅԱՆ ա. Тихоокеанский.
ԽԱՂԱՄԵՋ, միջի Середина игры․ Խաղամեջ մտնել вступить в игру.
ԽԱՂԱՄԻՋՈՑ, ի 1. Время (процесс) игры. 2. (հնց., թատր.) Антракт.
ԽԱՂԱՄՈԼ 1. գ. Страстный игрок. 2. ա. Увлечённый игрой.
ԽԱՂԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Страсть к игре, увлечённость азартными играми.
ԽԱՂԱՄՐՑՈՒՄ, ցման Матч, состязание.
ԽԱՂԱՄՐՑՈՒՅԹ, ի Матч, состязание.
ԽԱՂԱՅԻՆ, ա. Игровой.
ԽԱՂԱՆԵՆԳ, ի Шулер
ԽԱՂԱՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шулерство.
ԽԱՂԱՇՐՋԱՆ, ի 1. տե՛ս Թատերաշրջան, 2. Спортивный сезон.
ԽԱՂԱՈՃ, ի Стиль, манера игры.
ԽԱՂԱՍԱՑ, տե՛ս Տաղասաց։
ԽԱՂԱՍԵՂԱՆ, ի Игральный стол.
ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ, ի Игральная Комната, комната игр.
ԽԱՂԱՍԵՐ 1. ղ. Любитель игр․ 2. գ․ Игрун (разг.) (о детях, животных). 3. ա. Любящий игры.
ԽԱՂԱՍԿԻԶԲ, սկզբի Дебют.
ԽԱՂԱՍՐԱՀ, ի Месте для игры.
ԽԱՂԱՎԱՅՐ, ի Комната игр (в клубе, парке и т. д.).
ԽԱՂԱՎԱՐ, ի Судья в спортивном состязании, арбитр.
ԽԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Судейство (в спортивной игре)
ԽԱՂԱՎԱՐՏ, ի 1. Финиш, коней игры. 2. Эндшпиль.
ԽԱՂԱՏԱԽՏԱԿ, ի, Игральная диска.
ԽԱՂԱՏԵՂ, ի 1. տես Խաղավայր։ 2. (փխբ.) Игрушка в чьих-либо руках.
ԽԱՂԱՏԻԿՆԻԿ, տե՛ս Տիկնիկ։
ԽԱՂԱՏՈՒՆ, տան Игорный дом, казино.
ԽԱՂԱՏՈՒՏ, ի (կենդբ.) տես Խաղատտնիկ։
ԽԱՂԱՏՏՆԻԿ, ի (կենդբ.) Трясогузка
ԽԱՂԱՐԱՆ 1. տես Խաղատուն։ 2. տես Խաղավայր։
ԽԱՂԱՐԿԵԼ, եցի Разыгрывать, разыграть (жребий, лотерею,)
ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тираж, розыгрыш․ Փոխառության պարտատոմսերի խաղարկություն розыгрыш облигации займа.
ԽԱՂԱՐԿՈՒՄ, կման Розыгрыш.
ԽԱՂԱՐԿՎԵԼ, վեց Разыгрываться (о жребии, лотерее).
ԽԱՂԱՐՎԵՍՏ, ի Искусство игры.
ԽԱՂԱՑԱՆԿ, ի Репертуар.
ԽԱՂԱՑԱՆԿԱՅԻՆ, ա. Репертуарный.
ԽԱՂԱՑԱՆՑ, ի (սպորտ.) Сетка (в спортивной игре). Ֆուտբոլի խաղացանց футбольная сетка.
ԽԱՂԱՑԿՈՒՆ, ա. 1, Игривый. 2. Подвижный.
ԽԱՂԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Игривость. 2. Подвижность.
ԽԱՂԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Играть, поиграть, забавлять, занимать, занять игрой кого. Երեխային խաղացնել поиграть с ребёнком. 2. Водить, показывать (приручённое животное). 3. (փխբ.) Дурачить, водить занос. 4. Теребить что-л., играть чем—л. 5. Сдвигать, сдвинуть с места, раскачать, б. Обучать (солдату). 7. Гарцевать, заставлять гарцевать. 8. Гонять (голубей).
ԽԱՂԱՑՈՂ 1. գ. Игрок. 2. ա. Играющий.
ԽԱՂԱՑՎԵԼ, վեց Играться, быть сыгранным (о спектакле, пьесе).
ԽԱՂԱՑՔ, ի (հզվդ.) 1. Игра. Ալիքների խաղացք игра волн. 2. տե՛ս Ընթացք։
ԽԱՂԱՓՈՐՁ, ի Репетиция.
ԽԱՂԱՔԱՅԼ, ի Ход (в игре)
ԽԱՂԱՔԱՐՏ, տե՛ս Խաղաթուղթ։
ԽԱՂԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сольфеджио․ 2. տե՛ս Պարերգութքուն։
ԽԱՂԵՐԴ, տե՛ս Պարերդ։
ԽԱՂԸՆԹԱՑ, ի Процесс игры
ԽԱՂԸՆԿԵՐ, ոջ 1. Партнер. 2. Товарищ, по игре.
ԽԱՂԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Партнёрство.
ԽԱՂԻԿ, ի (նվազ., բրբ.) 1. Песенка. 2. Частушка.
ԽԱՂՈՂ, ի Виноград.
ԽԱՂՈՂԱԲՈՒՅԾ, ի Виноградарь.
ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾ, տե՛ս Խաղողաբույծ։
ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խաղողաբուծություն։
ԽԱՂՈՂԱԹՈՒՓ, տե՛ս Խաղողենի։
ԽԱՂՈՂԱՀԱՏ ի Виноградина.
ԽԱՂՈՂԱՀԱՏԻԿ ի Виноградина.
ԽԱՂՈՂԱՀՅՈՒԹ, ի Виноградный сок.
ԽԱՂՈՂԱՇԱՔԱՐ, ի (քիմ.) Глюкоза, виноградный сахар.
ԽԱՂՈՂԱՈՂԿՈՒՅԶ, ի Виноградная гроздь.
ԽԱՂՈՂԱՐՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Виноградарство.
ԽԱՂՈՂԱՔԱՂ, ի Сбор винограда. 2. Время сбора винограда.
ԽԱՂՈՂԵՆԻ, նու Виноградная лоза.
ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԵՔ, ի (հնց․ եկեղ.) День освящения винограда.
ԽԱՂՈՐԴ, ի Игрок, участник игры.
ԽԱՂՈՒՆ, տե՛ս Խաղացկուն։
ԽԱՂՍ, միայն Խաղս առնել, Խաղս լինել կապակցությունների մեջ. взыграть.
ԽԱՂՏՈՒՆ, տաս (բրբ.) Дом жениха в армянской деревне, где в первый вечер свадьбы собираются танцевать-
ԽԱՂՏՈՒՏԻԿ, ի (կենդբ.) Трясогузка.
ԽԱՂՏՏՆԻԿ, տե՛ս Խաղատնիկ։
ԽԱՂՔ, ի (բրբ.) Позор, срам (разг.), срамота (прост.)․ ◊ Խաղք անել позорить, срамить. Խաղք դառնալ՝ լինել опозориться, осрамиться. Խաղք ու խայտառակ անել՝ դարձնել опозорить, осрамить. Խաղք ու խայտարակ դարձնել՝ լինել опозориться, осрамиться. Խաղք ու պատառ անել, տե՛ս Խաղք ու խայտառակ անել:
ԽԱՂՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Позор, срам (разг.), срамота (прост.).
ԽԱՄ 1. գ. Целина, залежь. Խամը հերկել вспахать целину. 2. գ․ Огрех. Խամը շատ է ցելից огрехов больше чем вспаханного. 3. ա. Необработанный (о земле), целинный, залежный. 4. ա. Неопытный. Խամ պատանի неопытный юноша. 5. ա. Необъезженный. Խամ ձի необъезженный конь. 6. ա. Застоявшийся (о коне, лошади). 7. ա. Простой, грубый. Խամ կտոր простая ткань. 8. ա. Необтёсанный. Խամ քար необтёсанный камень. 9. ա. Необдуманный. ◊ Խամ գործ բռնել предпринять необдуманное дело. Խամից հանել՝ դուրս բերել потренировать в связи с отвычкой.
ԽԱՄԱՀԱՏ, ի (բրբ.) Поднятие целины
ԽԱՄԱՀԱՏԵԼ, եցի (բրբ.) Поднять целину.
ԽԱՄԱՀԵՐԿ, ի 1. Вспашка целины. 2. Поднятая, вспаханная целина.
ԽԱՄԱՃԻԿ, ի 1. տե՛ս Տիկնիկ, 2. Чучело.
ԽԱՄԱՆԱԼ, ացավ (բրբ.) 1. Отвыкать, отвыкнуть от чего-л. 2. Превратиться в залежь (о земле).
ԽԱՄ-ԽԱՄ, մ. Необдуманно.
ԽԱՄԾԻ, ի Зоб (птичий)
ԽԱՄՀԵՐԿ, ի 1. Вспашка целины 2. (գյուղտնտ.) Пар.
ԽԱՄՀՈՂ, ի (բրբ․). Целина.
ԽԱՄՈՒԹ, տե՛ս Անուր 1 նշան։
ԽԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Необдуманное действие. 2. Неопытность.
ԽԱՄՐԱՆԱԼ, վ 1. Увядать, увянуть. 2. Блёкнуть, поблёкнуть, тускнеть, потускнеть 3. Линять, вылинять. 4. Затухать, гаснуть, пригаснуть.
ԽԱՄՐԵԼ, եց տե՛ս Խամրանալ։
ԽԱՄՐԵՑՆԵԼ, ցրեցի 1. Присушивать, присушить. 2. Обесцвечивать, обесцветить. 3. Притушить.
ԽԱՄՐՈՒՄ, րման Увядание.
ԽԱՅԹ, ի 1. Жало. 2. Укус. 3. Угрызение. Խղճի խայթ угрызение совести.
ԽԱՅԹԱՀԱՐ, ա. Ужаленный.
ԽԱՅԹԱՀԱՐԵԼ, եցի Жалить, ужалить.
ԽԱՅԹԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Быть ужаленным.
ԽԱՅԹԵԼ, եցի 1. Жалить, ужалить. 2. Уязвлять, уязвить.
ԽԱՅԹԻՉ, ա. 1. Жалящий. 2. Язвительный.
ԽԱՅԹՈՏԵԼ, եց Изжалить.
ԽԱՅԹՈՑ, ի 1. տե՛ս Խայթ 1 և 2 նշան.։ 2. Укол.
ԽԱՅԹՈՑԱՎՈՐ, ա, (կենդբ.) Жалоносный. ◊ Խայթոցավոր միջատներ жалоносные насекомые.
ԽԱՅԹՈՒՄ, ի Ужаление.
ԽԱՅԹՎԱԾՔ, ի 1. Укус (ужаленное место, ранка). 2. Укол.
ԽԱՅԹՎԵԼ, վեց Уязвляться.
ԽԱՅԾ, ի 1. Насадка, наживка. 2. Приманка. 3. Пятно, крапина.
ԽԱՅԾՂԱՆ, ի Дёготь.
ԽԱՅՏ, ի (հնց.) Крапина, крапинка, пятно.
ԽԱՅՏԱԲՂԵՏ, ա. 1. Пёстрый. 2. Разношёрстный.
ԽԱՅՏԱԲՂԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пестрота.
ԽԱՅՏԱԳԻՆ, ա. 1. Резвящийся. 2. Ликующий.
ԽԱՅՏԱԳՈՐՇ, ա. Чалый.
ԽԱՅՏԱԼ, ացի 1. Взыграть, разыграться. 2. Резвиться. 3. Ликовать. 4. Сверкать, сиять.
ԽԱՅՏԱԽԱՐ ա․ Пегий.
ԽԱՅՏԱԽԱՐԻ ա․ Пегий.
ԽԱՅՏԱԽԱՐԻՎ ա․ Пегий.
ԽԱՅՏԱԽԱՐԻՏ ա․ Пегий.
ԽԱՅՏԱԿՆ, ա. (հզվղ.) С весёлыми, живыми глазами.
ԽԱՅՏԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Цесарка.
ԽԱՅՏԱՃԱՄՈՒԿ, տե՛ս Խայտաբղետ։
ԽԱՅՏԱՃԱՄՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Խայտաբղետություն։
ԽԱՅՏԱՆԿԱՐ, ա. Пёстрый.
ԽԱՅՏԱՆՇԱՆ, ի 1. Кранива, пятно. 2. Родинка
ԽԱՅՏԱՆՔ, տե՛ս Բերկրանք։ ◊ Խայտանք զգալ՝ ապրել возликовать.
ԽԱՅՏԱՊԻՍԱԿ, տե՛ս Խայտախար։
ԽԱՅՏԱՌԱԿ, ա. Позорный, скандальный, безобразный. Խայտառակ անել опозорить, оскандалить. Խայտառակ լինել опозориться, оскандалиться, осрамиться.
ԽԱՅՏԱՌԱԿԵԼ, եցի 1. Позорить, опозорить, срамить (разг.), осрамить, оскандалить (разг.). 2. Бесчестить, обесчестить. 3. Бесславить, обесславить.
ԽԱՅՏԱՌԱԿԻՉ, ա. Позорящий.
ԽԱՅՏԱՌԱԿՈՐԵՆ, տե՛ս Խայտառակաբար։
ԽԱՅՏԱՌԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Позор, срам, скандал. 2. Бесчестие.
ԽԱՅՏԱՌԱԿՈՒՄ, կման Позор, срам.
ԽԱՅՏԱՌԱԿՎԵԼ, վեցի 1. Позориться, опозориться, срамиться (разг.), осрамиться, скандалиться (разг.) оскандалиться (разг.). 2. Бесчеститься, обесчеститься. 3. Бесславиться, обесславливаться, обесславиться.
ԽԱՅՏԱՏՈՒԿ, տե՛ս Կարմրախայտ։
ԽԱՅՏԱՔԻՍ, ի (կենդբ.) Хорёк.
ԽԱՅՏԵՐԱՆԳ, ա. Разноцветный, пёстрый.
ԽԱՅՏՈՒՄ, տե՛ս Բերկրանք։
ԽԱՅՏՈՒՑ, ի Пятно, пестрина.
ԽԱՆ1, ի Хан.
ԽԱՆ2, ի 1. (հնց.) Поднос 2. (հնց.) Тарелка. 3. (բրբ.) Мера (сыпучих тел).
ԽԱՆ3, ի Караван-сарай.
ԽԱՆԱԿԱՆ, ա. Ханский.
ԽԱՆԳԱՐԵԼ, եցի 1. Мешать, помешать, препятствовать, воспрепятствовать. 2. Нарушать, нарушить, расстраивать, расстроить. Հանգիստը խանգարել нарушить покой.
ԽԱՆԳԱՐԻՑ, ա. Мешающий, препятствующий.
ԽԱՆԳԱՐՄՈՒՆՔ, ի 1. Нарушение, срыв, расстройство. 2. Неисправность.
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, ի 1. Нарушение. 2. Расстройство. 3. Порча.
ԽԱՆԳԱՐՎԵԼ, վեց 1. Нарушаться, нарушиться. 2. Расстраиваться, расстроиться. 3. Портиться, испортиться. Եղանակը, խանգարվեց погода испортилась. 4. Помешаться, сойти с ума.
ԽԱՆԴ, ի 1. Ревность. 2. Задор, порыв, пыл․ ◊ Խանդ զգալ ревновать. Խանդի հողի վրա на почве ревности․ Հանգի տեսարան սարքել устроить сцену ревности. Խանդ տածել ревновать.
ԽԱՆԴԱԲՈՐԲ, ա. Восторженный, воодушевленный
ԽԱՆԴԱԳԻՆ 1. ա. Умильный, нежный, ласковый․ 2. ա․ Воодушевлённый, восторженный․ 3. մ. Умильно, нежно, ласково.
ԽԱՆԴԱԼԻՑ 1. ա. Умильный, нежный, ласковый․ 2. ա․ Воодушевлённый, восторженный․ 3. մ. Умильно, нежно, ласково.
ԽԱՆԴԱԽԱՆՁ 1. ա. Сгорающий от ревности. 2. ա. Сгорающий от любви.
ԽԱՆԴԱԿ, ի 1. Выбоина, рытвина, ров. 2. Овраг.
ԽԱՆԴԱԿԱԹ 1. ա. Приветливый, любезный. 2. ա. Пламенный, горячий. 3. ա. Умильный, нежный, ласковый. 4. գ. Приветливо, любезно. 5. մ. Пламенно, горячо․ 6․ մ․ Умильно, нежно, ласково.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ